Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 11/10.2.2011: Πληρωμή Παροχών Ασθένειας σε είδος και σε χρήμα μέσω πίστωσης τραπεζικών λογαριασμών

Σχετ.: α) Το άρθρο 40 του Ν. 3863/2010
β) Η αρ.18/Συν.4/27-1-2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/15-7-2010, τεύχος Α΄) σύμφωνα με τις οποίες θεσμοθετήθηκε από 1-1-2011 η υποχρεωτική καταβολή των παροχών των ασφαλιστικών φορέων με πίστωση λογαριασμών πληρωμών, με δικαίωμα επιλογής Τράπεζας ή ΕΛΤΑ από τον δικαιούχο και σας γνωρίζουμε τα εξής:

H Διοίκηση του Ιδρύματος στα πλαίσια της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του εκσυγχρονισμού του συστήματος πληρωμών και με σκοπό να εξαλειφθούν οι ουρές και η πολύωρη αναμονή τους στις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προβαίνει σε νέα ρύθμιση, επεκτείνοντας το σύστημα πληρωμής μέσω διατραπεζικού συστήματος και στις παροχές σε είδος και σε χρήμα που καταβάλλει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στους ασφαλισμένους του.

Από την παραπάνω διαδικασία εξαιρούνται:

Α. Οι παροχές σε Ευρωπαίους ασφαλισμένους που μένουν προσωρινά στην Ελλάδα και είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.A.Α.) ή Πιστοποιητικό Προσωρινής Αντικατάστασης (Π.Π.Α.).

Β. Τα έξοδα κηδείας.

Γ. Οι προκαταβολές και εκκαθαρίσεις που αφορούν νοσηλεία στο εξωτερικό.

Οι αναφερόμενες παροχές (Α – Β – Γ) θα καταβάλλονται από το Λογιστήριο του Υποκ/τος του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου.
Για να υλοποιηθεί αυτό το μέτρο, θα πρέπει με την τελευταία πληρωμή οποιασδήποτε παροχής των ασφ/νων ή συντ/χων ή οποιασδήποτε συναλλαγής τους στο Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας τους, να προσκομίσουν στο Τμήμα Παροχών ή στο Τμήμα Μητρώου τα εξής δικαιολογητικά:

1. Τον αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου – ΑΜΑ – που προκύπτει είτε από το βιβλιάριο υγείας είτε από Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης.

2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και φωτοτυπία.

3. Το πρωτότυπο Τραπεζικό Βιβλιάριο και φωτοτυπία της πρώτης σελίδας αυτού με πρώτο όνομα του άμεσα ασφ/νου και ο αριθμός ΙΒΑΝ να διακρίνεται στη φωτοτυπία.
O ασφ/νος ή συντ/χος θα πρέπει να ανοίξει λογαριασμό σε ένα από τα πιστωτικά Ιδρύματα ή ΕΛΤΑ που μετέχουν στα ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.)
Σε περίπτωση που δεν διαθέτει ο ασφ/νος βιβλιάριο Τράπεζας, θα πρέπει να προσκομίσει παραστατικό που εκτυπώνεται από την Τράπεζα στο οποίο αποτυπώνεται καθαρά ο αριθμός του λογαριασμού, τα στοιχεία του δικαιούχου και τα στοιχεία της Τράπεζας.
Εάν δεν μπορεί να προσέλθει ο ίδιος ο ασφ/νος, η δήλωση Τραπεζικού Λογαριασμού μπορεί να υποβληθεί από εξουσιοδοτημένο άτομο. Στην περίπτωση αυτή επιπλέον των στοιχείων που αναφέρονται παραπάνω, απαιτείται η προσκόμιση απλής εξουσιοδότησης και η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του εξουσιοδοτούμενου προσώπου.
Για τους συνταξιούχους που ήδη έχουν ανοίξει λογαριασμό για την καταβολή της σύνταξής τους, θα ισχύει ο ίδιος λογαριασμός, καθώς και για τους απασχολούμενους σε οικοδομοτεχνικά έργα, η πίστωση θα γίνεται στους λογαριασμούς που καταβάλλεται το αδειοδωρόσημο.

4. Απόδειξη (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π) εάν έχει αλλάξει η Δ/νση κατοικίας του.
Σε περίπτωση που ο ασφ/νος, μετά την ένταξή του στο νέο σύστημα πληρωμής επιθυμεί να αλλάξει τα στοιχεία του τραπεζικού του λογαριασμού ή της διεύθυνσης κατοικίας του, θα ακολουθείται η διαδικασία μεταβολής στοιχείων Μητρώου, δηλαδή (προσέλευση στο Υποκατάστημα του τόπου κατοικίας του) προσκομίζοντας τα νέα στοιχεία.

Η διαδικασία για τη χορήγηση των παροχών παραμένει η ίδια, καθώς και η κατάθεση των απαραίτητων, κάθε φορά, δικαιολογητικών. Το μόνο που αλλάζει είναι ο τρόπος πληρωμής.
Η κατάθεση των δικαιολογητικών για τη χορήγηση της Παροχής θα γίνεται στο Τμήμα Παροχών Ασθένειας, στη συνέχεια, θα εκτυπώνεται από το σύστημα των Παροχών έντυπο «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» για ενημέρωση του ασφ/νου σχετικά με τις ημερομηνίες πίστωσης και τον τρόπο κοινοποίησης της απόφασης.

Αρμόδιος για τη φύλαξη και ακύρωση των δικαιολογητικών που συνοδεύουν τις αποφάσεις των Παροχών είναι ο Προϊστάμενος του Τμήματος Παροχών.
Οι αποφάσεις δεν θα κοινοποιούνται στους ασφ/νους, όποιος επιθυμεί να τις παραλάβει θα απευθύνεται στο Υποκ/μα του τόπου κατοικίας του.
Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος του ασφ/νου θα εκδίδεται από το Τμήμα Παροχών Ασθένειας απορριπτική απόφαση, θα κοινοποιείται στον ασφ/νο με το δικαίωμα προσφυγής του στα ένδικα μέσα.

Η πίστωση τραπεζικών λογαριασμών γίνεται κατά τις ημερομηνίες (μία) 1 και (δεκαπέντε) 15 κάθε μήνα. Σε περίπτωση αργίας κατά την ημερομηνία αυτή, η πίστωση και η πληρωμή της παροχής γίνεται την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. Η ημερομηνία πίστωσης της παροχής στον οικείο λογαριασμό θεωρείται για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ως ημερομηνία πληρωμής αυτής, ανεξάρτητα από το χρόνο ανάληψής της ,εκ μέρους του δικαιούχου.

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δημιουργεί κεντρικά ηλεκτρονικό αρχείο με το σύνολο των αποφάσεων όλων των Μονάδων, το οποίο περιέχει τα στοιχεία των δικαιούχων, τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους και τα προς πίστωση ποσά. Το αρχείο αυτό αποστέλλεται στη ΔΙΑΣ ΑΕ, η οποία διαβιβάζει τα στοιχεία αυτά προς τις Τράπεζες. Οι Τράπεζες ελέγχουν το υπαρκτό των λογαριασμών και πιστώνουν τους υπαρκτούς με το αντίστοιχο ποσό. Οι εντολές πίστωσης ενεργοποιούνται στις 1 και 15 κάθε μήνα.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο απορρίπτεται η πίστωση, η ΔΙΑΣ ΑΕ φροντίζει για την ενημέρωση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η διαχείριση των πιστώσεων αυτών γίνεται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από το Υποκ/μα που εξέδωσε την απόφαση και η πληρωμή τους γίνεται μέσω του Ταμείου του Υποκ/τος.

Παρακαλούμε, της παρούσης εγκυκλίου να λάβουν γνώση με ευθύνη των Δ/ντών όλοι οι υπάλληλοι των Τμημάτων Παροχών Ασθένειας με υπογραφή κατά την παραλαβή της και να φροντίσουν για τη σωστή και πλήρη ενημέρωση των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Ιδρύματος.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

ΑΘΗΝΑ 10 / 2 / 2011
Αρ. Πρωτ. Γ99/44

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8
102 41 ¨ Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-5215272-279
FAX: 210 5215274
e-mail :diefpar@ika.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.11

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …