ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 48: Νέα διαδικασία χορήγησης ή παράτασης ης σύνταξης λόγω θανάτου στα σπουδάζοντα τέκνα-ης προσαύξησης των συντάξεων γήρατος ή αναπηρίας για τα σπουδάζοντα τέκνα Ο.Α.Ε.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ- ΔΙΑΔ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 5
ΠΛΗΡ.: Σ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ –Ε. ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ
ΤΗΛ: 210 5274376 – 2105274304
FAX: 210 5220504
Αθήνα , 11 / 05 / 2009
Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1/9/ 43134
ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 48

ΘΕΜΑ: Νέα διαδικασία χορήγησης ή παράτασης:
Ι. Της σύνταξης λόγω θανάτου στα σπουδάζοντα τέκνα
ΙΙ. Της προσαύξησης των συντάξεων γήρατος ή αναπηρίας για τα σπουδάζοντα τέκνα (επιδόματα τέκνων).


Σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ΚΑΛ του ΟΑΕΕ (Υ.Α.Φ80000/7228/308/06 ΦΕΚ1397/14-9-06 Τ.Β.) απαιτείται
Ι. για τη χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου ασφ/νου ή συντ/χου στα σπουδάζοντα τέκνα αυτού και
ΙΙ. για την προσαύξηση του ποσού της χορηγούμενης σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας με επιδόματα τέκνων που σπουδάζουν (συνταξιοδότηση με καταστατικές διατάξεις πρώην ΤΣΑ, συντάξεις Νέων Ν.2084/92, Διαδοχική Ασφάλιση Ν.1902/90)
η κατάθεση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού, εκτός των άλλων δικαιολογητικών:
– βεβαίωσης σπουδών της οικείας σχολής
– υπεύθυνης δήλωσης των συνταξιούχων ότι δεν εργάζονται και δεν συνταξιοδοτούνται εξ ιδίας ασφάλισης.

Με απόφαση Προϊστάμενου Διεύθυνσης χορηγείται η παροχή μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού/ σπουδαστικού έτους και προκειμένου να επαναχορηγηθεί η παροχή, απαιτείται εκ νέου η προσκόμιση των ανωτέρω στοιχείων για κάθε τρέχον ακαδημαϊκό/ σπουδαστικό έτος και εκδίδεται σχετική απόφαση.
Η ανωτέρω διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα την διακοπή της συνταξιοδότησης το μήνα Αύγουστο, που λήγει το ακαδημαϊκό έτος, οπότε μέχρι να γίνει η ανανέωση της εγγραφής των φοιτητών/ σπουδαστών και να γίνει εκ νέου παράταση μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα τριών (3) έως έξι (6) μηνών χωρίς καταβολή σύνταξης. Βεβαίως η σύνταξη επαναχορηγείται από την ημερομηνία διακοπής αναδρομικά αλλά δημιουργεί ποικίλα προβλήματα στις υπηρεσίες και στους συνταξιούχους.
Στα πλαίσια απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών για συντόμευση του χρόνου διεκπεραίωσης των συνταξιοδοτικών αιτημάτων, η Διοίκηση του Οργανισμού αποφάσισε να καθοριστεί νέα διαδικασία.

