Χορήγηση επιδόµατος απολύτου αναπηρίας σε τυφλούς συνταξιούχους του ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) και του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ – ΕΤΕΑΜ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 23 Σ60/291/1-2 – 2007
Σας κοινοποιούµε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3518/06 (ΦΕΚ 272/τ.Α΄ /21-12-06) και σας δίνουµε τις παρακάτω οδηγίες για την εφαρµογή τους:
Διαβάστε περισσότερα …

ΙΚΑ: Ευνοϊκότερες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης μητέρων με ανάπηρα τέκνα

Ευνοϊκότερες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των μητέρων με ανάπηρα τέκνα, ανακοίνωσε το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, βάσει της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης του υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας
Διαβάστε περισσότερα …

Κοινοποίηση πίνακα των χορηγουμένων από το ΙΚΑ–ΕΤΑΜ, ορθοπεδικών, ορθωτικών ειδών και τεχνητών μελών και παροχή σχετικών οδηγιών για τη χορήγησή τους

«Κοινοποίηση πίνακα των χορηγουμένων από το ΙΚΑ–ΕΤΑΜ, ορθοπεδικών, ορθωτικών ειδών και τεχνητών μελών και παροχή σχετικών οδηγιών για τη χορήγησή τους»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 39 Π04/3/195
Σας κοινοποιούμε για γνώση και εφαρμογή, κατάλογο των χορηγουμένων, κατά το άρθρο 28 παρ.1 εδ.δ΄, του Κανονισμού Ασθενείας ΙΚΑ –ΕΤΑΜ, ορθοπεδικών, ορθωτικών ειδών και τεχνητών μελών, που συνέταξε η Έκτακτη Ειδική Επιτροπή που συστάθηκε με τις 024/37/15-6-05 και 024/44/1-7-05 αποφάσεις Διοικητή και σας γνωρίζουμε ότι, το Ίδρυμα για την αποκατάσταση της υγείας ή της επαγγελματικής ικανότητας ή για την ανακούφιση της νοσηρής κατάστασης των δικαιούχων παροχών, πάντα όμως, στο μέτρο του αναγκαίου και του σκοπίμου (άρθρο 7 του Κανονισμού Ασθενείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), χορηγεί τα συγκεκριμένα είδη με τ΄ αναφερόμενα, για κάθε ένα, τεχνικά χαρακτηριστικά, τις ειδικότερα οριζόμενες προϋποθέσεις και το καθορισμένο, με την 122/Συν.17/18-5-06 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποδοτέο ποσό.
Διαβάστε περισσότερα …

Δυνατότητα χορήγησης σύνταξης από εργατικό ατύχηµα σε συνταξιούχο λόγω γήρατος του ΙΚΑ

Διαβάστε την παρακάτω εγκύκλιο του Ι.Κ.Α. που είναι άκρως ενδιαφέρουσα. Αφορά τις δυνατότητες για χορήγηση σύνταξης από εργατικό ατύχημα σε συνταξιούχους λόγω γήρατος που εργάζονται μετά την συνταξιοδότησή τους. Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου έχει ως εξής:
Διαβάστε περισσότερα …

Συντάξεις αναπηρίας από το ΙΚΑ

Προϋποθέσεις
Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να κριθούν από τις Υγειονομικές Επιτροπές του Ιδρύματος, ανάπηροι με συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας (50% και άνω).
Διαβάστε περισσότερα …

Ρύθμιση του ΙΚΑ για εξαγορά ενσήμων από ασφαλισμένους

Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ αναγνώρισης πλασματικού χρόνου μέχρι 150 ημερών, για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις ελάχιστες προϋποθέσεις, μελετάται για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ, από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Διαβάστε περισσότερα …

Οδηγίες για τον καθορισμό του αναλώσιμου υλικού σε ασθενείς ασφαλισμένους του ΙΚΑ κατά είδος και ποσότητα

Κατόπιν του από 24-7-98 πορίσματος Επιτροπής Ειδικών ιατρών του Ιδρύματος που συστήθηκε με απόφαση του Διοικητή, στους ασθενείς ασφαλισμένους του ΙΚΑ χορηγούνται τα κάτωθι αναλώσιμα υλικά, κατά είδος και ποσότητα, με τις αντίστοιχες προϋποθέσεις.
Διαβάστε περισσότερα …

Κοινοποίηση πίνακα των χορηγουμένων από το ΙΚΑ πρόσθετων ορθοπεδικών και ορθωτικών ειδών και παροχή σχετικών οδηγιών για τη χορήγησή τους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
Αθήνα, 5. 4. 1999
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Διαβάστε περισσότερα …

Προθέσεις καί θεραπευτικά μέσα από κανονισμό ασθενείας του ΙΚΑ

Αρθρον 28: 1. Πρός αποκατάστασιν τής υγείας τών δικαιούχων παροχών ή τής επαγγελματικής ικανότητός των ή πρός ανακούφισιν νοσηράς καταστάσεως παρέχονται υπό τού Ιδρύματος:
Διαβάστε περισσότερα …