Ι.Κ.Α. Εγκύκλιος αρ. 16/25.2.2011: Απασχόληση συνταξιούχων – Αντικατάσταση του άρθρου 63 του Ν. 2676/1999

Όπως είναι γνωστό, με τα σχετικά έγγραφα “Εγκύκλιος 3/2001” & “Γεν. Έγγραφο Σ81/31/18-9-01” κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α΄), οι οποίες άρχισαν να εφαρμόζονται από 5-1-2001, με τις οποίες τέθηκαν περιορισμοί στο ποσό της σύνταξης των συνταξιούχων ασφαλιστικών οργανισμών κύριας ασφάλισης αρμοδιότητος Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης οι οποίοι εργάζονταν και ρυθμίστηκαν θέματα σχετικά με την ασφάλιση των συνταξιούχων, το ύψος των καταβαλλόμενων εισφορών, την αξιοποίηση του χρόνου ασφάλισης καθώς και άλλα σχετικά θέματα.
Διαβάστε περισσότερα …

Διευκρινιστική εγκύκλιος για τους συνταξιούχους του ΤΑΠΓΤΕ

Διευκρινίσεις για τον υπολογισμό των συντάξεων των Συνταξιούχων του Ταμείου Επικουρικής Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΑΠΓΤΕ) που με το νέο ασφαλιστικό νόμο εντάχτηκαν στο ΙΚΑ από την 1η/9/2010, δίνει με εγκύκλιό του το ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ.
Διαβάστε περισσότερα …

Υπαγωγή των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Ταμείου Επικουρικής Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΑΠΓΤΕ) στο ΕΤΕΑΜ

Σχετ.: α)Το με αριθμ. πρωτ. TΟO/ΦA/2567/24-08-2010 Γ.Ε.
β)Η με αριθμ. εγκύκλιο 62/10 Εγκ. της Δ/νσης Ασφ/σης – Εσόδων.
Σε συνέχεια του ανωτέρω (α) σχετικού εγγράφου μας για την υπαγωγή των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΤΑΠΓΤΕ στο ΕΤΕΑΜ, από 1-9-2010, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:
Διαβάστε περισσότερα …

Διευκρινίσεις στο άρθ. 10 του ν. 3863/2010, σχετικά με την πλήρη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος γυναικών με 4.500 ημέρες εργασίας, καθώς και με τη δυνατότητα απονομής σύνταξης με τις διατάξεις των μητέρων ανηλίκων τέκνων στις περιπτώσεις που το τέκνο δε βρίσκεται πλέον στη ζωή.

ΣΧΕΤ: εγκύκλιο 57/10 και εγκύκλιο 77/10

Με τις ως άνω εγκυκλίους της Δ/νσής μας αφενός σας κοινοποιήσαμε τις διατάξεις του άρθ. 10 του ν. 3863/2010 όσον αφορά τα νέα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση μετά την 1/1/2011 αφετέρου σας παρείχαμε οδηγίες για τη συνταξιοδότηση των μητέρων ανηλίκων τέκνων.
Διαβάστε περισσότερα …

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 12/11.2.2011: Αναγνώριση με εξαγορά του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας ως συντάξιμου στο Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.18 του αρ. 10 του ν. 3863/2010

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 12: «Αναγνώριση με εξαγορά του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας ως συντάξιμου στο Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.18 του αρ. 10
του ν. 3863/2010.» ΣΧΕΤ: Το με αριθμ. πρωτ. Γ99/1/12/25-1-2011 Γενικό Έγγραφο της Διοίκησης Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Με το ανωτέρω σχετικό, σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις της παρ. 18 του άρθρ. 10 του ν. 3863/2010 : « Νέο Ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» με τις οποίες αντικαταστάθηκαν αυτές του άρθρ. 40 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ.165 Α’) και επανακαθορίστηκαν οι χρόνοι ασφάλισης στους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και το Δημόσιο, που λαμβάνονται υπόψη για την συμπλήρωση των ημερών που απαιτούνται κατά περίπτωση, για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή προσαύξηση του ποσού της σύνταξης των ασφαλισμένων.
Διαβάστε περισσότερα …

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 11/10.2.2011: Πληρωμή Παροχών Ασθένειας σε είδος και σε χρήμα μέσω πίστωσης τραπεζικών λογαριασμών

Σχετ.: α) Το άρθρο 40 του Ν. 3863/2010
β) Η αρ.18/Συν.4/27-1-2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/15-7-2010, τεύχος Α΄) σύμφωνα με τις οποίες θεσμοθετήθηκε από 1-1-2011 η υποχρεωτική καταβολή των παροχών των ασφαλιστικών φορέων με πίστωση λογαριασμών πληρωμών, με δικαίωμα επιλογής Τράπεζας ή ΕΛΤΑ από τον δικαιούχο και σας γνωρίζουμε τα εξής:
Διαβάστε περισσότερα …

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 10/9.2.2011: Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων μισθωτών με κυμαινόμενες αποδοχές και αποτίμηση των παροχών σε είδος, για το έτος 2011

Με τις αριθ. 267, 268/Σ31/21-12-2010 αποφάσεις του Δ.Σ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ αριθ. 2173/τ.Β΄/31-12-2010 καθορίστηκαν, η κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων των αμειβομένων με κυμαινόμενες αποδοχές μισθωτών και η αποτίμηση των χορηγουμένων στους μισθωτούς ασφ/νους του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., από τους εργοδότες τους, παροχών σε είδος, για το έτος 2011.
Διαβάστε περισσότερα …

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 431/2010

ΑΡΙΘ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ: Φ.40021/15185/1805/9.6.2010 έγγραφο της Δ/νσης Ασφ/σης Ασθένειας και Μητρότητας – Τμήμα Α’ της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
ΘΕΜΑ: Ερωτάται: α) εάν το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οφείλει να χορηγήσει τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία του επιδόματα μητρότητας σε μητέρα ασφαλισμένη σε αυτό, η οποία γέννησε κατά τη διάρκεια της 23ης εβδομάδας της δίδυμης κύησής της, με πρόωρο τοκετό, δύο τέκνα, εκ των οποίων το ένα απεβίωσε λίγες μέρες μετά τη γέννησή του, ενώ το άλλο επέζησε, βρισκόμενο σε θερμοκοιτίδα, ή ορθώς το Ίδρυμα αρνείται να καταβάλει τα εν λόγω επιδόματα σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις, όπως η προκείμενη, που δεν έχει συμπληρωθεί η 28η εβδομάδα της κύησης, είτε δηλ. το τέκνο γεννήθηκε νεκρό, είτε πέθανε λίγες ώρες μετά τον τοκετό, είτε τελικά αυτό επιβίωσε μετά τη γέννησή του.
Διαβάστε περισσότερα …

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. : 9/9.2.2011: Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 10.000 ανέργων, σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα με επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών

ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.ΚΑ. – Ε.Τ.Α.Μ. 50/2010, 70/2010, 79/2010 Γεν. Έγγραφο Ι.ΚΑ. – Ε.Τ.Α.Μ. Ε40/530/10-9-2010
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 13251/531/15-10-2010 Κ. Υ.Α. (ΦΕΚ 1655/τ.Β V2010) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής :

ΓΕΝΙΚΑ
Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ανέργων ηλικίας 16-24 ετών, νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, με την απασχόλησή τους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες συνάπτουν με τους ανέργους συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Μετά το πέρας της σύμβασης απόκτησης εργασιακής εμπειρίας είναι δυνατή η συνέχιση της επιχορήγησης εφόσον μετατραπεί σε σύμβαση εργασίας, για επιπλέον χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
Διαβάστε περισσότερα …

Εγκύκλιος για την εξυπηρέτηση ασφαλισμένων του ΙΚΑ από συμβεβλημένους ιατρούς του ΟΠΑΔ & του ΟΑΕΕ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΑΔ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΑΕΕ ΙΑΤΡΩΝ, ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ.
Από σήμερα Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2011, οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ μπορούν να απευθύνονται για τις εξετάσεις τους και τη συνταγογράφηση φαρμάκων εκτός από τις μονάδες υγείας του ΙΚΑ, όπου αυτές λειτουργούν και στους συμβεβλημένους ιατρούς του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ, όλων των ειδικοτήτων.
Διαβάστε περισσότερα …

Προσμέτρηση των αναγνωρισμένων από το ΙΚΑ ημερών εργασίας, κατόπιν καταγγελίας του εργαζομένου, στον απαιτούμενο αριθμό ημερομισθίων για τη χορήγηση άδειας διαμονής για εργασία υπηκόου τρίτης χώρας

Υπουργείο Εσωτερικών Εγκύκλιος αρ. 17/3.2.2011: Προσμέτρηση των αναγνωρισμένων από το ΙΚΑ ημερών εργασίας, κατόπιν καταγγελίας του εργαζομένου, στον απαιτούμενο αριθμό ημερομισθίων για τη χορήγηση άδειας διαμονής για εργασία υπηκόου τρίτης χώρας.
Διαβάστε περισσότερα …

Ι.Κ.Α. Αριθ. πρωτ.: Γ55/822/4.2.2011 Μειωμένη συμμετοχή στα φάρμακα δικαιούχων ΕΚΑΣ για το έτος 2011

Ι.Κ.Α. Αριθ. πρωτ.: Γ55/822/4.2.2011 Μειωμένη συμμετοχή στα φάρμακα δικαιούχων ΕΚΑΣ για το έτος 2011
ΑΘΗΝΑ, 04/02/2011
Αριθ. Πρωτ. Γ55/822

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ : ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου 8 – 102 41 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. Τηλ.: 210 – 5220754, 5221966
Αριθ. FAX : 210 – 5226730

ΘΕΜΑ : « Μειωμένη συμμετοχή στα φάρμακα δικαιούχων ΕΚΑΣ για το έτος 2011 »
ΣΧΕΤΙΚΟ: Το υπ’αριθμ. Γ55/781/07-07-10 Γενικό έγγραφό μας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι για το έτος 2011 τα παραστατικά με τα οποία θα αναγνωρίζεται αν κάποιος συνταξιούχος είναι δικαιούχος μειωμένης συμμετοχής στα φάρμακα είναι τα κάτωθι :
Διαβάστε περισσότερα …

Ι.Κ.Α.: Νέα εγκύκλιος για καταβολή επιπλέον ποσού ως δώρου Χριστουγέννων, Πάσχα & επιδόματος αδείας σε αναπήρους

Ι.Κ.Α. Αριθ. πρωτ.: Σ65/7/24.1.2011
Καταβολή επιπλέον ποσού ως δώρου Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας σε συνταξιούχους και ασφαλισμένους που λαμβάνουν το επίδομα παραπληγίας καθώς και σε τυφλούς συνταξιούχους του Ν. 612/77 που λαμβάνουν το Επίδομα Απολύτου Αναπηρίας – Αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών…
Διαβάστε περισσότερα …

Ι.Κ.Α.: Καταβολή επιπλέον ποσού ως δώρου Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας σε συνταξιούχους και ασφαλισμένους που λαμβάνουν το επίδομα παραπληγίας καθώς και σε τυφλούς συνταξιούχους του Ν. 612/77 που λαμβάνουν το Επίδομα Απολύτου Αναπηρίας

Ι.Κ.Α. Εγκύκλιος αρ. 3/18.1.2011
Καταβολή επιπλέον ποσού ως δώρου Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας σε συνταξιούχους και ασφαλισμένους που λαμβάνουν το επίδομα παραπληγίας καθώς και σε τυφλούς συνταξιούχους του Ν. 612/77 που λαμβάνουν το Επίδομα Απολύτου Αναπηρίας.
Αθήνα, 18/1/ 2011
Αριθ. Πρωτ. Σ65/3
Διαβάστε περισσότερα …

Ι.Κ.Α. Ημερομηνίες οριστικοποίησης αποφάσεων προσωρινής σύνταξης και πληρωμής συνταξιούχων Αριθ. πρωτ.: Σ40/122/9.12.2010

Ημερομηνίες οριστικοποίησης αποφάσεων προσωρινής σύνταξης και πληρωμής συνταξιούχων
Αθήνα, 9 /12/2010
Αριθ. Πρωτ. Σ40/ 122
Διαβάστε περισσότερα …

Ασφαλιστικός σαδισμός πέριξ και εντός του Ι.Κ.Α.

Να σταματήσουν ορισμένοι γιατροί του Ι.Κ.Α. να χρησιμοποιούν το συνταγολόγιο ως όπλο για να επιβάλονται ως συνεταίροι στην κατανάλωση και στο πορτοφόλι των ασφαλισμένων με αναπηρίες και των επιχειρήσεων αναπηρικών ειδών!

Μέχρι πρότινος το Ι.Κ.Α. ήταν το μόνο σχετικά αξιοπρεπές ασφαλιστικό ταμείο σε σύγκριση με τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία.

Δεν μας είχε συνηθίσει σε πλούσιες παροχές, αλλά τουλάχιστον έδινε κάποια χρήματα για αναπηρικά καθίσματα, για μαξιλάρια για την προστασία από τις κατακλίσεις, για ορθοστάτη, για συστήματα ουροσυλλογής που είναι άκρως απαραίτητα για την επιβίωση των ανθρώπων με σοβαρές αναπηρίες.
Διαβάστε περισσότερα …

ΙΚΑ: Σχετικά με τα ποσοστά συμμετοχής φαρμάκων

Το ΙΚΑ ανακοίνωσε στις 26/3/2010 εγκύκλιο με τα ποσοστά συμμετοχής φαρμάκων για την αποφυγή λανθασμένων αναγραφών ποσοστού συμμετοχής από συνταγογράφους ιατρούς.

Το πλήρες κείμενο έχει ως εξής:
Διαβάστε περισσότερα …

Εγκύκλιος ΙΚΑ: «Οδηγίες για τον καθορισμό του αναλωσίμου υγειονομικού υλικού σε ασθενείς ασφαλισμένους κατά είδος και ποσότητα»

Το ΙΚΑ ανακοίνωσε με εγκύκλιό του στις 14/5/2010 (αρ.πρωτ. Γ55/768) ότι καθορίζει εκ νέου τη χορήγηση των ειδών (και των αντιστοίχων ποσοτήτων) αναλωσίμου υγειονομικού υλικού σε ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Διαβάστε περισσότερα …

Χορήγηση Ε.Κ.Α.Σ. για το έτος 2010. Ενέργειες για τη χορήγησή του από 1/1/2010 – 31/12/2010

ΙΚΑ Αριθ. Πρωτ.: Σ48/127/15.11.2010
Χορήγηση Ε.Κ.Α.Σ. για το έτος 2010. Ενέργειες για τη χορήγησή του από 1/1/2010 – 31/12/2010
Αθήνα,15/11/2010, Αριθ. Πρωτ.Σ48/ 127
Διαβάστε περισσότερα …