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Με την αρχική κατάθεση του αιτήματος, εκτός των άλλων δικαιολογητικών που προβλέπονται κατά περίπτωση, για τα άγαμα τέκνα που σπουδάζουν θα αναζητούνται τα εξής δικαιολογητικά:
α) Πιστοποιητικό Σπουδών εγγραφής ή ανανέωσης, στο οποίο θα φαίνεται η συνολική διάρκεια φοίτησης για απόκτηση πτυχίου.
β) Υπεύθυνη Δήλωση του φοιτητή/ σπουδαστή στην οποία θα δηλώνει ότι:
– δεν εργάζεται και δεν συνταξιοδοτείται εξ ιδίας ασφάλισης
– θα ενημερώνει εγγράφως την υπηρεσία σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής (γάμος, εργασία, συνταξιοδότηση, διακοπή σπουδών ή λήψη πτυχίου) που αποτελεί αιτία διακοπής της παροχής
– θα πρέπει να επιστρέψει εντόκως τα ποσά αυτών σε περίπτωση που εισπράξει παροχές που δεν δικαιούται
– συναινεί στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών (πιστοποιητικό σπουδών, εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας).
Οι αρμόδιες υπηρεσίες (τμήματα συντάξεων των Περ/κων Δ/νσεων) στις αποφάσεις που θα εκδίδουν – θα φροντίσουν να υπάρχει σχετική ένδειξη ότι πρόκειται για σπουδαστή σχολής εσωτερικού, – θα ορίζουν ως ημερομηνία λήξης της παροχής την ημερομηνία λήξης της διάρκειας των σπουδών που προκύπτει από τη βεβαίωση σπουδών, με την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει συμπληρωθεί το όριο ηλικίας (24ο ή 26ο κατά περίπτωση). Εάν πριν τη λήξη της διάρκειας των σπουδών θα έχει συμπληρωθεί το όριο ηλικίας, θα ορίζουν ως ημερομηνία λήξης της παροχής τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας.
Η Διεύθυνση Πληροφορικής θα τηρεί αρχείο με τις λήξεις των συντάξεων λόγω θανάτου και των επιδομάτων στις συντάξεις γήρατος – αναπηρίας για τα σπουδάζοντα τέκνα σχολών εσωτερικού και έξι (6) μήνες πριν την λήξη της παροχής θα δημιουργεί σχετική επιστολή – ειδοποίηση προς τους συνταξιούχους όλων των πρώην Ταμείων στην οποία θα αναφέρονται τα εξής:
« Παρακαλούμε εντός δύο μηνών από την παραλαβή της παρούσας ειδοποίησης να προσκομίσετε στο αρμόδιο τμήμα Συντάξεων τα εξής δικαιολογητικά:
α) βεβαίωση της οικείας σχολής από την οποία θα πιστοποιείται ότι η αρχική εγγραφή ανανεώθηκε για όλα τα προβλεπόμενα εξάμηνα,
β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης όπου θα φαίνεται ότι παραμένετε άγαμος-άγαμη / ότι τα τέκνα για τα οποία χορηγείται η προσαύξηση της σύνταξης παραμένουν άγαμα
γ ) εκκαθαριστικά σημειώματα για όλα τα έτη που έχετε συνταξιοδοτηθεί ή έχετε λάβει την προσαύξηση.
Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθείτε εγκαίρως θα διακοπεί η συνταξιοδότηση σας και θα αναζητηθούν εντόκως τα ποσά των παροχών που εισπράξατε αχρεωστήτως.»
Εν συνεχεία θα ενημερώνει τα τμήματα Συντάξεων κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης δημιουργώντας κατάσταση με τους δικαιούχους της αρμοδιότητας τους, των οποίων λήγουν οι παροχές.
Τα αρμόδια τμήματα Συντάξεων αφού εκτυπώσουν την κατάσταση με τους δικαιούχους των οποίων λήγουν οι παροχές, θα εκτυπώνουν και θα αποστέλλουν σε αυτούς τις σχετικές ειδοποιήσεις.
Εν συνεχεία, αφού παραλάβουν τα δικαιολογητικά, θα ελέγχουν και θα διαπιστώνουν αν καλώς χορηγήθηκε η παροχή. Στην περίπτωση που δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις χορήγησης της παροχής (ανάληψη εργασίας, διακοπή σπουδών κ.α….) θα εκδίδεται απόφαση διακοπής της παροχής από την ημερομηνία που παύουν να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις με αναζήτηση αναδρομικών.
Τα αρμόδια τμήματα Εκκαθάρισης Συντάξεων θα αναζητούν εντόκως τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.
Σε περίπτωση παράτασης των σπουδών πέρα από τα προβλεπόμενα εξάμηνα φοίτησης και για το χρόνο που μεσολαβεί μέχρι την ημερομηνία αποφοίτησης ή τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας, θα πρέπει να προσκομίζεται νέα βεβαίωση από την οικεία σχολή και να παρατείνεται με σχετική απόφαση η χορήγηση της παροχής από την λήξη της προηγούμενης καταβολής, δηλ. από την 1η Σεπτεμβρίου, μέχρι το τέλος του επόμενου ακαδημαϊκού/ σπουδαστικού έτους, δηλ. το τέλος Αυγούστου, ή μέχρι την ημερομηνία αποφοίτησης ή μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας (24ο ή 26ο).
Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα σχετικά δικαιολογητικά για τον έλεγχο θα τηρείται η διαδικασία της αυτεπάγγελτης αναζήτησης.

Αποφάσεις που θα εκδοθούν με ημερομηνία από 01/9/2009 και έπειτα, για όλες τις εκκρεμείς ή νέες αιτήσεις – τόσο για αρχική χορήγηση όσο και για παράταση- θα διεκπεραιώνονται σύμφωνα με την νέα διαδικασία, ύστερα και από τις οδηγίες που θα δοθούν από τη Δ/νση Πληροφορικής.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ι. ΜΑΡΙΑ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …