Ε.Ε.: Προτάσεις για την ενσωμάτωση των ΑμεΑ & την ευρωπαϊκή στρατηγική 2010-2020

Στις 25/5/2011, η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κοινοποίησε γνωμοδότησή της προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με την κινητικότητα και την ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία και την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020 [2010/2272(INI)]. Συντάκτης της γνωμοδότησης είναι ο Giles Chichester, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ακολουθούν οι προτάσεις της Επιτροπής Αναφορών, που καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της και να λάβει υπόψιν της τα εξής:

 • Η Επιτροπή Αναφορών ενημερώνεται συχνά από ενδιαφερόμενους πολίτες για κενά στην εφαρμογή της ισχύουσας αρχής της ισότιμης μεταχείρισης των ατόμων με αναπηρία·
 • Το 2007 υποβλήθηκε στην Επιτροπή αναφορά υπογραφόμενη από 1.364.984 πολίτες με την οποία ζητούσαν εκτεταμένη προστασία των ΑμεΑ σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αυτό δεν έχει ληφθεί δεόντως υπόψη από την Επιτροπή·
 • Είναι σημαντικό να δοθεί ένας ορισμός της αναπηρίας τον οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα κράτη ως σημείο αναφοράς·
 • Τα ΑμεΑ αντιμετωπίζουν πολλούς φραγμούς ως προς την κανονική χρήση του εκπαιδευτικού συστήματος και την πρόσβαση στην ασφάλεια – έλλειψη υπηρεσιών στις δημόσιες μεταφορές & ελλιπής εναρμόνιση των κριτηρίων βαθμολόγησης της αναπηρίας εντός της ΕΕ, που μπορεί να οδηγεί συχνά σε κοινωνικό αποκλεισμό (ανάγκη ταξινόμησης των διαφόρων μορφών αναπηρίας ανάλογα με τη βαρύτητά τους, για την εξέρευση λύσεων κατά την επαγγελματική κατάρτιση & την επαγγελματική ζωή)·
 • Υπάρχει μεγάλος αριθμός αναφορών σχετικά με άτομα που έχουν Σκλήρυνση κατά Πλάκας και γενικότερα εκφυλιστικές ασθένειες που συνεπάγονται αναπηρία· ανάγκη καθορισμού σχετικής πολιτικής στρατηγικής με ειδικές δράσεις στον τομέα έρευνας, πρόληψης, μέριμνας & θεραπείας·
 • Ανάληψη προσιτών δράσεων για την αναπηρία σε εθνικό & ευρωπαϊκό επίπεδο με σεβασμό προς τα δικαιώματα των πολιτών & κατοίκων της Ένωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 26 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ σχετικά με την ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία·
 • Ανάγκη για εκστρατείες ευαισθητοποίησης για τους κινδύνους διάκρισης εις βάρος των ατόμων με αναπηρία, σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής – ιδιαίτερα στο χώρο εργασίας·
 • Προώθηση προστατευόμενων εργαστηρίων στα κράτη-μέλη, ιδίως μέσω φορολογικών απαλλαγών & απαλλαγών από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης·
 • Οι δημόσιες αρχές έχουν καθήκον να εξαλείφουν εμπόδια στην πρόσβαση των αναπήρων σε κτίρια & υπηρεσίες που διατίθενται στο ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων φορέων & χώρων, κτιρίων & υπηρεσιών εκπαίδευσης και ενημέρωσης, με τη χρήση μέσων επικοινωνίας που ανταποκρίνονται στον εκάστοτε τύπο αναπηρίας και χωρίς καθυστερήσεις ή επιπλέον επιβάρυνση·
 • Συμμόρφωση των δημόσιων, αλλά και ιδιωτικών, ιστοτόπων με τις προδιαγραφές δικτυακής προσβασιμότητας· ανάγκη να εξασφαλιστούν περισσότερα τηλεοπτικά προγράμματα με υποτίτλους ή ακουστική περιγραφή·
 • Επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την κινητικότητα εντός της ΕΕ μέσω της απλούστευσης και προώθησης της χρήσης ευρωπαϊκού δελτίου στάθμευσης για ΑμεΑ και καθιέρωση κοινού ευρωπαϊκού δελτίου ταυτότητας για τα άτομα με αναπηρία·
 • Δυνατότητα επαγγελματικής δράσης των ΑμεΑ, αλλά και παύση από την εργασία για ορισμένο χρονικό διάστημα όταν το απαιτεί η φύση της ασθένειας/αναπηρίας, και ανάγκη ευελιξίας και διά βίου μάθησης·
 • Δημιουργία εθνικών εξειδικευμένων θυρίδων, όπου τα ΑμεΑ & οι οικογένειές τους θα μπορούν να παίρνουν τις πληροφορίες που επιθυμούν και να ζητούν συμβουλές για διοικητικά θέματα·
 • Τα παιδιά με αναπηρία πρέπει να ενσωματώνονται καταλλήλως στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα & να λαμβάνουν ατομική στήριξη για το βέλτιστο συμφέρον τους·
 • Δομικές μεταρρυθμίσεις των συστημάτων για τα επιδόματα & τις συντάξεις αναπηρίας με στόχο να προωθείται η κοινωνική ενσωμάτωση·
 • Διασφάλιση της ίσης πρόσβασης στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και αποκατάστασης, ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες των ΑμεΑ.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Πρωτοβουλία αδιάφθορων γερμανών γιατρών

«Το φαγητό μου το πληρώνω μόνος μου». Μια αφίσα με αυτό το σύνθημα κρέμεται σε έναν από τους τοίχους μιας μικρής αλλά όμορφης αίθουσας υποδοχής ασθενών. Το ιατρείο που βρίσκεται στο κέντρο της …

Πολιτικός πρόσφυγας με ακρωτηριασμό μιλάει σε ντοκιμαντέρ για τη μετανάστευση στην Ελλάδα [video]

Ένα πολύ καλογυρισμένο ντοκιμαντέρ με τίτλο "How Much Further?" («Πόσο Μακριά Ακόμα;») από τον κινηματογραφιστή Matthias Wiessler, για το μεγάλο θέμα της μετανάστευσης και των πολιτικών προσφύγων …

Παιδιά & ενήλικοι με αναπηρία εξακολουθούν να υφίστανται άδικη μεταχείριση στην εκπαίδευση

Παρά τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη όσον αφορά την προαγωγή της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και οι ενήλικοι με αναπηρίες εξακολουθούν να …

Γίνε Blogger Οδικής ασφάλειας & λάβε μέρος στον διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Χάρτας Οδικής Ασφάλειας

Τα τροχαία ατυχήματα είναι η κύρια αιτία θανάτου σε παγκόσμιο επίπεδο μεταξύ των νέων ηλικίας 15-19 ετών. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η αντίληψη ότι τα τροχαία ατυχήματα είναι …

Ε.Ε.: Προκήρυξη διαγωνισμού Access City Award 2013

Βρυξέλλες, 22/05/2012 – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε σήμερα το διαγωνισμό για το τρίτο «βραβείο φιλικής προς τα άτομα με αναπηρία πόλης», το ευρωπαϊκό βραβείο για τις προσβάσιμες πόλεις (Access City …

Έκθεση παρακολούθησης της εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού για τα Παιδιά με Νοητικές Αναπηρίες

Στις αρχές Ιουλίου ενημερωθήκαμε από την κα Ιωάννα Κουβαριτάκη (Δικηγόρος, Ειδική Επιστήμονας Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού στον «Συνήγορο του Πολίτη») σχετικά με την Έκθεση για την εφαρμογή των …

Μέτρα για τα Δικαιώματα των Επιβατών με Αναπηρία στις Αεροπορικές μεταφορές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανήγγειλε στις 1 Απριλίου σειρά μέτρων που αποσκοπούν στην αποσαφήνιση των δικαιωμάτων των επιβατών και στην ενίσχυση της εφαρμογής τους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο Αντιπρόεδρος της …

Ε.Ε.: Στρατηγική για τα άτομα με αναπηρία 2010-2020

Στην ελληνική ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοινώθηκε η δεκαετής στρατηγική για τα άτομα με αναπηρία, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν χωρίς εμπόδια σε όλες τις πτυχές της καθημερινής ζωής σε …