200 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των μικρών εμπορικών επιχειρήσεων

Στην προδημοσίευση της δράσης 2.11.1 (Μέτρο 2.11) που αφορά την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των πολύ μικρών επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα προχώρησε την περασμένη εβδομάδα το υπουργείο Ανάπτυξης.

Πρόκειται για το πρώτο πρόγραμμα στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ που απευθύνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τομέα του εμπορίου, ενώ οι υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης επεξεργάζονται και μια νέα επίσης δράση τη 2.11.2 η οποία θα συμπεριλάβει τον τομέα των υπηρεσιών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 200 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 80 εκατ. ευρώ (40%) αποτελεί τη δημόσια δαπάνη. Ο προϋπολογισμός αυτός όμως, αναμένεται να αυξηθεί με την επίσημη ανακοίνωση και της δράσης 2.11.2. Στην παρούσα φάση η επιδότηση των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων φτάνει μέχρι και το 40%.

Οροι και προϋποθέσεις

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

* Έχουν κέντρο άσκησης της δραστηριότητας τους μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας.

* Είναι κατά κύριο λόγο εμπορικές, δηλαδή 50% και πλέον του κύκλου εργασιών τους προέρχεται από την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας, για τις περιπτώσεις μικτής δραστηριότητας (εμπόριο – μεταποίηση – παροχή υπηρεσιών) και για τα τρία τελευταία έτη.

* Η εμπορική δραστηριότητά τους (λιανικής ή/και χονδρικής πώλησης) ταξινομείται σε έναν από τους επιλέξιμους κλάδους των πινάκων στις σελ. 8-9.

Ρητά εξαιρούνται από τη δυνατότητα υποβολής πρότασης υπαγωγής τους στο Πρόγραμμα οι εμπορικές επιχειρήσεις που, ενώ η δραστηριότητά τους ταξινομείται στους προαναφερόμενους κλάδους, τα έσοδά τους προέρχονται από την εμπορία προϊόντων του πρωτογενούς τομέα.)

* Λειτουργούν νόμιμα.

* Δεν συμμετέχουν ήδη σε δίκτυα συνεργαζομένων επιχειρήσεων με τη μορφή της δικαιόχρησης (franchising).

* Έχουν έναρξη λειτουργίας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2002.

* Κατά το έτος 2004 απασχολούσαν με σχέση εξαρτημένης εργασίας τουλάχιστον ένα (1) άτομο και μέχρι και εννέα (9) άτομα (στα οποία δεν περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι), εκφραζόμενα σε ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ).

* Εμφανίζουν την τελευταία τριετία θετικό μέσο όρο κερδών προ αποσβέσεων και φόρων.

* Είναι σε θέση να προσκομίσουν πιστοποιητικά Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενημερότητας.

* Είναι εγγεγραμμένες στο Εμπορικό ή Επαγγελματικό Τμήμα του Επιμελητηρίου του νομού όπου έχουν την έδρα τους.

Σε ό,τι αφορά τις εμπορικές επιχειρήσεις:

* του νομού Ροδόπης θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες είτε στο Εμπορικό Τμήμα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης είτε στο Επαγγελματικό Τμήμα του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης ενώ

* των περιοχών Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες είτε στα Εμπορικά Τμήματα των οικείων Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων είτε στα Επαγγελματικά Επιμελητήρια των τριών πόλεων.

* Μία επί πλέον προϋπόθεση, που τίθεται μόνον για τις συνεργαζόμενες εμπορικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να υποβάλουν από κοινού πρόταση για την ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων συνεργασίας Πολύ Μικρών επιχειρήσεων, είναι η απαίτηση να είναι τουλάχιστον οκτώ (8).

Μόνον οι επιχειρήσεις που πληρούν όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις θα μπορούν να υποβάλουν πρόταση ένταξής τους στο Πρόγραμμα.

Στόχος του μέτρου είναι η στήριξη της ανταγωνιστικότητας των υφιστάμενων επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα μέσω δύο βασικών παρεμβάσεων που απευθύνονται στο χώρο του εμπορίου και στο χώρο των υπηρεσιών αντίστοιχα ως εξής:

Η πρώτη παρέμβαση απευθύνεται στις εμπορικές επιχειρήσεις, αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης και αποσκοπεί:

* στην ενίσχυση της υλοποίησης ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων που αποσκοπούν στην αναβάθμιση / ανακαίνιση του χώρου που ασκείται η εμπορική δραστηριότητα ή/και στον τεχνολογικό, οργανωτικό κ.λπ. εκσυγχρονισμό των εμπορικών επιχειρήσεων, στον οποίο είναι δυνατόν να περιλαμβάνεται και η ένταξη μίας μεμονωμένης εμπορικής επιχείρησης σε δίκτυα συνεργαζομένων επιχειρήσεων με τη μορφή της δικαιόχρησης (franchising).

* στην προώθηση των συνεργασιών των επιχειρήσεων σε κλαδικό επίπεδο που μπορούν να στοχεύουν είτε στην από κοινού πραγματοποίηση των αγορών από τους προμηθευτές (centrales d’ achat), είτε στην από κοινού εκμετάλλευση αποθηκευτικών χώρων, ή και κοινού χώρου εκθέσεων-πωλήσεων, ή και δημιουργία κοινών δικτύων διανομής, κ.λπ., που σε ένα δεύτερο στάδιο (δηλαδή μετά τη λήξη του Προγράμματος) θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμα και στη δημιουργία μιας νέας ενιαίας μεγάλης πλέον συνεταιριστικής επιχείρησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος θα διατεθεί κατά 50% στη χρηματοδότηση των καλύτερων σε βαθμολογία προτάσεων πανελλαδικά, ενώ το υπόλοιπο 50% θα κατανεμηθεί ανά περιφέρεια με συγκεκριμένο ανώτατο ποσοστό, όπως εικονίζεται στο γράφημα.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί σχέδια μεμονωμένων και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

* Τα σχέδια των μεμονωμένων επιχειρήσεων θα πρέπει να ολοκληρώνονται εντός πέντε μηνών, να περιέχουν επενδύσεις σε πάγια ή και άυλες επενδύσεις και το όριο του προϋπολογισμού των υποβαλλόμενων σχεδίων να είναι 40.000 ευρώ το κατώτατο και 100.000 ευρώ το ανώτατο.

* Τα σχέδια των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων θα πρέπει να ολοκληρώνονται εντός οκτώ μηνών, να περιέχουν επενδύσεις σε πάγια ή και άυλες επενδύσεις και το όριο του προϋπολογισμού των υποβαλλόμενων σχεδίων να είναι 40.000 ευρώ το κατώτατο και 150.000 ευρώ το ανώτατο.

Το χρηματοδοτικό σχήμα κάθε Επιχειρηματικού Σχεδίου θα πρέπει να ανταποκρίνεται στα ακόλουθα δεδομένα:

* Ίδια συμμετοχή 25%,

* Τραπεζική συμμετοχή έως 35% και

* Δημόσια Χρηματοδότηση 40%.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει μία πρόταση.

Για τη χρηματοδότηση των Επιχειρηματικών Σχεδίων με χρήση τραπεζικού δανείου, υπάρχει η δυνατότητα παροχής σημαντικού τμήματος των απαιτούμενων εγγυήσεων από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ).

Επιλέξιμες Ενέργειες

Επενδύσεις σε πάγια:

* Αναμόρφωση ή/και ανακαίνιση ή/και μετατροπή καταστημάτων ή/και αποθηκευτικών χώρων ή άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία των επιχειρήσεων (κυρίως χώροι, αποθήκες, κ.ά.) καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας για το έργο αυτό.

* Αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού σε όλους τους ανωτέρω χώρους (ράφια, πάγκοι, ειδικότερος ανάλογα με το είδος εμπορίας εξοπλισμός, κ.λπ.) ή/και κατασκευή εγκαταστάσεων για τους χώρους της επιχείρησης.

Αναλυτικότερα, τα πάγια στοιχεία των προηγούμενων εδαφίων μπορούν να αφορούν σε:

* Στοιχεία που συντελούν στη βελτίωση:

* της λειτουργικότητας και της αισθητικής του χώρου

* της διακίνησης των εμπορευμάτων

* της ασφάλειας των εγκαταστάσεων όπως συστήματα πυρανίχνευσης / πυρόσβεσης, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης ή σύστημα θυροτηλεόρασης, συστήματα ελέγχου πρόσβασης

* της υγιεινής στο χώρο εργασίας

* της προστασίας του περιβάλλοντος,

* της παροχής υπηρεσιών μετά την πώληση (μέσα στο χώρο της επιχείρησης)

* της προσβασιμότητας για ?τομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ)

* Εξοπλισμό μηχανοργάνωσης, αυτοματοποίησης διαδικασιών, προστασίας και γενικότερα τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων (στο κατάστημα ή/και στις αποθήκες τους) με:

* προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού εμπορίου και γενικότερα «Διαχείριση Ηλεκτρονικού Επιχειρείν -e-business management» και «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Επιχειρείν-e-business development» (Επιχείρηση προς Επιχείρηση- Business-to Business [B2B] ή Επιχείρηση προς Καταναλωτή Business-to-Consumers [B2C], ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης.

* προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού για την εσωτερική ηλεκτρονική διασύνδεση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε ενιαίο δίκτυο INTRANET (Virtual Private Network-VPN),

* προμήθεια και εγκατάσταση αντικλεπτικών συστημάτων ελέγχου εμπορευμάτων και πελατών,

* εγκατάσταση εξοπλισμού γραμμικού κωδικοποιητή (bar code).

* Ανάπτυξη και εγκατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων παρακολούθησης των λειτουργιών της επιχείρησης (παραγωγή, διοίκηση, λογιστήριο, πωλήσεις, συλλογή στοιχείων [data collection], διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (Enterprise Resource Planning – ERP), κ.λπ..

* Αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων (μόνον μικρά φορτηγά ιδιωτικής χρήσης, αποκλειομένων των ιδιωτικών επιβατικών αυτοκινήτων κάθε φύσης και μορφής) που χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση υλικών και εμπορευμάτων.

Αϋλες επενδύσεις:

* Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO της σειράς 9001:2000), περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO της σειράς 14000 και EMAS κλπ.), διασφάλισης Υγείας και Ασφάλειας στους Χώρους Εργασίας (ΕΛΟΤ 1801 κλπ.).

* Εκτέλεση εκστρατειών διαφήμισης και προβολής μικρής κλίμακας.

* Συμμετοχή σε Ηλεκτρονικές Αγορές (e marketplaces) και τράπεζες πληροφοριών στο διαδίκτυο.

* Ενέργειες συμμετοχής σε Ειδικές Κλαδικές Εκθέσεις.

* Λήψη υπηρεσιών από εξωτερικούς συμβούλους και εκπόνηση κάθε μορφής μελετών σχετιζόμενων με το επιχειρηματικό σχέδιο και αναφερόμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης (διαγνωστικές και αναπτυξιακές μελέτες, προγράμματα marketing, κ.λπ. μελέτες εκτίμησης επαγγελματικών κινδύνων κατά το ΠΔ 17/1996, κ.λπ.).

Επιλέξιμες δαπάνες

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος, εκτός από τις δαπάνες εκτέλεσης διαφημιστικών εκστρατειών, δαπάνες προβολής στο διαδίκτυο, δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις, οι οποίες δεν μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες πριν την οριστική ένταξη των επιχειρήσεων στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος.

Ο ΦΠΑ δεν περιλαμβάνεται σε καμία κατηγορία δαπανών, καθώς δε θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη και επιβαρύνει εξ ολοκλήρου την επιχείρηση.

* Δαπάνες προμήθειας παγίων:

Κτιριακές εγκαταστάσεις

Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες επί των κτιριακών εγκαταστάσεων που περιλαμβάνουν:

* Την αναμόρφωση ή/και ανακαίνιση ή/και μετατροπή καταστημάτων ή/και αποθηκευτικών χώρων ή άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων στις οποίες στεγάζεται η επιχείρηση κατά την υποβολή του επενδυτικού της σχεδίου

* Τις δαπάνες διαμόρφωσης ή/και ανακαίνισης κατά την ίδρυση νέου καταστήματος ή υποκαταστήματος ή αποθηκευτικών χώρων

* Τη βελτίωση της λειτουργικότητας και αισθητικής του κύριου χώρου στέγασης και λειτουργίας της επιχείρησης, όπως:

* Διαμόρφωση / διαρρύθμιση, ανακαίνιση / αναβάθμιση καταστημάτων πώλησης (πρόσοψης ή εσωτερικού) με εσωτερικές ή εξωτερικές επενδύσεις, τοποθέτηση επιγραφών, χωρισμάτων ή ψευδοροφών, επιχρίσματα, φωτισμός, ειδικές εγκαταστάσεις για ΑΜΕΑ κ.ά.

* Κατασκευή εγκαταστάσεων: ηλεκτρικών / υδραυλικών, πυρασφάλειας – πυροπροστασίας – πυρόσβεσης, κλιματισμού / εξαερισμού, κ.ά.

