3.000 νέες θέσεις εργασίας στους τομείς πληροφορικής – επικοινωνιών

ΑΡΧΙΣΕ από την περασμένη Τρίτη 25 Απριλίου η υποβολή αιτήσεων στο συνδυασμένο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και επιχορήγησης επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε ειδικότητες πληροφορικής – επικοινωνιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας.

Αποδέκτες του προγράμματος είναι συνολικά 3.000 άνεργοι ηλικίας μέχρι 40 ετών (εκ των οποίων 60% γυναίκες), απόφοιτοι τμημάτων Πληροφορικής (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΤΕΕ) ή άλλων τμημάτων, που έχουν παρακολουθήσει προγράμματα κατάρτισης (διάρκειας τουλάχιστον 300 ωρών) στην Πληροφορική, σε πιστοποιημένα ΚΕΚ και επιχειρήσεις πληροφορικής – τηλεπικοινωνιών (ιδιωτικού τομέα). Σημειώνεται ότι η προθεσμία θα είναι ανοικτή μέχρι να εξαντληθεί ο συνολικός προβλεπόμενος αριθμός των ασκούμενων.

Το πρόγραμμα που περιλαμβάνει δύο φάσεις:

Α’ φάση: Επιδότηση άνεργων πτυχιούχων ηλικίας έως 40 ετών (ανέργων γυναικών έως 45 ετών, όταν έχουν τουλάχιστον ένα ανήλικο παιδί) για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (stage) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε επαγγέλματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας, διάρκειας 4 μηνών, εκ των οποίων:

* ένας μήνας θεωρητική και πρακτική ενημέρωση – εξοικείωση με το εργασιακό περιβάλλον και

* τρεις μήνες τοποθέτηση σε θέσεις του τομέα ειδίκευσής τους.

Β’ φάση: Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση άνεργων πτυχιούχων σε νέες θέσεις εργασίας (ΝΘΕ) του τομέα πληροφορικής – επικοινωνιών, διάρκειας 18 μηνών, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή 20 μηνών σε μεγάλες επιχειρήσεις.

Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για άλλους 6 μήνες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις για άλλους 12 μήνες.

Οροι και προϋποθέσεις

1. Για το πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (Α’ φάση)

1.1. Όσον αφορά στους ανέργους θα πρέπει:

* Να είναι άνεργοι, επιδοτούμενοι ή μη, και να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

* Να έχουν συμπληρώσει το Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

* Να είναι ηλικίας μέχρι 40 ετών ή αν είναι γυναίκες με τουλάχιστον ένα ανήλικο παιδί μέχρι 45 ετών.

* Να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή να είναι Ελληνες ομογενείς με δικαίωμα νόμιμης παραμονής και απασχόλησης στην Ελλάδα.

* Να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΤΕΕ ή άλλων τμημάτων, που έχουν παρακολουθήσει προγράμματα κατάρτισης στην Πληροφορική σε πιστοποιημένα ΚΕΚ (διάρκειας τουλάχιστον 300 ωρών).

* Οι πτυχιούχοι σχολών της αλλοδαπής πρέπει να είναι κάτοχοι αντίστοιχων ισότιμων τίτλων σπουδών, αναγνωρισμένων από το ΔΙΚΑΤΣΑ.

* Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα.

Η κάλυψη των θέσεων θα γίνει ως εξής:

* 1.500 θέσεις αφορούν πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ.

* 1.500 θέσεις απόφοιτους ΙΕΚ (με πιστοποίηση) και ΤΕΕ.

Από τις ως άνω θέσεις, ποσοστό 60% θα καλυφθεί από γυναίκες.

* Τουλάχιστον 67% θα καλυφθεί από άνεργους, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ μέχρι 6 μήνες όσοι είναι ηλικίας μέχρι 25 ετών και μέχρι 12 μήνες όσοι είναι ηλικίας 25 ετών και άνω.

* Εως 33% θα καλυφθεί από άνεργους οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι από 6 μήνες και άνω, όσοι είναι ηλικίας μέχρι 25 ετών και από 12 μήνες και άνω όσοι είναι ηλικίας 25 ετών και άνω.

Η υπόδειξη των ασκούμενων στους φορείς θα πραγματοποιηθεί από τις Υπηρεσίες Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο της εξατομικευμένης προσέγγισης.

1.2. Οσον αφορά στις επιχειρήσεις:

Η προσφερόμενη θέση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας πρέπει να αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της σε σχέση με το μέσο όρο των 12 τελευταίων μηνών, που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής της.

Οι επιχειρήσεις εντάσσονται στο πρόγραμμα ως εξής:

* Επιχειρήσεις που δεν απασχολούν προσωπικό μπορούν να ενταχθούν για (1) ασκούμενο.

* Επιχειρήσεις με προσωπικό 1-9 άτομα μπορούν να ενταχθούν για δύο (2) ασκούμενους.

* Επιχειρήσεις 10 ατόμων και άνω μπορούν να απασχολήσουν αριθμό ασκουμένων που ανέρχεται μέχρι 20% της μέσης απασχόλησης κατά τη διάρκεια του προηγουμένου έτους.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο συνολικός αριθμός των ασκουμένων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 50 άτομα ανά επιχείρηση. Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που διαθέτουν υποκαταστήματα ή ομίλων επιχειρήσεων ο συνολικός αριθμός των ασκουμένων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 50 άτομα.

Η προτεραιότητα στην κάλυψη των θέσεων θα δίνεται σύμφωνα με την ημερομηνία που οι επιχειρήσεις εκδηλώνουν ενδιαφέρον με αίτησή τους για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

Προτεραιότητα θα δοθεί επίσης στις επιχειρήσεις που έχουν συμμετάσχει σε άλλες δράσεις του Ε.Π. της ΚτΠ (όπως «Δικτυωθείτε», «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά» κ.ά.).

Εξαιρέσεις:

Στο πρόγραμμα δεν εντάσσονται:

* Οι ΕΠΑΕ, οι ΠΑΕ, όλα τα αθλητικά σωματεία (πλην των αθλητικών σωματείων των ΑΜΕΑ), οι πολιτικές οργανώσεις, τα κόμματα, οι μητροπόλεις, τα μοναστήρια, τα θρησκευτικά ιδρύματα, τα γραφεία τελετών, τα νυχτερινά κέντρα, δισκοθήκες , πρακτορεία ΠΡΟΠΟ – ΛΟΤΤΟ, λαχείων, πρακτορεία ιπποδρομιακών στοιχημάτων, πιάνο μπαρ, καφενεία, αναψυκτήρια, δισκοθήκες, πρακτορεία και επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών, επιχειρήσεις που έχουν σχέση με ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα λούνα παρκ, τα βιντεοκλάμπ, τα φροντιστήρια και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μόνο για τις ειδικότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης, καθώς και οι αεροπορικές επιχειρήσεις και οι θυγατρικές τους.

* Ατομικές επιχειρήσεις για άτομα που είναι σύζυγοι ή συνδέονται με α’ βαθμού συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον επιχειρηματία.

* Οι Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε. και ΕΠΕ για τους ομόρρυθμους εταίρους στις Ο.Ε. και Ε.Ε. για τα μέλη του Δ.Σ. στις Α.Ε. για τους εταίρους της ΕΠΕ.

* Οι σύζυγοι και οι συγγενείς α’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας των ομορρύθμων εταίρων στις Ο.Ε. και Ε.Ε., των εταίρων της ΕΠΕ και των μελών του Δ.Σ. στις Α.Ε.

* Οι συνεταιρισμοί για τα μέλη τους.

* Οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση κατά την 4μηνη διάρκεια του προγράμματος μειώσει το προσωπικό της χωρίς να το αντικαταστήσει εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, το πρόγραμμα θα διακόπτεται με απόφαση του διευθυντή της αρμόδιας Υπηρεσίας και θα κοινοποιείται στην Τεχνική Γραμματεία του stage.

2. Για το πρόγραμμα επιδότησης νέων θέσεων εργασίας (Β’ φάση):

* Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (Α’ φάση) κατ’ επιλογή τους και κατόπιν αιτήσεως τους στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ δύνανται να συμμετάσχουν στη Β’ φάση του προγράμματος, η οποία περιλαμβάνει επιδότηση απασχόλησης μέρους ή του συνόλου των ασκουμένων στην Α’ φάση (απόκτηση εργασιακής εμπειρίας).

* Οι επιχειρήσεις έχουν επίσης τη δυνατότητα (μετά την ολοκλήρωση της Α’ φάσης) αντικατάστασης των ασκουμένων με άλλους πτυχιούχους ή αποφοίτους από τα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

* Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν χωρίς επιχορήγηση το προσωπικό για άλλους 6 μήνες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις για άλλους 12 μήνες.

* Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας (παλαιές και νέες) καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Υψος ενίσχυσης

Α’ φάση: Στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ο ΟΑΕΔ καταβάλλει στους ασκούμενους ημερήσια αποζημίωση ως εξής:

* 30 ευρώ ανά ημέρα μεικτά για τους πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ ή ισοτίμων τίτλων σπουδών.

* 25 ευρώ ανά ημέρα μικτά για τους αποφοίτους ΙΕΚ και ΤΕΕ.

Από την ως άνω ημερήσια αποζημίωση θα παρακρατείται ποσοστό 6,45% για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και 1% κατά του επαγγελματικού κινδύνου.

Διάρκεια προγράμματος: 4 μήνες.

Β’ φάση: Στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για νέες θέσεις εργασίας το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται:

* Για κάθε νέα θέση πλήρους απασχόλησης ανέργων σε 14,00 ευρώ ημερησίως.

* Για απασχόληση με καθεστώς μερικής απασχόλησης (από 4 ώρες και άνω ημερησίως), το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στο ήμισυ του ποσού που αντιστοιχεί σε κάθε μέρα πλήρους απασχόλησης (7,00 ευρώ ημερησίως).

Η διάρκεια της επιχορήγησης για κάθε επιχείρηση είναι 18 μήνες, για τις μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και 20 μήνες για τις μεγάλες.

Πληροφορίες

Διαθέσιμος προϋπολογισμός για τη δράση: 25.500.000 ευρώ

Για την τριετία 2005-2007 προβλέπονται:

Για το πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας: 7.500.000 ευρώ

Για το πρόγραμμα επιδότησης επιχειρήσεων για νέες θέσεις εργασίας 18.000.000 ευρώ.

Αρμόδιος φορέας: ΟΑΕΔ (Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού).

Πληροφορίες: Τοπικές Υπηρεσίες Απασχόλησης και Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ.

Ιστοσελίδα: http://www.oaed.gr

Τι χρηματοδοτείται

Το πρόγραμμα της ΚτΠ χρηματοδοτεί:

* την αμοιβή των ασκούμενων για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και

* την επιχορήγηση των επιχειρήσεων για τις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούν.

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Παρασκευή, 28 Απριλίου 2006 07:00

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Αποκατάσταση του ορθολογισμού

Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι: Το περιοδικό Αυτονομία και το www.disabled.gr δεν δημιουργήθηκαν για να χαϊδέψουν τα αυτιά κανενός, ούτε για να εξυπηρετήσουν τις προσωπικές ματαιοδοξίες και τις …

Επαναπροσδιορισμός όρων και ταυτότητας

Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή της οικονομίας, της κοινωνίας και της ιστορίας, που επαναπροσδιορίζονται τα πάντα: Ανθρώπινοι ρόλοι, συστήματα (ασφαλιστικά, εκπαιδευτικά, υγείας), κοινωνικές …

Ισότης μέχρι ισοπεδώσεως

Είναι δυνατόν να μην μας έχει απασχολήσει ποτέ το γεγονός πως τα άτομα με αναπηρίες «δικαιούνται» ακριβώς τις ίδιες παροχές είτε εργάζονται είτε δεν εργάζονται είτε είναι ισοβίως άνεργοι; Εάν κάτι …

No Problem

Χρειάστηκε να μας χτυπήσει για τα καλά η οικονομική κρίση για να φανεί πως η Ελλάδα είναι το κράτος του «No Problem»! Η κοινωνική αλληλεγγύη και η συμπαράσταση βρίσκεται κάτω του μηδενός. Όσοι βρεθούν …

Πνιγήκαμε σε μια κουταλιά ΚΕΠΑ

Οι καθυστερήσεις στα ΚΕΠΑ είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που όλοι μας το αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Όμως εάν αντιληφθούμε συνολικά το πρόβλημα της πιστοποίησης του βαθμού αναπηρίας ως προς το μέγεθος …

Ελλάς Ελλήνων Υπνωτισμένων

Έχουμε χάσει την επαφή με την πραγματικότητα. Κάτι περίεργο μας ψέκαψαν και έχουμε χάσει κάθε επαφή με την κοινή λογική και ακόμη περισσότερο με τον δυτικό ορθολογισμό. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως …

Διευκρινιστική Εγκύκλιος για τη χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2013

Διαβάστε ποιοι είναι οι δικαιούχοι των δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2013. Μάθετε τα δικαιολογητικά και τον τρόπο χορήγησης σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της σχετικής …

Πώς αξιοποιείται η υπολογιστική όραση για συστήματα ασφαλείας σε αυτοκίνητα

Η ισραηλινή εταιρεία Orcam είναι γνωστή για την ανάπτυξη της τεχνολογία υπολογιστικής όρασης με επικεφαλής επιστήμονες από το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ. Η πρωτοποριακή τεχνολογία έχει ήδη …

Η φινλανδική κυβέρνηση «θυσιάζει» κοινωνική πρόνοια για χάρη του «ΑΑΑ»

Η φινλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα περιορισμού του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας που είναι από τα πιο γενναιόδωρα στον κόσμο, για να διατηρήσει την κορυφαία βαθμίδα στο …

«Eκκένωση» γηροκομείων & ιδρυμάτων για να επωφελείται η οικογένεια τη σύνταξη

Καταγράφεται τάση «εκκένωσης» των γηροκομείων! Οι οικογένειες αναλαμβάνουν τη φροντίδα του παππού ή της γιαγιάς για να επωφεληθούν από τη σύνταξή τους… Το ίδιο συμβαίνει και με τους ανθρώπους με …