Εγκύκλιος για τους Δικαιούχους Πιλοτικού Προγράμματος Διακοπών έτους 2007-2008 για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Διεύθυνση Μελετών και Επενδύσεων, Τμήμα: Ανάπτυξης Νέων Μορφών Τουρισμού
Ταχ.Δ/νση: Τσόχα 7 (Τ.Κ. 115 21)
Πληροφορίες: Καμηλάκη Σ. – Μούρμας Π., Τηλ: 210- 8707838 & 210-8707846
E-mails: kamilaki_s@gnto.gr, mourmas_p@gnto.gr

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) βάσει της υπ’ αριθ. ——— Απόφασης Γ.Γ. Ε.Ο.Τ. θέτει σε εφαρμογή το Πιλοτικό Πρόγραμμα Διακοπών για άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.)

Συγκεκριμένα, το πιλοτικό πρόγραμμα διακοπών για Α.Μ.Ε.Α. έτους 2007 έχει ως εξής: Πρόγραμμα διακοπών (5) διανυκτερεύσεων.

Θα διατεθούν (500) δελτία διακοπών για τους κύριους δικαιούχους, καθώς και (500) δελτία για τους συνοδούς τους (σύνολο επιδοτούμενων ατόμων 1.000).

1. Διάρκεια του Προγράμματος
Η διάρκεια του Προγράμματος είναι από την 1η Σεπτεμβρίου 2007 έως και την 31η Μαρτίου 2008.

2. Διάρκεια διακοπών.
Η διάρκεια των διακοπών του κάθε δικαιούχου ορίζεται στις πέντε (5) διανυκτερεύσεις.

3. Δικαιούχοι
Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι όλα τα άτομα που ανήκουν στην κατηγορία των Α.Μ.Ε.Α. ασχέτως εισοδήματος ή επαγγέλματος.

4. Δικαιολογητικά / Διάθεση δελτίων

Οι δικαιούχοι του προγράμματος, προκειμένου να λάβουν τα δελτία διακοπών θα υποβάλλουν ταχυδρομικά η και μέσω εξουσιοδοτημένου ατόμου στη διεύθυνση:

Ε.Ο.Τ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΤΣΟΧΑ 24, 11521 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, ΑΘΗΝΑ

τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

α) αίτηση του δικαιούχου με τα πλήρη στοιχεία τους και τηλέφωνο επικοινωνίας.
β) αστυνομική ταυτότητα ή άλλο νόμιμο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητας του δικαιούχου (σε φωτοαντίγραφο).
γ) ατομικό βιβλιάριο ασθενείας εν ισχύ.
δ) Βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα από την οποία να προκύπτει ότι ο δικαιούχος ανήκει στην κατηγορία των Α.Μ.Ε.Α.
ε) απόδειξη κράτησης σε ένα από τα καταλύματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και αναγράφονται στο ενημερωτικό κατάλογο καταλυμάτων για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το κατάλυμα συμμετέχει στο Πρόγραμμα ή έγγραφη αποδοχή του επιχειρηματία για τη διαμονή του δικαιούχου στο κατάλυμά του για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

5. Ισχύς δελτίου διακοπών για Α.Μ.Ε.Α.

Τα Δελτία Διακοπών για Α.Μ.Ε.Α. είναι ατομικά και αυστηρά προσωπικά, και ισχύουν αποκλειστικά για τον δικαιούχο καθώς και για τον συνοδό του και απαγορεύεται αυστηρά η χρήση τους από άλλα άτομα. Ο ξενοδόχος υποχρεούται να δεχθεί στο κατάλυμά του τον δικαιούχο και τον συνοδό του, μόνο αφού διαπιστώσει ότι τα στοιχεία των ταυτοτήτων τους ταυτίζονται με αυτά που αναγράφονται στα Δελτία..

6. Διάθεση πληροφοριακών καταλόγων καταλυμάτων

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος μπορούν να ενημερώνονται από το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Τ. (WWW.EOT.GR) για τα καταλύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, καθώς και μέσω των φορέων τους.

7. Τιμή συμμετοχής δικαιούχων.

1.Η τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο ανά διανυκτέρευση με ημιδιατροφή ορίζεται στα 4 €
Διευκρινίζεται ότι η τιμή συμμετοχής συμπεριλαμβάνει τις νόμιμες επιβαρύνσεις ( Φ.Π.Α.)
Σε περίπτωση μεμονωμένου δικαιούχου η συμμετοχή του θα προσαυξάνεται κατά 50% από την αναγραφόμενη στην αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα για την διαμονή του σε δίκλινο δωμάτιο.

8. Ημερήσια Επιδότηση

1.-Η ημερήσια επιδότηση του Ε.Ο.Τ. κατ’ άτομο στις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα καθορίζονται στα 25,00 € με ημιδιατροφή
2.-Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις (Φ.Π.Α. κ.λπ.).
3.-Επίσης κατά την καταβολή της επιδότησης θα γίνονται κρατήσεις (8% προείσπραξη φόρου εισοδήματος και 3% υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ.).

9. Σχέσεις δικαιούχων και τουριστικών επιχειρήσεων

α) Οι σχέσεις των δικαιούχων με τις επιχειρήσεις των καταλυμάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα διέπονται από τον ισχύοντα Κανονισμό Σχέσεων Ξενοδόχων και Πελατών (Ν.1652/86 Φ.Ε.Κ. 167Α/30-10-86) και τις λοιπές ισχύουσες για τα τουριστικά καταλύματα διατάξεις.
β) Οι επιχειρηματίες υποχρεούνται να διαθέτουν στους δικαιούχους δωμάτια με ιδιαίτερο λουτρό ειδικά για Α.Μ.Ε.Α. και να παρέχουν όλες τις εξυπηρετήσεις που προβλέπονται ανάλογα με την κατηγορία του καταλύματος χωρίς καμιά διάκριση από τους λοιπούς πελάτες.
γ) Η σύνθεση πρωινού και γεύματος θα είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις και θα προσφέρεται υποχρεωτικά το ίδιο πρωινό και γεύμα στους δικαιούχους όπως και στους άλλους πελάτες του καταλύματος.
δ) Ακύρωση κράτησης σε κατάλυμα δεν επιτρέπεται παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από την έγγραφη σύμφωνη γνώμη της επιχείρησης. Στην περίπτωση ακύρωσης κράτησης χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της επιχείρησης θα παρακρατείται από την επιχείρηση το συνολικό ποσό της προκαταβολής.
ε) Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ των δικαιούχων και των τουριστικών επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα πέρα των αναγραφόμενων στο σχετικό ενημερωτικό κατάλογο

10. Υποχρεώσεις επιχειρήσεων
Οι επιχειρηματίες, με την αίτηση/ δήλωσή τους αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα :

– να διαθέτουν στους δικαιούχους δωμάτια με ιδιαίτερο λουτρό ειδικά για Α.Μ.Ε.Α και να παρέχουν όλες τις εξυπηρετήσεις που προβλέπονται ανάλογα με την κατηγορία του καταλύματος χωρίς καμιά διάκριση από τους λοιπούς πελάτες.
– να προσφέρουν τις υπηρεσίες εστίασης ( ημιδιατροφής) εφόσον διαθέτουν ειδική έγκριση του ΕΟΤ ή της Δ/νσης Τουρισμού της Περιφέρειας.
– να προσφέρουν υποχρεωτικά το ίδιο πρωινό και γεύμα στους δικαιούχους του Προγράμματος, όπως και στους άλλους πελάτες του καταλύματος. Η σύνθεση πρωινού και γεύματος να είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις.
– Να μην χρεώνουν με επιπλέον χρήματα την χρήση κλιματιστικού εφόσον διαθέτουν δωμάτια με κλιματισμό. Η αποζημίωση για την χρήση κλιματιστικού θα πρέπει να ενσωματώνεται στην τιμή συμμετοχής . Τα ξενοδοχεία δυο αστέρων και άνω υποχρεούνται να προσφέρουν δωμάτια με κλιματισμό.
– Να καθαρίζουν τα δωμάτια και να αλλάζουν τον ιματισμό τους σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις της τουριστικής νομοθεσίας.
– να εκδίδουν τα νόμιμα παραστατικά και για όσες επιχειρήσεις απαιτείται, εκ του νόμου, να τηρούν βιβλίο πόρτας, να καταχωρούν αντιστοίχως τα δελτία Διακοπών των δικαιούχων.
– να γνωστοποιούν άμεσα στον ΕΟΤ οποιαδήποτε αλλαγή στη νομική μορφή της επιχείρησης.
– να μη προβαίνουν σε αλλαγή της δηλωμένης στην αίτησή τους συμμετοχής ή σε αλλαγή της οικονομικής συμμετοχής των δικαιούχων.
– Η αποδοχή των πιο πάνω όρων από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις γίνεται με την αίτηση / δήλωση των νομίμων εκπροσώπων τους, η οποία και θα επέχει θέση σύμβασης με τον Ε.Ο.Τ.
– Παρέκκλιση από τα προαναφερόμενα έχει ως συνέπεια τη μη περαιτέρω συμμετοχή των επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα από το χρόνο, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε η παρέκκλιση.

11. Προκαταβολές κράτησης δωματίου

Να εισπράττουν απαραιτήτως τις προκαταβολές κράτησης μέσω Τράπεζας η ΕΛ.ΤΑ. από τους δικαιούχους οι αποδείξεις των οποίων αποτελούν δικαιολογητικό για τη χορήγηση Δελτίου Διακοπών στους δικαιούχους και να εκδίδουν τις προβλεπόμενες για τον σκοπό αυτό αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ε.Ο.Τ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Οι κίνδυνοι όταν ταξιδεύεις αεροπορικώς με το αναπηρικό σου κάθισμα [Video]

Όταν είσαι ανταποκριτής του BBC αναγκάζεσαι να ταξιδεύεις συχνά με αεροπλάνο – το να πετάς, όμως, με αναπηρικό κάθισμα είναι μερικές φορές πιο δύσκολο απ’ όσο πρέπει. Όταν είσαι υποχρεωμένος να πετάς …

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού, και Εκδρομών του ΟΓΑ/ ΛΑΕ, έτους 2012

Έγγραφο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης παρέχει πληροφορίες για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού, και Εκδρομών του ΟΓΑ/ΛΑΕ, για …

Προσβασιμότητα: ούτε τα αυτονόητα

Zugspitze: Η «κορυφή της Γερμανίας». Μια βουνοκορφή 2964 μέτρα ψηλότερα από την επιφάνεια της θάλασσας στις Βαυαρικές Άλπεις. Ένα μέρος μαγικό όπου μπροστά σου απλώνεται μια θάλασσα βουνών σε τέσσερις …

Θεραπευτικός Τουρισμός έτους 2011

Δημοσιεύθηκαν οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σχετικά με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των δικαιούχων στο πρόγραμμα Θεραπευτικού Τουρισμού 2011. Σημειώνεται …

ΙΚΑ: Μέχρι 27 Ιουνίου η εγγραφή στις κατασκηνώσεις

Μέχρι την 27η Ιουνίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι-ασφαλισμένοι του ΙΚΑ να εγγραφούν στις κατασκηνώσεις του κρατικού Προγράμματος για το καλοκαίρι του 2011. Η οργάνωση και η λειτουργία των κατασκηνώσεων …

Το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ τριγυρίζει…

Από αυτή τη σελίδα θα σας παίρνουμε μαζί μας στα στέκια που ανακαλύπτουμε τριγυρίζοντας στην Αθήνα ή σε άλλα μέρη της Ελλάδας! Θέλουμε να διαπιστώσουμε πού και πώς οι επισκέπτες και οι καταναλωτές που …