Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 111/30.12.2010 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση χαμηλοσυνταξιούχων και αναπροσαρμογή δώρων που αντιστοιχούν στο εξωϊδρυματικό επίδομα και στο επίδομα απόλυτης αναπηρίας

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 111/30.12.2010
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση χαμηλοσυνταξιούχων και αναπροσαρμογή δώρων που αντιστοιχούν στο εξωϊδρυματικό επίδομα και στο επίδομα απόλυτης αναπηρίας

Αθήνα , 30 / 12 / 2010
Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1/ 22 / 129413

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. ΦΑΓΚΡΑ
ΤΗΛ. : 210 5274375
FAX : 210 5220504

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 111

ΘΕΜΑ: Έκτακτη οικονομική ενίσχυση χαμηλοσυνταξιούχων και αναπροσαρμογή δώρων που αντιστοιχούν στο εξωϊδρυματικό επίδομα και στο επίδομα απόλυτης αναπηρίας.

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 207/8-12-2010 δημοσιεύτηκε ο Ν. 3896/2010 με τίτλο «Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης – Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις».

Α) ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Με το άρθρο 31 του ανωτέρω ψηφισθέντα νόμου προβλέπεται η χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους συνταξιούχους όλων των Οργανισμών κύριας ασφάλισης και του Δημοσίου, πλην ΟΓΑ, ύψους 100,00 έως 300,00 ευρώ, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:

Α) Να έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους και

Β) Να πληρούν τα παρακάτω όρια ετήσιου ατομικού και οικογενειακού εισοδήματος, τα οποία να προκύπτουν από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2009 και αφορούν σε εισοδήματα του έτους 2008, από το ύψος των οποίων το ποσό της ενίσχυσης διαμορφώνεται σε:

α) 300,00 € για όσους έχουν ατομικό ετήσιο εισόδημα έως 7.000,00 € και οικογενειακό ετήσιο εισόδημα έως 12.000,00 €,

β) 200,00 € για όσους έχουν ατομικό ετήσιο εισόδημα από 7.000,01 € έως και 8.500,00 € και οικογενειακό ετήσιο εισόδημα έως 14.500,00 €,

γ) 100,00 € για όσους έχουν ατομικό ετήσιο εισόδημα και 8.500,01 € έως και 10.500,00 € και οικογενειακό ετήσιο εισόδημα έως 16.500,00 €.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

1. Συνταξιούχος γήρατος του ΟΑΕΕ ηλικίας 60 ετών και άνω, με ατομικό εισόδημα 8.000,00 € και οικογενειακό 15.000,00 €, υπάγεται στην ως άνω περίπτωση (γ) και δικαιούται οικονομική ενίσχυση 100,00 €.

2. Συνταξιούχος γήρατος ηλικίας 60 ετών και άνω, με ατομικό εισόδημα 9.000,00 € και οικογενειακό 16.800,00 €, δε δικαιούται οικονομική ενίσχυση.

Από το όριο ηλικίας των 60 ετών που προβλέπεται εξαιρούνται :

α) όσοι λαμβάνουν σύνταξη λόγω αναπηρίας εξ ιδίου δικαιώματος,

β) οι δικαιούχοι εκ μεταβιβάσεως, εφόσον:
βα) είναι δικαιούχοι λόγω θανάτου συζύγου ή
ββ) δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος ή αν σπουδάζουν το 24ο έτος της ηλικίας τους ή
βγ) είναι ανίκανοι για άσκηση οποιουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλματος σε ποσοστό μεγαλύτερο του 67%.

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά κριτήρια του ΕΚΑΣ ή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Κάθε συνταξιούχος λαμβάνει μία έκτακτη οικονομική ενίσχυση από μία μόνο πηγή. Για την καταβολή της ως άνω οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους αρμόδιοι είναι οι ασφαλιστικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου, που καταβάλλουν την κύρια σύνταξη.

Σε περίπτωση διπλοσυνταξιούχων από διαφορετικούς φορείς, αρμόδιος φορέας για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης είναι αυτός που χορηγεί το μεγαλύτερο ποσό της σύνταξης.

Σε περίπτωση συντάξεως λόγω θανάτου με περισσότερους από έναν δικαιούχους, το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης επιμερίζεται αντιστοίχως στα συνδικαιούχα πρόσωπα. Εάν τα ανωτέρω εισοδηματικά κριτήρια δεν πληρούνται από όλους τους συνδικαιούχους της εκ μεταβιβάσεως σύνταξης , η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται σε εκείνους που τα πληρούν και σε ποσοστό αντίστοιχο με το ποσοστό σύνταξης που ο καθένας δικαιούται.

Η ανωτέρω έκτακτη οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται μαζί με τη σύνταξη μηνός Ιανουαρίου 2011.

Β) ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ

Επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ίδιου νόμου λαμβάνεται ειδική μέριμνα ως προς τα χορηγούμενα ποσά δώρων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας ειδικά και μόνο για:

Α. συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη και εξωϊδρυματικό επίδομα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.42 του Ν.1140/1981.

Β. όσους λαμβάνουν μόνο το εξωιδρυματικό επίδομα του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 καθώς και

Γ. τυφλούς συνταξιούχους του ν. 612/1977, των οποίων η σύνταξη προσαυξάνεται με επίδομα απολύτου αναπηρίας.

Για τις ανωτέρω κατηγορίες συνταξιούχων όλων των φορέων κύριας ασφάλισης και του NAT ορίζεται ότι προκειμένου για το εξωιδρυματικό επίδομα και το επίδομα απόλυτης αναπηρίας ως δώρο εορτών Χριστουγέννων χορηγείται ένα μηνιαίο εξωιδρυματικό επίδομα ή επίδομα απόλυτης αναπηρίας, ενώ ως δώρο Πάσχα και επίδομα αδείας χορηγείται το ήμισυ του μηνιαίως καταβαλλόμενου εξωϊδρυματικού επιδόματος ή του επιδόματος απόλυτης αναπηρίας.

Επομένως οι μεν συνταξιούχοι, πέραν των επιδομάτων εορτών που δικαιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.10 του αρθ.3 του Ν.3845/2010, λαμβάνουν και τα ανωτέρω ποσά, ενώ όσοι λαμβάνουν μόνο το εξωιδρυματικό επίδομα θα λάβουν ως δώρο εορτών Χριστουγέννων ολόκληρο το ποσό του μηνιαίως καταβαλλόμενου επιδόματος, ενώ ως δώρο εορτών Πάσχα και επιδόματος αδείας το μισό του μηνιαία καταβαλλόμενου εξωϊδρυματικού επιδόματος.

Προϋπόθεση για την καταβολή τόσο των δώρων εορτών για το εξωιδρυματικό επίδομα ή το επίδομα απόλυτης αναπηρίας (προκειμένου για τους τυφλούς συνταξιούχους) όσο και των επιδομάτων της παρ.10 του αρθ.3 του Ν.3845/2010 είναι να μην υπερβαίνει η καταβαλλόμενη σύνταξη – στην οποία συνυπολογίζονται όλα τα ανωτέρω δώρα καθώς και οι προσαυξήσεις οικογενειακών βαρών – υπολογιζόμενη σε δωδεκάμηνη βάση το ποσό των 2.500,00 ευρώ. Αν η μηνιαία σύνταξη που προκύπτει μετά τον παραπάνω υπολογισμό υπερβαίνει τα 2.500,00 ευρώ τότε τα επιδόματα της παρ. 10 του άρθρου τρίτου του ν. 3845/2010 καθώς και τα δώρα για το εξωιδρυματικό επίδομα ή το επίδομα απόλυτης αναπηρίας καταβάλλονται μέχρι του ορίου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) ευρώ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΓΕΡ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ι. ΜΑΡΙA

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …