Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Κ.Α. για μείωση έως και 50% της χρηματοδότησης των αναπηρικών βοηθημάτων!

Παραθέτουμε πιο κάτω την απόφαση της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑ-ETAM 19/19-5-2011.
Πρόκειται για την απόφαση με αριθμό 118, που έχει ήδη προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στους καταναλωτές με αναπηρία, καθώς περιορίζει μέχρι και στο 50% τη χρηματοδότηση των αναπηρικών βοηθημάτων από το ΙΚΑ!!

Α Π Ο Φ Α Σ Η 118

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 12 του Α.Ν. 1846/51, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.
β) Του άρθρου 28 παρ. 4 του Κανονισμού Ασθένειας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
γ) Του άρθρου 12 περί Κανονισμού των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Α.Υ.Ε. 9615/22-2-37).
2.Την από 6/5/2011 εισήγηση της Διεύθυνσης Παροχών, με θέμα: «Ανακαθορισμός του αποδοτέου ποσού για τα χορηγούμενα από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ορθοπεδικά, ορθωτικά είδη και τεχνητά μέλη, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν σχετικές συμβάσεις».
3. Τις απόψεις των μελών.
4. Τη σύμφωνη γνώμη των μελών με την εισήγηση της Υπηρεσίας, πλην των κ.κ. Θ. Κακαβά και Ε. Ραλλάκη, οι οποίοι μειοψήφησαν.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Τα είδη που αναφέρονται στο συνημμένο στην εισήγηση της Υπηρεσίας πίνακα, να τα προμηθεύονται οι ασφ/νοι από το ελεύθερο εμπόριο στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν σχετικές συμβάσεις.
2. Τον ανακαθορισμό του αποδοτέου από το Ίδρυμα ποσού, για κάθε είδος του συνημμένου στην εισήγηση της Υπηρεσίας πίνακα, με τις αντίστοιχα προτεινόμενες τιμές.
3. Τον χαρακτηρισμό ως «μη συνήθη», των ειδών για τα οποία η προτεινόμενη τιμή είναι 500,00 € και άνω.
4. Την απόδοση της δαπάνης αγοράς από το εξωτερικό, του συνιστώμενου από τις αρμόδιες Υγ/κές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είδους, εφόσον έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες, έχει γίνει η ταυτοποίηση αυτού και η τιμή του δεν υπερβαίνει τις τιμές του Παρατηρητηρίου.
5. Την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς το Διοικητή του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Υπηρεσίας να εκδίδει απόφαση για μείωση της τιμής σε όποιο από τα χορηγούμενα είδη στο παρατηρητήριο εμφανίζεται χαμηλότερη.
Επειδή στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α., λόγω διαφοροποίησής του ανά είδος και ανά περιοχή, θα προστίθεται και θ’ αποδίδεται στον ασφ/νο.

Η απόφαση αυτή είναι εκτελεστή πριν από την επικύρωση των Πρακτικών.

Παραλήπτες:
Γεν. Δ/νση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Παροχών.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. – ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ακολουθούν ενδεικτικά τα νέα ποσά που εγκρίνει το ΙΚΑ για ορισμένα από τα βοηθήματα (ο αναλυτικός πίνακας με τις νέες τιμές για όλα τα αναπηρικά βοηθήματα βρίσκεται συνημμένος στο τέλος του κειμένου της Απόφασης 118):

Νέα μειωμένα ποσά χρηματοδότησης για τα μηχανήματα αποκατάστασης

Νέα μειωμένα ποσά χρηματοδότησης για τα μηχανήματα αποκατάστασης

Νέα μειωμένα ποσά χρηματοδότησης για τα μαξιλάρια αναπηρικών αμαξιδίων

Νέα μειωμένα ποσά χρηματοδότησης για τα μαξιλάρια αναπηρικών αμαξιδίων

–> ΕΔΩ θα βρείτε και τη σχετική εγκύκλιο του ΙΚΑ που ακολούθησε την απόφαση του Δ.Σ.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …