Διαδικασία για την απόδοση δαπανών Ειδικής Αγωγής

Ανακοινώθηκε από τον ΕΟΠΥΥ εγκύκλιος (αρ.πρωτ.: 6046/7.2.2013) με τη νέα διαδικασία για την απόδοση δαπάνης πράξεων θεραπείας ειδικής αγωγής (φυσικοθεραπεία-λογοθεραπεία-εργοθεραπεία-ειδική διαπαιδαγώγηση) για παιδιά έμμεσα ασφαλισμένα στο γονέα. Σημειώνεται πως για τον μήνα Νοέμβριο 2012 και μετά αποζημιώνονται: α) 15 συνεδρίες λογοθεραπείας/εργοθεραπείας/ειδικής διαπαιδαγώγησης ανά μήνα, και β) 10 συνεδρίες φυσικοθεραπείας με 15€ ανά μήνα.

Αθήνα, 7/2/13
Αρ. Πρωτ.: 6046

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΠΥΥ) – Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας – Δ/νση: Σχεδιασμού
Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη, Τηλ.: 2106871714 Fax: 2106871795, E-mail: d7@eopyy.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία για την απόδοση δαπάνης – Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Νόμου 2519/97 προβλέπεται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος από το Υπουργείο Υγείας, που θα ορίζει τους όρους και τιςπροϋποθέσεις για την χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος στους Λογοθεραπευτές.
Η έκδοση του σχετικού Π.Δ. δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα και ως εκ τούτου ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δεν δύναται να συνάπτει συμβάσεις με τους ανωτέρω αναφερόμενους παρόχους υγείας (ατομικές επιχειρήσεις λογοθεραπευτών ή Κέντρα ή Εταιρείες).
Συμβάσεις με Λογοθεραπευτές που τυχόν ήταν σε ισχύ σε κάποιο από τα ενταχθέντα στον ΕΟΠΥΥ ασφαλιστικά ταμεία παύουν να ισχύουν και ακολουθούνται τα παρακάτω:

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του Ε. Κ. Π. Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όπως αυτό τροποποιήθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. ΕΜΠ5 (ΦΕΚ 3054/Τ. Β./18.11.12), η δαπάνη πράξεων θεραπείας ειδικής αγωγής δύναται να αποδίδεται στους ασφαλισμένους από τις Υπηρεσίες Παροχών των ενταχθέντων στον Οργανισμό Ασφαλιστικών Φορέων μετά από την υπ’ άριθ. 45/88/22.1.2013 Απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ χωρίς συμμετοχή, εφ’ όσον οι δικαιούχοι ασφαλισμένοι προσκομίσουν:

1. Ιατρική γνωμάτευση εκδιδόμενη από τους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 17 του Ε.Κ.Π.Υ.(σημειώνουμε ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι αναφερόμενες ειδικότητες ιατρών {Παιδοψυχίατρος, Ψυχίατρος, Νευρολόγος, Αναπτυξιολόγος}, αποδεχόμαστε ιατρικές γνωματεύσεις και από Παιδιάτρους και από Ορθοπαιδικούς) στην οποία θα αναγράφεται η πάθηση του ασθενούς, το είδος και ο αριθμός των θεραπειών στις οποίες θα πρέπει να υποβάλλεται ανά μήνα, για τη βελτίωση της κατάστασής του, καθώς και το χρονικό διάστημα της απαιτούμενης θεραπείας.
Η διάρκεια ισχύς της ανωτέρω γνωμάτευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος και ανανεώνεται μετά την λήξη της. Σε ασφαλισμένους άνω των 18 ετών που εμπίπτουν στο άρθρο 17 η ιατρική γνωμάτευση θα επικαιροποιείται κάθε έτος για όσα έτη παρατείνεται η χορήγηση των θεραπειών Ειδικής Αγωγής, όπως ορίζεται στον τροποποιημένο ΕΚΠΥ.

2. Η ανωτέρω ιατρική γνωμάτευση θα σφραγίζεται από τον ελεγκτή ιατρό ΕΟΠΥΥ και θα κατατίθεται στον Ατομικό Φάκελο του ασφαλισμένου που θα τηρείται στην Υπηρεσία Παροχών για κάθε ασφαλισμένο που δικαιούται ειδική αγωγή.
Σημειώνεται ότι κάθε φορά που θα υποβάλλεται απόδειξη δαπάνης θα συνοδεύεται από ακριβές φωτοαντίγραφο της παραπάνω γνωμάτευσης.

3. Όλες οι πράξεις – θεραπείες που αναφέρονται στην ετήσια ιατρική γνωμάτευση των εξουσιοδοτημένων Φορέων θα αναγράφονται υποχρεωτικά από τον ελεγκτή του ΕΟΠΥΥ, εφάπαξ ετησίως και στο ατομικό Βιβλιάριο Υγείας του Ασφαλισμένου σε ξεχωριστή σελίδα με αναγραφή της ένδειξης «ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» με ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα ελεγκτή. Σημείωση: Οι ελεγκτές του ΕΟΠΥΥ, θα αντιγράφουν από την ιατρική γνωμάτευση το Φορέα που παραπέμπει, την ημερομηνία της ιατρικής γνωμάτευσης, τον ονοματεπώνυμο και ειδικότητα του υπογράφοντα ιατρού, τη διάγνωση, το είδος και τον αριθμό των θεραπειών (σύμφωνα με το υπόδειγμα), εντός του βιβλιαρίου υγείας του ασφ/νου.

4. Νόμιμη απόδειξη παροχής υπηρεσιών των θεραπευτών (όταν οι θεραπείες γίνονται σε διαφορετικούς θεραπευτές) ή νόμιμη απόδειξη παροχής υπηρεσιών του Κέντρου/εταιρείας η οποία, στο πίσω μέρος, θα φέρει τη σφραγίδα του εκάστοτε ειδικού θεραπευτή που διενέργησε στον ασφαλισμένο τις θεραπείες και για όσες έγιναν στο συγκεκριμένο Κέντρο/εταιρεία.

5. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών των Λογοθεραπευτών – Λογοπεδικών (μεταφρασμένο για πτυχία εξωτερικού) το οποίο θα κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο εφάπαξ από κάθε ασφαλισμένο στις Υπηρεσίες Παροχών.

6. Υπεύθυνη δήλωση του άμεσα ασφαλισμένου ότι το παιδί του δεν λαμβάνει ειδική αγωγή από ειδικά εκπαιδευτήρια, οικοτροφεία, άσυλα και Κ.Α.Α Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας. Εξαιρούνται τα ειδικά σχολεία του Υπουργείου Παιδείας, τα παιδιά που φοιτούν σε αυτά δύναται να λαμβάνουν ειδική αγωγή του άρθρου 17 και να αποζημιώνονται απευθείας οι ασφαλισμένοι γονείς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν.

7. Η Υπηρεσία Παροχών θα σημειώνει στο ατομικό βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου τον κάθε μήνα κατάθεσης των δικαιολογητικών.

Επισημαίνεται: ότι το ατομικό βιβλιάριο υγείας αποτελεί το ατομικό ιστορικό κάθε ασφαλισμένου και δεν αφαιρείται κανένα στέλεχός του, για την απόδοση δαπάνης των θεραπειών.

Για δαπάνες ειδικής αγωγής συμπεριλαμβανομένων και των φυσικοθεραπειών παιδιών/ασφαλισμένων που εμπίπτουν στο άρθρο 17 παρ. 2 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει δύναται να αποζημιώνονται απευθείας οι ασφαλισμένοι αφού οι συγκεκριμένες θεραπείες μπορούν να εκτελεσθούν και σε μη συμβεβλημένους παρόχους μέχρι της υπογραφής σύμβασης.

Διευκρινίζουμε ότι:

α) οι λογοθεραπείες κοστολογούνται 1 ½ φορά της ιατρικής επίσκεψης και διενεργούνται από εξειδικευμένους θεραπευτές λόγου (Λογοθεραπευτές-Λογοπεδικούς), των οποίων το επιστημονικό υπόβαθρο μπορεί να είναι διαφορετικό (νευρολόγοι, ψυχίατροι, ψυχολόγοι κ.α) οι οποίοι θα πρέπει να προσκομίζουν πιστοποιητικό ανάλογης εξειδίκευσης στη Λογοθεραπεία.

β) οι ψυχοθεραπείες (ομαδική – ατομική, θεραπεία συμπεριφοράς, συμβουλευτική γονέων) όταν αυτές εκτελούνται από παιδοψυχιάτρους, ψυχιάτρους και νευρολόγους κοστολογούνται 1½ φορά της ιατρικής επίσκεψης.

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, ΦΕΚ 262Α/2011 η ιατρική επίσκεψη ορίζεται στα 10€ για τους συμβεβλημένους γιατρούς με τον ΕΟΠΥΥ και συνεπώς για τις συγκεκριμένες πράξεις θεραπείας που κοστολογούνται 1 ½ φορά της ιατρικής επίσκεψης θα καταβάλλεται στους ασφαλισμένους το ποσό των 15€ ανά συνεδρία.

Οι ψυχοθεραπείες που διενεργούνται από ψυχολόγους και οι θεραπείες ειδικής αγωγής (πχ εργοθεραπεία και ειδική διαπαιδαγώγηση) που εκτελούνται από τους αντίστοιχους θεραπευτές, αποζημιώνονται βάσει του ισχύοντος κάθε φορά κρατικού τιμολογίου.

Πράξεις – θεραπείες που δεν αναφέρονται στην παραπάνω Κ.Υ.Α. ΕΜΠ5 (ΦΕΚ 3054/Τ. Β./ 18.11.12) δεν αποζημιώνονται από τις Υπηρεσίες Παροχών.

Οι γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί από Α.Υ.Ε. και Δημόσιους Φορείς (διάρκειας ενός έτους) και είναι σε ισχύ θα γίνονται αποδεκτές από τις Υπηρεσίες Παροχών μέχρι λήξεως της ισχύος τους εφ’ όσον αυτές είναι σύμφωνες με τον Κανονισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας του ΕΟΠΥΥ. Στην ανωτέρω περίπτωση θα χορηγείται, ο προβλεπόμενος αριθμός πράξεων-θεραπείας ανεξαρτήτως εάν αναφέρει περισσότερες η γνωμάτευση.
Για παράδειγμα, ιατρική γνωμάτευση εκδοθείσα την 1/9/12 αναφέρει ότι το παιδί χρήζει 20 συνεδρίες λογοθεραπείας/εργοθεραπείας, ο Οργανισμός θα αποζημιώνει 15 συνεδρίες για κάθε κατηγορία από 18/11/12.

Όλες οι ανωτέρω δαπάνες αποδίδονται σύμφωνα με τα μέγιστα αποδιδόμενα ποσά όπως ορίζονται στον κάθε φορά ισχύοντα ΕΚΠΥ και αφού πρώτα υπολογιστούν τα ακριβή ποσά σύμφωνα με τις ανωτέρω οριζόμενες τιμές και τις πράξεις θεραπείας για τις οποίες έχει παραπεμφθεί ο κάθε ασφαλισμένος.

Υπενθυμίζουμε ότι η ισχύς του τροποποιημένου άρθρου 17 της υπ΄αριθ. ΕΜΠ5 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3054/Τ. Β./ 18.11.2012) ξεκινάει την 18/11/2012 ημέρα δημοσίευσης του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας. Ειδικότερα για τον μήνα Νοέμβριο 2012 και μετά αποζημιώνονται:

–> 15 συνεδρίες Λογοθεραπείας/Εργοθεραπείας/Ειδικής Διαπαιδαγώγησης ανά μήνα.
–> 10 συνεδρίες Φυσικοθεραπείας με 15€ ανά μήνα

Όλα τα προηγούμενα σχετικά Γενικά Έγγραφα παύουν να ισχύουν.

Ο Πρόεδρος
Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …