ΟΠΑΔ: Διευκρινιστική Εγκύκλιος σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού παροχών

Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’αριθμ. Υ9/137380/10-2-2011 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. 146 τεύχος Β’), τροποποιείται ο κανονισμός παροχών του ΟΠΑΔ και εφαρμόζεται πλέον για όλες τις κατηγορίες προμηθευτών υπηρεσιών υγείας με τις οποίες ο Οργανισμός έχει υπογράψει ή θα υπογράψει συμβάσεις. Για τις κατηγορίες εκείνες (παράρτημα 1) με τις οποίες δεν έχουν ακόμη υπογραφεί συμβάσεις και μέχρι την υπογραφή αυτών, η διαδικασία αποζημίωσης παραμένει η ίδια που ίσχυε πριν τη δημοσίευση της ανωτέρω ΚΥΑ.
Διαβάστε περισσότερα …

Νόμος 3454/2006: Ενίσχυση της οικογένειας & λοιπές διατάξεις

Στο παρακάτω κείμενο μπορείτε να διαβάσετε την νομοθεσία (Νόμος 3454/2006 – ΦΕΚ 75/Α/7.4.2006) για την ενίσχυση των πολύτεκνων και των τρίτεκνων οικογενειών, καθώς επίσης και τις διατάξεις για το Ινστιτούτο Κοινωνικής Δημογραφίας και Έ­ρευνας, το Εθνικό Παρατηρητήριο Ατόμων με Αναπηρίες, το Εθνικό Συμβούλιο Οικογένειας και Πληθυσμού, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ερρίκος Ντυνάν, άλλες διατάξεις που αφορούν στην κοινωνική αλληλεγγύη.
Διαβάστε περισσότερα …

Αρ. πρωτ.: Δ19Α 5009396 ΕΞ/25.2.2011: Έλεγχοι πιστότητας των προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες προς του κανόνες που ισχύουν για την ασφάλεια των προϊόντων: Κανονισμός 765/2008 (L 218/13.8.2008)

Σημαντικός κανονισμός της Ε.Ε. που αφορά τον έλεγχο της πιστότητας (και της ποιότητας) των προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες. Ενδιαφέρει και τους ΑμεΑ, τους παραπληγικούς και τους τετραπληγικούς επειδή επηρεάζει και τον έλεγχο της πιστότητας (και της ποιότητας) των αναπηρικών αμαξιδίων και άλλων αναπηρικών βοηθημάτων που εισάγονται από ασιατικές χώρες που λέγεται πως είναι χαμηλών προδιαγραφών ασφαλείας, πιστότητας και ποιότητας.
Διαβάστε περισσότερα …

Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου»

Διαβάστε την τροποποίηση των όρων παροχής Οικιακού Κοινωνικού Τιμολογίου της Δ.Ε.Η. – που ισχύει και για τους άλλους παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος – όπως δημοσιεύθηκε στο τέλος Ιανουαρίου 2011.
Διαβάστε περισσότερα …

Κ.Υ.Α. Αριθμ. Κ1-164/17.1.2011: Προσαρμογή διατάξεων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στην οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (ΦΕΚ Β' 275/22.2.2011)

Διαβάστε τον νόμο για το υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές που περιλαμβάνει και διατάξεις για την προνομιακή αδειοδότηση ΑμεΑ και άλλων ομάδων του πληθυσμού επειδή, κατά τον νομοθέτη, έτσι εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον και η επίτευξη των στόχων της κοινωνικής πολιτικής. Κατά τον νομοθέτη ο νόμος διευκολύνει την παροχή ευκαιριών εργασίας και συμβάλλει στην προστασία του εισοδήματος των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, των ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ).
Διαβάστε περισσότερα …

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3919: Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων. (ΦΕΚ Α' 32/2-3-2011)

Αυτός είναι ο νόμος για την «απελευθέρωση» των «κλειστών» επαγγελμάτων που παρατίθεται στο Disabled.GR για την ενημέρωση των ΑμεΑ, των παραπληγικών και των τετραπληγικών. Πολλά από αυτά που αναφέρονται στο νόμο, αλλά και η μεταγενέστερη κατάσταση που θα προκύψει μετά την εφαρμογή του νόμου ενδιαφέρει πολύ όλους τους ανθρώπους που ζουν κάτω από συνθήκες αναπηρίας.
Διαβάστε περισσότερα …

ΜΔΠρΠειρ 48/2010: Φορολογία – Φόρος μεταβίβασης ακινήτων – Απαλλαγή για την αγορά α’ κατοικίας

Η διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 1078/1980, που προβλέπει ότι δικαιούνται απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης ακινήτου όσοι αγοράζουν ακίνητο (α’ κατοικία), εφόσον δεν έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας, επικαρπίας ή οίκησης σε άλλη οικία ή διαμέρισμα, που πληρεί τις στεγαστικές τους ανάγκες κλπ, εφαρμόζεται αδιακρίτως σε όλους όσους κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα ανεξάρτητα από την ιθαγένεια τους και ότι η υπ’ αριθμό 1080792/1428/0013/ΠΟΛ1162/10-7-1989 Α.Υ.Ο, που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση της διατάξεως της παρ. 12 του άρθρου 1 του παραπάνω νόμου, η οποία προβλέπει ότι η ανωτέρω απαλλαγή ισχύει μόνο για τους Έλληνες υπηκόους, καθώς και τους ομογενείς από την Τουρκία, τη Β. Ήπειρο και την Κύπρο, που έχουν εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα, κείται εκτός της νομοθετικής εξουσιοδότησης, που παρέχεται με την παραπάνω διάταξη, καθότι αυτή προβλέπει ότι με Α.Υ.Ο. καθορίζεται μόνον ο τρόπος διαπιστώσεως των προϋποθέσεων της απαλλαγής, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
Διαβάστε περισσότερα …

Έγκριση Κανονισμού Πυρασφάλειας για αεροδρόμια-ελικοδρόμια και πεδία προσγειώσεων αεροσκαφών

Ακολουθεί η Απόφαση του διοικητή της υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για την έγκριση Κανονισμού Πυρασφάλειας για αεροδρόμια-ελικοδρόμια και πεδία προσγειώσεων αεροσκαφών (Δ3/Γ/35526/8161/2008 – ΦΕΚ 1810/Β’/9.9.2008).
Διαβάστε περισσότερα …

ΠΟΛ.1037/22.2.2011: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 4 της αριθμ. ΔΕΦΚ 5006718 ΕΞ2011/11-2-2011 Κοινής Απόφασης “Διαδικασία και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α’) – Κίνητρα για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας”

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 4 της αριθμ. ΔΕΦΚ 5006718 ΕΞ2011 Κοινής Απόφασης “Διαδικασία και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α’) – Κίνητρα για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας”.
Διαβάστε περισσότερα …

Τροποποίηση της ΚΥΑ περί κατάρτισης & αναθεώρησης του Καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων

Ακολουθεί η κοινή απόφαση των υπουργείων Οικονομίας, Εργασίας και Υγείας για την τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού εφαρμογής αντικειμενικών κριτηρίων για την κατάρτιση, αναθεώρηση και συμπλήρωση του Καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων βάσει των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. 1 περ. β του νόμου 3816/2010 (ΦΕΚ 6 Α’).
Διαβάστε περισσότερα …

Ι.Κ.Α. Εγκύκλιος αρ. 16/25.2.2011: Απασχόληση συνταξιούχων – Αντικατάσταση του άρθρου 63 του Ν. 2676/1999

Όπως είναι γνωστό, με τα σχετικά έγγραφα “Εγκύκλιος 3/2001” & “Γεν. Έγγραφο Σ81/31/18-9-01” κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α΄), οι οποίες άρχισαν να εφαρμόζονται από 5-1-2001, με τις οποίες τέθηκαν περιορισμοί στο ποσό της σύνταξης των συνταξιούχων ασφαλιστικών οργανισμών κύριας ασφάλισης αρμοδιότητος Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης οι οποίοι εργάζονταν και ρυθμίστηκαν θέματα σχετικά με την ασφάλιση των συνταξιούχων, το ύψος των καταβαλλόμενων εισφορών, την αξιοποίηση του χρόνου ασφάλισης καθώς και άλλα σχετικά θέματα.
Διαβάστε περισσότερα …

Υπουργείο Εργασίας Φ.80000/οικ.20685/1190/9-11-10: Απασχόληση συνταξιούχων – Αντικατάσταση άρθρου 63 του ν.2676/1999

Mε το άρθρο 16 του ν.3863/2010 «Νέο ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 115/15-7-2010, τεύχος Α’, αντικαθίσταται το άρθρο 63 του ν.2676/1999, με το οποίο είχαν τεθεί περιορισμοί που αφορούσαν στη λήψη σύνταξης στις περιπτώσεις που οι συνταξιούχοι φορέων κύριας ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αναλάμβαναν εργασία ή αυτοαπασχολούνταν, και επεκτείνεται η εφαρμογή του και στους συνταξιούχους του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑ.Τ.).
Διαβάστε περισσότερα …

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 7/22.2.2011: Διευκρινίσεις αναφορικά με τις αναγνωρίσεις χρόνων των διατάξεων της παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν. 3863/10 και της παρ. 8α και β του άρθρου 5 του Ν. 3863/10

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις αναφορικά με τις αναγνωρίσεις χρόνων των διατάξεων της παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν. 3863/10 και της παρ. 8α και β του άρθρου 5 του Ν. 3863/10»
ΣΧΕΤ: 1) εγκύκλιο ΟΑΕΕ.110/10 της Δ/νσης Ασφάλισης
2) Το αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.22458/1664/2.9.2010 έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α.
Διαβάστε περισσότερα …

ΝΟΜΟΣ 3446/2006 – ΦΕΚ 49/Α/10.3.2006 Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων – Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Διαβάστε περισσότερα …

ΝΟΜΟΣ 3861 ΦΕΚ 112/Α/ 13.7.2010 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρό­γραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 3861 ΦΕΚ 112/Α/ 13.7.2010 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρό­γραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1: Αντικείμενο του νόμου

Διαβάστε περισσότερα …

ΝΟΜΟΣ 3883 ΦΕΚ 167/Α/ 24.9.2010: Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενό­πλων Δυνάμεων – Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Διαβάστε περισσότερα …

Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπί­στωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισα­γωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
Διαβάστε περισσότερα …

Ρύθμιση θεμάτων μετεγγραφών φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) της περίπτωσης δ της παραγράφου 7 και της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004 (ΦΕΚ 208 Α’) «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις», όπως οι διατάξεις της παραγράφου 7 αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 5 του άρθρου 25 του ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 163 Α’),
Διαβάστε περισσότερα …