ΕΟΠΥΥ: Απόδοση δαπάνης για αγορά Φαρμάκων & Αναλώσιμου υγειονομικού υλικού

Με εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ στις 13/1/2012 δίνονται οδηγίες σχετικά με τα δικαιολογητικά για την απόδοση δαπάνης για την αγορά φαρμάκων, καθώς και για την κατάθεση δικαιολογητικών για αναλώσιμο υγειονομικό υλικό, προϊόντα ειδικής διατροφής και εξαρτήματα περιτοναϊκής κάθαρσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Καταργούνται οι διαφορετικές διαδικασίες που ίσχυαν στα επιμέρους ταμεία, όπως η χορήγηση οστομικών υλικών με συνταγές για ασφαλισμένους ΟΠΑΔ, η χορήγηση αναλώσιμου υλικού σε ασφαλισμένους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τις Μονάδες Υγείας κλπ.

Θέμα: «Οδηγίες σχετικά με την κατάθεση δικαιολογητικών ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για απόδοση δαπάνης για την αγορά φαρμάκων μέχρι τη λήξη μη εκτέλεσης συνταγών του Οργανισμού από ιδιωτικά φαρμακεία καθώς και για την κατάθεση δικαιολογητικών για αναλώσιμο υγειονομικό υλικό, προϊόντα ειδικής διατροφής και διαλύματα και εξαρτήματα περιτοναϊκής κάθαρσης»
Σχετικό: 1.Το Γ55/888/28-12-2011 γενικό έγγραφο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2012
Αρ.πρωτ.221, ΑΔΑ: ΒΟΝ2ΟΞ7Μ-8ΔΚ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΟΠΥΥ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
Κηφισίας 39, Τ.Κ.15123, Μαρούσι, Τηλ: 2106871718, FAX: 2106871789
ΠΡΟΣ:
1.Περιφερειακά και Τοπικά Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
2.Μονάδες Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Α. Λόγω της προσωρινής μη εκτέλεσης συνταγών για ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από ιδιωτικά φαρμακεία της χώρας και προς αποφυγή της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

Μέχρι την έναρξη εκτέλεσης συνταγών από τα ιδιωτικά φαρμακεία για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι ασφαλισμένοι θα υποβάλλουν δικαιολογητικά στις υπηρεσίες των ταμείων τους που υπέβαλαν στο παρελθόν.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κατάθεση είναι τα κάτωθι:

 1. Πρωτότυπη Συνταγή που δεν εκτελέστηκε στο ιδιωτικό φαρμακείο (σημειώνεται ότι ισχύουν οι απαιτήσεις για θεώρηση της συνταγής όταν η αξία της υπερβαίνει τα 150€, συνταγή ναρκωτικών και της καταχώρησης στο βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου.
 2. Προσκόμιση των αντίστοιχων ταινιών γνησιότητας των φαρμάκων
 3. Απόδειξη πληρωμής στο φαρμακείο
 4. Έγκριση από τον ελεγκτή ιατρό (όπου απαιτείται)

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)

Σημειώνεται ότι θα αποδίδεται το ποσό που αντιστοιχεί στην τιμή του φαρμάκου μειωμένο με το ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου που έχει αναγραφεί από το θεράποντα ιατρό επί της συνταγής.
Το ποσό της εκκαθάρισης θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό του ασφαλισμένου.

Β. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αποζημίωση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, προϊόντων ειδικής διατροφής, διαλύματα και εξαρτήματα περιτοναϊκής κάθαρσης και αναλώσιμα διαβήτη θα υποβάλλονται στις υπηρεσίες των ταμείων τους που υπέβαλαν στο παρελθόν οι ασφαλισμένοι.

Ειδικότερα:

Ι. Για τη χορήγηση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού ισχύουν οι αναγραφόμενες στο Γ55/888/28-12-2011 γενικό έγγραφο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ποσότητες και τιμές αποζημίωσης. Η διάρκεια χορήγησης ορίζεται σε ένα μήνα για όλα τα υλικά, εκτός των οστομικών υλικών και τους καθετήρες των παραπληγικών, που ορίζεται σε τρείς μήνες και των επιθεμάτων που ορίζεται σε δύο μήνες.

Για την αποζημίωση του χορηγούμενου αναλώσιμου υγειονομικού υλικού απαιτείται:

 1. Έκδοση ιατρικής γνωμάτευσης από τον θεράποντα ιατρό και καταχώρηση στο βιβλιάριο υγείας (όπως οι συνταγές φαρμάκων).
 2. Έγκριση από τον ελεγκτή ιατρό.
 3. Απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο – δελτίο αποστολής για την αγορά των υλικών, όπου θα πρέπει να σημειώνεται η περιγραφή των υλικών, η ποσότητα και η αξία ανά τεμάχιο και επί των οποίων θα πρέπει να έχουν επικολληθεί οι αυτοκόλλητοι γραμμωτοί κώδικες που υποχρεωτικά φέρουν τα υλικά.
 4. Αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

Το ποσό της εκκαθάρισης θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό του ασφαλισμένου.

Σε περίπτωση εξουσιοδοτημένου δικαιούχου απαιτείται επιπλέον:

 • Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση με γνήσιο της υπογραφής
 • Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής εμπορευμάτων από το χρήστη υλικών ή από συγγενή πρώτου βαθμού συγγένειας.
 • Το ποσό της εκκαθάρισης θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό του πληρεξούσιου δικαιούχου.

ΙΙ. Ειδικά για την περίπτωση χορήγησης διαλυμάτων και εξαρτημάτων περιτοναϊκής κάθαρσης για την αποζημίωση πληρεξούσιου δικαιούχου (προμηθεύτρια εταιρεία) απαιτείται:

 1. Γνωμάτευση νεφρολόγου ιατρού από Κρατικό Νοσοκομείο, στην οποία θα αναγράφεται ότι ο ασφαλισμένος πάσχει από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, ότι υποβάλλεται σε συνεχή φορητή περιτοναϊκή κάθαρση καθώς επίσης τα είδη και οι ποσότητες αυτών που απαιτούνται για κάλυψη του ασφαλισμένου για ένα μήνα. Τα είδη και οι ποσότητες θα πρέπει να καταχωρούνται στο βιβλιάριο υγείας του ασθενούς, ενώ οι γνωματεύσεις θα πρέπει να θεωρούνται από ελεγκτή ιατρό.
 2. Επικυρωμένη φωτοτυπία της σελίδας του βιβλιαρίου υγείας στην οποία έχουν καταχωρηθεί τα είδη και οι ποσότητες των ειδών από το θεράποντα ιατρό καθώς και του φύλλου του βιβλιαρίου υγείας στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του ασφαλισμένου.
 3. Τιμολόγιο εταιρείας επ’ ονόματι του δικαιούχου ασφαλισμένου.
 4. Δελτίο αποστολής.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο ασφαλισμένος θα δηλώνει ότι παρέλαβε και έκανε χρήση του συγκεκριμένου υλικού και στις δοθείσες ποσότητες.
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τα ΚΕΠ (ανά εξάμηνο), προκειμένου να συνεχιστεί η χορήγηση των υλικών.
 7. Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον ασφαλισμένο προς την εταιρεία για ποσά άνω των 1.500€.

Σας ενημερώνουμε ότι τα περιτοναϊκά διαλύματα και εξαρτήματα αυτών δεν εντάσσονται στα προϊόντα στα οποία απαιτείται η ύπαρξη barcode για την απόδοση δαπάνης από τα τμήματα παροχών και η απόδοση της δαπάνης θα γίνεται σύμφωνα με τις τιμές Παρατηρητηρίου.

ΙΙΙ. Ειδικά τα αναλώσιμα του διαβήτη δύνανται να συνταγογραφούνται επί συνταγής ως εξής:

Α. Με αντιδιαβητική αγωγή (δισκία ή ινσουλίνη)
Β. Χωρίς αντιδιαβητική αγωγή, αρκεί να επισυνάπτεται γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο ασθενής υποβάλλεται σε αντιδιαβητική αγωγή.

Επίσης μπορούν να αναγραφούν και σε γνωμάτευση θεράποντα ιατρού η οποία θα θεωρείται από τον ελεγκτή ιατρό προσκομίζοντας στις υπηρεσίες των ταμείων τους τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο εδάφιο Ι.

IV. Για την περίπτωση χορήγησης προϊόντων ειδικής διατροφής ισχύουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Γνωμάτευση Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής ή Κλινικής του Ε.Σ.Υ., σχετικής με την πάθηση ειδικότητας κατά περίπτωση στην οποία αναφέρεται η πάθηση του ασθενούς, η ανάγκη χρησιμοποίησης των ειδικών σκευασμάτων, καθώς και η μηνιαία ποσότητα κάθε είδους.
 2. Έγκριση από αρμόδιο ελεγκτή του φορέα.
 3. Πρωτότυπο τιμολόγιο αγοράς στο οποίο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η πλήρης διεύθυνση του δικαιούχου, η ποσότητα των ειδών, η τιμή μονάδας και το ποσό που κατέβαλε ο ασφαλισμένος.
 4. Στα πρωτότυπα τιμολόγια θα πρέπει να επικολλώνται και τα barcode των εν λόγω ειδών.

Επισημαίνουμε ότι τα δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομίζονται μόνο από τον ίδιο τον ασφαλισμένο η συγγενή ο οποίος θα διαθέτει ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση.

Γ. Καταργούνται οι διαφορετικές διαδικασίες που ίσχυαν στα επιμέρους ταμεία, όπως η χορήγηση οστομικών υλικών με συνταγές για ασφαλισμένους ΟΠΑΔ, η χορήγηση αναλώσιμου υλικού σε ασφαλισμένους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τις Μονάδες Υγείας κλπ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κ.Γ.Βουδούρη
2.Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ρ.Σπυρόπουλο
3. Αντιπρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κ.Κ.Νικόλη
3..Όλες οι Διευθύνσεις της Διοίκησης Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Κ.ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …