Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ.

Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ)
Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 – Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β 728/09.06.2003

Γενικά Δικαιολογητικά

 • Αίτηση – Δήλωση ΙΚΑ
 • Αίτηση χορήγησης κύριας σύνταξης αναπηρίας (ΙΚΑ)
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Απόφαση συνταξιοδότησης ή απόκομμα επιταγής της άλλης σύνταξης (Εάν ο ασφαλισμένος συνταξιοδοτείται από άλλο Ταμείο)
 • Ασφαλιστικά Βιβλιάρια ΙΚΑ
 • Δηλώσεις του εργοδότη σχετικά με την απασχόληση του ασφαλισμένου
  Σχετικά έντυπα χορηγούνται από το ΙΚΑ.
 • Έντυπο Αίτησης του Ι.Κ.Α. (Σ2)
  Προσκομίζεται σε κάθε περίπτωση.
 • Έντυπο Δήλωσης του εργοδότη – Ι.Κ.Α. (Σ5)
  Προσκομίζεται σε κάθε περίπτωση.
 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Φωτοαντίγραφο εκκ/κού σημειώματος της Εφορίας
 • Φωτ/φο της πρώτης σελίδας του Πιστωτικού Ιδρύματος με πρώτο το όνομα του ενδιαφερομένου

Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά

 • Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξ/κής πράξης γάμου ή πιστοποιητικού γάμου από τη Μητρόπολη, εφόσον η σύζυγος δεν εργάζεται και δεν συντ/τείται
  Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου (Ειδικό Ληξιαρχείο) ή Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου
 • Εάν ο ασφ/νος επιθυμεί την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού τύπου Α. Σε περίπτωση που ο χρόνος στρατιωτικής θητείας έχει ήδη αναγνωρισθεί, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής απόφασης αναγνώρισης
  Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Αναγνώριση στρατιωτικής προϋπηρεσίας στον ΚΕΑΔ (TN) ή Έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α (πλήρες) – τύπου Α – τύπου Β

Ειδικά Δικαιολογητικά

 • Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης (Για τα παιδιά που είναι μέχρι 18 ετών)
  Εναλλακτικά προσκομίζεται φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας για τα παιδιά που είναι μέχρι 18 ετών. Για τα παιδιά που είναι μέχρι 24 ετών απαιτείται επιπλέον πιστοποιητικό σπουδών, εφόσον σπουδάζουν σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα
  Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση ληξιαρχικής πράξης γέννησης
 • Απόφαση από τον ΟΑΕΔ
  Η παρούσα απόφαση προσκομίζεται στην περίπτωση που κατά την τελευταία 10ετία ο ασφαλισμένος έχει επιδοτηθεί λόγω ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
 • Απόφαση συνταξιοδότησης ή απόκομμα επιταγής σύνταξης
  Η παρούσα απόφαση προσκομίζεται στην περίπτωση που ο / η σύζυγος συνταξιοδοτείται από το ΙΚΑ και παίρνει προσαύξηση για παιδιά.
 • Έντυπο Δήλωσης Προτίμησης (Σ9)
  Το παρόν έντυπο προσκομίζεται σε περίπτωση που ο εργοδότης του ενδιαφερομένου είναι Ασφαλιστικός Οργανισμός ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, του οποίου το μόνιμο προσωπικό έχει δικαίωμα επιλογής συνταξιοδότησης με δημοσιοϋπαλληλικές ή κοινές διατάξεις.
 • Έντυπο Δήλωσης του ασφαλισμένου του Ι.Κ.Α. για την σύνταξη με τις διατάξεις των Βαρέων (Σ6 και Σ7)
 • Έντυπο Δήλωσης του Ι.Κ.Α. σε περίπτωση ασφάλισης του ενδιαφερομένου σε χώρες του εξωτερικού (Σ8)
 • Επαγγελματική άδεια οδήγησης
  Η επαγγελματική άδεια οδήγησης προσκομίζεται στην περίπτωση που o ασφαλισμένος έχει απασχοληθεί ως οδηγός ή ως εκπαιδευτής οδηγών αυτοκινήτων.
 • Επικυρωμένη φωτοτυπία εξουσιοδότησης ή πληρεξουσίου
  Η εξοουσιοδότηση προσκομίζεται σε περίπτωση που η αίτηση συνταξιοδότησης υποβληθεί από εκπρόσωπο του ασφαλισμένου.
 • Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών
  Προσκομίζεται στην περίπτωση που ο εργοδότης του ενδιαφερομένου είναι Ασφαλιστικός Οργανισμός ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, του οποίου το μόνιμο προσωπικό έχει δικαίωμα επιλογής συνταξιοδότησης με δημοσιοϋπαλληλικές ή κοινές διατάξεις.

Διαδικασία

Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Βήμα 1: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης.Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.Αν κάποιο δικαιολογητικό είναι δυνατόν να αναζητηθεί υπηρεσιακά από το ΚΕΠ, τότε ο υπάλληλος εκκινεί τη σχετική διαδικασία.

Βήμα 2: Ο υπάλληλος συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS για την ολοκλήρωση του αιτήματός. Τέλος, ο υπάλληλος παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος και τα στοιχεία επικοινωνίας του ΚΕΠ.

Βήμα 3: O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).

Βήμα 4: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει.

Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ και παραλαμβάνει την απόφαση χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ.

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Εάν ο αιτών /ούσα ενδιαφέρεται για τη χορήγηση επιδόματος τετραπληγίας – παραπληγίας συμπληρώνει ξεχωριστή αίτηση που διεκπεραιώνεται και μέσω Κ.Ε.Π.

Η απόφαση συνταξιοδότησης αποστέλλεται απευθείας στον πολίτη από την αρμόδια υπηρεσία του Ι.Κ.Α. με σχετική κοινοποίηση στο Κ.Ε.Π.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …