BHMA – BHMA η αναγραφή των στοιχείων

Συμπληρώστε στον σωστό κωδικό της δήλωσης τα σωστά στοιχεία για να αποφύγετε την υποχρέωση να επισκεφτείτε τη ΔΟΥ για να διορθώσετε τα τυχόν λάθη στη φορολογική σας δήλωση.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ

Στον πίνακα αυτόν θα πρέπει να συμπληρωθούν με κεφαλαία γράμματα τα στοιχεία του φορολογουμένου, εάν δεν είναι προεκτυπωμένα. Μην ξεχάσετε να συμπληρώσετε στο κουτάκι με την ένδειξη ΑΦΜ της συζύγου, όταν της έχει χορηγηθεί.

Εάν η δήλωση υποβάλλεται για πρώτη φορά, στην ένδειξη «ΔΟΥ προηγούμενης υποβολής» γράφουμε τη λέξη «ΠΡΩΤΗ».

Μην ξεχάσετε να γράψετε ένα τηλέφωνο όπου μπορεί να σας βρει ο υπάλληλος της ΔΟΥ για τυχόν διευκρινίσεις.

Επιπλέον, εάν είστε έγγαμος πρέπει να σημειώσετε «X» πάνω στη λέξη «ΕΓΓΑΜΟΣ».

Προσοχή: Αν συμπληρωθούν τα στοιχεία της συζύγου στον πίνακα 1 και δεν σημειωθεί με ένδειξη X στη λέξη ένδειξη ΕΓΓΑΜΟΣ, τότε η δήλωση θα επιστραφεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο πίνακας αυτός είναι πληροφοριακός και ζητούνται πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τον σωστό υπολογισμό του φόρου εισοδήματος. Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται μόνο σε καταφατική περίπτωση, οπότε θα σημειώνετε «X» πάνω από τη λέξη «NAI».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, δεν θα σημειώνετε τίποτα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3:

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΟΣΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ κ.λπ. KAI ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ

Ο πίνακας αυτός είναι πληροφοριακός και ζητείται η συμπλήρωση των ενδείξεών του, για να υπολογισθούν είτε οι εκπτώσεις από το δηλωθέν εισόδημά σας ή της συζύγου σας, ποσού 1.900 ευρώ εάν υπάρχει για σας ή για κάποιο από τα προστατευόμενα μέλη αναπηρία πάνω από 67%, είτε η αύξηση του αφορολόγητου ποσού για κάθε παιδί που είναι προστατευόμενο μέλος.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4:

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

Ο πίνακας αυτός χωρίζεται σε επιμέρους υποπίνακες, που σε κάθε υποπίνακα αναγράφονται τα εισοδήματα των φορολογουμένων ανά κατηγορία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4-A:

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

* Κωδικοί 301-302: Στους κωδικούς αυτούς αναγράψτε το καθαρό εισόδημα αθροίζοντας όλα τα καθαρά ποσά από μισθούς, ημερομίσθια, επιδόματα κτλ. που λάβατε μέσα στο έτος 2005.

* Κωδικοί 303-304: Αναγράψτε το άθροισμα των καθαρών ποσών που πήρατε από κύριες συντάξεις.

* Κωδικοί 321-322: Αναγράψτε τα καθαρά ποσά από επικουρικές συντάξεις, μερίσματα και βοηθήματα που λάβατε ως συνταξιούχος από τα Ταμεία Αρωγής – Μετοχικά – Επικουρικά ή Αλληλοβοηθείας.

* Κωδικοί 305-306: Γράψτε το καθαρό ποσό του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ).

* Κωδικοί 317-318: Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται από γιατρούς που είναι ενταγμένοι στο ΕΣΥ ή είναι πανεπιστημιακοί γιατροί και δεν ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, γράφοντας τις καθαρές αμοιβές για τις πάνω από δύο τον μήνα υπηρεσίες ενεργού, μεικτής και ετοιμότητας εφημερίες.

* Κωδικοί 307-308: Συμπληρώνονται μόνο από βουλευτές που φορολογούνται με ειδική διάταξη νόμου βάσει του άρθρου 5 του Z’ ψηφίσματος του έτους 1975 όπως ισχύει σήμερα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4-B:

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στον πίνακα αυτό γράφετε το εισόδημα που προέρχεται από γεωργικές επιχειρήσεις. Όταν λέμε εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις εννοούμε το κέρδος που προκύπτει από αγροτικές, κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές κ.λπ. δραστηριότητες. Ο πίνακας 4-B συμπληρώνεται από οποιονδήποτε αποκτά γεωργικά εισοδήματα. Γεωργικά εισοδήματα αποκτούν αυτοί που είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, αλλά και άλλοι που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, π.χ. μισθωτοί, συνταξιούχοι ελεύθεροι επαγγελματίες κ.λπ.

Οι ενδείξεις 4-B1, οι κωδικοί 461-462 συμπληρώνονται (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ) από όσους γεωργούς τηρούν βιβλία B’ κατηγορίας του ΚΒΣ, προαιρετικά όμως από εκείνους που δεν τηρούν βιβλία του ΚΒΣ.

Πριν όμως συμπληρωθούν οι κωδικοί αυτοί (461-462), πρέπει να συμπληρωθεί και να επισυναφθεί χειρόγραφη κατάσταση με τα παρακάτω στοιχεία:

ΠΕΡΙΟΧΗ – ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ – ΜΣΚΚ – ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ – ΣΥΝΟΛΑ

Ο υποπίνακας 4B2 συμπληρώνεται υποχρεωτικά από όσους δεν τηρούν βιβλία του ΚΒΣ και ανεξάρτητα από το αν ο υπόχρεος είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης ή δεν είναι.

Κωδικοί 915-916: Γράψτε το καθαρό γεωργικό εισόδημα όπως αυτό προκύπτει από τη συμπλήρωση του υποπίνακα 4B2.

2η ΣΕΛΙΔΑ ΔΗΛΩΣΗΣ E1

* Κωδικοί 335-336: Γράψτε τα ποσά των ενοικίων που καταβάλλατε για μίσθωση γεωργικής γης.

* Κωδικός 326: Γράψτε την αξία του καινούργιου πάγιου εξοπλισμού του υπόχρεου και της συζύγου αθροιστικά.

* Κωδικοί 337-338: Αναγράψτε το 25% του καινούργιου πάγιου εξοπλισμού ή το 50% της αξίας αυτής αν είστε νέος αγρότης μέχρι 40 ετών.

* Κωδικοί 339-340: Εάν είστε κατά κύριο επάγγελμα αγρότης γράψτε το αντίστοιχο ποσό που απαλλάσσεται από τον φόρο.

* Κωδικοί 465-466: Γράψτε τη ζημία που προκύπτει από την ατομική άσκηση της γεωργικής σας επιχείρησης, όταν τηρείτε βιβλία Γ’ Κατηγορίας ΚΒΣ.

* Κωδικοί 467-468: Στην περίπτωση που τηρούσατε βιβλία Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ, γράψτε τη ζημία των προηγούμενων οικονομικών ετών που προέκυψε από την ατομική άσκηση γεωργικής επιχείρησης.

* Κωδικοί 475-476: Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα από την άσκηση της ατομικής γεωργικής σας επιχείρησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4Γ

Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται μόνο από τους φορολογουμένους που δηλώνουν κέρδη που προκύπτουν από ατομικές – εταιρικές – εμπορικές – βιοτεχνικές – βιομηχανικές επιχειρήσεις. Ο πίνακας αυτός χωρίζεται σε 2 μέρη και αφορά: α) Επιχειρήσεις με κέρδη και β) Επιχειρήσεις με ζημία.

* Κωδικοί 401-402: Γράψτε τα συνολικά καθαρά κέρδη από την ατομική σας επιχείρηση όπως αυτά προκύπτουν από τη συμπλήρωση του εντύπου E3, το οποίο συνυποβάλλεται με τη δήλωση.

* Κωδικοί 403-404: Στους κωδικούς αυτούς αναγράψτε το ποσό της επιχειρηματικής αμοιβής που λάβατε από Ο.E. ή E.E., συνυποβάλλοντας με τη δήλωση σχετική βεβαίωση της εταιρείας ή κοινωνίας.

* Κωδικοί 405-406: Γράψτε τα συνολικά καθαρά κέρδη που σας αναλογούν από τη συμμετοχή σας σε:

1) Κοινωνίες αστικού δικαίου, που εκμεταλλεύονται μέχρι 2 αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης (ταξί – λεωφορεία – φορτηγά).

2) Εταιρείες Ο.E. – E.E. – K/ΞΙΕΣ κ.τλ. που εκμεταλλεύονται μόνο ένα αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Τα φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης που φορολογούνται με κατ’ αποκοπή φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ΚΦΕ.

3) Εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν αποκλειστικά και μόνο φαρμακοποιοί συστεγαζόμενων φαρμακείων.

Κωδικοί 407-408: Εφόσον θέλετε να φορολογηθείτε με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος γράψτε το υπερτίμημα από την πώληση αυτοκινήτου που ήταν πάγιο περιουσιακό στοιχείο της ατομικής σας επιχείρησης ως εμπόρευμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν η επιχείρηση τηρεί Γ’ κατηγορίας βιβλία του ΚΒΣ η ωφέλεια που αποκτούν από την πώληση αυτοκινήτου φορολογείται με τις γενικές διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 12 του N. 3220/2004 αφού καταργήθηκε η υποχρέωση καταβολής φόρου ωφέλειας 30%.

* Κωδικοί 413-414: Γράψτε τη ζημία που προέκυψε από τη συμπλήρωση του E3 το οποίο συνυποβάλλεται με τη δήλωση από την άσκηση της ατομικής σας επιχείρησης.

* Κωδικοί 415-416: Γράψτε το υπόλοιπο της ζημίας από την άσκηση της ατομικής σας επιχείρησης που έχετε δικαίωμα να μεταφέρετε για συμψηφισμό από τα προηγούμενα χρόνια.