* Μεταφορά – εγκατάσταση και λειτουργία των παραπάνω.

* Την επέκταση, εκσυγχρονισμό, αναμόρφωση ειδικών και βοηθητικών χώρων (χώροι αποθήκευσης, χώροι ψύξης, ξήρανσης, συντήρησης, τυποποίησης και συσκευασίας προϊόντων, διαμόρφωση χώρων φορτοεκφόρτωσης ή/και στάθμευσης πελατών, χώροι υγιεινής, κ.ά.)

* ?λλες παρεμφερείς προς τα ανωτέρω δαπάνες που κρίνονται κατά περίπτωση και είδος εμπορίας αναγκαίες.

Δεν επιχορηγούνται:

* όσες ενέργειες απαιτούν την έκδοση Οικοδομικής Αδείας

* Δαπάνες προμήθειας μηχανολογικού, μηχανογραφικού εξοπλισμού προμήθειας και εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου:

Ο εξοπλισμός κάθε μορφής για να είναι επιλέξιμος πρέπει οπωσδήποτε να είναι καινούργιος και σύγχρονης τεχνολογίας. Οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού, περιλαμβάνουν:

* Το κόστος αγοράς καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού (κύριου και βοηθητικού), όπως

* διαμόρφωση εκθετηρίων των εμπορευμάτων στο κατάστημα (εξοπλισμός βιτρίνας, πάγκοι, ράφια, κ.ά.)

* πλήρης εξοπλισμός χώρου (γραφεία, καρέκλες, βιβλιοθήκες, κ.ά.)

* ηλεκτρονικός εξοπλισμός και περιφερειακές συσκευές (fax, φωτοτυπικά μηχανήματα, τηλεφωνικά κέντρα, κ.λπ.).

* εξοπλισμός υγιεινής & ασφάλειας, εξαερισμού & κλιματισμού, προστασίας από κλοπή, φωτιά, πλημμύρα, κ.ά.

* ειδικός κατά περίπτωση και είδος εμπορίας εξοπλισμός.

* Το κόστος αγοράς καινούργιων σύγχρονων συστημάτων μηχανοργάνωσης και αυτοματοποίησης διαδικασιών όπως :

* ηλεκτρονικοί υπολογιστές με το λογισμικό όπως πωλείται και συνοδεύεται από λογισμικό που σχετίζεται με την εμπορική δραστηριότητα της επιχείρησης.

* εκτυπωτές, σαρωτές-scanners και λοιπά περιφερειακά συστήματα,

* το απαιτούμενο λογισμικό λειτουργίας του ανωτέρω εξοπλισμού, καθώς και των απαραίτητων εφαρμογών που σχετίζονται με την εμπορική δραστηριότητα της επιχείρησης.

* Το κόστος των απαιτούμενων υλικών και εργασιών για την εγκατάσταση και λειτουργία του παραπάνω εξοπλισμού.

* Το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού για τη χρήση και αξιοποίηση του ανωτέρω εξοπλισμού εφόσον είναι ενσωματωμένο στο παραστατικό προμήθειας του εξοπλισμού.

* Δαπάνες προμήθειας λογισμικού:

Οι δαπάνες προμήθειας λογισμικού περιλαμβάνουν το κόστος αγοράς και εφαρμογής του λογισμικού για την αυτοματοποίηση των επιχειρηματικών και οικονομικών διαδικασιών, τον ποιοτικό έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη διασύνδεση των επιχειρήσεων με εθνικά ή διεθνή δίκτυα, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων e-business και e-marketing, τη συμμετοχή σε marketplaces, την ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης INTRANET και EXTRANET, την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (Enterprise Resource Planning – ERP), διαχείρισης σχέσεων με την πελατεία (Customer Relationship Management-CRM), κ.λπ. Επίσης επιλέξιμη θεωρείται η δαπάνη εκπαίδευσης του προσωπικού στη χρήση και αξιοποίηση των εφαρμογών αυτών, εφόσον είναι ενσωματωμένο στο παραστατικό προμήθειας του λογισμικού.

* Δαπάνες απόκτησης μεταφορικών μέσων:

Οι δαπάνες που αφορούν στην απόκτηση μεταφορικών μέσων περιλαμβάνουν το κόστος αγοράς καινούργιων

* μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και εμπορευμάτων εντός του ευρύτερου χώρου στέγασης της επιχείρησης όπως ιμάντες, γερανογέφυρες, περονοφόρα, αναβατόρια, κ.λπ.

* αυτοκινούμενων μεταφορικών μέσων επαγγελματικής και μόνον χρήσης όπως φορτηγών ιδιωτικής χρήσης, ψυγείων, κ.λπ. αποκλειομένης ρητώς της αγοράς επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης.

Το σύνολο των δαπανών της κατηγορίας αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000).

Αϋλες δαπάνες

* Δαπάνες πιστοποίησης διαχειριστικών συστημάτων

Οι δαπάνες αυτές αφορούν στην πιστοποίηση διαχειριστικών συστημάτων στις διοικητικές και οικονομικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων, καθώς και στη διασφάλιση της ποιότητας στις παρεχόμενες από αυτές υπηρεσίες υπό τον όρο ότι καταλήγει σε πιστοποίηση από διαπιστευμένο φορέα από το ΕΣΥΔ.

* Δαπάνες εκτέλεσης διαφημιστικών εκστρατειών (μετά την ένταξη στο παρόν πρόγραμμα)

Είναι επιλέξιμες δαπάνες για την εκτέλεση Διαφημιστικών Εκστρατειών περιορισμένης κλίμακας για την προβολή της επιχείρησης μετά την υλοποίηση του νέου επιχειρηματικού σχεδίου και μόνο στην περίπτωση που δεν συνιστούν διαρκή ή περιοδική δραστηριότητα, ούτε συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ενισχύεται το κόστος

* σχεδιασμού, εκτύπωσης και προώθησης εμπορικών και διαφημιστικών εντύπων,

* εκτύπωσης και ανάρτησης αφισών και πανό,

* διαφημιστικής καταχώρησης σε ημερήσιες ή οικονομικές εφημερίδες εθνικής ή τοπικής εμβέλειας ή κλαδικά και ειδικά / εξειδικευμένα για το αντικείμενο περιοδικά,

* δημιουργίας ραδιο-τηλεοπτικών σποτς, (Δεν περιλαμβάνεται το κόστος ράδιο -τηλεοπτικών διαφημίσεων. Ενισχύεται δηλαδή μόνον το κόστος του δημιουργικού του σποτ και όχι της ράδιο-τηλεοπτικής προβολής του)

Το σύνολο των δαπανών της κατηγορίας αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000).

* Δαπάνες προβολής – προώθησης στο διαδίκτυο (μετά την ένταξη στο παρόν πρόγραμμα)

Οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνουν κυρίως δαπάνες

* σχεδιασμού και κατασκευής διαδικτυακών χώρων (websites),

* δημιουργίας κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου και πραγματοποίησης πωλήσεων μέσω του διαδικτύου,

* ηλεκτρονικής αγοράς (marketplace),

* και άλλες σχετικές δαπάνες.

Περιορισμό στις ανωτέρω δαπάνες αποτελεί το γεγονός ότι η ημερομηνία δημιουργίας ή εγγραφής στον αντίστοιχο χώρο θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας ένταξης, ενώ δεν είναι επιλέξιμα τέλη και συνδρομές, όπως για παράδειγμα τέλη φιλοξενίας (web hosting) κ.ά.

* Δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις (μετά την ένταξη στο πρόγραμμα)

Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες συμμετοχής σε επαγγελματικές κλαδικές εκθέσεις εντός της περιόδου υλοποίησης του προγράμματος.

Οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνουν :

* το κόστος ενοικίασης και διαμόρφωσης των περιπτέρων

* το κόστος μεταφοράς και ασφάλισης εκθεμάτων

* το κόστος ενοικίασης εξοπλισμού επίδειξης (Projector, Video Wall κ.λπ.)

* το κόστος συμμετοχής στον κατάλογο των εκθετών.

* Αμοιβές συμβούλων

Είναι επιλέξιμες δαπάνες για υπηρεσίες παρεχόμενες από εξωτερικούς συμβούλους, έχουν έκτακτο χαρακτήρα και μόνο στην περίπτωση που δεν συνιστούν διαρκή ή περιοδική δραστηριότητα, ούτε συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, π.χ. για συνήθεις φοροτεχνικές υπηρεσίες, τακτικές νομικές υπηρεσίες.

Οι επιλέξιμες αμοιβές συμβούλων ενδεικτικά αναφέρονται σε:

* Συμβουλευτική υποστήριξη σε έρευνες αγορών, μελέτες benchmarking, εκπόνηση marketing plan, μελέτες εκτίμησης επαγγελματικών κινδύνων κατά το ΠΔ 17/1996, κ.λπ.

* Σύνταξη εγχειριδίων διασφάλισης ποιότητας (μόνο, εφόσον καταλήξει σε πιστοποίηση)

* Παροχή τεχνικής βοήθειας (σύνταξη φακέλου, επίβλεψη υλοποίησης, υποστήριξη, οργάνωση και διοίκηση του παρόντος έργου), με τον περιορισμό ότι το κόστος σύνταξης φακέλου είναι επιλέξιμο έως του ποσού των 1.000 ευρώ, εφόσον βέβαια εγκριθεί η πρόταση.

Οι πιθανές δαπάνες ταξιδιών των συμβούλων περιλαμβάνονται στην συνολική αμοιβή τους.

Το σύνολο των δαπανών της κατηγορίας αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000).

Σημείωση: Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος. (02-03-05), εκτός των δαπανών εκτέλεσης διαφημιστικών εκστρατειών, προβολής-προώθησης του διαδικτύου, συμμετοχής σε εκθέσεις, οι οποίες θεωρούνται επιλέξιμες μετά την ένταξη της επιχείρησης στο παρόν πρόγραμμα. Επίσης ο εξοπλισμός να είναι καινούργιος και να διατηρηθεί στην κατοχή του επενδυτή επί μια 5ετία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον ΕΟΜΜΕΧ, Ξενίας 16 & Έβρου τηλ. 210 7491100 διαδικτυακός τόπος: www.eommex.gr και στο Γραφείο Πληροφόρησης του ΕΠΑΝ, Μεσογείων 56, Αθήνα τηλ. 801 11 36300 διαδικτυακός τόπος: www.antagonistikotita.gr

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2005 07:00

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ποια προγράμματα υλοποιεί ο ΟΑΕΔ

O ΟΑΕΔ αποτελεί το δημόσιο φορέα άσκησης κοινωνικής πολιτικής της χώρας. Ο Οργανισμός Απασχόλησης μέσα από το ευρύ δίκτυο υπηρεσιών «πρώτης γραμμής», το οποίο διαθέτει σε πανελλαδικό επίπεδο, είχε από …

Ο ΟΑΣΑ αρνήθηκε να προσλάβει ανάπηρο

Διαμαρτυρία στη διοίκηση του ΟΑΣΑ, επειδή αρνήθηκε να προσλάβει ανάπηρο που είχε επιλεγεί μέσω προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, έκαναν την Παρασκευή η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων (ΣΕΑΑΝ) …

Εξαιρέσεις από το καθεστώς της διαθεσιμότητας

Εγκύκλιος τού υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναφέρει τις εξαιρέσεις από το καθεστώς της διαθεσιμότητας. Διαβάστε τί ισχύει για τους υπαλλήλους με αναπηρία και …

Κινητικότητα δημοσίων υπαλλήλων – Διαθεσιμότητα – Κατάργηση θέσεων ΙΔΑΧ – Εξαιρέσεις αναπήρων

Διαβάστε τις νέες ρυθμίσεις της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012 και του …

Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Στον Οδηγό γίνεται ειδική αναφορά και στην εξυπηρέτηση πολιτών με αναπηρία: «Ο δημόσιος υπάλληλος δεν προβάλλει γραφειοκρατικά ή άλλα προσκόμματα σε βάρος προσώπων (π.χ. καθυστέρηση χειρισμού …

Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή του ν.4046/2012 – Κατώτατα όρια μισθών, αμοιβή νέων κάτω των 25 ετών, συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (αρ.πρωτ. 4601/304/12.3.2012), παρέχονται διευκρινίσεις επί της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (αριθμ. 6/28-2-2012) σε θέματα που …

ΙΚΑ: Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας

Παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας για χορήγηση παροχών υγειονομικής περίθαλψης για τους μακροχρόνια άνεργους και τα μέλη οικογενείας τους, ανακοινώθηκε με επείγον έγγραφο του ΙΚΑ (αριθ. πρωτ.: …

Αναπηρικές συντάξεις: Προϋποθέσεις και ειδικές κατηγορίες συνταξιούχων με αναπηρία

Με την ενοποίηση των ασφαλιστικών φορέων η αξιολόγηση των ασφαλισμένων με αναπηρία γίνεται πια από τα νεοσύστατα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας - ανεξαρτήτως ταμείου, ενώ νέο καθεστώς έχει τεθεί σε …