Δημιουργία Εθνικού Μητρώου δικαιούχων κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων

Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Υγείας, Εργασίας και Διοικητική Μεταρρύθμισης (αρ.πρ. Π2α/Γ.Π.:οικ.35099, 2/4/2012), δημιουργήθηκε Εθνικό Μητρώο δικαιούχων κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων, στη Διεύθυνση Προστασίας Ατόμων με Αναπηρία του υπουργείου Υγείας.

Θέμα: Δημιουργία Εθνικού Μητρώου δικαιούχων κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων.

Αθήνα, 2/4/2012
Αρ. Πρ.: Π2α/Γ.Π.:οικ.35099
ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ – Τμήμα Α΄ – Πληροφορίες: Π. Μάνου, Αριστοτέλους 17, 10433, Αθήνα, Τηλ: 210-5235441

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ,
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Την υποπερίπτωση 20 της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 23
του πδ 95/2000 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α΄ 76), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του ν.4025/2011 ( ΦΕΚ Α΄ 228).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο, ΠΔ 63/2005 (Α’98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά όργανα» καθώς και τις διατάξεις του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 194)
3. Το ν. 3985/2011 (ΦΕΚ Α΄151) Κεφάλαιο Β΄, περίπτωση Ι. Παρεμβάσεις, Πίνακας «Παρεμβάσεις ΜΠΔΣ 2011-2015», Παρέμβαση 8.1.
4. Το ν.3655/2008 (ΦΕΚ Α’58) άρθρο 153.
5. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α)Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».
6. Του ΠΔ 31/2012 «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών» (Α’ 62)
7. Την με αριθμό ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/35/οικ.27458/30-12-2011 (ΦΕΚ Β΄ 3046) κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας καταγραφής των δικαιούχων επιδόματος αναπηρίας (τυφλότητα, κωφαλαλία, τετραπληγία, παραπληγία, ακρωτηριασμός σε ασφαλισμένους του Δημοσίου και ανασφαλίστους, βαριά νοητική καθυστέρηση, εγκεφαλική παράλυση, βαριά αναπηρία, συγγενή αιμολυτική αναιμία, συγγενή αιμορραγική διάθεση, Σ.Ε.Α.Α, νόσο του Χάνσεν και επίδομα κίνησης), δικαιούχων επιδόματος απροστάτευτων ανηλίκων, δικαιούχων επιδόματος ομογενών, δικαιούχων επιδόματος στεγαστικής συνδρομής συνταξιούχων υπερηλίκων ΟΓΑ και δικαιούχων διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων, η οποία διεκπεραιώνεται μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).»
8. Το Π.Δ. 110/2011(ΦΕΚ Α΄ 243) «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Την με αριθμό 23564/25-11-2011 (ΦΕΚ Β΄ 2741) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη»
10. Την με αριθμό 130342/25-11-2011 (ΦΕΚ 2741 B΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μάρκου Μπόλαρη».
11. Το με αριθμό Π3α/Φ29/Γ.Π.οικ.144484/28-12-2011 Υπόμνημα συνοδευτικό της γνωστοποίησης τήρησης ενιαίου Εθνικού Μητρώου δικαιούχων παροχών της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, Διεύθυνση Προστασίας ΑΜεΑ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
12. Την από 04 Απριλίου 2001 Σύμβαση του Ελληνικού Δημοσίου (Υπουργείο Οικονομικών) με την εταιρεία «ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ» και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών καθώς και την από 23-12-2003 όμοια για την καταβολή αμοιβής στην «ΔΙΑΣ ΑΕ», στην οποία έχουν προσχωρήσει τα Ελληνικά Ταχυδρομεία. (ΕΛΤΑ).
13. Την ανάγκη εκσυγχρονισμού του συστήματος παροχής κοινωνικής φροντίδας με την ηλεκτρονική καταγραφή των δικαιούχων κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων, την ηλεκτρονική διασύνδεση των επιμέρους παροχών ανά δικαιούχο, την παρακολούθηση και έλεγχο των προνοιακών και κοινωνικών παροχών που χορηγούνται σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, η οποία είναι αναγκαία για την άσκηση δημοσίου ελέγχου των κοινωνικών παροχών.
14. Το γεγονός, ότι με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για τη δημιουργία της διαδραστικής ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για την τήρηση του Εθνικού Μητρώου στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύψους 73.800 € περίπου (Ε.Φ. 15 -110, ΚΑΕ 0873).
Επίσης, με την απόφαση αυτή δύναται να προκληθεί δαπάνη στους οικείους προϋπολογισμούς ορισμένων Δήμων ή Περιφερειών σε περίπτωση εκπαίδευσης των υπαλλήλων τους που θα απασχοληθούν με τη λειτουργία του Μητρώου, καθώς και δαπάνη λόγω της ένταξης των 200.000 περίπου δικαιούχων προνοιακών και κοινωνικών επιδομάτων στο διατραπεζικό σύστημα πληρωμής.
15. Την αριθμ. ΔΥ5α/οικ.32730 βεβαίωση της οικ. υπηρεσίας περί δέσμευσης της οικονομικής πίστωσης.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη Διεύθυνση Προστασίας Ατόμων με Αναπηρία, στο Τμήμα (Π3α) «Οργάνωσης και Λειτουργίας Δομών και προγραμμάτων ανοικτής κοινωνικής φροντίδα και αποκατάστασης», τηρείται Εθνικό Μητρώο στο οποίο εντάσσονται οι δικαιούχοι κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων.

2. Στο Εθνικό Μητρώο εντάσσονται οι δικαιούχοι επιδομάτων αναπηρίας των δικαιούχων επιδόματος αναπηρίας (τυφλότητας, κωφαλαλίας, τετραπληγίας, παραπληγίας, ακρωτηριασμού σε ασφαλισμένους του Δημοσίου και ανασφαλίστους, βαριάς νοητικής καθυστέρησης, εγκεφαλικής παράλυσης, βαριάς αναπηρίας, συγγενούς αιμολυτικής αναιμίας, συγγενούς αιμορραγικής διάθεσης, Σ.Ε.Α.Α, νόσου του Χάνσεν και επιδόματος κίνησης), δικαιούχων επιδόματος απροστάτευτων ανηλίκων, δικαιούχων επιδόματος ομογενών, δικαιούχων επιδόματος στεγαστικής συνδρομής συνταξιούχων υπερηλίκων ΟΓΑ και δικαιούχων διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων, μετά από καταγραφή τους που θα πραγματοποιηθεί μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), τηρουμένης της ειδικότερης διαδικασίας που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

3. Μετά το πέρας της καταγραφής των δικαιούχων από τα ΚΕΠ με διαδικασίες που θα εποπτεύει και θα ελέγχει η Διεύθυνση Προστασίας Ατόμων με Αναπηρία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί η μετάπτωση των δεδομένων της καταγραφής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής «Τομέας Υγείας και Πρόνοιας» που διαθέτουν οι ΟΤΑ.
Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να πραγματοποιήσει διασταύρωση των στοιχείων και για τον σκοπό αυτό μπορεί να συνεργαστεί με τρίτους φορείς για την παροχή στοιχείων ιδίως με το αρχείο TAXIS της ΓΓΠΣ, με αρχεία που τηρούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με ασφαλιστικούς φορείς, καθώς και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.). Η ταυτοποίηση στοιχείων πραγματοποιείται με τον ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοιν. Ασφάλισης).
Μετά την μετάπτωση των δεδομένων θα δημιουργηθεί μία μοναδική ηλεκτρονική βάση δεδομένων η οποία και θα αποτελεί το Εθνικό Μητρώο που τηρείται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη Διεύθυνση Προστασίας Ατόμων με Αναπηρία, στο Τμήμα (Π3α) «Οργάνωσης και Λειτουργίας Δομών και προγραμμάτων ανοικτής κοινωνικής φροντίδας και αποκατάστασης».

4. Μετά την ολοκλήρωση του Εθνικού Μητρώου το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης χορηγεί σε εξουσιοδοτημένους χρήστες των ΟΤΑ που καταβάλουν τα επιδόματα αυτά, πρόσβαση στην ανωτέρω βάση δεδομένων που αποτελεί το Εθνικό Μητρώο και στο τμήμα της που αφορά τους δικαιούχους του οικείου ΟΤΑ. Τα στοιχεία των χρηστών θα αποσταλούν με ευθύνη εκάστου ΟΤΑ στη Διεύθυνση Προστασίας Ατόμων με Αναπηρία εντός 5 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας. Το Εθνικό Μητρώο θα επικαιροποιείται από τον εκάστοτε ΟΤΑ για τους δικαιούχους που υπάγονται στην αρμοδιότητά του. Κάθε δικαιούχος θα λάβει έναν μοναδικό 10ψήφιο κωδικό στο Εθνικό Μητρώο, ο οποίος θα χρησιμεύει για την πληρωμή του επιδόματος με πίστωση του λογαριασμού του.

5. Έκαστος Δήμος ή Περιφέρεια κατά περίπτωση υποχρεούται εντός χρονικού διαστήματος 15 ημερών από την παροχή πρόσβασης στο Εθνικό Μητρώο να διασταυρώσει τα στοιχεία των δικαιούχων του και να συμπληρώσει, από τον φάκελο εκάστου δικαιούχου που τηρεί, τα δικαιολογητικά έγγραφα της παροχής του και τα στοιχεία που λείπουν. Κατά περίπτωση μπορεί να ζητηθεί εγγράφως από τον δικαιούχο που καταγράφηκε μέσω ΚΕΠ η προσκόμιση στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή της Περιφέρειας εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος των δικαιολογητικών που επέδειξε ο δικαιούχος ή εκπρόσωπός του στα ΚΕΠ για την καταγραφή του. Τυχόν μη προσκόμισή τους θα επισύρει αναστολή χορήγησης του επιδόματος.

6. Μετά τη δημιουργία του Εθνικού Μητρώου και την απόκτηση από τους ΟΤΑ πρόσβασης σε αυτό απαγορεύεται η τήρηση από τους ΟΤΑ οποιουδήποτε άλλου αρχείου δικαιούχων επιδομάτων της παραγράφου 2 της παρούσας σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή. Οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων εκάστου δικαιούχου ή εγγραφή νέου δικαιούχου αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των οικείων Δήμων ή Περιφερειών, οι οποίοι υποχρεούνται να ενημερώνουν αποκλειστικά και μόνο το Εθνικό Μητρώο. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης χρησιμοποιεί τα στοιχεία του Εθνικού Μητρώου αποκλειστικά για ελέγχους ή για παροχή στατιστικών στοιχείων για χάραξη της κοινωνικής και προνοιακής πολιτικής.

7. Από 1-5-2012 δεν καταβάλλονται επιδόματα σε δικαιούχους που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο. Όσοι δικαιούχοι επιδόματος δεν καταγράφηκαν μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέσω των ΚΕΠ, θα εγγράφονται στο Εθνικό Μητρώο από τον οικείο ΟΤΑ προσκομίζοντας τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, μετά την παροχή στον οικείο ΟΤΑ πρόσβασης στο Εθνικό Μητρώο. Σε όσους ήταν δικαιούχοι των επιδομάτων αυτών κατά τον χρόνο που οι ΟΤΑ απέκτησαν πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο και για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν καταγραφεί στο Εθνικό Μητρώο, όταν εγγραφούν σε αυτό θα καταβληθεί το επίδομα αναδρομικά για το χρονικό διάστημα που το δικαιούνται και δεν το έχουν λάβει. Από 16.3.2012 τα επιδόματα της παρ.2 παρούσας καταβάλλονται σε όσους διαθέτουν ΑΜΚΑ.

8. Προς τον σκοπό της πληρωμής των επιδομάτων με πίστωση λογαριασμών πληρωμών οι επιστροφές των επιδομάτων που δεν πληρώθηκαν θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί με μέριμνα των οικείων ΟΤΑ μέχρι 30-4-2012. Από 1-5-2012 η καταβολή επιδομάτων των δικαιούχων της παραγράφου 1 της παρούσης, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με πίστωση λογαριασμού πληρωμών του δικαιούχου.
Οι παραπάνω λογαριασμοί πληρωμών θα τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα ή γραφεία ταχυδρομικών επιταγών (ΕΛΤΑ) με δικαίωμα επιλογής από το δικαιούχο.
Μετά την 1-5-2012 απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η με διαφορετικό τρόπο καταβολή των επιδομάτων της παραγράφου 2 της παρούσας. Για τους δικαιούχους επιδόματος, οι οποίοι τηρούν λογαριασμό πληρωμής σε πιστωτικά ιδρύματα ή ΕΛΤΑ η καταβολή θα πραγματοποιείται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην από 04 Απριλίου 2001 Σύμβαση του Ελληνικού Δημοσίου (Υπουργείο Οικονομικών) με την εταιρεία «ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ» και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών καθώς και την από 23-12-2003 όμοια για την καταβολή αμοιβής στην «ΔΙΑΣ ΑΕ», στην οποία έχουν προσχωρήσει και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

9. Ο αρμόδιος για την πληρωμή επιδομάτων Δήμος ή Περιφέρεια είναι υποχρεωμένος να επιλέξει τη διαχειρίστρια τράπεζα και υποχρεούται να υλοποιεί τις προδιαγραφές λειτουργίας της diaspay σε συνεργασία με τη ΔΙΑΣ ΑΕ. Για την πραγματοποίηση των πληρωμών έκαστος ΟΤΑ θα ορίσει τραπεζικό λογαριασμό στη διαχειρίστρια τράπεζα, τον οποίο θα χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο για την καταβολή των επιδομάτων. Επιπλέον οι ΟΤΑ εξουσιοδοτούν παγίως την ΔΙΑΣ ΑΕ για την χρέωση του τραπεζικού λογαριασμού, με το ποσό των επιδομάτων που καταβάλλονται στους δικαιούχους στις οριζόμενες ημερομηνίες καταβολής.

10. Η μεταφορά των ποσών θα γίνεται μετά από εντολή πληρωμής του οικείου ΟΤΑ, η οποία προκύπτει από την πάγια εξουσιοδότηση και από τα αρχεία που αποστέλλονται προς τη ΔΙΑΣ ΑΕ. Το σύστημα πληρωμών ΔΙΑΣ μετά την παραλαβή των ηλεκτρονικών αρχείων από τον οικείο ΟΤΑ αποστέλλει (μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής) σχετικό μήνυμα στην διαχειρίστρια τράπεζα, όπου ο ΟΤΑ τηρεί τον λογαριασμό του, για την χρέωση του συνολικού ποσού των επιδομάτων της παραγράφου 2 της παρούσας και της αμοιβής της ΔΙΑΣ ΑΕ. Μετά τη θετική απάντηση από τη διαχειρίστρια τράπεζα για τη διαθεσιμότητα του ποσού, η ΔΙΑΣ ΑΕ δίνει εντολή χρέωσης του λογαριασμού της διαχειρίστριας τράπεζας με αντίστοιχη πίστωση των λογαριασμών των τραπεζών που θα καταβάλλουν τις πληρωμές μία ημέρα πριν την ημερομηνία πίστωσης των ατομικών λογαριασμών των δικαιούχων.
Στη συνέχεια κάθε πληρώτρια τράπεζα φροντίζει για την μεταφορά των ποσών των επιδομάτων στους ατομικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Την ευθύνη για την ύπαρξη διαθεσίμου υπολοίπου στην τράπεζα έχουν οι ΟΤΑ και σε περίπτωση έλλειψης επαρκούς υπολοίπου οι καταβολές των πληρωμών δεν θα πραγματοποιούνται.

11. Πιθανές απορρίψεις (κλειστός ή λανθασμένος λογαριασμός) θα αντιμετωπίζονται ως ακολούθως: Η ΔΙΑΣ ΑΕ θα αποστέλλει στον οικείο ΟΤΑ αρχείο απορρίψεων, ώστε ο οικείος ΟΤΑ να προβεί στη διόρθωση του σχετικού ΙΒΑΝ του δικαιούχου. Μετά την πάροδο δύο μηνών από την αποστολή του αρχείου απορρίψεων τα μη εισπραχθέντα ποσά λόγω της απόρριψης θα επιστρέφονται στον οικείο ΟΤΑ ως ανεκτέλεστες εντολές.

12. Μετά τη δημιουργία του Εθνικού Μητρώου ο ΟΓΑ, ο ΟΑΕΔ, ο ΟΕΚ, η ΓΓΠΣ, όλα τα ασφαλιστικά ταμεία καθώς και η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. υποχρεούνται να παρέχουν στη Διεύθυνση Προστασίας ΑΜεΑ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης πρόσβαση στα ηλεκτρονικά αρχεία δικαιούχων τους κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων. Για τα αρχεία που τηρούν σε έντυπη μορφή υποχρεούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στη Διεύθυνση Προστασίας ΑΜεΑ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συγκεκριμένη φόρμα καταγραφής τους που θα τους αποσταλλεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Απόδοση ποσοστού αναπηρίας σε παιδιά, μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαμεσολάβησε επιτυχώς σε δύο περιπτώσεις μη απόδοσης ποσοστού αναπηρίας σε παιδιά με συνέπεια την απώλεια επιδόματος αναπηρίας. Στη μία περίπτωση, χορηγήθηκε αναδρομικά επίδομα …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Άρειος Πάγος: Δεν ισχύουν οι υπερωρίες και οι προσαυξήσεις για οικόσιτους βοηθούς

Οικόσιτοι Οικιακοί μισθωτοί. Η εργασιακή τους σχέση δεν διέπεται από τις ειδικές διατάξεις για το χρόνο εργασίας των μισθωτών, για εργασία κατά τις Κυριακές, αργίες, ημέρες αναπαύσεως, υπερεργασία και …

Εξαιρέσεις από το καθεστώς της διαθεσιμότητας

Εγκύκλιος τού υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναφέρει τις εξαιρέσεις από το καθεστώς της διαθεσιμότητας. Διαβάστε τί ισχύει για τους υπαλλήλους με αναπηρία και …

Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και Προαιρετικό Πρωτόκολλο – Νόμος 4074/2012

Ο σκοπός της παρούσας Σύμβασης είναι η προαγωγή, προστασία και διασφάλιση της πλήρους και ισότιμης απόλαυσης όλων των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών από όλα τα ΑμεΑ και η …

Ν. 4144/2013: Παράταση αναπηρικής σύνταξης σε καθυστερήσεις ΚΕ.Π.Α. – Στο 25% οι ασφαλιστικές εισφορές εργοσήμου

Με τον συγκεκριμένο νόμο (ΦΕΚ Α' 88/18-04-2013) παρατείνεται η καταβολή των συντάξεων κατά 6 μήνες, όταν ο ασφαλισμένος βρίσκεται στη λίστα αναμονής των ΚΕΠΑ (άρθρο 66), ενώ αυξάνονται οι ασφαλιστικές …

Διευκόλυνση Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προκειμένου να εξασφαλίζονται από τη Δημόσια Διοίκηση σε όλους τους πολίτες ίδιες δυνατότητες άσκησης των δικαιωμάτων τους, …

Οι δυσάρεστες εκπλήξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για τους ΑμεΑ πάνω στο Ν.4093/2012

Επείγει να διαβάσετε τη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012» (ΦΕΚ Α' 229/19-11-2012) που έφερε δυσάρεστες αλλαγές για τους …

Κινητικότητα δημοσίων υπαλλήλων – Διαθεσιμότητα – Κατάργηση θέσεων ΙΔΑΧ – Εξαιρέσεις αναπήρων

Διαβάστε τις νέες ρυθμίσεις της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012 και του …