* Κωδικοί 425-426: Γράψτε το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων σας που προέκυψαν από τα βιβλία σας από την άσκηση της ατομικής σας εμπορικής επιχείρησης. Σε περίπτωση που κάνατε εφαρμογή του ΠΙΝΑΚΑ I του εντύπου E3 (ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ) και διαλέξατε να φορολογηθείτε με τον αυτοέλεγχο, θα αναγράψετε τα ακαθάριστα έσοδα του αυτοελέγχου.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4Δ

Στον πίνακα αυτό γράφονται τα εισοδήματα από ελευθέρια επαγγέλματα. Τα επαγγέλματα αυτά ορίζονται επακριβώς στο άρθρο 48 του N. 2238/94 του ΚΦΕ. H συμπλήρωση των κωδικών γίνεται από τη μεταφορά των ποσών που προκύπτουν από τη συμπλήρωση του E3 για τα ελευθέρια επαγγέλματα αναλυτικά.

Κωδικοί 501-502: Γράψτε το καθαρό εισόδημα που προέκυψε από τη συμπλήρωση του E3 από την άσκηση του ατομικού ελευθέριου επαγγέλματος.

Γράφονται επίσης οι καθαρές αμοιβές που αποκτούν οι πραγματογνώμονες, διαιτητές, εκκαθαριστές γενικά, ελεγκτές ανωνύμων εταιρειών, εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές κληρονομιών και κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομιάς, συγγραφείς και μουσουργοί από συγγραφικά δικαιώματα γενικά. Επίσης οι αντιπρόσωποι επαγγελματικών οργανώσεων και ιδιώτες για τη συμμετοχή τους σε κάθε είδους επιτροπές ή συμβούλια, από το Δημόσιο, σωματεία, ιδρύματα, συνεταιρισμούς και οργανισμούς γενικά.

Κωδικοί 505-506: Γράψτε το ποσό της διατροφής που έχει εισπράξει ο (η) σύζυγος μόνο για τον εαυτό του (της) και ΟΧΙ για τα παιδιά, γιατί η διατροφή αυτών δεν θεωρείται εισόδημα και φυσικά δεν φορολογείται.

Το ποσό της διατροφής πρέπει να προκύπτει από δικαστική απόφαση ή να έχει συμφωνηθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Το ποσό της διατροφής που εισπράξατε αναδρομικά μέσα στο έτος 2005 με δικαστική απόφαση και αφορά προηγούμενα έτη, δεν είναι εισόδημα του έτους 2005 αλλά εκείνου του έτους που ανάγεται και γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να υποβληθεί συμπληρωματική δήλωση για το αντίστοιχο οικ. έτος το οποίο αφορά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ποσό της διατροφής που καταβάλλεται στα παιδιά από οποιαδήποτε αιτία δεν θεωρείται εισόδημά τους και δεν θα γραφτεί στους κωδικούς αυτούς (505-506).

Κωδικοί 507-508: Γράψτε εισοδήματα που ΔΕΝ υπάγονται σε οποιαδήποτε από τις άλλες περιπτώσεις εισοδημάτων των πινάκων 4A, 4B, 4Γ, 4E, 4ΣΤ και 4Z της φορολογικής δήλωσης.

Το εισόδημα αυτό λογίζεται ως εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα, όπως π.χ. ποσό αποκατάστασης ζημιών σε ακίνητο, εισόδημα από εκμίσθωση μηχανήματος από ιδιώτη κ.λπ.

Κωδικοί 511-512: Γράψτε τη ζημία που προέκυψε από ελευθέριο επάγγελμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτή η ζημία δεν μπορεί να μεταφερθεί για συμψηφισμό σε επόμενη χρήση, μπορεί να συμψηφισθεί με άλλα τυχόν θετικά εισοδήματα του ιδίου έτους.

Κωδικοί 517-518: Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα που προέκυψαν από την ατομική άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος στην Ελλάδα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4-E1

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ AKINHTA

A)

Κωδικοί 103-104: Στους κωδικούς αυτούς γράψτε το σύνολο που προκύπτει από τη στήλη 13 της πρώτης σελίδας του εντύπου E2. Είναι το σύνολο των ενοικίων που αποκτήθηκαν μέσα στο προηγούμενο έτος από την εκμίσθωση ακινήτων που χρησιμοποιήθηκαν ως κατοικίες, οικοτροφεία, σχολεία, φροντιστήρια, αίθουσες κινηματογράφων – θεάτρων, ξενοδοχείων, κλινικών.

Κωδικοί 105-106: Γράψτε το σύνολο των ενοικίων που αποκτήθηκαν το προηγούμενο έτος από εκμίσθωση ακινήτων που χρησιμοποιήθηκαν για καταστήματα, γραφεία, αποθήκες κ.τλ., όπως αυτά προκύπτουν από το σύνολο της στήλης 14 της πρώτης σελίδας του εντύπου E2.

Κωδικοί 107-108: Γράψτε το σύνολο των ενοικίων που αποκτήθηκαν το προηγούμενο έτος από την εκμίσθωση ακινήτων που χρησιμοποιήθηκαν ως γήπεδα, από την παραχώρηση χώρων για την τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών και κάθε είδους διαφημίσεων, καθώς επίσης και το συνολικό ακαθάριστο εισόδημα που αποκτήθηκε μέσα στο προηγούμενο έτος από την ανέγερση οικοδομής που ανεγέρθηκε με δαπάνες του ενοικιαστή σε έδαφος που την κυριότητα έχει ο εκμισθωτής.

Τα ενοίκια αυτά προκύπτουν από τη στήλη 15 της πρώτης σελίδας του εντύπου E2.

Κωδικοί 109-110: Γράψτε το σύνολο των ενοικίων που αποκτήσατε το προηγούμενο έτος από εκμίσθωση ακινήτων που χρησιμοποιήθηκαν ως βιομηχανοστάσια, όπως αυτά προκύπτουν από τη στήλη 14 της πρώτης σελίδας του εντύπου E2.

B)

Κωδικοί 101-102: Ενοίκια από εκμίσθωση γαιών.

Γράψτε το σύνολο των ενοικίων που αποκτήθηκαν μέσα στο προηγούμενο έτος από την εκμίσθωση γαιών (χωράφια με δένδρα ή χωρίς δένδρα, λιβάδια, βοσκοτόπια κ.λπ.) όπως αυτό προκύπτει από τη στήλη 15 της πρώτης σελίδας του εντύπου E2.

Υπενθυμίζεται ότι στο έντυπο E2 αναγράφονται τα πραγματικά ενοίκια που εισπράττονται και όχι αυτά που προκύπτουν από τους σχετικούς πίνακες.

Κωδικοί 909-910: Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται με τα ποσά των ενοικίων που προκύπτουν από τους πίνακες του Y.Ο. Το ΚΕΠΥΟ θα λάβει υπόψη του κατά την εκκαθάριση της δήλωσης όποια ποσά είναι μεγαλύτερα, δηλ. τα πραγματικά που γράφονται στους κωδ. 101-102 ή αυτά που γράφονται στους κωδ. 909-910.

Κωδικοί 111-112

Ενοίκια από υπεκμίσθωση ακινήτων

Γράψτε το σύνολο των ενοικίων που αποκτήθηκαν μέσα στο προηγούμενο έτος από την υπεκμίσθωση ακινήτων που χρησιμοποιήθηκαν για οποιοδήποτε σκοπό όπως αυτό προκύπτει από τις στήλες 13, 14 και 15 της πρώτης σελίδας του εντύπου E2. Υπεκμίσθωση είναι η μίσθωση ακινήτου σε τρίτο πρόσωπο, από πρόσωπο που δεν είναι ιδιοκτήτης του ακινήτου αλλά ενοικιαστής.

Κωδικοί 113-114

Ενοίκια που καταβλήθηκαν από τον μισθωτή (ενοικιαστή) στον εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) λόγω υπεκμίσθωσης

Γράψτε το σύνολο των ενοικίων που καταβλήθηκαν εντός του προηγουμένου έτους από τον μισθωτή (ενοικιαστή) στον εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) για τα παραπάνω ακίνητα που έχουν υπεκμισθωθεί από τον ενοικιαστή όπως αυτό προκύπτει από την τελευταία στήλη του πρώτου πίνακα της δεύτερης σελίδας του εντύπου E2.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση υπεκμίσθωσης τμήματος του ακινήτου, πρέπει να γράψετε το μίσθωμα που καταβάλατε για το τμήμα αυτό και όχι το μίσθωμα ολόκληρου του ακινήτου.

Κωδικοί 129-130

Τεκμαρτά ενοίκια από δωρεάν παραχώρηση κατοικιών

Γράψτε το σύνολο των τεκμαρτών ενοικίων που αποκτήθηκαν μέσα στο προηγούμενο έτος από τη δωρεάν παραχώρηση ακινήτων που χρησιμοποιήθηκαν ως κατοικίες όπως αυτό προκύπτει από τη στήλη 13 της πρώτης σελίδας του εντύπου E2.

Κωδικοί 143-144

Τεκμαρτά ενοίκια από δωρεάν παραχώρηση οικοτροφείων, σχολείων, φροντιστηρίων κ.λπ.

Γράψτε το σύνολο των τεκμαρτών ενοικίων που αποκτήθηκαν μέσα στο προηγούμενο έτος: α) από τη δωρεάν παραχώρηση ακινήτων που χρησιμοποιήθηκαν ως οικοτροφεία, σχολεία, φροντιστήρια, αίθουσες κινηματογράφων ή θεάτρων, ξενοδοχεία, κλινικές και β) από την ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων για τους παραπάνω σκοπούς, όπως αυτό προκύπτει από τις στήλες 13 και 16 της πρώτης σελίδας του εντύπου E2, ανεξάρτητα από το αν είναι διατηρητέα ή όχι.

Κωδικοί 145-146

Τεκμαρτά ενοίκια από δωρεάν παραχώρηση ή ιδιοχρησιμοποίηση, εκτός των προηγούμενων περιπτώσεων

Γράψτε το σύνολο των τεκμαρτών ενοικίων που αποκτήθηκαν μέσα στο προηγούμενο έτος: α) από τη δωρεάν παραχώρηση ακινήτων που χρησιμοποιήθηκαν για οποιοδήποτε σκοπό, εκτός από κατοικίες, οικοτροφεία, σχολεία, φροντιστήρια, αίθουσες κινηματογράφων ή θεάτρων, ξενοδοχεία, κλινικές, σανατόρια, γήπεδα και γαίες και β) από την ιδιοχρησιμοποίηση για οποιοδήποτε σκοπό εκτός από κατοικίες, οικοτροφεία, σχολεία, φροντιστήρια, αίθουσες κινηματογράφων ή θεάτρων, ξενοδοχεία, κλινικές, σανατόρια, γήπεδα, γαίες και βιομηχανοστάσια, όπως αυτό προκύπτει από τις στήλες 14 και 17 της πρώτης σελίδας του εντύπου E2, ανεξάρτητα από το αν είναι διατηρητέα ή όχι.

Κωδικοί 147-148

Τεκμαρτά ενοίκια από ιδιοχρησιμοποίηση γηπέδων

Γράψτε το σύνολο των τεκμαρτών ενοικίων που αποκτήθηκαν μέσα στο προηγούμενο έτος από την ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων ως γηπέδων, όπως αυτό προκύπτει από τη στήλη 17 της πρώτης σελίδας του εντύπου E2, ανεξάρτητα από το αν είναι διατηρητέα ή όχι.

Κωδικοί 141-142

Τεκμαρτά ενοίκια από δωρεάν παραχώρηση γαιών

Γράψτε το σύνολο των τεκμαρτών ενοικίων που αποκτήθηκαν μέσα στο προηγούμενο έτος από τη δωρεάν παραχώρηση ακινήτων που χρησιμοποιήθηκαν ως γαίες (χωράφια φυτεμένα με δένδρα ή χωρίς δένδρα, λιβάδια, βοσκοτόπια κ.λπ.), όπως αυτό προκύπτει από τη στήλη 15 της πρώτης σελίδας του εντύπου E2. Το τεκμαρτό ενοίκιο καθεμιάς περίπτωσης, όπως για παράδειγμα αν πρόκειται για χωράφι ποτιστικό ή όχι, ορεινό, πεδινό κ.λπ., αναγράφεται σε πίνακες που καταρτίζονται κάθε χρόνο από το υπουργείο Οικονομικών. Δεν υπολογίζεται τεκμαρτό ενοίκιο και κατά συνέπεια δεν θα δηλωθεί τεκμαρτό εισόδημα αν πρόκειται για δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης μεταξύ των συζύγων κατά κύριο επάγγελμα αγροτών ή δωρεάν παραχώρηση από τους γονείς που είναι άνω των 65 ετών στα παιδιά τους που είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Κωδικοί 701-702. Συμπληρώστε αυτούς τους κωδικούς ανάλογα με τα αναφερόμενα στους κωδικούς 909-910.

Κωδικοί 151-152. Γράψτε τις δαπάνες που καταβλήθηκαν μέσα στον προηγούμενο χρόνο: α) για ασφάλιστρα κατά του κινδύνου πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, β) για επισκευή και συντήρηση και γ) για αμοιβή δικηγόρου σε δίκες για διαφορές απόδοσης μισθίου ή καθορισμού ενοικίου, που αφορούν ακίνητα τα οποία μέσα στον προηγούμενο χρόνο είτε εκμισθώθηκαν είτε παραχωρήθηκε δωρεάν η χρήση τους ως κατοικίες, οικοτροφεία, σχολεία, φροντιστήρια, αίθουσες κινηματογράφων ή θεάτρων, ξενοδοχεία, κλινικές, σανατόρια, είτε ιδιοκατοικήθηκαν ως λοιπές δευτερεύουσες κατοικίες, καθώς και τις δαπάνες αυτές που αφορούν τους κοινόχρηστους χώρους των παραπάνω ακινήτων και αναλογούν επιμεριστικά στους ιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων.

Κωδικοί 157-158

Γράψτε τις δαπάνες που καταβλήθηκαν μέσα στον προηγούμενο χρόνο: α) για ασφάλιστρα κατά του κινδύνου πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, β) για επισκευή και συντήρηση και γ) για αμοιβή δικηγόρου σε δίκες για διαφορές απόδοσης μισθίου ή καθορισμού μισθώματος, για ακίνητα τα οποία μέσα στον προηγούμενο χρόνο είτε εκμισθώθηκαν είτε παραχωρήθηκε δωρεάν η χρήση τους και τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για οποιοδήποτε σκοπό εκτός από κατοικίες, οικοτροφεία, σχολεία, φροντιστήρια, αίθουσες κινηματογράφων ή θεάτρων, ξενοδοχεία, κλινικές, σανατόρια, γήπεδα, χώρος για τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών και κάθε είδους διαφημίσεων και γαίες, είτε ιδιοχρησιμοποήθηκε στην ημεδαπή για οποιοδήποτε σκοπό εκτός από βιομηχανοστάσια και τους παραπάνω σκοπούς, καθώς και τις δαπάνες αυτές που αφορούν τους κοινόχρηστους χώρους των συγκεκριμένων ακινήτων και αναλογούν επιμεριστικά στους φορολογουμένους ως ιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων.

Για την αναγνώριση των δαπανών που γράφονται σε αυτούς τους κωδικούς ισχύουν όσα σχετικά αναφέρονται στους κωδικούς αριθμούς 151-152.

Κωδικοί 163-164: Γράψτε τη δαπάνη για αποζημίωση που τυχόν καταβλήθηκε με βάση τον N. 2041/92 από ιδιοκτήτη του ακινήτου στον ενοικιαστή λόγω λύσης επαγγελματικής μίσθωσης. Το ποσό αυτό θα αφαιρεθεί από το εισόδημα που απέφερε το συγκεκριμένο ακίνητο κατά το έτος φορολογίας. Εάν όμως είναι μεγαλύτερο από το δηλωθέν εισόδημα, δεν μεταφέρεται τα επόμενα έτη ούτε συμψηφίζεται με τυχόν άλλα εισοδήματα.

Κωδικοί 165-166

Γράψτε το σύνολο των μισθωμάτων που αποκτήθηκαν μέσα στον προηγούμενο χρόνο από τη μίσθωση του ακινήτου για το οποίο δόθηκε η αποζημίωση που έχει γραφτεί στους κωδικούς αριθμούς 163-164, όπως αυτό προκύπτει από τις στήλες 13, 14 και 15 της πρώτης σελίδας του εντύπου E2.

Κωδικοί 159-160

Γράψτε τις υπόλοιπες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μέσα στον προηγούμενο χρόνο, οι οποίες εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα. Τέτοιες δαπάνες είναι κάθε φόρος υπέρ του Δημοσίου που βαρύνει τις γαίες, το ποσό που δίδεται στον ιδιοκτήτη του εδάφους σε οικόπεδο του οποίου κτίσθηκε η οικοδομή, οι αποσβέσεις για αντιπλημμυρικά έργα κ.λπ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για τα εισοδήματα από ακίνητα που βρίσκονται στο εξωτερικό, βλέπε κωδικούς 171-174 στον Πίνακα 4-Z.

Κωδικοί 175-176. Στους κωδικούς αυτούς γράψτε το σύνολο των μισθωμάτων (πραγματικών ή τεκμαρτών) που αποκτήθηκαν μέσα στον προηγούμενο χρόνο: α) από την εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως κατοικίες και των οποίων η επιφάνεια υπερβαίνει τα 300 τετραγωνικά μέτρα και β) από την ιδιοκατοίκηση, ως λοιπών δευτερευουσών κατοικιών των οποίων η επιφάνεια υπερβαίνει τα 300 τετραγωνικά μέτρα. Το εισόδημα αυτό πρέπει να έχει γραφτεί αντίστοιχα και στους κωδικούς 103-104, 111-112, 121-122, 129-130 και 171-172 του ίδιου πίνακα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στους κωδικούς 175-176 δεν γράφεται το ακαθάριστο εισόδημα από εκμίσθωση, υπεκμίσθωση και δωρεάν παραχώρηση κατοικιών πάνω από 300 τ.μ. των εταιρειών, κοινοπραξιών, κοινωνιών κ.λπ. που φορολογούνται με το άρθρο 10 N. 2238/94.

Τέλος – όπως είναι γνωστό – στις κατοικίες άνω των 300 τ.μ. επιβάλλεται συμπληρωματικός φόρος με συντελεστή 3% αντί 1,5% που ισχύει στα λοιπά ακίνητα.

Κωδικοί 177-178

Στους κωδικούς αυτούς γράψτε το σύνολο των μισθωμάτων (πραγματικών ή τεκμαρτών) που αποκτήθηκαν μέσα στον προηγούμενο χρόνο: α) από εκμίσθωση ή από ιδιοκατοίκηση (μόνο προκειμένου για λοιπές δευτερεύουσες κατοικίες), β) από δωρεάν παραχώρηση ή ιδιοχρησιμοποίηση κατοικιών, οικοτροφείων, σχολείων, φροντιστηρίων κ.λπ. που έχουν χαρακτηριστεί ως διατηρητέα κτίρια.

Κωδικοί 179-180

Στους κωδικούς αυτούς γράψτε το σύνολο των μισθωμάτων (πραγματικών ή τεκμαρτών) που αποκτήθηκαν μέσα στον προηγούμενο χρόνο από εκμίσθωση ή από ιδιοκατοίκηση ή από δωρεάν παραχώρηση ή ιδιοχρησιμοποίηση καταστημάτων, γραφείων, αποθηκών, βιομηχανοστασίων κ.λπ. που έχουν χαρακτηριστεί ως διατηρητέα κτίρια.

Κωδικοί 181-182

Στους κωδικούς αυτούς γράψτε το σύνολο των δαπανών που πληρώσατε και που αφορούν τους κωδικούς 151-152 και 157-158 και μόνο για κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί ως διατηρητέα των περιπτώσεων 9 και 10.

Κωδικοί 741-742

Γράψτε το ακαθάριστο εισόδημα μόνο των ακινήτων για τα οποία δεν βεβαιώνεται τέλος χαρτοσήμου. Το εισόδημα αυτό πρέπει επίσης να γραφτεί κατά περίπτωση και στους κωδικούς 103-108 και 101-114.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4-ΣΤ

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

Κωδικοί 291-292

Γράψτε το καθαρό εισόδημα που προέρχεται από την Ελλάδα από τόκους κάθε έντοκου τίτλου κατάθεσης ή εγγύησης, οι οποίοι έγιναν ληξιπρόθεσμοι και απαιτητοί ή η χρονολογία εξαργύρωσής τους ορίστηκε μέσα στο προηγούμενο έτος.

Επίσης γράψτε τους τόκους που προέρχονται από δικαστική απόφαση και έχουν καταβληθεί μέσα στο προηγούμενο έτος ή δεν έχουν μεν καταβληθεί αλλά έχουν πιστωθεί μέσα στο έτος αυτό. Δεν γράφονται οι τόκοι που χαρακτηρίζονται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις ή ελευθέρια επαγγέλματα, όπως είναι για παράδειγμα οι τόκοι συναλλαγματικών και γραμματίων από εμπορικές συναλλαγές. Γράφονται όμως τα εισοδήματα από τόκους χρεογράφων και ομολογιών που εξαργυρώθηκαν μέσα στο έτος φορολογίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4-Z

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Κωδικοί 389-390

– Γράψτε το καθαρό ποσό από μισθούς, συντάξεις κ.λπ. που αποκτήσατε στο εξωτερικό.

* Κωδικοί 463-464. Γράψτε τα συνολικά καθαρά κέρδη από ατομική γεωργική επιχείρηση στην αλλοδαπή ή από συμμετοχή σε αλλοδαπές εμπορικές εταιρείες. Σε περίπτωση συμμετοχής σας σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις επισυνάψτε αναλυτική κατάσταση σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

Επωνυμία Νομική Μορφή – Χώρα έδρας Αλλοδαπής επιχείρησης – Διαχ/κή περίοδος – Συνολικά καθαρά κέρδη – Ποσοστό συμμετοχής % – Καθαρά κέρδη που μου αναλογούν

* Κωδικοί 471-472. Γράψτε τη ζημία του ίδιου οικον. έτους από ατομική γεωργική επιχείρηση στην αλλοδαπή ή από συμμετοχή σε αλλοδαπές γεωργικές εταιρείες. Σε περίπτωση συμμετοχής σας σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις επισυνάψτε αναλυτική κατάσταση σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Επωνυμία Νομική Μορφή – Χώρα έδρας Αλλοδαπής επιχείρησης – Διαχ/κή περίοδος – Ζημιές – Ποσοστό συμμετοχής % – Ζημιές που μου αναλογούν

* Κωδικοί 411-412. Γράψτε τα συνολικά καθαρά κέρδη από ατομική εμπορική επιχείρηση στην αλλοδαπή ή από συμμετοχή σε αλλοδαπές εμπορικές εταιρείες. Για τυχόν συμμετοχή σας συμπληρώστε τον πίνακα: Υπόδειγμα 1.

* Κωδικοί 421-422. Γράψτε τη ζημία του ίδιου οικον. έτους από ατομική εμπορική επιχείρηση στην αλλοδαπή ή από συμμετοχή σε αλλοδαπές εμπορικές εταιρείες. Για τυχόν συμμετοχή σας συμπληρώστε τον πίνακα: Υπόδειγμα 2.

* Κωδικοί 509-510. Γράψτε το καθαρό εισόδημα από την ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος στην αλλοδαπή ή από συμμετοχή σε αλλοδαπές εταιρείες. Σε περίπτωση συμμετοχή σας σε τυχόν πιο πάνω εταιρείες συμπληρώστε τον πίνακα: Υπόδειγμα 1.

* Κωδικοί 513-514. Γράψτε τη ζημία του ίδιου οικον. έτους από ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος στην αλλοδαπή ή από συμμετοχή σε αλλοδαπές εταιρείες. Σε περίπτωση συμμετοχή σας σε τυχόν πιο πάνω εταιρείες συμπληρώστε τον πίνακα: Υπόδειγμα 2.

* Κωδικοί 295-296. Γράψτε το συνολικό καθαρό ποσό εισοδήματος από κινητές αξίες αλλοδαπής προέλευσης.

Κωδικοί 397-398: Γράψτε το καθαρό εισόδημα από τόκους (π.χ. καταθέσεων, repos κτλ.) που αποκτήσατε σε χώρες του εξωτερικού που έχουν επιλέξει το σύστημα της παρακράτησης φόρου του άθρου 10 του N. 3312/2005 αντί της ανταλλαγής πληροφοριών. Οι χώρες αυτές είναι η Ελβετία, το Λιχτενστάιν, το Μονακό, το Λουξεμβούργο, η Ανδόρα, το Βέλγιο, η Αυστρία, ο Άγιος Μαρίνος, οι βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, το Γκέρνσεϊ, η νήσος Μαν, οι Ολλανδικές Αντίλες, το Τζέρσεϊ, τα Τουρκ και τα Κάικος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που έχετε ζητήσει να μη γίνει η παραπάνω παρακράτηση φόρου δεν θα συμπληρώσετε αυτούς τους κωδικούς (397-398) και αποδεικνύετε (πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας ή εξουσιοδότηση) αυτό το εισόδημα από τόκους θα το γράψετε στους κωδικούς 295-296.

Κωδικοί 171-172. Γράψτε το ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα που βρίσκονται στο εξωτερικό.

* Κωδικοί 173-174. Γράψτε το καθαρό εισόδημα από ακίνητα που βρίσκονται στο εξωτερικό μετά την αφαίρεση των πάγιων και πρόσθετων ποσοστών έκπτωσης που προβλέπονται για κάθε περίπτωση ακινήτων από το άρθρο 23 του N. 2238/94.

* Κωδικοί 395-396. Γράψτε το ακαθάριστο εισόδημα των κατοικιών που εκμισθώνονται, υπεκμισθώνονται, ιδιοκατοικούνται ως λοιπές δευτερεύουσες κατοικίες και παραχωρούνται δωρεάν, εκτός αν η δωρεάν παραχώρηση γίνεται από γονείς σε παιδιά ή αντίστροφα, που έχουν επιφάνεια πάνω από 300 τ.μ. η καθεμιά.

Το εισόδημα αυτό πρέπει επίσης να έχει γραφτεί αντίστοιχα και στους κωδικούς αριθμούς 171-172.

ΤΑ ΝΕΑ , 29/04/2006

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Αποκατάσταση του ορθολογισμού

Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι: Το περιοδικό Αυτονομία και το www.disabled.gr δεν δημιουργήθηκαν για να χαϊδέψουν τα αυτιά κανενός, ούτε για να εξυπηρετήσουν τις προσωπικές ματαιοδοξίες και τις …

Επαναπροσδιορισμός όρων και ταυτότητας

Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή της οικονομίας, της κοινωνίας και της ιστορίας, που επαναπροσδιορίζονται τα πάντα: Ανθρώπινοι ρόλοι, συστήματα (ασφαλιστικά, εκπαιδευτικά, υγείας), κοινωνικές …

Ισότης μέχρι ισοπεδώσεως

Είναι δυνατόν να μην μας έχει απασχολήσει ποτέ το γεγονός πως τα άτομα με αναπηρίες «δικαιούνται» ακριβώς τις ίδιες παροχές είτε εργάζονται είτε δεν εργάζονται είτε είναι ισοβίως άνεργοι; Εάν κάτι …

No Problem

Χρειάστηκε να μας χτυπήσει για τα καλά η οικονομική κρίση για να φανεί πως η Ελλάδα είναι το κράτος του «No Problem»! Η κοινωνική αλληλεγγύη και η συμπαράσταση βρίσκεται κάτω του μηδενός. Όσοι βρεθούν …

Πνιγήκαμε σε μια κουταλιά ΚΕΠΑ

Οι καθυστερήσεις στα ΚΕΠΑ είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που όλοι μας το αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Όμως εάν αντιληφθούμε συνολικά το πρόβλημα της πιστοποίησης του βαθμού αναπηρίας ως προς το μέγεθος …

Ελλάς Ελλήνων Υπνωτισμένων

Έχουμε χάσει την επαφή με την πραγματικότητα. Κάτι περίεργο μας ψέκαψαν και έχουμε χάσει κάθε επαφή με την κοινή λογική και ακόμη περισσότερο με τον δυτικό ορθολογισμό. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως …

Διευκρινιστική Εγκύκλιος για τη χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2013

Διαβάστε ποιοι είναι οι δικαιούχοι των δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2013. Μάθετε τα δικαιολογητικά και τον τρόπο χορήγησης σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της σχετικής …

Πώς αξιοποιείται η υπολογιστική όραση για συστήματα ασφαλείας σε αυτοκίνητα

Η ισραηλινή εταιρεία Orcam είναι γνωστή για την ανάπτυξη της τεχνολογία υπολογιστικής όρασης με επικεφαλής επιστήμονες από το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ. Η πρωτοποριακή τεχνολογία έχει ήδη …

Η φινλανδική κυβέρνηση «θυσιάζει» κοινωνική πρόνοια για χάρη του «ΑΑΑ»

Η φινλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα περιορισμού του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας που είναι από τα πιο γενναιόδωρα στον κόσμο, για να διατηρήσει την κορυφαία βαθμίδα στο …

«Eκκένωση» γηροκομείων & ιδρυμάτων για να επωφελείται η οικογένεια τη σύνταξη

Καταγράφεται τάση «εκκένωσης» των γηροκομείων! Οι οικογένειες αναλαμβάνουν τη φροντίδα του παππού ή της γιαγιάς για να επωφεληθούν από τη σύνταξή τους… Το ίδιο συμβαίνει και με τους ανθρώπους με …