Διευκρινίσεις για τη συνταξιοδότηση γονέων και αδελφών αναπήρων

Με εγκύκλιο του ΟΑΕΕ στις 12 Νοεμβρίου δίνονται διευκρινίσεις για τη συνταξιοδότηση γονέων και αδελφών αναπήρων, ενώ υπενθυμίζονται οι όροι και προϋποθέσεις. Επιπλέον, ως προς τη δυνατότητα ανάκλησης της συνταξιοδοτικής απόφασης σε περίπτωση αναστολής της σύνταξης λόγω εργασίας του ατόμου με αναπηρία, επισημαίνεται ότι οι νόμιμες συνταξιοδοτικές αποφάσεις δεν ανακαλούνται. Ωστόσο, στον γονέα, σύζυγο ή αδελφό, παρέχεται δυνατότητα επαναχορήγησης της σύνταξης σε περίπτωση διακοπής της εργασίας του ατόμου με αναπηρία.

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 53/12.11.2012
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 53, Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1/11/770824
Αθήνα, 12/11/2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΦΑΓΚΡΑ, ΤΗΛ.2105274375, ΦΑΞ: 2105220504

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την συνταξιοδότηση γονέων και αδελφών αναπήρων
ΣΧΕΤ: Το άρθρο. 37 του Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170 /Α /05-08-2011)
Το άρθρο. 26 του Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89 /Α /11-04-2012 )
Το αρ. Φ.80000/12815/891/10-09-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας

Με τις εγκυκλίους 56/2011 & 41/12 της Υπηρεσίας μας, γνωστοποιήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότηση γονέων και αδελφών αναπήρων, βάσει των διατάξεων των παραπάνω νόμων.
Συγκεκριμένα για την συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων, σας είχαμε γνωστοποιήσει ότι μια εκ των προϋποθέσεων που τίθεται είναι ο έτερος γονέας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση να μη λαμβάνει και να μη δικαιούται να λάβει σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό Οργανισμό ή το Δημόσιο.
Το εποπτεύον Υπουργείο με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό του μας διευκρίνισε ότι με την έννοια «σύνταξη» νοείται τόσο η πλήρης όσο και η μειωμένη.

Προκειμένου να ελεγχθεί η συνδρομή της προαναφερθείσας προϋπόθεσης, θα πρέπει να συνυποβάλλεται βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα του έτερου γονέα περί μη θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Στις περιπτώσεις που είναι πασιφανές και αυταπόδεικτο ότι ο γονέας αυτός δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με βάση την ισχύουσα νομοθεσία επειδή για παράδειγμα έχει λίγα έτη ασφάλισης ή λόγω του νεαρού της ηλικίας του, δεν θα απαιτείται η υποβολή σχετικής βεβαίωσης δεδομένου ότι ο φορέας μπορεί να θεωρήσει ότι καλύπτεται από την κείμενη νομοθεσία.

Όσον αφορά την προϋπόθεση σύμφωνα με την οποία ο έτερος γονέας πρέπει να έχει συμπληρώσει 2.400 ημέρες εργασίας ή 8 έτη ασφάλισης εκ των οποίων 600 ημέρες ή 2 έτη την τελευταία τετραετία σε φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, σας γνωρίζουμε ότι στο χρόνο αυτό συνυπολογίζεται και ο χρόνος που έχει πραγματοποιηθεί στην ασφάλιση κάθε άλλου κράτους μέλους της ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΚ) 883/2004 καθώς και ο χρόνος που έχει διανυθεί σε χώρα, με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει διμερή Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας.

Αναφορικά με τη συνταξιοδότηση αδελφών αναπήρων, σας γνωρίζουμε ότι στην περίπτωση που και οι δύο γονείς των αδελφών είναι εν ζωή δύναται να χορηγηθεί σύνταξη στον αιτούντα αδελφό, εφόσον και οι δύο είναι:

– ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή
– έχουν συμπληρώσει το 75ο έτος της ηλικίας τους.

Τέλος, ως προς τη δυνατότητα ανάκλησης της συνταξιοδοτικής απόφασης σε περίπτωση αναστολής της σύνταξης λόγω εργασίας του ατόμου με αναπηρία, επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τις αρχές του διοικητικού δικαίου οι νόμιμες διοικητικές πράξεις και δη οι νόμιμες συνταξιοδοτικές αποφάσεις δεν ανακαλούνται. Δυνατότητα παρέκκλισης παρέχεται μόνο εφόσον το επιτρέπουν η σχετική νομοθεσία και η νομολογία των ανωτάτων Δικαστηρίων.

Τονίζουμε πάντως, ότι η διάταξη αυτή είναι ιδιαιτέρως ευνοϊκή για το γονέα, σύζυγο ή αδελφό, καθώς του παρέχει δυνατότητα επαναχορήγησης της σε περίπτωση διακοπής της εργασίας του ατόμου με αναπηρία, διασφαλίζοντάς τον έτσι εφόρου ζωής.

H ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ.ΚΩΤΙΔΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Π. ΚΑΡΥΔΑΣ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …