Ελληνικό Κέντρο Αξιολόγησης Ικανοτήτων και Προετοιμασίας Οδήγησης για Ανθρώπους με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)

Την Τετάρτη 21 Ιουνίου 1995, εγκαινιάστηκε το Πρώτο Ελληνικό Κέντρο Αξιολόγησης Ικανοτήτων και Προετοιμασίας Οδήγησης για Ανθρώπους με Ειδικές Ανάγκες που φέρει το όνομα “ΗΝΙΟΧΟΣ” το οποίο αποτελεί υπηρεσία του Εθνικού Ιδρύματος Αποκατάστασης Αναπήρων.

Το Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ θα παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες στους υποψηφίους οδηγούς με Ειδικές Ανάγκες
1.Αξιολόγηση των ικανοτήτων τους προκειμένου να γίνουν οδηγοί με τη βοήθεια κάποιων τεχνικών βοηθημάτων του οχήματος κατά περίπτωση.
2. Προώθηση της δημιουργίας στην Ελλάδα ενός ενιαίου κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, που θα παρέχει σε κάθε ΑΜΕΑ τη δυνατότητα να γίνει οδηγός (νομικό πλαίσιο, εκπαίδευση εκπαιδευτών οδήγησης, πληροφόρηση όλων των εμπλεκόμενων στο σύστημα, κ.λ.π.)
3. Παροχή συμβουλών για τα ειδικά βοηθητικά μέσα καθώς και προσαρμογές του αυτοκινήτου που απαιτούνται , προκειμένου να είναι σε θέση να οδηγούν με ασφάλεια και άνεση.
4. Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κ.Τ.Ε.Ο. του Υπουργείου Μεταφορών, έλεγχος της ποιότητας των μετασκευών αυτοκινήτου για οδήγηση από Α.Μ.Ε.Α.
Επιμόρφωση των εκπαιδευτών των Σχολών οδήγησης και δανεισμός (όταν απαιτείται) ειδικά διασκευασμένων αυτοκινήτων του Κέντρου σε σχολές οδήγησης για τη διδασκαλία υποψηφίων οδηγών Α.Μ.Ε.Α.
Οι λόγοι που επιβάλλουν τη δημιουργία του Κέντρου είναι οι ακόλουθοι:
Οι ιδιαιτερότητες των Α.Μ.Ε.Α. δεν αντιμετωπίζονται πλήρως στο σημερινό πλαίσιο της διαδικασίας απόκτησης άδειας οδήγησης ούτε υπάρχει τυποποίηση των αναγκαίων προσαρμογών των οχημάτων και έλεγχος αυτών.
Οι προσαρμογές των οχημάτων σήμερα και τα διάφορα βοηθήματα οδήγησης παρέχονται χωρίς την προηγούμενη υπεύθυνη για την καταλληλότητά τους γνωμοδότηση από ειδικούς με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να μη πληρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις ασφάλειας με τις γνωστές συνέπειες.
Η εκπαίδευση των οδηγών Α.Μ.Ε.Α. δεν είναι προσαρμοσμένη στις δεξιότητες και τις ανάγκες τους δεδομένου ότι δεν υπάρχουν εξειδικευμένες σχολές οδήγησης με διαπιστωμένη ικανότητα για το συγκεκριμένο έργο και κατάλληλα διασκευασμένα αυτοκίνητα.
Η δημιουργία του Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ έρχεται να συμπληρώσει το αναφερόμενο κενό και είναι αποτέλεσμα αξιοποίησης της υφιστάμενης διεθνούς εμπειρίας σε θέματα που αφορούν οδηγούς- ΑΜΕΑ μεσω σχετικού ευρωπαϊκού έργου. Το ερευνητικό έργο ονομάζεται DARE και εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος HORIZON II του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο στη χώρα μας διαχειρίζεται το Υπουργείο Εργασίας. Το ερευνητικό Έργο DARE (“Ανάπτυξη Κέντρου Εκτίμησης Ικανοτήτων και Διδασκαλίας Οδήγησης για Ανθρώπους με Ειδικές Ανάγκες’) εγκρίθηκε προς υλοποίηση με ημερομηνία έναρξης την 1-12-1993 με κύριο υπεύθυνο φορέα το Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων (ΕΙΑΑ) του Υπουργείου Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και συνεργαζόμενους φορείς τον τομέα Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτόματου Ελέγχου του Ε.Μ.Π., τον τομέα Συγκοινωνιών και Οργάνωσης του Α.Π.Θ. και τα αντίστοιχα κρατικά κέντρα του Βελγίου (CARA ) και της Ολλανδίας (CBR).
Σημαντική υπήρξε η συμβολή για την πραγματοποίηση του προγράμματος από τη Γενική Διεύθυνση VII (Μεταφορών) της ΕΕ με την πρόσθετη επιχορήγηση που παρέσχε καθώς επίσης και των οίκων GUIDOSIMPLEX Ιταλίας και KEMPF Γαλλίας με τις δωρεάν και αντί συμβολικής αμοιβής αντίστοιχα μετασκευές των αυτοκινήτων που προσέφεραν.
Το έργο αυτό ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις 15 Ιουνίου 1995 και θα λειτουργήσει ως πιλότος στην Αττική για μια αναγκαία περίοδο. Η προοπτική και στόχος του Κέντρου είναι να δημιουργηθεί κάποιο αντίστοιχο και στη Θεσσαλονίκη και όπου αλλού κριθεί αναγκαίο μελλοντικά για την κάλυψη ολόκληρης της Ελλάδας.
Για τη δημιουργία του Κέντρου και στα πλαίσια του ερευνητικού έργου DARE εκπαιδεύτηκαν στα αντίστοιχα Κέντρα CARA (Βελγίου) και CBR (Ολλανδίας) 3 Φυσικοθεραπευτές/ Εργοθεραπευτές/ Ιατρός και Ψυχολόγος στην Εκτίμηση Ικανοτήτων, Διδασκαλίας Οδήγησης και Οδηγούς ΑΜΕΑ.
Στις εξειδικευμένες εταιρείες μετασκευών GUIDOSIMPLEX Ιταλίας, DELANGSTRAAT Ολλανδίας και KEMPF Γαλλίας εκπαιδεύτηκαν 3 τεχνικοί με αντικείμενο την τεχνολογία μετασκευών οχημάτων για ΑΜΕΑ.
Στα πλαίσια του ερευνητικού έργου DARE έχουν υλοποιηθεί μεταξύ άλλων τα παρακάτω:
Έγινε εξέταση της διεθνούς εμπειρίας σε θέματα που έχουν σχέση με τον οδηγό ΑΜΕΑ με βάση τη συστηματική προσέγγιση που προτάθηκε ένα κατάλληλο αντίστοιχο πλαίσιο για ανάπτυξη στη χώρα μας.
Εκδόθηκε Εγχειρίδιο για τους Έλληνες Εκπαιδευτές οδήγησης και το προσωπικό αξιολόγησης ικανοτήτων.
Παρήχθησαν ειδικά βιβλία ανάλυσης υφισταμένων μετασκευών οδήγησης ΑΜΕΑ καθώς και μεθόδου ελέγχου της ποιότητας αυτών.
Προτάθηκε αναλυτικό καταστατικό και νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του νέου Κέντρου με βάση τα αντίστοιχα Κέντρα των λοιπών χωρών της ΕΕ αλλά και την παρούσα Ελληνική νομοθεσία.
Θα εγκατασταθεί στο νέο Κέντρο η βάση δεδομένων βοηθημάτων οδήγησης ΑΜΕΑ TELDAT, η οποία παρήχθη στο ερευνητικό πρόγραμμα TELAID (V2032) της πρωτοβουλίας της ΕΕ (DG XIII) TRANSPORT TELEMATICS. Το TELAID υπήρξε σε μεγάλο βαθμό η αφορμή για το έργο DARE και επίσης συνέβαλε σημαντικά στην παροχή τεχνογνωσίας.
Η δημιουργία του Κέντρου ΗΝΙΟΧΟΣ πρέπει να θεωρηθεί σαν ένα σημαντικό βήμα ουσιαστικής προσφοράς για οδηγούς ΑΜΕΑ και το κοινωνικό σύνολο γενικότερα που έγινε με πολύ κόπο και αγάπη σ’όλους τους συμμετέχοντες σε αυτό. Η όλη προσπάθεια θα φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο υλοποίησης προσδοκιών του Κέντρου ΗΝΙΟΧΟΣ του ΕΙΑΑ με τη υιοθέτηση του κατάλληλου νομικού πλαισίου και των επί μέρους ενεργειών όπως αυτές προτείνονται από την ομάδα εκπόνησης του έργου. Βασικός στόχος των προσπαθειών όλων είναι να δημιουργηθεί ένα σύστημα εξυπηρέτησης των υποψηφίων οδηγών – ΑΜΕΑ με τις καλύτερες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
Η διεύθυνση του Κέντρου ΗΝΙΟΧΟΣ είναι:
Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων
ΗΝΙΟΧΟΣ Κέντρο Αξιολόγησης Ικανοτήτων και Προετοιμασίας Οδήγησης ΑΜΕΑ
Λεωφόρος Χασιάς, 9η Στάση, 13122 Αθήνα
Τηλ/ Fax 01-2686287

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Οι υπουργικές αποφάσεις για την ιατρική εξέταση ΑμεΑ από τα ΚΕ.Π.Α. για χορήγηση απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης & τα τέλη κυκλοφορίας

Κοινοποιούνται από το υπουργείο Οικονομικών (αρ.πρωτ.: Δ18Α 5039906 ΕΞ 13.11.2013) οι υπουργικές αποφάσεις σχετικά με τη διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες από τα Κέντρα Πιστοποίησης …

Ιατρική εξέταση για απαλλαγή από τέλη ταξινόμησης & κυκλοφορίας αυτοκινήτων με γνωματεύσεις ΚΕ.Π.Α. – Ποια είναι τα δικαιολογητικά

Στις 23/10/2013 ορίστηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εργασίας και Οικονομικών (αρ.πρωτ: Δ18Α 5038263 ΕΞ2013) η διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της …

Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά & διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από τέλος ταξινόμησης & τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε (Δ18Α 5038645 ΕΞ2013) τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών …

Ποιες γνωματεύσεις ιατρικών επιτροπών γίνονται δεκτές για απαλλαγή αναπήρων από τα τέλη ταξινόμησης & κυκλοφορίας αυτοκινήτων

Με νέα εγκύκλιο του υπ. Οικονομικών (ΠΟΛ.1105/13.5.2013) διευκρινίζεται ποιες γνωματεύσεις ιατρικών επιτροπών γίνονται δεκτές για απαλλαγή αναπήρων από τα τέλη ταξινόμησης και κυκλοφορίας αυτοκινήτων. …

Οδηγίες για την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης αναπηρικών αυτοκινήτων

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, επισημαίνεται πως μέχρι την έκδοση νεοτέρας ΚΥΑ, δεν γίνονται δεκτές για τον τελωνισμό αναπηρικού αυτοκινήτου οι γνωματεύσεις των υγειονομικών επιτροπών …