Διαδικασία πληρωμής γιατρών συνεργαζόμενων με τον ΕΟΠΥΥ για ιατρική επίσκεψη ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Ανακοινώθηκε από τον ΕΟΠΥΥ (αρ. πρωτ. Δ21/3247, 16/2/2012) η διαδικασία πληρωμής γιατρών συνεργαζόμενων με τον ΕΟΠΥΥ για ιατρική επίσκεψη ασφαλισμένων του Οργανισμού.

ΑΘΗΝΑ 16/2/2012
Αρ. Πρωτ. Δ21/3247 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) www.eopyy.goν.gr – ΓΕΝΙΚΉ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΥΓΕΙΑΣ – Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39, 15123 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΤΗΛ. 2106871719, FAX: 2106871795
ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές Υπηρεσίες ΕΟΠΥΥ (πρώην ΥΠΑΔ)

Θέμα: «Διαδικασία πληρωμής γιατρών συνεργαζόμενων με τον ΕΟΠΥΥ για ιατρική επίσκεψη ασφαλισμένων του Οργανισμού»
Σχετική: Η από 29.12.2011 Ανακοίνωση που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ.

Σας γνωρίζουμε ότι στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr) έχει αναρτηθεί η λίστα με τους συνεργαζόμενους με τον Οργανισμό γιατρούς.

Στη λίστα συμπεριλαμβάνονται όσοι γιατροί είχαν ενεργή σύμβαση με τον ΟΠΑΔ ή ΟΑΑΕ μέχρι 31.12.11 και οι οποίοι απέστειλαν, την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 262/Α/16.12.11), με την οποία ρυθμίστηκαν θέματα συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ γιατρών, για τη συνεργασία τους με τον Οργανισμό μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύναψης των νέων συμβάσεων.

Α. Διαδικασία πληρωμής των γιατρών που συνεργάζονται με τον ΕΟΠΥΥ για ιατρική επίσκεψη ασφαλισμένων του Οργανισμού.

1. Ο συνεργαζόμενος με τον ΕΟΠΥΥ γιατρός που εξέτασε ασφαλισμένους του Οργανισμού υποβάλλει στην αρχή κάθε μήνα στην αρμόδια πρώην ΥΠΑΔ της περιοχής του ιατρείου του, αίτηση (επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα) και την τελική συγκεντρωτική κατάσταση για τους ασθενείς που εξετάσθηκαν τον προηγούμενο μήνα υπογεγραμμένη και σφραγισμένη στην οποία επισυνάπτονται και τα ατομικά έντυπα (προσωπικά λευκά συνταγολόγια του γιατρού).

2. Στην κατάσταση θα αναγράφονται τα στοιχεία του γιατρού, ο ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ο αριθμός ΤΣΑΥ του γιατρού.

Επίσης θα αναγράφονται με αύξοντα αριθμό για κάθε ασφαλισμένο:

 • Τα στοιχεία του ασφαλισμένου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο). Επισημαίνεται ότι τα ονόματα των ασφαλισμένων θα αναφέρονται υποχρεωτικά με τη χρονολογική σειρά που εξετάσθηκαν.
 • Ο ασφαλιστικός φορέας από τον οποίο προέρχεται ο ασφαλισμένος.
 • Ο Αριθμός Μητρώου του φορέα ασφάλισης
 • Ο ΑΜΚΑ του ασφαλισμένου
 • Αν έγινε αναγραφή φαρμάκων/εξετάσεων
 • Η ημερομηνία της επίσκεψης

Στο τέλος της κατάστασης θα αναγράφεται υποχρεωτικά:
«Δηλώνω υπεύθυνα ότι η παραπάνω κατάσταση συμπληρώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. Γ. άρθρο 7 της ΚΥΑ Φ90380/25916/3294/3/11/2011 (ΦΕΚ 2456/Β/2011) του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών του ΕΟΠΥΥ.

Υπόδειγμα της κατάστασης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

3. Τα ατομικά έντυπα που θα επισυνάπτονται με τη συγκεντρωτική κατάσταση θα φέρουν υποχρεωτικά:

 • Τα στοιχεία του ασφαλισμένου
 • Τον Α.Μ. του φορέα ασφάλισης και τον ΑΜΚΑ του ασφαλισμένου
 • Την ημερομηνία της επίσκεψης.
 • Την υπογραφή του ασφαλισμένου και του γιατρού

4. Εκτός από τα παραπάνω θα υποβληθούν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο της σύμβασης που είχε συνάψει ο γιατρός με τον ΟΠΑΔ ή τον ΟΑΕΕ και η οποία ήταν ενεργή μέχρι της 31.12.2011
 • Η υπεύθυνη δήλωση που υπέβαλε ηλεκτρονικά ο γιατρός για να συμπεριληφθεί στη λίστα των συνεργαζόμενων με τον ΕΟΠΥΥ γιατρών.
 • Υπεύθυνη δήλωση του γιατρού που θα δηλώνει ότι δεν είναι γιατρός (μόνιμος – αορίστου χρόνου) των ενταχθέντων φορέων στον ΕΟΠΥΥ.

Σημειώνεται ότι τα δικαιολογητικά αυτά δεν θα υποβάλλονται κάθε μήνα παρά μόνο με την υποβληθείσα κατάσταση του Ιανουαρίου 2012.

Β. Το ανώτατο όριο επισκέψεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 262/Α/16.12.11, ανέρχεται σε 200 ανά μήνα. Η δε αμοιβή από τις ίδιες διατάξεις προσδιορίζεται σε 10,00€ ανά επίσκεψη.

Οι ως άνω διατάξεις έχουν εφαρμογή αποκλειστικά και μόνο για τους γιατρούς που είχαν ενεργή σύμβαση με τον ΟΠΑΔ ή ΟΑΑΕ μέχρι 31.12.2011.

Ως εκ τούτου:

 • μετά τη συμπλήρωση των ανώτατων ορίων ο γιατρός δεν θα πληρώνεται για τις τυχόν πέραν των 200 επισκέψεων που υποβάλει για να πληρωθεί.
 • Εάν από το αντίγραφο της σύμβασης που θα υποβάλλει ο γιατρός προκύψει ότι η σύμβασή του δεν ήταν ενεργή μέχρι της 31.12.11 εξυπακούεται ότι δεν θα πληρωθεί ο γιατρός.

Εάν διαπιστωθεί από τον έλεγχο ότι γιατροί που δεν είχαν ενεργή σύμβαση έχουν υποβάλει καταστάσεις για να πληρωθούν, παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα την υπηρεσία μας με τα στοιχεία των γιατρών αυτών.

 • Επισημαίνεται ότι όποιος γιατρός δεν συμπεριλαμβάνεται στη λίστα δεν μπορεί να υποβάλλει κατάσταση επισκέψεων προς πληρωμή.
 • Στην περίπτωση που γιατροί συμπεριλήφθηκαν στη λίστα και με αίτησή τους εξαιρέθηκαν από τη δίκτυο των συνεργαζόμενων με τον ΕΟΠΥΥ γιατρών, οι γιατροί αυτοί θα αποζημιωθούν μόνο για τις επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και την ημερομηνία αποστολής της αίτησης ανάκλησης στον ΕΟΠΥΥ.

Οι γιατροί των περιπτώσεων αυτών θα υποβάλλουν εκτός από τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά και υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται η ακριβής ημερομηνία υποβολής της αίτησης ανάκλησης.

Τόσο η συγκεντρωτική κατάσταση όσο και τα ατομικά έντυπα είναι υποχρεωτικό να φέρουν τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν έπραφο.

Επομένως είναι αυτονόητο ότι εάν τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για πληρωμή από τους γιατρούς είναι ελλιπή δεν θα προβαίνετε στην πληρωμή των συγκεκριμένων επισκέψεων για τις οποίες δεν υπάρχουν στοιχεία.

Τέλος πριν την ενταλματοποίηση της σχετικής δαπάνης, θα πρέπει να ζητηθεί από το γιατρό φορολογική ενημερότητα ισχύος τουλάχιστον για ένα μήνα και για ακαθάριστο ποσό αμοιβής πάνω από 1.500,00 € και απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …