Ενημέρωση για τη σύναψη συμβάσεων με τα Κέντρα Αποκατάστασης &Αποθεραπείας

Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Γ32/21/2005/6-4-05
Ενημέρωση για τη σύναψη συμβάσεων με τα Κέντρα Αποκατάστασης &Αποθεραπείας Κλειστής Νοσηλείας-Kοινοποίηση Π. Δ/τος, για τον καθορισμό ειδικού νοσηλίου Κέντρων Αποθεραπείας & Αποκατάστασης.
Σας κάνουμε γνωστό ότι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχει υπογράψει συμβάσεις για τη νοσηλεία ασφαλισμένων του που χρήζουν αποκατάσταση και αποθεραπεία με τα παρακάτω Κέντρα Α-Α Κλειστής Νοσηλείας:

1) «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α.Ε»στη Νέα Ραιδεστό Θεσσαλονίκης
2) «ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε» Βόλου και Μειλίχου Κάτω Συχαινά στην ΠΑΤΡΑ.
Στα Κέντρα αυτά εισάγονται ασθενείς που χρήζουν αποκατάσταση και αποθεραπεία και οι οποίοι έχουν προηγουμένως νοσηλευτεί σε κρατικά νοσοκομεία ή ιδιωτικά θεραπευτήρια για παθήσεις για τις οποίες απαιτείται η αποκατάσταση.

Τα παραπάνω Κέντρα τα οποία πληρούν όλες τις προϋποθέσεις καλής λειτουργίας όπως η σχετική νομοθεσία προβλέπει, παρέχουν στους ασφαλισμένους μας κάθε απαραίτητη συνδρομή που απαιτείται για την αποκατάσταση και αποθεραπεία τους.

Περιστατικά τα οποία δεν αντιμετωπίζονταν μέχρι σήμερα σε Κέντρα όπως τα παραπάνω και οι ασφαλισμένοι έπρεπε να μεταβούν στο εξωτερικό , πράγμα που συνεπάγετο αυξημένο κόστος για το Ίδρυμα , η αντιμετώπισή τους γίνεται πλέον στα Κέντρα αυτά.
Θα πρέπει λοιπόν οι αρμόδιες υπηρεσίες και κυρίως οι ελεγκτές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στα Κρατικά Νοσοκομεία ή στις συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές να φροντίζουν ώστε οι ασθενείς ασφαλισμένοι μας που χρήζουν αποκατάσταση και αποθεραπεία να διακομίζονται στα εν λόγω Κέντρα Α- Α όπου θα τους παρέχεται κάθε απαραίτητη συνδρομή που θα συμβάλλει στην αποκατάσταση και αποθεραπεία τους. Με τον τρόπο αυτό θα αποσυμφορηθούν και τα κρατικά νοσοκομεία καθώς και οι συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές από περιστατικά για τα οποία έχει πλέον ολοκληρωθεί η θεραπεία τους .

Σας κοινοποιούμε το υπ. αρ.383/2002 Π.Δ/μα που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 332/30.12.2002 Τεύχος Α΄ με το οποίο καθορίζεται το ειδικό νοσήλιο των Κέντρων Α-Α καθώς και το υπ. αρ. Φ80000/956/69/27.1.2003 έγγραφο της Γεν. Γραμμ. Κοιν/κών Ασφαλίσεων και σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα , ειδικότερα για το θέμα των Κέντρων Α-Α Κλειστής Νοσηλείας.
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του εν λόγω Π. Δ/τος , η τιμή του ημερήσιου ειδικού νοσηλίου είναι 60 ΕΥΡΩ και σ΄ αυτό περιλαμβάνονται η διαμονή, η διατροφή η ιατρική , φαρμακευτική και κάθε απαραίτητη για τον ασθενή συνδρομή που αφορά την αποκατάσταση-αποθεραπεία του.

Στο ανωτέρω νοσήλιο δεν περιλαμβάνονται τα εξαιρούμενα της παρ. 2 της ΚΥΑ Υ4Α/ΟΙΚ.1320/10.2.98(ΦΕΚ99/Β/98) «νοσήλιο κρατικών νοσοκομείων» όπως κάθε φορά ισχύει.

Προκειμένου ο ασθενής να εισαχθεί στα παραπάνω Κέντρα για αποκατάσταση και αποθεραπεία απαιτείται να έχει προηγηθεί νοσηλεία σε κρατικό νοσοκομείο ή ιδιωτικό θεραπευτήριο για πάθηση για την οποία απαιτείται αποκατάσταση. Δεν παραπέμπονται στα Κέντρα Α-Α ασθενείς –ασφαλισμένοι των οποίων η πάθηση έχει γίνει χρόνια.

Πλέον των όσων παραπάνω αναφέρθησαν απαραίτητες προϋποθέσεις για την εισαγωγή για αποκατάσταση και αποθεραπεία στα παραπάνω συμβεβλημένα Κέντρα καθορίζονται οι εξής:

1. Γνωμάτευση ιατρού Διευθυντή κλινικής Κρατικού Νοσοκομείου ή Πανεπιστημιακής κλινικής ή ιδιωτικού θεραπευτηρίου ή ελεγκτή γιατρού ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ο οποίος θα φέρει και την πλήρη ευθύνη του κάθε περιστατικού. Στη γνωμάτευση θα περιγράφεται με λεπτομέρεια το είδος της πάθησης ή της βλάβης οι συνέπειες και τα επακόλουθά τους, το είδος της αποκαταστασιακής θεραπείας, το προσδοκώμενο αποτέλεσμα και η πιθανή χρονική διάρκεια της αποκατάστασής του.

2. Απόφαση της Α.Υ.Ε του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην οποία θα αποστέλλεται προς εξέταση ο πλήρης ιατρικός φάκελος του ασθενούς με τη σχετική διάγνωση υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθορίζει εκάστοτε αρμοδίως.

3. Εισιτήριο που εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Ν.Μ.Υ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Κατά τα λοιπά η παροχή υπηρεσιών στα συμβεβλημένα Κέντρα Α-Α γίνεται με τους όρους που περιέχονται στις σχετικές υπογραφείσες συμβάσεις και χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση του ασφαλισμένου.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΆΡΙΘ. 383/2002 ΦΕΚ 332/30.12.2002 Τεύχος Α΄
Καθορισμός ειδικού νοσηλίου των Κέντρων Αποθεραπείας και Aποκατάστασης Κλειστής και Ημερήσιας Νοσηλείας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις:

1 .Του άρθρου 10του Ν. 2072/92 (ΦΕΚ 125/Α/23.7.92) «Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις».

2. Του άρθρου 29Ατου Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154 Α”) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38 Α”) με τα οποία καθορίζεται ο έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.
3. Την 80088/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485/Β) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
4. Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485/60 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών».
5. Την 3418/8.7.2002 (ΦΕΚ 861/Β’)Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας Έκτορα Νασιώκα, Ελπίδα Τσουρή και Δημήτριο Θάνο»
6. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α”) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών».
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Π ροϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των Ασφαλιστικών Οργανισμών για τα επόμενα έτη, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί.
8. Την 544/2002 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοιας.

Άρθρο 1 1. Καθορίζουμε το ύψος του ημερήσιου ειδικού νοσηλίου για εσωτερικούς ασθενείς των Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας του άρθρου 15 του Π.Δ/τος 395/93 (ΦΕΚ 166/Α/93) σε εξήντα (60)
ευρώ.
2. Στην έννοια του ημερήσιου ειδικού νοσηλίου περιλαμβάνονται η διαμονή, η διατροφή, η ιατρική, φαρμακευτική και κάθε απαραίτητη για τον ασθενή συνδρομή που αφορά την αποκατάσταση – αποθεραπεία του. Στο ανωτέρω νοσήλιο δεν περιλαμβάνονται τα εξαιρούμενα της παρ. 2της ΚΥΑΥ4α/οικ. 1320/10.2.1998 (ΦΕΚ99/Β/98) «νοσήλιο κρατικών νοσοκομείων», όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 2 1. Προκειμένου ο ασθενής ασφαλισμένος να εισαχθεί στα παραπάνω Κέντρα για αποκατάσταση απαιτείται να έχει προηγηθεί νοσηλεία σε κρατικό νοσοκομείο ή ιδιωτικό θεραπευτήριο για πάθηση για την οποία απαιτείται η αποκατάσταση.
2. Για την εισαγωγή στα Κέντρα Α-Α κλειστής νοσηλείας των ασφαλισμένων όλων των φορέων και κλάδων ασθένειας αρμοδιότητας Γ.Γ.Κ.Α. απαιτείται γνωμάτευση γιατρού Διευθυντή κλινικής κρατικού νοσοκομείου ή πανεπιστημιακής κλινικής ή ιδιωτικού θεραπευτηρίου στο οποίο νοσηλεύθηκε ο ασθενής ασφαλισμένος, σχετικής με την πάθηση ειδικότητας. Στη γνωμάτευση θα περιγράφεται με λεπτομέρεια το είδος της πάθησης ή της βλάβης οι συνέπειες και τα επακόλουθα τους, το είδος της αποκαταστασιακής θεραπείας, το προσδοκώμενο αποτέλεσμα και η πιθανή χρονική διάρκεια της αποκατάστασης του. 3. Δεν παραπέμπονται στα Κέντρα Α-Α για νοσηλεία ασθενείς ασφαλισμένοι των οποίων η πάθηση έχει γίνει χρόνια.

Άρθρο 3 1. Καθορίζεται ημερήσιο ειδικό νοσήλιο για τους εξωτερικούς ασθενείς των Κέντρων Α-Α ημερήσιας νοσηλείας το ποσό των τριάντα πέντε (35) ευρώ συνολική τιμή, για τις ακόλουθες παθήσεις: – Παθήσεις εξωπυραμιδικού συστήματος. – Μυοπάθειες – Μυασθένειες. – Νόσοι του περιφερικού κινητικού νευρώνα. – Σκλήρυνση κατά πλάκας. – Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια. – Εγκεφαλική παράλυση (παιδιά και ενήλικες). – Παραπληγία. – Τετραπληγία. – Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. – Πολυριζονευρίτιδα (σ. Guillain Barre κ.λ.π.). – Εκφυλιστικές παθήσεις Κ.Ν.Σ. (οικογενής σπαστική τετραπληγία, περονιαία μυϊκή ατροφία, κληρονομική παρεγκεφαλι-κή αταξία). – Ορθοπεδικές παθήσεις στο μετεγχειρητικό στάδιο, αφού προηγηθεί φυσικοθεραπεία η οποία δεν κρίνεται αποτελεσματική για την αποκατάσταση του. – Ρευματοειδής αρθρίτιδα, μόνο σε περίπτωση λειτουργικής έκπτωσης των αρθρώσεων και μυϊκών ομάδων. – Μη ειδικές ρευματοπάθειες (σ. Reiter, αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, ψωριασική αρθρίτιδα κ.λ.π.). – Αλγονευροδυστροφίες (RSD, συμπαθητική αντανακλαστική δυστροφία κ.λ.π.).
2. Προκειμένου ο ασθενής να παραπεμφθεί σε κέντρο αποθεραπείας πρέπει η νόσος από την οποία πάσχει να είναι τουλάχιστον μέσου σταδίου. Στην έννοια του ειδικού νοσηλίου περιλαμβάνεται η κλινική εξέταση, η εκτίμηση ανικανότητας, φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση στην αρχή και στο τέλος του προγράμματος, φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία και ψυχολογική υποστήριξη. Επιπλέον περιλαμβάνεται λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και Biofeedback όπου απαιτείται και ανάλογα με την πάθηση.
3. Ο αριθμός των συνεδριών και η διάρκεια της Αποθεραπείας -Αποκατάστασης καθορίζεται ανάλογα με τη βαρύτητα της συπτωματολογίαςτης νόσου και το είδος της θεραπείας και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εξήντα (60) το χρόνο για παθήσεις μέσου σταδίου και τις ογδόντα (80) για αυτές του προχωρημένου σταδίου.
4. Προκειμένου ο ασθενής να τύχει αποκατάστασης στα παραπάνω Κέντρα με τη συνολική τιμή, απαιτείται αναλυτική γνωμάτευση του θεράποντα γιατρού σχετικής με την πάθηση ειδικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον κανονισμό ιατρικής περίθαλψηςτου κάθε φορέα, στην οποία θα αναφέρεται το είδος της πάθησης ή της βλάβης, η βαρύτητα της νόσου, ο πιθανός χρόνος αποκατάστασης, ο συνολικός αριθμός των συνεδριών καθώς και η συχνότητα τους. Ο λόγος για τον οποίο η περίπτωση δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με απλές πράξεις φυσικοθεραπείας και απαιτείται το ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης.
5. Εάν κριθεί απαραίτητη η συνέχιση του προγράμματος αποκατάστασης, απαιτείται νέα γνωμάτευση του θεράποντα γιατρού, στην οποία θα περιγράφονται τα αποτελέσματα του προγράμματος και η απαιτούμενη χρονική διάρκεια συνέχισης του προγράμματος. Εάν απαιτηθεί επανάληψη της αποθεραπείας το επόμενο έτος ακολουθείται η ίδια διαδικασία. Αποκατάσταση δεν χορηγείται πέραν των 2 ετών.

Άρθρο 4 1. Οι διατάξεις του παρόντος Διατάγματος εφαρμόζονται από όλους τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ). Ειδικά για τους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ η έγκριση για εισαγωγή στα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, χορηγείται από τα αρμόδια όργανα του Οργανισμού.
2. Προκειμένου να καλύψουν τις σχετικές δαπάνες οι ασφαλιστικοί οργανισμοί
και ο ΟΠΑΔ στα πιστοποιημένα Κέντρα Α-Α, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύναψη σχετικής σύμβασης. Σε όλους τους οργανισμούς παρέχεται η δυνατότητα διαπραγμάτευσης του ημερήσιου ειδικού νοσηλίου ανάλογα με τον αριθμό των ασθενών ασφαλισμένων που παραπέμπονται σ’ αυτά. Το κατόπιν διαπραγμάτευσης καθοριζόμενο ποσό νοσηλίου δεν μπορεί πάντως να είναι ανώτερο των ποσών που καθορίζονται με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα. Το τιμολόγιο του Κέντρου Α-Α συνοδεύεται απαραίτητα από βεβαίωση του ασθενούς ή των οικείων του, για την ολοκληρωμένη και ικανοποιητική παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών.

Άρθρο 5 Το νοσήλιο των Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες (κατηγορία δ του άρθρου 15 του Π.Δ/τος 395/93) καθορίζεται ανάλογα με τη διάρκεια του χρόνου παραμονής των ΑμεΑ στα Κέντρα αυτά και τις παροχές σύμφωνα με τις διατάξεις της Π4α/οικ. 4633/29.9.93 (ΦΕΚ 789/Β/93) Υπουργικής Απόφασης, ως κατωτέρω: 1. Για παραμονή – ημερήσια φροντίδα οκτώ (8) ωρών: 15 ευρώ 2. Για παραμονή – ημερήσια φροντίδα άνω των οκτώ (8) ωρών: 20 ευρώ. Η παραπάνω παροχή χορηγείται από τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 861/79 και μετά από σύναψη σύμβασης μετά παραπάνω Κέντρα. Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2002

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Η ευεργετική επίδραση της Θεραπευτικής Ιππασίας σε άτομα με κινητικά ελλείμματα

Η Θεραπευτική Ιππασία αποτελεί ένα ολοκληρωμένο θεραπευτικό πρόγραμμα που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ενός ατόμου με κινητικά ελλείμματα στοχεύοντας στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής του και …

Ινδία: Εξαλείφθηκε η πολιομυελίτιδα

Η εξάλειψη της πολιομυελίτιδας είναι γεγονός για την Ινδία, αφού πέρασαν τρία χρόνια χωρίς κρούσμα της ασθένειας. Τρία χρόνια συμπληρώθηκαν τη Δευτέρα από τότε που αναφέρθηκε το τελευταίο κρούσμα …

Πλύσεις στην ουροδόχο κύστη – Είναι ασφαλείς;

Προσοχή: Το συγκεκριμένο κείμενο περιλαμβάνει πληροφορίες που είναι ιατρικές και γι' αυτό πριν εφαρμόσετε οτιδήποτε στην πράξη, θα πρέπει πρώτα να ρωτήσετε κάποιο εξειδικευμένο ιατρό. Οι πλύσεις στην …

Η Helixderm θα κυκλοφορήσει πάλι!

Πολλοί άνθρωποι με παραπληγίες, τετραπληγίες και διαβήτη χρησιμοποιούν εδώ και πολλά χρόνια τη Helixderm, μια αλοιφή αμιγώς ελληνική, που εφευρέθηκε από τον ομότιμο καθηγητή του Α.Π.Θ. Βασίλη …

Αποτελούν τα βλαστοκύτταρα μελλοντική θεραπεία για τις κακώσεις νωτιαίου μυελού;

Οι Ευρωπαίοι ερευνητές έχουν όντως κάνει πρόοδο στην προσπάθεια για αναζήτηση θεραπείας για την παράλυση που προκαλούν οι κακώσεις νωτιαίου μυελού (ΚΝΜ), πειραματιζόμενοι σε κλινικές δοκιμές με χρήση …