Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. : 9/9.2.2011: Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 10.000 ανέργων, σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα με επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών

ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.ΚΑ. – Ε.Τ.Α.Μ. 50/2010, 70/2010, 79/2010 Γεν. Έγγραφο Ι.ΚΑ. – Ε.Τ.Α.Μ. Ε40/530/10-9-2010
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 13251/531/15-10-2010 Κ. Υ.Α. (ΦΕΚ 1655/τ.Β V2010) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής :

ΓΕΝΙΚΑ
Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ανέργων ηλικίας 16-24 ετών, νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, με την απασχόλησή τους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες συνάπτουν με τους ανέργους συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Μετά το πέρας της σύμβασης απόκτησης εργασιακής εμπειρίας είναι δυνατή η συνέχιση της επιχορήγησης εφόσον μετατραπεί σε σύμβαση εργασίας, για επιπλέον χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.
Για να υπαχθεί μιά ιδιωτική επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας. Σε περίπτωση απόλυσης η επιχείρηση θα πρέπει να έχει προβεί σε αντικατάσταση του μισθωτού έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα. 
Λεπτομέρειες για τους δικαιούχους εργοδότες, ωφελούμενους εργαζόμενους καθώς επίσης και προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα αναφέρονται στο άρθρο 4 της κοινοποιούμενης Υπουργικής Απόφασης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ – ΟΡΟΙ – ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
Η διάρκεια της επιχορήγησης που αφορά στο α στάδιο του προγράμματος (απόκτηση εργασιακής εμπειρίας) ορίζεται μέχρι δώδεκα (12) μήνες.
Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών των κλάδων σύνταξης ασθένειας σε είδος και επαγγελματικού κινδύνου του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., όπως αυτό υπολογίζεται επί των ακαθαρίστων αποδοχών του 80% του κατώτατου βασικού μισθού ή επί των ακαθαρίστων μηνιαίων αποδοχών του 80% του κατώτατου ημερομισθίου, όπως ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ.

Το ποσό της επιχορήγησης αποδίδεται μέσω της χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. – Ο.Α.Ε.Δ. και της αντίστοιχης πίστωσης του λογαριασμού του εργοδότη.
Το ποσό και η διάρκεια της επιχορήγησης για το β’ στάδιο ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.
Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 70% των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων), για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και της επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Ε .A.M., καθώς και στο 70% των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών εκείνων που το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης.

Επίσης, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται επιπλέον το ποσό που αντιστοιχεί στο 70% των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών, των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και των επιδομάτων αδείας, για τους μήνες που αυτά καταβάλλονται.
Ως βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισμό των ανωτέρω ποσών επιχορήγησης λαμβάνονται οι πραγματικές ακαθάριστες αποδοχές των εργαζομένων/επιχορηγουμένων που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του κατώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ.

Κατά το α’ στάδιο η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης για τους μισθωτούς και για τους ημερομισθίους που έχουν υπογράψει τη σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, εφόσον υπάρχουν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης, που αντιστοιχούν σε πλήρες ωράριο εργασίας.

Εφόσον το προηγούμενο προσωπικό της επιχείρησης ασφαλιζόταν για λιγότερο από είκοσι (20) ημέρες το μήνα και εξακολουθεί να εφαρμόζεται το ίδιο καθεστώς ασφάλισής του και μετά την υπαγωγή της επιχείρησης στο πρόγραμμα, τότε θα συνεχίζεται κανονικά η επιχορήγηση. Σε αντίθετη όμως περίπτωση (πλήρης απασχόληση του μη επιχορηγούμενου προσωπικού) η επιχείρηση υποχρεούται να το απασχολεί τουλάχιστον για είκοσι (20) ημέρες ασφάλισης κατά μήνα.

Κατά τη διάρκεια του α σταδίου του προγράμματος (απόκτηση εργασιακής εμπειρίας) είναι δυνατόν ο επιχορηγούμενος νέος ή το μη επιχορηγούμενο προσωπικό, να ασφαλίζεται μόνο για ένα (1) μήνα, κάτω των είκοσι (20) ημερών ασφάλισης.

Κατά το β’ στάδιο η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης για τους μισθωτούς και για τους ημερομισθίους, εφόσον υπάρχουν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης, που αντιστοιχούν σε πλήρες ωράριο εργασίας.

Εφόσον το προηγούμενο προσωπικό της επιχείρησης ασφαλιζόταν για λιγότερο από είκοσι (20) ημέρες το μήνα και εξακολουθεί να εφαρμόζεται το ίδιο καθεστώς ασφάλισης του και μετά την υπαγωγή της επιχείρησης στο πρόγραμμα, τότε θα συνεχίζεται κανονικά η επιχορήγηση. Σε αντίθετη όμως περίπτωση (πλήρης απασχόληση του μη επιχορηγούμενου προσωπικού) η επιχείρηση υποχρεούται να το απασχολεί τουλάχιστον για είκοσι (20) ημέρες ασφάλισης κατά μήνα.

Κατά τη διάρκεια του β’ σταδίου του προγράμματος συμπεριλαμβανομένου και του χρονικού διαστήματος της δέσμευσης είναι δυνατόν ο επιχορηγούμενος νέος ή το μη επιχορηγούμενο προσωπικό, να ασφαλίζεται μόνο για τρείς (3) μήνες, κάτω των είκοσι (20) ημερών ασφάλισης.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις παλαιές θέσεις εργασίας και τις θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας κατά το α’ στάδιο του προγράμματος, όσο διαρκεί η σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των έξι (6) μηνών και μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μηνών και τις θέσεις εργασίας (παλαιές και νέες) καθ’ όλη τη διάρκεια του β’ σταδίου του προγράμματος, που ανέρχεται συνολικά στους δέκα οκτώ (18) μήνες (δώδεκα μήνες επιχορήγηση και έξι μήνες δέσμευση).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (Α.Π.Δ.) – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ήδη ενταχθεί στο ανωτέρω πρόγραμμα επιχορήγησης με επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών, του Ο.Α.Ε.Δ., θα υποβάλλουν Κανονικές (01) Α.Π.Δ. Δ’ τριμήνου 2010, στις προθεσμίες που ορίζονται με την Εγκ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 19/2010 με καταχωρημένους όλους τους εργαζόμενούς τους (επιδοτημένους και μη σε μία Α.Π.Δ.).

Για την απεικόνιση της ασφάλισης των επιδοτούμενων ανέργων, κατά το α’ στάδιο του προγράμματος (απόκτηση εργασιακής εμπειρίας), θα καταχωρείται στο πεδίο της Ειδικής Περίπτωσης Ασφάλισης της Α.Π.Δ. ο Νέος Κωδικός Ειδικής περίπτωσης 40 με τη λεκτική περιγραφή «Επιδοτούμενοι από Ο.Α.Ε.Δ. Άνεργοι 16 -24 ετών για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας Υ.Α 13251/531/2010» με βάση την οποία θα προκύπτει ο Νέος Κωδικός Πακέτου Κάλυψης.

Η ασφάλιση κατά το β’ στάδιο του προγράμματος, θα πραγματοποιείται με Κ.Π.Κ. από τους ήδη υπάρχοντες, ανάλογα με την ειδικότητα των εργαζομένων.
Εάν έχουν ήδη υποβληθεί Α.Π.Δ. με λανθασμένα στοιχεία επιδοτουμένων, τα κατά τόπο αρμόδια Υποκ/τα – Παρ/τα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.A.M. θα πρέπει, αφού γίνει ο σχετικός έλεγχος, να αποστείλλουν σχετικό έγγραφο στην Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφ/κών Εισφορών Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (αριθμός FAX : 210 3817793) για την ακύρωση των συγκεκριμένων Α.Π.Δ. Στη συνέχεια θα ενημερώνονται οι εργοδότες ούτως ώστε να καταθέτουν τις νέες Α.Π.Δ. με μαγνητικά μέσα.
Οι εν λόγω Α.Π.Δ. εάν υποβληθούν μέχρι 28/2/2011 θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες (χωρίς την επιβολή κυρώσεων).

Η ανωτέρω προθεσμία υποβολής Α.Π.Δ. Δ’ τριμήνου 2010 αφορά όλους τους εργοδότες (που έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα).
Οι εισφορές που αντιστοιχούν στις αποδοχές μισθολογικών περιόδων 10ος /2010, 11ος/2010 και 12ος/2010 και αφορούν τους επιχορηγούμενους εργαζόμενους θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες (άνευ προσθέτων τελών) εάν καταβληθούν έως 28/2/2011. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής θα επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις κατά τα γνωστά.

Εάν έχουν αποδοθεί, από επιδοτούμενες επιχειρήσεις, επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές ενώ δεν τις όφειλαν, δύναται να επιστραφούν ως αχρεωστήτως καταβληθείσες ή να συμψηφιστούν.

Κατά τη διάρκεια της επιχορήγησης που αφορά στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας δεν απαιτείται καταχώρηση των ανέργων στο Ειδικό Βιβλίο Καταχώρησης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού.
Εάν συνεχιστεί η επιχορήγηση (μετατροπή της σύμβασης απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε σύμβαση εργασίας), οι εργαζόμενοι θα καταχωρούνται στο Ειδικό Βιβλίο με πρόσληψη την ημερομηνία μετατροπής της σύμβασης.

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Α.Π.Δ.
Προκειμένου να γίνει ορθή απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των επιδοτούμενων εργαζομένων στην Α.Π.Δ., ο εργοδότης θα καταχωρεί τον Κωδικό της Ειδικής Περίπτωσης 40 ώστε να τροποποιείται το Πακέτο Κάλυψης στην Α.Π.Δ. ως ακολούθως :

ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΝΕΟΣ ΚΩΔ. ΠΑΚΕΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ
101 ΜΙΚΤΑ Ι. Κ. Α. – TEAM 40 2103 26,45
102 ΜΙΚΤΑ Ι.ΚΑ. – TEAM + ΕΚ 40 2104 27,45
103 ΜΙΚΤΑ Ι.ΚΑ. 40 2103 26,45
104 ΜΙΚΤΑ Ι.ΚΑ. + ΕΚ 40 2104 27,45
105 ΒΑΡΕΑ Ι.ΚΑ. TEAM 40 2107 30,05
106 ΒΑΡΕΑ Ι.ΚΑ. TEAM +ΕΚ 40 2108 31,05
107 ΒΑΡΕΑ Ι.ΚΑ. 40 2107 30,05
108 ΒΑΡΕΑ Ι.ΚΑ. +ΕΚ 40 2108 31,05

Παραδείγματα:
Α’ στάδιο προγράμματος (απόκτηση εργασιακής εμπειρίας)

18 ΠΕΔΙΑ Α.Π.Δ. ΑΡ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΔ χχ/χχχ χ
30 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 419000
31 ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 40
32 ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ. 2103
39 ΑΠΟΔΟΧΕΣ 591,65
40 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 52,48
41 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 104,31
42 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 156,49
44 ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (%) 100
45 ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΠΟΣΟ) 156,49
46 ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0

Β’ στάδιο προγράμματος

ΠΕΔΙΑ Α.Π.Δ.
18 ΑΡ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΔ 419000
30 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 419000
31 ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
32 ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ. 101
39 ΑΠΟΔΟΧΕΣ 739,56
40 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 118,33
41 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 207,52
42 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 325,85
44 ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (%) 70
45 ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΠΟΣΟ) 228,10
46 ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 97,75

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σε περίπτωση ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα, κατά τη διάρκεια του μήνα, η απεικόνιση της ασφάλισης θα πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση δύο (2) εγγραφών (το άθροισμα των ημερών ασφάλισης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις ημερολογιακές του μήνα αναφοράς).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

Αθήνα 9/2/2011
Αριθμ. Πρωτ. Ε40/81

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ, ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ. ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 242, 245, 246, 247 FAX : 210 52 23 228

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.9

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …