ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 35: Διακοπή ή μη της συνταξιοδότησης εργαζόμενου συνταξιούχου λόγω αναπηρίας – Ο.Α.Ε.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΦΑΓΚΡΑ
ΤΗΛ. : 210 5274389
FAX: 210 5220504

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 35
Αθήνα , 30 / 03 / 2009
Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5 / 29700
ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α΄
ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΚΟΠΗ Ή ΜΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ»

ΣΧΕΤ.: Το άρθρο 63 του Ν.2676/99 .

Με τις διατάξεις του αρθ.63 του Ν.2676/99, η εφαρμογή των οποίων άρχισε από 5/01/2001 τέθηκαν περιορισμοί στο ποσό της σύνταξης των συνταξιούχων ασφαλιστικών Οργανισμών Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, νυν Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, οι οποίοι εργάζονται και ρυθμίστηκαν θέματα σχετικά με την ασφάλιση των συνταξιούχων, το ύψος των καταβαλλόμενων εισφορών, την προσμέτρηση του χρόνου ασφάλισης καθώς και άλλα σχετικά θέματα.

Συγκεκριμένα με την παρ.2 του εν λόγω άρθρου ορίστηκε ότι συνταξιούχος λόγω αναπηρίας, που αναλαμβάνει εργασία και κερδίζει από αυτήν, ανάλογα με το βαθμό της αναπηρίας του, περισσότερα από όσα κερδίζει υγιής απασχολούμενος, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Αμοιβής, διακόπτεται η συνταξιοδότηση του.
Με την αρ.πρωτ. 2902/15-05-07 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του ΟΑΕΕ και την υπ΄αρ. 352/25-6-08 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους διευκρινίστηκε ότι η παραπάνω διάταξη θέσπισε ενιαία ρύθμιση για όλους τους συνταξιούχους οι οποίοι εργάζονται και ασφαλίζονται συγχρόνως ως μισθωτοί, χωρίς περαιτέρω διάκριση αυτών σε εκείνους που ασφαλίστηκαν προ και μετά την 01/01/1993 και άρα κατ΄ επέκταση καταργούνται πλέον οι καταστατικές διατάξεις των Ταμείων που ρύθμιζαν διαφορετικά το θέμα αυτό.

Κατόπιν τούτου και αφού ως γνωστόν οι βαθμίδες αναπηρίας είναι :
Μερική αναπηρία – Π.Α.50%
Συνήθης αναπηρίας – ΠΑ 67%
Βαρεία αναπηρία – ΠΑ 80%,

όπως εφαρμόζεται ήδη στους από 01/01/1993 Νέους ασφαλισμένους του Ν.2084/92 και σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β και γ της παρ.5 του άρθρου 27 του Ν.1902/90 σχετικά με τη δυνατότητα εργασίας προκύπτει ότι:

α) Συνταξιούχος αναπηρίας με ποσοστό 80% δεν μπορεί να αναλάβει μισθωτή εργασία, χωρίς διακοπή της συνταξιοδότησης του, εφόσον κερδίζει από εργασία που ανταποκρίνεται στις δυνάμεις, τις δεξιότητες και τη μόρφωση του, περισσότερο από το 1/5 του ποσού που συνήθως κερδίζει σωματικά και πνευματικά υγιής άνθρωπος της ίδιας μόρφωσης.

β) Συνταξιούχος αναπηρίας με ποσοστό 67% δεν μπορεί να αναλάβει μισθωτή εργασία, χωρίς διακοπή της συνταξιοδότησης του, εφόσον κερδίζει από εργασία που ανταποκρίνεται στις δυνάμεις, τις δεξιότητες και τη μόρφωση του, περισσότερο από το 1/3 του ποσού που συνήθως κερδίζει σωματικά και πνευματικά υγιής άνθρωπος της ίδιας μόρφωσης.

γ) Συνταξιούχος αναπηρίας με ποσοστό 50% δεν μπορεί να αναλάβει μισθωτή εργασία, χωρίς διακοπή της συνταξιοδότησης του, εφόσον κερδίζει από εργασία που ανταποκρίνεται στις δυνάμεις, τις δεξιότητες και τη μόρφωση του, περισσότερο από το 1/2 του ποσού που συνήθως κερδίζει σωματικά και πνευματικά υγιής άνθρωπος της ίδιας μόρφωσης.

Επομένως για τους παλαιούς συνταξιούχους παρά το γεγονός ότι για να πάρουν σύνταξη απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας είναι το 67% και το ποσό της σύνταξης είναι πλήρες, εν τούτοις για την εφαρμογή της διάταξης του αρθ.63 θα πρέπει να εξετάζεται το ποσοστό ανικανότητας όπως ορίζεται στις αποφάσεις των Υγειονομικών Επιτροπών. Έτσι, συνταξιούχος που φέρει ποσοστό 67% έως 79,9% θα θεωρείται ανάπηρος (συνήθης), ενώ αν φέρει ποσοστό 80% και άνω θα θεωρείται βαριά ανάπηρος.
Επίσης, σύμφωνα με την παρ.5 του ίδιου άρθρου, οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου πριν αναλάβουν εργασία που υπάγεται στην ασφάλιση φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο οφείλουν να το δηλώσουν στον φορέα ή τους φορείς από τους οποίους συνταξιοδοτούνται. Η παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου του ποσού των συντάξεων που έλαβε κατά το χρονικό διάστημα της εργασίας του με το πρόστιμο που ορίζεται με σχετική απόφαση Υπουργού. Η δήλωση πρέπει να συνοδεύεται με βεβαίωση του εργοδότη σχετικά με την ημερομηνία έναρξης της εργασίας και το ύψος των αποδοχών του.
Τα αρμόδια τμήματα Συντάξεων του Οργανισμού θα πρέπει να μεριμνούν ώστε κατά την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης να αναγράφεται η υποχρέωση υποβολής δήλωσης σε περίπτωση ανάληψης εργασίας καθώς και τις κυρώσεις από την παράλειψη αυτής.

Διευκρινίζουμε, ως προς την αξιοποίηση του χρόνου, ότι οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.1405/83 «Συνταξιούχος γήρατος ασφαλιστικού Οργανισμού, οποίος μετά τη συνταξιοδότηση του ασφαλίστηκε σε ομοειδή οργανισμό… έχει το δικαίωμα, μετά τη διακοπή της ασφάλισης στον Οργανισμό αυτό, να ζητήσει από τον Οργανισμό που συνταξιοδοτείται την προσμέτρηση του χρόνου αυτού για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης του.», όπως φαίνεται ρητά από τη διάταξη νόμου αφορούν τους συνταξιούχους λόγω γήρατος και όχι τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, οι οποίοι δεν μπορούν να αξιοποιήσουν το χρόνο.

Οι διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.2676/99 δεν έχουν εφαρμογή:
α)στον επιζώντα των συζύγων ,
β)στους αυτοτελώς απασχολούμενους, οι οποίοι όμως υποχρεούνται να καταβάλλουν τις προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις εισφορές προσαυξημένες κατά 40%,
γ)στους συνταξιούχους του ΟΓΑ,
δ)στους πολύτεκνους των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία,
ε)στις εξ ιδίου δικαιώματος πολεμικές συντάξεις, στις συντάξεις που καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις των νόμων 1897/90 και 1977/91 και
στ)στα πρόσωπα για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις των Καν. (ΕΟΚ) 1408/71 και 574/72, καθώς και των διμερών συμβάσεων κοινωνικής ασφάλειας.

Επισημαίνουμε ότι οι διατάξεις που προβλέπουν διακοπή της σύνταξης σε περίπτωση απασχόλησης του συνταξιούχου σε εργασία υπαγόμενη στην ασφάλιση του φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτείται, εξακολουθούν να ισχύουν.
Υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωση διακοπής της σύνταξης αναπηρίας, όταν υποβάλλεται νέο αίτημα τηρείται εκ νέου η διαδικασία διαπίστωσης αναπηρίας όπως ορίζεται στον ΚΑΛ και το Καταστατικό του ΟΑΕΕ.
Οι διατάξεις του αρθ. 63 του Ν.2676/99 θα έχουν εφαρμογή και για τους Παλαιούς (ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992) συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, σε περίπτωση που αναλαμβάνουν εργασία από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας οδηγίας και έπειτα.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ι. ΜΑΡΙΑ

Η ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ α.α Σ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ
Ο ΠΡΟΪΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ε. ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Η ΠΡΟΪΣΤ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΙΚ. ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …