Τρόπος δήλωσης δικαιούχων καταβολής μειωμένου έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (0,50€) και δικαιούχων απαλλαγής (μέσω sms)

Στην παρ. 6 του άρθρου 52 του σχεδίου νόμου «Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων – ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα – κύρωση της σύμβασης – πλαίσιο του ευρωπαϊκού ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις», που ήδη ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, προβλέπονται τα εξής:
Διαβάστε περισσότερα …

Υπ. Οικονομικών: Πλεονάζον προσωπικό και εργασιακή εφεδρεία

Το Υπουργείο Οικονομικών δημοσίευσε εγκύκλιο στις 12 Σεπτεμβρίου για την άμεση ενεργοποίηση και εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 7 του άρθρου 37 του ν. 3986 περί εργασιακής εφεδρείας. Οι φορείς (που βρίσκονται στον πιο κάτω σύνδεσμο και στους οποίους περιλαμβάνονται και φορείς/κέντρα που παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρίες) θα πρέπει να προβούν ταχύτατα, έως 26 Σεπτεμβρίου, στην εκτίμηση πλεονάζοντος προσωπικού του φορέα τους (τουλάχιστον 10% του συνόλου των εργαζομένων) που θα μπορούσε να τεθεί σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας.
Διαβάστε περισσότερα …

Σχέδιο Νόμου: «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ και άλλες Διατάξεις»

Σχέδιο Νόμου για την «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ και άλλες Διατάξεις», όπως δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης στις 7 Σεπτεμβρίου 2011.
Διαβάστε περισσότερα …

Υπ. Εργασίας: Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 59 «Ασφάλιση στους Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ»

Το Υπουργείο Εργασίας γνωστοποιεί δημοσίευση του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α’) σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 59 «Ασφάλιση στους Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ», συμπεριλαμβάνοντας και πληροφορίες για τη συνταξιοδότηση λόγω οριστικής αναπηρίας.
Διαβάστε περισσότερα …

Υπ. Εργασίας: Aναγνώριση συντάξιμου χρόνου στο Δημόσιο ή σε φορέα κύριας ασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε φορείς και τομείς επικουρικής ασφάλισης

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας (24/8/2011) με την οποία κοινοποιούνται οι διατάξεις του Ν. 3996/2011 που ρυθμίζουν θέματα που αφορούν στην επικουρική ασφάλιση των ασφαλισμένων στους φορείς και τομείς επικουρικής ασφάλισης, που συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο ή από φορέα κύριας ασφάλισης με καθεστώς ίδιο ή εξομοιούμενο με αυτό του Δημοσίου.
Διαβάστε περισσότερα …

ΝΟΜΟΣ 4002/2011: Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση

Το πλήρες κείμενο του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/22.8.2011), σχετικά με την τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, τις ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση, καθώς και θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Περικλείονται σημαντικές διατάξεις για τη συνταξιοδότηση δημόσιων υπαλλήλων με αναπηρία.
Διαβάστε περισσότερα …

Κ.Υ.Α.: Ειδική εισφορά αλληλεγγύης & Μείωση του κινήτρου απόδοσης

Η κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά με την παρακράτηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης επί του συνόλου των τακτικών αποδοχών και των πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλου του μισθοδοτούμενου προσωπικού του Δημοσίου, καθώς και τη μείωση του κινήτρου απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων και των παρεμφερών με αυτό επιδομάτων, που προβλέπονται για τους αμειβόμενους με ειδικά μισθολόγια ή υπουργικές αποφάσεις ή συλλογικές συμβάσεις ή διαιτητικές αποφάσεις κ.λ.π.
Διαβάστε περισσότερα …

Υπ. Εργασίας: Προϋποθέσεις υγειονομικής περίθαλψης γονέων, σαν μέλη οικογένειας του παιδιού τους

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας (αριθ.πρωτ:Φ.40021/οικ20129/2468) γνωστοποιούνται οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 48 του ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α΄) αυστηροποιούνται οι προϋποθέσεις υγειονομικής περίθαλψης γονέων, σαν μέλη οικογένειας του παιδιού τους.
Διαβάστε περισσότερα …

Υπ. Εργασίας: Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 35, 36 και 48 του ν.3996/2011 (Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις)

Με τις διατάξεις των άρθρων 35, 36 και 48 του ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α΄) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» ρυθμίζονται θέματα ασφάλισης ασθένειας και κάλυψης των ανέργων καθώς και θέματα προστασίας μητρότητας. Συγκεκριμένα, για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για το χρονικό διάστημα από 1-3-2011 έως 29-2-2012, για παροχές ασθένειας σε είδος για το έτος 2011, απαιτούνται 50 ημέρες ασφάλισης (αντί των 80 που ίσχυαν μέχρι σήμερα).
Διαβάστε περισσότερα …

Υπ. Εργασίας: Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ)

Παροχή οδηγιών από το Υπουργείο Εργασίας για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου 3996/2011, σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) από το τρέχον έτος και εφεξής. Το ΕΚΑΣ, για το οποίο δεν καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές, ορίζεται ως μία ειδική μη ανταποδοτικού τύπου παροχή, η οποία δεν εξάγεται και προϋπόθεση για την καταβολή της αποτελεί η μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα.
Διαβάστε περισσότερα …

Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης: Διεύρυνση δυνατότητας χορήγησης άδειας άνευ αποδοχών για υπαλλήλους Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. & Ο.Τ.Α.

Διεύρυνση της δυνατότητας χορήγησης άδειας άνευ αποδοχών έως 5 χρόνια ή μειωμένο ωράριο για ανάλογο χρονικό διάστημα, προβλέπουν νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.
Διαβάστε περισσότερα …

Υπ. Εργασίας: Τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας των ασφαλισμένων του πρώην Ταμείου Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθήνας (ΤΑΤΤΑ)

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας για την τροποποίηση καταστατικών διατάξεων για την τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας των ασφαλισμένων του πρώην Ταμείου Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθήνας (ΤΑΤΤΑ) και προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης για τους παλαιούς ασφαλισμένους του Τομέα. Διευκρινίσεις για τη λήξη και αναστολή της προαιρετικής ασφάλισης στην περίπτωση αναπηρίας για τους παλαιούς ασφαλισμένους του πρώην ΤΑΤΤΑ.
Διαβάστε περισσότερα …

Υπ. Εργασίας: Οδηγίες για θέματα συνταξιοδότησης συζύγων, γονέων και αδελφών αναπήρων

Διευκρινίσεις για θέματα συνταξιοδότησης συζύγων, γονέων και αδελφών αναπήρων και για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν. 3996/2011 («Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας») δίνονται με νέα εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας (αρ.πρωτ.: Φ80000/οικ. 18562/1230) που δημοσιεύθηκε στις 17 Αυγούστου 2011, με θέμα: ««Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 37 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α’ 170)».
Διαβάστε περισσότερα …

ΙΚΑ: Αύξηση του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη & του παραπληγικού επιδόματος από 1/7/2011 έως 30/6/2012

Στα 33,57 ευρώ διαμορφώθηκε το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη για το διάστημα από 1/7/2011 έως 30/6/2012, σύμφωνα με εγκύκλιο που ανακοίνωσε το ΙΚΑ στις 17 Αυγούστου 2011. Αυτό σημαίνει πως το παραπληγικό επίδομα ανέρχεται στα 671,4 ευρώ μέχρι τις 30/6/2012.
Ακολουθεί το κείμενο της εγκυκλίου:
Διαβάστε περισσότερα …

Υπ. Εργασίας: Οδηγίες υλοποίησης των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν. 3996/2011: Θέματα συνταξιοδότησης συζύγων, γονέων & αδελφών αναπήρων

Διευκρινίσεις για θέματα συνταξιοδότησης αναπήρων συζύγων, γονέων και αδελφών και για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν. 3996/2011 δίνονται με νέα εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας (αρ.πρωτ.: Φ80000/οικ. 18562/1230) που δημοσιεύθηκε στις 17 Αυγούστου 2011. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου:
Διαβάστε περισσότερα …

Nόμος 3996/2011: Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης & άλλες διατάξεις

Διαβάστε στο Άρθρο 37 για τη Συνταξιοδότηση γονέων, συζύγων και αδελφών αναπήρων, και στο Άρθρο 77 για την παύση της αρμοδιότητας της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής να προσαυξάνει το ποσοστό αναπηρίας που χορηγείται από τις Υγειονομικές Επιτροπές.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ – Αρ. Φύλλου 170 – 5 Αυγούστου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3996: Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.
Διαβάστε περισσότερα …

Υπ. Εργασίας: Οδηγίες για την αναγνώριση και εξαγορά χρόνων ασφάλισης

Με εγκύκλιό του το Υπουργείο Εργασίας, στις 11 Αυγούστου 2011, έδωσε οδηγίες για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 39 και 40 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α’ 170) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» που αναφέρονται στην αναγνώριση και εξαγορά χρόνων ασφάλισης. Διαβάστε το ακριβές κείμενο της εγκυκλίου:
Διαβάστε περισσότερα …

Κ.Υ.Α.: Χορήγηση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας εργαστηρίων φυσικοθεραπείας στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) στις 26/5/2011 (που δημοσιεύθηκε στις 29/7/2011), η διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων φυσικοθεραπείας μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης.
Διαβάστε περισσότερα …

Υπ. Εργασίας: Συνταξιοδότηση γονέων, συζύγων και αδελφών αναπήρων

Στις 20 Ιουλίου το Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης πέρασε στη φάση επεξεργασίας για περαιτέρω συζήτηση πριν την ψήφιση (κατά πάσα πιθανότητα θα έχει ήδη ψηφιστεί όταν διαβάζετε αυτές τις γραμμές). Μεταξύ άλλων, στο Άρθρο 37 του νομοσχεδίου περιγράφονται όλες οι νέες προϋποθέσεις για τη Συνταξιοδότηση γονέων, συζύγων και αδελφών αναπήρων.
Διαβάστε περισσότερα …