Επικοινωνία και εγγραφή ανέργων στον Ο.Α.Ε.Δ.

Με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας στις 17/1/2012 δίνεται αναλυτική κατ’ άρθρον περιγραφή με διευκρινίσεις και παραδείγματα για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της απόφασης 3701/55/22−11−2011 του ΟΑΕΔ και την καλύτερη ενημέρωση των ανέργων σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής τους στον ΟΑΕΔ. Διαβάστε τί ισχύει στην περίπτωση επιδοτούμενων (ή μη) ανέργων με αναπηρία.

Θέμα: Επικοινωνία και εγγραφή ανέργων στον Ο.Α.Ε.Δ.

Ημερομηνία: 17.1.2012
Αρ.Πρωτ.: B102129 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Εθνικής Αντίστασης 8, Άνω Καλαμάκι 16610
Πληροφορίες: Πεχλιβανίδης Α., Καραχάλιος Γ., Πισκοπάνη Δ., Αλεξίου Ι., Καλαφάτη Β., Παπαρούπα Ά., Τηλ: 2109989069, -195, -067, -002, -172, -164, Fax: 210-9989042, -043, E –mail: a6@oaed.gr, eidiki@oaed.gr

Στις 30.12.2011 δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ.3018/Β’) η με αριθμό 3701/55/22−11−2011 Απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 71 του ν.3996/2011 (ΦΕΚ.170/Α΄) και αφορά στην επικοινωνία και εγγραφή των ανέργων στον ΟΑΕΔ.

Η απόφαση ανασχεδιάζει τις εφαρμοζόμενες έως τώρα σχετικές διαδικασίες στοχεύοντας στην απλοποίηση τους προκειμένου να μειωθεί το διοικητικό κόστος και να εξυπηρετείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο πολίτης.

Η απόφαση εφαρμόζεται από την 1-2-2012 και ορίζει τα εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΟΑΕΔ 3701/55/22−11−2011

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Εγγραφή ανέργων, Περιοδικότητα αυτοπρόσωπης εμφάνισης, Διαδικασία ανανέωσης εγγραφής ανέργων στα οικεία μητρώα και κάθε σχετικό θέμα.

Αρθρο 1

Εγγραφή ανέργου στα οικεία μητρώα

Η εγγραφή ανέργου στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ πραγματοποιείται με την αυτοπρόσωπη παρουσία του στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας του.

Αρθρο 2

Ισχύς Δελτίου Ανεργίας μη επιδοτουμένων εγγεγραμμένων ανέργων

1. Για όλους τους μη επιδοτούμενους εγγεγραμμένους ανέργους στον ΟΑΕΔ, το Δελτίο Ανεργίας τους ισχύει επί ένα τρίμηνο από την αρχική εγγραφή ή την τελευταία ανανέωση αυτού.

2. Η ανωτέρω τρίμηνη ισχύς του Δελτίου Ανεργίας αρχίζει την ημέρα έκδοσής του ή της τελευταίας ανανέωσής του και λήγει την ημέρα του τρίτου μήνα που αντιστοιχεί σε αριθμό με την ημέρα που άρχισε η ισχύς του και, αν δεν υπάρχει αντίστοιχη, την τελευταία ημέρα του μήνα. Αν η τελευταία ημέρα ισχύος του Δελτίου Ανεργίας είναι μη εργάσιμη, η λήξη της ισχύος του ως άνω Δελτίου μετατίθεται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα.

3. Η ανανέωση του Δελτίου Ανεργίας αποτελεί προϋπόθεση για την επέκταση της ισχύος του. Η ανανέωση γίνεται με την αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου, μέσα σε διάστημα πέντε (5) εργασίμων ημερών πριν ή μετά την προβλεπόμενη και αναφερόμενη λήξη ισχύος του Δελτίου.

4. Η ανανέωση ισχύος του Δελτίου Ανεργίας μπορεί να γίνεται σε οποιαδήποτε Υπηρεσία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ.

5. Η ιδιότητα του ανέργου διατηρείται μέχρι τη συνδρομή του λόγου διαγραφής. Στους λόγους διαγραφής συμπεριλαμβάνεται και η μη εμφάνιση για ανανέωση του Δελτίου Ανεργίας σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

Aρθρο 3

Ισχύς Δελτίου Ανεργίας εγγεγραμμένων ανέργων με αίτηση επιδότησης ανεργίας σε εκκρεμότητα

Για περίπτωση εγγεγραμμένου ανέργου που έχει υποβάλει αίτηση επιδότησης ανεργίας η οποία τελεί σε εκκρεμότητα, το Δελτίο Ανεργίας παραμένει σε ισχύ μέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο άρση της εκκρεμότητας.

Αρθρο 4

Εγγραφή ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στα οικεία μητρώα

Τα εγγεγραμμένα μη επιδοτούμενα Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ δεν υποχρεούνται στην ανανέωση του Δελτίου Ανεργίας.

Αρθρο 5

Ισχύς Δελτίου Ανεργίας νεοεισερχομένων ανέργων του άρθρου 2 του ν. 1545/ 1985.

Η κατά το άρθρο 2 του παρόντος Κεφαλαίου καθορισθείσα τρίμηνη διάρκεια ισχύος του Δελτίου Ανεργίας, εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις εγγεγραμμένων ανέργων του άρθρου 2 του ν.1545/85, ΕΣΠΑ (ΦΕΚ 91/τ.Α΄/20.5.1985).

Αρθρο 6

Σχετικά θέματα

1. Ο ενδιαφερόμενος για την εγγραφή του στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ υποχρεούται να επιδεικνύει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, ή ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος – Ε1, ή Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. εφόσον δεν υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση.

β) Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

γ) Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λπ.)

δ) Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ

ε) Αδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.

2. Η Υπηρεσία της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του παρόντος μπορεί, κατά την ανανέωση του δελτίου ανεργίας, να ζητά από τον άνεργο την επίδειξη δικαιολογητικών της προηγούμενης παραγράφου.

Αρθρο 7

Δικαίωμα Ένστασης

Για θέματα σχετικά με την εγγραφή του ως μη επιδοτούμενου άνεργου στα οικεία Μητρώα του ΟΑΕΔ ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει ένσταση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας του. Την ως άνω ένσταση εξετάζει η Επιτροπή Διαφορών Μητρώου Ανέργων η οποία λειτουργεί στα Γραφεία της Διοίκησης του Οργανισμού, ή το όργανο που το Δ.Σ του Οργανισμού ορίσει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Προσέλευση και εγγραφή επιδοτούμενων ανέργων και διαδικασία καταβολής επιδομάτων ανεργίας.

Αρθρο 8

Εγγραφή Ανέργου για λήψη επιδόματος ανεργίας

Ο άνεργος υποχρεούται να προσέλθει ο ίδιος στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας του ή της τελευταίας απασχόλησής του, προκειμένου να υποβάλλει αίτηση και να αξιώσει απαίτηση για τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας, μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από τη λύση ή λήξη της εργασιακής του σχέσης. Ο άνεργος θα παραλαμβάνει αντίγραφο του εντύπου της αίτησης, με το οποίο θα ενημερώνεται για την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής απόφασης επιδότησης και σε ειδικό σημείο του οποίου θα εμφανίζεται προτυπωμένο κείμενο Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86, στο οποίο θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση με υπογραφή του, της υποχρέωσής του για ενημέρωση της Υπηρεσίας εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών, και οπωσδήποτε πριν τη λήξη του μήνα επιδότησης, σε περίπτωση που συντρέξει λόγος αναστολής ή διακοπής της επιδότησης.

Αρθρο 9

Προσέλευση του επιδοτούμενου ανέργου

Ο επιδοτούμενος άνεργος μπορεί να προσέρχεται ο ίδιος σε οποιαδήποτε Υπηρεσία ΚΠΑ2 του Οργανισμού για να δηλώσει την παρουσία του μετά την παραλαβή της απόφασης με την οποία έχει αναγνωριστεί το σχετικό δικαίωμα επιδότησής του.

Αρθρο 10

Περιοδικότητα της αυτοπρόσωπης εμφάνισης του επιδοτούμενου ανέργου

1. Ο επιδοτούμενος άνεργος υποχρεούται να προσέρχεται αυτοπροσώπως και να δηλώνει την παρουσία του στις Υπηρεσίες ΚΠΑ2 του Οργανισμού μία φορά κατά τη διάρκεια του τρίτου μήνα εκάστου τριμήνου της επιδότησής του.

2. Ο επιδοτούμενος άνεργος μετά την εγγραφή του υποχρεούται να εμφανιστεί στην αρμόδια Υπηρεσία, όπως αυτή προσδιορίζεται από το άρθρο 8 της παρούσας, να δηλώσει ότι εξακολουθεί να είναι άνεργος και να παραλάβει την απόφαση αναγνώρισης δικαιώματος επιδότησης από την Υπηρεσία, εντός του τρίτου μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την επιδότησή του. Με την παραλαβή της εγκριτικής απόφασης ο άνεργος θα ενημερώνεται με υπογραφή του για τις ακριβείς ημερομηνίες στις οποίες οφείλει να προσέρχεται στις Υπηρεσίες ΚΠΑ2 του Οργανισμού και να δηλώνει την παρουσία του.

3. Σε περίπτωση που εξαιτίας της διάρκειας της επιδότησης του άνεργου, το υπόλοιπο χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι τη λήξη της επιδότησης είναι μικρότερο του τριμήνου, ο άνεργος υποχρεούται να εμφανιστεί εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερών πριν από τη λήξη της επιδότησής του. Με την εμφάνισή του αυτή ο άνεργος κατοχυρώνει το δικαίωμα είσπραξης του ποσού που αναλογεί στο σχετικό χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της επιδότησης.

4. Με την εμφάνισή του κάθε τρίμηνο ο επιδοτούμενος άνεργος θα υποβάλλει «Υπεύθυνη Δήλωση» του άρθρο 8 του ν. 1599/86, με προτυπωμένο κείμενο, με το οποίο θα βεβαιώνει ότι κατά τη διάρκεια των προηγουμένων μηνών δεν συνέτρεξε λόγος αναστολής ή διακοπής του επιδόματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του Κανονισμού Παροχών Ανεργίας και Στρατεύσεως του ΟΑΕΔ καθώς και στο άρθρο 23 του ν.1082/1980.

5. Ο άνεργος υποχρεούται στην αυτοπρόσωπη εμφάνισή του κάθε φορά που καλείται από την αρμόδια Υπηρεσία και μέσα στην προθεσμία που ορίζεται σε σχετική πρόσκληση.

6. Με την αυτοπρόσωπη εμφάνιση, κατά την εγγραφή του, σύμφωνα με το άρθρ. 8 και μετά την αναγνώριση της αξίωσής του για επιδότηση από την Υπηρεσία, ο άνεργος κατοχυρώνει το δικαίωμα είσπραξης των ποσών που αναλογούν στους δύο (2) πρώτους μήνες της επιδότησής του. Με την εμφάνισή του, σύμφωνα με την παραγρ. 1 του παρόντος, ο επιδοτούμενος άνεργος κατοχυρώνει και το δικαίωμα είσπραξης των ποσών που αναλογούν στους δύο (2) πρώτους μήνες του αμέσως επόμενου τριμήνου.

Η αξίωση για την είσπραξη του μηνιαίου ποσού που αντιστοιχεί στον τρίτο μήνα κάθε τριμήνου παραγράφεται αν ο άνεργος δεν εμφανιστεί στην Υπηρεσία μέχρι και την τελευταία ημέρα του δεύτερου μήνα του αμέσως επόμενου τριμήνου.

Η τυχόν εκπρόθεσμη εμφάνιση του ανέργου, όπως ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο, εντός του πρώτου διμήνου κάθε τριμήνου δεν αναπληρώνει την υποχρεωτική εμφάνισή του στην Υπηρεσία κατά τον τρίτο μήνα κάθε τριμήνου. Το δικαίωμα είσπραξης του διμήνου του ανωτέρω εδαφίου κατοχυρώνεται με την υποχρεωτική εμφάνιση του ανέργου στον τρίτο μήνα.

Η αξίωση για την είσπραξη των ποσών που αντιστοιχούν σε όλους τους μήνες που έπονται του μήνα, κατά τον οποίο ο άνεργος όφειλε να εμφανισθεί στην Υπηρεσία και δεν εμφανίσθηκε, παραγράφεται, εφόσον ο άνεργος δεν τηρήσει την υποχρέωση να εμφανισθεί κατά τον τρίτο μήνα επί δύο συνεχόμενα τρίμηνα. Όταν το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα επιδότησης είναι μικρότερο του τριμήνου, ως τρίτος μήνας για την εφαρμογή της παρούσας, λογίζεται ο τελευταίος μήνας της επιδότησης. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και στον άνεργο που λαμβάνει επίδομα μακροχρονίως ανέργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 27 του ν. 3016/2002.

Αρθρο 11

Διαδικασία καταβολής επιδομάτων

1. Με την αναγνώριση του δικαιώματος επιδότησης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, τη συμπλήρωση κάθε μήνα και την έκδοση σε εβδομαδιαία βάση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων από τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις, καταβάλλεται το μηνιαίο επίδομα δεδουλευμένο. Η καταβολή γίνεται με πίστωση των ατομικών λογαριασμών των δικαιούχων επιδοτούμενων ανέργων, μετά την αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου από τη Διεύθυνση Μηχανογραφίας του Οργανισμού στη Διεύθυνση Μηχανογραφίας της Ε.Τ.Ε. την τελευταία εργάσιμη ημέρα της κάθε εβδομάδας.

2. Το μηνιαίο ποσό που εμπίπτει στο μήνα της υποχρεωτικής εμφάνισης του ανέργου στην Υπηρεσία σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρ. 10, καθώς και οι μήνες που ακολουθούν, πιστώνονται, εφόσον ο άνεργος εκπληρώσει την υποχρέωσή του.

Αρθρο 12

Αναστολή – Διακοπή Επιδότησης του άνεργου

Όταν συντρέχει λόγος αναστολής της επιδότησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 1 του Κανονισμού Παροχών Ανεργίας, ή λόγος διακοπής της επιδότησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 1 περιπτώσεις β΄ και γ΄ του ως άνω Κανονισμού, ο επιδοτούμενος άνεργος υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών, και σε κάθε περίπτωση πριν τη λήξη του μήνα επιδότησης, από την ημέρα συνδρομής του λόγου αναστολής ή διακοπής της επιδότησης. Σε περίπτωση που ο επιδοτούμενος άνεργος δεν δηλώσει την ανάληψη οποιασδήποτε μορφής απασχόλησης, εξαρτημένης ή μη, εντός των ανωτέρω προθεσμιών από την έναρξη της απασχόλησης, υποβάλλεται στις κυρώσεις που προβλέπονται από την απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που θα εκδίδεται βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 71 του ν.3996/2011.

Μέχρι την έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης εφαρμόζονται οι ισχύουσες μέχρι τη δημοσίευσή της διατάξεις.

Αρθρο 13

Χρόνος ισχύος δελτίου ανεργίας

Το δελτίο ανεργίας του επιδοτούμενου ανέργου, μετά τη λήξη της επιδότησης, θα ισχύει για ένα τρίμηνο, ως δελτίο ανεργίας μη επιδοτούμενου ανέργου, εφόσον ο κάτοχός του εξακολουθεί να είναι άνεργος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Έκδοση Βεβαίωσης Ανεργίας, Μεταβατικές και Τελικές Διατάξεις

Αρθρο 14

Έκδοση Βεβαίωσης Ανεργίας

Η Βεβαίωση Ανεργίας μπορεί να χορηγείται είτε με την αυτοπρόσωπη παρουσία του ανέργου σε οποιαδήποτε Υπηρεσία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ είτε με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Οργανισμού .

Η Βεβαίωση Ανεργίας που χορηγείται με τη χρήση της ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, φέρει προηγμένη υπογραφή και ασφαλή χρονολόγηση και δυνάμει του άρθρου 14 παράγρ. 1 του ν. 3979/2011 («Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» ΦΕΚ Α΄138) έχει ισχύ ακριβούς αντιγράφου.

Δυνατότητα χρήσης της ως άνω ηλεκτρονικής υπηρεσίας έχουν όλοι οι επιδοτούμενοι ή μη άνεργοι εφόσον έχουν ήδη πιστοποιηθεί στο μηχανογραφημένο σύστημα και διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς χρήστη. Για τη διαδικασία πιστοποίησης στο εν λόγω σύστημα εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ ειδική εγκύκλιος η οποία αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ. Οι κωδικοί χρήστη αποτελούν απόρρητο προσωπικό στοιχείο, ταυτοποιούν το συγκεκριμένο άνεργο και αυτός μόνο επιτρέπεται να τους διαχειρίζεται και να τους μεταβάλλει.

Αρθρο 15

Μεταβατικές Διατάξεις

1. Για τους μη επιδοτούμενους ανέργους, ως τρίμηνο ισχύος του Δελτίου Ανεργίας ορίζεται το τρίμηνο όπως έχει διαμορφωθεί για κάθε άνεργο κατά τη δημοσίευση της παρούσας.

2. Για τους ήδη επιδοτούμενους ανέργους κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, ως ημερομηνία έναρξης του τριμήνου ορίζεται η πρώτη ημέρα του μήνα επιδότησης που ακολουθεί την έναρξη ισχύος της.

Άρθρο 16

Τελικές Διατάξεις

Λεπτομέρειες της παρούσας διευκρινίζονται με εγκυκλίους των αρμοδίων Διευθύνσεων του Οργανισμού.

Άρθρο 17

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει με την παρέλευση ενός μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αναλυτική κατ’ άρθρον περιγραφή με διευκρινίσεις και παραδείγματα

Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης και την καλύτερη ενημέρωση των ανέργων, ακολουθεί αναλυτική κατ’ άρθρον περιγραφή με διευκρινίσεις και παραδείγματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1

Στο άρθρο 1, ορίζεται σαφώς ότι η εγγραφή του ανέργου πραγματοποιείται μόνο με αυτοπρόσωπη παρουσία του στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας του.

Άρθρο 2

Στην παρ.1, ορίζεται ότι το δελτίο ανεργίας των εγγεγραμμένων ανέργων ισχύει επί ένα τρίμηνο από την αρχική εγγραφή ή την τελευταία ανανέωση αυτού.

Στην παρ.2 ορίζεται ότι η τρίμηνη ισχύς του δελτίου ανεργίας αρχίζει με την ημερομηνία έκδοσής του ή τελευταίας ανανέωσής του και λήγει την ημερομηνία του τρίτου μήνα που αντιστοιχεί σε αριθμό με την ημέρα που άρχισε η ισχύς του, ή εφόσον δεν υπάρχει αντίστοιχη σε αριθμό, με την τελευταία μέρα του μήνα.

Παραδείγματα

Εγγραφή ή τελευταία ανανέωση στις:
05.01.2012
30.11.2011
31.07.2012

Επόμενη ανανέωση:
05.04.2012
29.02.2012
30.10.2012

Στην παρ. 3 αναφέρεται ότι η ανανέωση γίνεται με την αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου, μέσα σε διάστημα πέντε (5) εργασίμων ημερών πριν ή μετά την προβλεπόμενη και αναφερόμενη λήξη ισχύος του Δελτίου.

Η ανανέωση του δελτίου, μπορεί να γίνεται πλέον σε οποιαδήποτε Υπηρεσία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ (παρ. 4).

Όσον αφορά στους ανταποκριτές, αυτοί, θα εξυπηρετούν μόνο όσους υπάγονται στην περιοχή αρμοδιότητάς τους βάσει του τόπου κατοικίας τους, σύμφωνα και με τα όσα ορίζονται στις σχετικές συμβάσεις.

Καθώς η ιδιότητα του ανέργου διατηρείται μέχρι τη συνδρομή του λόγου διαγραφής, οι βεβαιώσεις ανεργίας που εκδίδονται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΟΑΕΔ, είναι εναρμονισμένες με την παρ. 5.

Για διάστημα ανεργίας που διεκόπη λόγω μη ανανέωσης, χορηγείται βεβαίωση ανεργίας με καταληκτική ημερομηνία χρόνου ανεργίας την αναγραφόμενη στο δελτίο τελευταία ημερομηνία (κατά την οποία δεν προσήλθε για ανανέωση).

Παράδειγμα:

Ενδιαφερόμενος ο οποίος αιτείται την έκδοση βεβαίωσης ανεργίας για δελτίο ανεργίας το οποίο έχει λήξει λόγω μη προσέλευσης για ανανέωση:

Έστω ότι το δελτίο ίσχυε από 02.03.2011 και έπρεπε να ανανεωθεί στις 02.06.2011, οπότε έληξε διότι ο κάτοχος του δελτίου δεν προσήλθε για ανανέωση. Θα λάβει βεβαίωση χρόνου ανεργίας για το διάστημα 02.03.2011 έως 02.06.2011 εφόσον δεν έχει προηγηθεί άλλος λόγος διαγραφής.

Άρθρο 3

Για την εφαρμογή του άρθρου 3, θα πρέπει να παρακολουθείται τακτικά το αρχείο εκκρεμοτήτων από το γραφείο ασφάλισης και να γίνεται ενημέρωση του μητρώου ανέργων.

Άρθρο 4

Σχετικά με το Άρθρο 4, σε περίπτωση που ενδιαφερόμενο άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) προέρχεται από λήξη ή λύση εργασιακής σχέσης, και πρόκειται να υποβάλλει αίτηση και να αξιώσει απαίτηση για τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας, θα απευθύνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 8 του Κεφ. Β’, στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας του ή της τελευταίας απασχόλησής του, και όχι σε γραφείο Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων.

Για τους μη επιδοτούμενους ανέργους ΑμεΑ, η εγγραφή θα γίνεται στην Υπηρεσία ευθύνης του τόπου κατοικίας τους. Για τις περιοχές όπου λειτουργούν γραφεία Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων (Ε.Κ.Ο.) οι μη επιδοτούμενοι άνεργοι ΑμεΑ, θα απευθύνονται αποκλειστικά στα γραφεία αυτά.

Άρθρο 5

Με το άρθρο αυτό εξομοιώνεται η εγγραφή των νεοεισερχομένων ανέργων -επιδοτούμενων ή μη- με τους λοιπούς κοινούς εγγεγραμμένους ανέργους.

Άρθρο 6

Στο Άρθρο 6 περιγράφονται τα δικαιολογητικά εγγραφής στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ.

Παρ.1: Ο ενδιαφερόμενος για την εγγραφή του στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ υποχρεούται να επιδεικνύει – και όχι να καταθέτει – τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, ή ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος – Ε1, ή Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. εφόσον δεν υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση. Το αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος-Ε1, θα πρέπει να έχει γνήσια σφραγίδα και υπογραφή από τη Δ.Ο.Υ., ή να συνοδεύεται από βεβαίωση ηλεκτρονικής υποβολής, ή από Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου ότι πρόκειται για γνήσιο αντίγραφο του κατατεθειμένου.
Η Υπηρεσία οφείλει να ελέγχει το εκκαθαριστικό σημείωμα των προσερχόμενων στην Υπηρεσία προς εγγραφή, ως προς την ύπαρξη εισοδημάτων και την πηγή προέλευσής τους, ώστε να διαπιστώσει εάν συντρέχει λόγος μη εγγραφής, καθώς και σε κάθε περίπτωση, να καταχωρίζει τον Α.Φ.Μ. του ενδιαφερομένου.

β) Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στο όνομα του ενδιαφερόμενου ή στο όνομα μέλους της οικογενείας του.
Εναλλακτικά, αντί των δικαιολογητικών της ανωτέρω περίπτωσης (β), ως αποδεικτικά του τόπου κατοικίας μπορούν να επιδεικνύονται είτε το εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., είτε αντίγραφο κατατεθειμένου εντύπου Ε1, είτε βεβαίωση μεταβολής στοιχείων φυσικού προσώπου, από την αρμόδια ΔΟΥ όπου αναγράφεται η ισχύουσα διεύθυνση, είτε βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. από Κ.Ε.Π., όπου αναγράφεται η ισχύουσα διεύθυνση.

Προσοχή:
– Οι υπεύθυνες δηλώσεις-βεβαιώσεις περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, επικυρωμένες από ΔΟΥ, δεν επέχουν θέση αποδεικτικού τόπου κατοικίας.
– Οι υπεύθυνες δηλώσεις ή βεβαιώσεις φυσικών προσώπων περί φιλοξενίας, δε γίνονται δεκτές.

γ) Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λπ.)

δ) Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ

ε) Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών τρίτων χωρών.

Επισημαίνεται ότι εκτός από την επίδειξη του παραστατικού του εδαφ. (ε), οι σχετικές εγκύκλιοι της Γενικής Διεύθυνσης Εργατικού Δυναμικού και της Διεύθυνσης Απασχόλησης ορίζουν τις περαιτέρω ισχύουσες προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πολιτών τρίτων χωρών από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

Ειδικότερα ισχύουν τα εξής:

· Για την εγγραφή πολιτών της Ε.Ε.

α) Για χρονικό διάστημα έως τρεις μήνες από την ημερομηνία άφιξής τους, πολίτες της Ε.Ε. που έχουν εισέλθει στη χώρα με σκοπό την αναζήτηση εργασίας θα εγγράφονται ως άνεργοι με την επίδειξη δελτίου ταυτότητας ή διαβατήριου (παρ. 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 106/2007), καθώς επίσης με την επίδειξη της βεβαίωσης απόδοσης Α.Φ.Μ., ελλείψει εκκαθαριστικού. Οι Υπηρεσίες μας οφείλουν να τους ενημερώσουν ότι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 8 του Π.Δ. 106/2007, υποχρεούνται πριν τη λήξη του τριμήνου να εμφανιστούν αυτοπροσώπως, στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές του τόπου κατοικίας τους, για καταγραφή.

β) Πολίτες της Ε.Ε. που είτε έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας τους ή έχουν οικειοθελώς αποχωρήσει από την εργασία τους ή λόγω λήξης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου θα εγγράφονται ως άνεργοι με την επίδειξη της Βεβαίωσης εγγραφής πολιτών της Ε.Ε. (παρ. 1 του άρθρου 8 του Π.Δ. 106/2007) ή του Πιστοποιητικού Μονίμου Διαμονής στη χώρα
(άρθρο 16 του Π.Δ. 106/2007 «Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ένωσης»), μαζί με τα απαραίτητα προς επίδειξη έγγραφα που ισχύουν για τους λοιπούς ανέργους όπως αναφέρονται ανωτέρω.

· Για την εγγραφή πολιτών τρίτων χωρών:

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή ως ανέργων πολιτών τρίτων χωρών αποτελεί το δικαίωμα πρόσβασής τους στην εργασία (και συγκεκριμένα στη μισθωτή εργασία), γεγονός που αποδεικνύεται με την επίδειξη άδειας διαμονής για εργασία ή άδειας διαμονής και εγκριτικής απόφασης για πρόσβαση στην αγορά εργασίας ή άδειας διαμονής που παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας ή βεβαίωσης της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 3386/2005 ότι έχουν κατατεθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοσή της.

Στη με αριθμό Β 147679/03-12-2009 εγκύκλιο της Δ/νσης Απασχόλησης (και τη με αριθμό Β100424/07-01-2010 συμπληρωματική της) κωδικοποιούνται οι άδειες διαμονής ανά κατηγορία για τον πληρέστερο έλεγχο της δυνατότητας πρόσβασης στην εργασία των ενδιαφερομένων πολιτών τρίτων χωρών.

Επισημαίνουμε ότι, στις περιπτώσεις των αδειών διαμονής που, για την έκδοσή τους απαιτείται η προσκόμιση σύμβασης εργασίας (ή δήλωσης εργοδότη), για την εγγραφή ως ανέργου πολίτη τρίτης χώρας, θα αναζητείται επιπλέον καταγγελία σύμβασης εργασίας ή οικειοθελής αποχώρηση από τον εργοδότη με τον οποίο ο πολίτης τρίτης χώρας είχε συνάψει σύμβαση εργασίας κατά την υποβολή των δικαιολογητικών για τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής του (σχετ. η με αριθμό Β108260/10-3-2006 εγκύκλιος της Δ/νσης Απασχόλησης).

Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι θα αναζητείται καταγγελία σύμβασης εργασίας ή οικειοθελής αποχώρηση για την εγγραφή ως ανέργου πολίτη τρίτης χώρας κατόχου άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία πλην των περιπτώσεων που οι κάτοχοι της εν λόγω άδειας διαμονής απασχολούνται σε γεωργικές εργασίες, οικοδόμων, αποκλειστικών νοσοκόμων, προσωπικού εργαζόμενου κατ’ οίκον του εργοδότη (σχετ. η με αριθμό Β130094/19-09-2007 εγκύκλιος της Δ/νσης Απασχόλησης). και των εποχιακά εργαζομένων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις επισιτισμού (σχετ. η με αριθμό Β101843/22-1-2009 εγκύκλιος της Δ/νσης Απασχόλησης ).

Επίσης, θα αναζητείται καταγγελία σύμβασης εργασίας ή οικειοθελής αποχώρηση σε κατόχους άδειας διαμονής και εγκριτικής απόφασης για πρόσβαση στην αγορά εργασίας, όπως π.χ. μελών οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας, κα.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο αλλοδαποί τακτοποιούνται βάσει του Π.Δ. 189/1998 και για την πρόσβασή τους στην εργασία απαιτείται η έκδοση άδειας εργασίας αλλοδαπού από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ως εκ τούτου, για την εγγραφή των ανωτέρω στο μητρώο ανέργων, απαιτείται η προσκόμιση του Δελτίου πρόσφυγα ή του Δελτίου αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού και της άδειας εργασίας (σχετ. η με αριθμό Β139349/23-9-2009 εγκύκλιος της Δ/νσης Απασχόλησης).

Άρθρο 7

Δικαίωμα Ένστασης

Για θέματα σχετικά με την εγγραφή του, ως μη επιδοτούμενου ανέργου στα οικεία Μητρώα του ΟΑΕΔ, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει ένσταση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας του. Η ως άνω ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών Μητρώου Ανέργων, στη Διοίκηση του Οργανισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 8

Με τις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού περιγράφεται η διαδικασία της εγγραφής του ανέργου για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας.

Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας αποτελεί η αυτοπρόσωπη εμφάνιση του ανέργου για την εγγραφή του και την υποβολή της σχετικής αίτησης αποκλειστικά στην αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού του τόπου κατοικίας του ή εναλλακτικά, της τελευταίας απασχόλησής του και μόνον.

Εξακολουθεί να ισχύει η προθεσμία των 60 ημερών από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέσης του ανέργου για την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος ανεργίας.

Επιπλέον, με το άρθρο αυτό αποτυπώνεται με σαφήνεια ότι η διαδικασία της υποβολής της αίτησης για επιδότηση προβλέπει τρία σημεία τα οποία θα πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα:

α) ο άνεργος θα παραλαμβάνει οπωσδήποτε αντίγραφο της αίτησής του.

β) επί του εντύπου της αίτησής του θα αναγράφεται υποχρεωτικά σε ειδικό σημείο η ημερομηνία παραλαβής της σχετικής απόφασης που θα εκδώσει η Υπηρεσία.

γ) στο έντυπο της αίτησης θα εμφανίζεται προτυπωμένο κείμενο Υπεύθυνης Δήλωσης του ν.1599/86 (σχέδιο 1), με το οποίο ο ασφαλισμένος θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση της υποχρέωσής του να ενημερώνει την Υπηρεσία εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών, και οπωσδήποτε πριν τη λήξη του μήνα επιδότησης, σε περίπτωση που συντρέξει λόγος αναστολής ή διακοπής της επιδότησής του.

Διευκρινίζουμε ότι η ενημέρωση της Υπηρεσίας εκ μέρους του ανέργου μπορεί να γίνει αρχικά με οποιοδήποτε τρόπο, δηλαδή δια τηλεφώνου, φαξ, επιστολής, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή δια ζώσης ή δια αντιπροσώπου, και στη συνέχεια (ή ταυτόχρονα) να ακολουθήσει η προσκόμιση των σχετικών παραστατικών (αναγγελία πρόσληψης, βιβλιάριο ασθενείας, απόφαση συνταξιοδότησης κ.λ.π.) προκειμένου να ολοκληρωθεί η διοικητική πράξη της αναστολής ή της διακοπής της επιδότησης. Το σημείο αυτό διευκρινίζεται περαιτέρω με το άρθρο 12.

Παράδειγμα:

Έστω ότι ο μήνας επιδότησης ενός ανέργου αρχίζει την 11-1-2012 και συμπληρώνεται την 10-2-2012 και ο άνεργος αναλαμβάνει εργασία την 13-1-2012. Ο άνεργος οφείλει να ενημερώσει για το γεγονός αυτό, καθ’ οιονδήποτε τρόπο έως και την 24-1-2012 (8 εργάσιμες ημέρες). Τούτο δεν σημαίνει όμως ότι εντός των οκτώ εργάσιμων ημερών θα πρέπει να έχει εμφανισθεί, να καταθέσει την αναγγελία πρόσληψης και να ολοκληρώσει την πράξη της αναστολής, αλλά να έχει ενημερώσει έστω και προφορικά την Υπηρεσία.

Στο ίδιο παράδειγμα ωστόσο, αν ο άνεργος αναλάβει εργασία την 8-2-2012 έχει προθεσμία να ενημερώσει την αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού μέχρι και την 10-2-2012. Στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει η προθεσμία των 8 εργάσιμων ημερών διότι προηγείται το κριτήριο της λήξης του μήνα της επιδότησης, δηλαδή η 10-2-2012.

Άρθρο 9

Με τη ρύθμιση του άρθρου αυτού δίνεται η δυνατότητα σε κάθε άνεργο να εμφανίζεται αυτοπροσώπως σε οποιαδήποτε Υπηρεσία ΚΠΑ2 του Οργανισμού για να δηλώσει την παρουσία του στα χρονικά διαστήματα που του έχουν υποδειχθεί.

Ωστόσο, η πρώτη φορά που καλείται ο άνεργος να δηλώσει την παρουσία του και να παραλάβει την σχετική απόφαση της Υπηρεσίας με την οποία του αναγνωρίζεται το δικαίωμα επιδότησης, θα πρέπει υποχρεωτικά να πραγματοποιείται στην αρμόδια Υπηρεσία στην οποία υπέβαλε την αίτησή του για επιδότηση. Σε περίπτωση που ο άνεργος στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της υποβολής της αίτησης και παραλαβής της σχετικής απόφασης της Υπηρεσίας έχει μετακινηθεί μόνιμα σε άλλη περιοχή, έχει τη δυνατότητα εμφάνισης στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 της νέας περιοχής κατοικίας του μόνο με την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί αίτηση μεταφοράς από την αρχική Υπηρεσία ΚΠΑ2 στη νέα αρμόδια Υπηρεσία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 15 ν.δ.2961/1954).

Άρθρο 10

Προσδιορίζεται η περιοδικότητα της εμφάνισης του επιδοτούμενου ανέργου.

Ειδικότερα:

Παράγραφος 1: προσδιορίζεται ως γενικός κανόνας η υποχρέωση του ανέργου να προσέρχεται αυτοπροσώπως και να δηλώνει την παρουσία του στις Υπηρεσίες ΚΠΑ2 του Οργανισμού μία φορά κατά τη διάρκεια του τρίτου μήνα κάθε τριμήνου της επιδότησής του. Ωστόσο, οι πληρωμές των μηνών επιδότησης που μεσολαβούν μεταξύ των τριμηνιαίων εμφανίσεων του επιδοτούμενου ανέργου θα συνεχίζουν να καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας που υποστηρίζεται από το ΟΠΣ.

Παράγραφος 2: εξειδικεύεται ο γενικός κανόνας που θέτει η προηγούμενη παράγραφος και προσδιορίζει ότι ο άνεργος οφείλει να παρουσιαστεί αυτοπροσώπως στην αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού, να δηλώσει ότι εξακολουθεί να παραμένει άνεργος και να παραλάβει την απόφαση αναγνώρισης του δικαιώματός του στην επιδότηση. Όπως διευκρινίζει η διάταξη αυτή, το χρονικό διάστημα στο οποίο οφείλει να εμφανιστεί στην Υπηρεσία ο άνεργος για πρώτη φορά μετά την υποβολή της αίτησης για επιδότηση είναι ο τρίτος μήνας από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του για επιδότηση.
Αυτό σημαίνει ότι στην αίτηση του ανέργου θα υπάρχει τυπωμένο το ανωτέρω χρονικό διάστημα της προσέλευσής του για την παραλαβή της απόφασης επιδότησης.
Επίσης, επισημαίνεται ότι στην εγκριτική απόφαση της Υπηρεσίας που θα παραλαμβάνει ο επιδοτούμενος άνεργος, θα αναγράφονται σε ειδικό σημείο οι ημερομηνίες των χρονικών διαστημάτων στα οποία οφείλει να εμφανιστεί ο άνεργος για να δηλώσει την παρουσία του. Ο άνεργος θα ενημερώνεται για τις ημερομηνίες αυτές με υπογραφή του στο αντίστοιχο σημείο της αίτησης όπου αυτές θα αναγράφονται.

Παράδειγμα:

Αν ένας άνεργος εμφανιστεί και υποβάλει αίτηση επιδότησης ανεργίας την 9-1-2012, οποτεδήποτε και να αρχίζει η επιδότηση, θα οφείλει να εμφανιστεί για να παραλάβει την απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας από την 9-3-2012 μέχρι την 8-4-2012. Η ημερομηνία αυτή θα εμφανίζεται τυπωμένη σε ειδικό σημείο της αίτησής του εξ αρχής. Το χρονικό δηλαδή περιθώριο το οποίο θα έχει o άνεργος για να πραγματοποιήσει την εμφάνιση αυτή θα εξαντλείται την 8-4-2012.

Παράγραφος 3: διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που εξ αιτίας της διάρκειας της επιδότησης του ανέργου, το υπόλοιπο χρονικό διάστημα που απομένει στο τέλος της επιδότησης είναι μικρότερο από τρίμηνο, ο άνεργος οφείλει να εμφανιστεί εντός των τελευταίων 30 ημερών πριν από τη λήξη της επιδότησής του. Η εμφάνιση αυτή είναι αναγκαία για να κατοχυρώσει ο άνεργος το δικαίωμα είσπραξης του ποσού που αναλογεί στο χρονικό διάστημα από την προηγούμενη παρουσία του μέχρι τη λήξη της επιδότησης.

Συγκεντρωτικό παράδειγμα:

Έστω ότι εμφανίζεται ένας άνεργος και υποβάλλει αίτηση επιδότησης ανεργίας την 9-1-2012 και η ημερομηνία έναρξης της επιδότησης είναι η 12-1-2012 με 12μηνη διάρκεια επιδότησης. Τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία οφείλει να πραγματοποιήσει αυτοπρόσωπη εμφάνιση διαμορφώνονται όπως φαίνεται στο παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 9 Ιανουαρίου 2012
ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 12 Ιανουαρίου 2012
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 12μηνη επιδότηση

ΜΗΝΕΣ ΕΠ/ΣΗΣ – ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΝΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ – ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΡΓΟΥ

1. 12-1-2012 έως 11-2-2012
2. 12-2-2012 έως 11-3-2012
3. 12-3-2012 έως 11-4-2012 (9-3-2012 έως 8-4-2012)
4. 12-4-2012 έως 11-5-2012
5. 12-5-2012 έως 11-6-2012
6. 12-6-2012 έως 11-7-2012 (12-6-2012 έως 11-7-2012)
7. 12-7-2012 έως 11-8-2012
8. 12-8-2012 έως 11-9-2012
9. 12-9-2012 έως 11-10-2012 (12-9-2012 έως 11-10-2012)
10. 12-10-2012 έως 11-11-2012
11. 12-11-2012 έως 11-12-2012
12. 12-12-2012 έως 11-1-2013 (12-12-2012 έως 11-1-2013)

Άλλο παράδειγμα:

Έστω ότι εμφανίζεται ένας άνεργος και υποβάλλει αίτηση επιδότησης ανεργίας την 9-1-2012 και η ημερομηνία ένταξής του στην επιδότηση είναι η 12-1-2012. Ωστόσο, θα εξετάσουμε τώρα πώς διαμορφώνονται τα χρονικά διαστήματα που υποχρεούται για αυτοπρόσωπη εμφάνιση στην περίπτωση που ο άνεργος αυτός είναι δικαιούχος επιδότησης 5μηνης διάρκειας. Στην περίπτωση αυτή τα σχετικά διαστήματα διαμορφώνονται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 9 Ιανουαρίου 2012
ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 12 Ιανουαρίου 2012
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 5μηνη επιδότηση

ΜΗΝΕΣ ΕΠ/ΣΗΣ – ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΝΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ – ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΡΓΟΥ
1. 12-1-2012 έως 11-2-2012
2. 12-2-2012 έως 11-3-2012
3. 12-3-2012 έως 11-4-2012 (9-3-2012 έως 8-4-2012)
4. 12-4-2012 έως 11-5-2012
5. 12-5-2012 έως 11-6-2012 (12-5-2012 έως 11-6-2012)

Στο ίδιο παράδειγμα με 8μηνη επιδότηση τα σχετικά διαστήματα θα διαμορφωθούν όπως παρακάτω:

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 9 Ιανουαρίου 2012
ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 12 Ιανουαρίου 2012
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: δμηνη επιδότηση

ΜΗΝΕΣ ΕΠ/ΣΗΣ – ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΝΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ – ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΡΓΟΥ
1. 12-1-2012 έως 11-2-2012
2. 12-2-2012 έως 11-3-2012
3. 12-3-2012 έως 11-4-2012 (9-3-2012 έως 8-4-2012)
4. 12-4-2012 έως 11-5-2012
5. 12-5-2012 έως 11-6-2012
6. 12-6-2012 έως 11-7-2012 (12-6-2012 έως 11-7-2012)
7. 12-7-2012 έως 11-8-2012
8. 12-8-2012 έως 11-9-2012 (12-8-2012 έως 11-9-2012)

Στο ίδιο παράδειγμα με 10μηνη επιδότηση τα σχετικά διαστήματα θα διαμορφωθούν όπως παρακάτω:

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 9 Ιανουαρίου 2012
ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 12 Ιανουαρίου 2012
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 10μηνη επιδότηση

ΜΗΝΕΣ ΕΠ/ΣΗΣ – ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΝΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ – ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΡΓΟΥ
1. 12-1-2012 έως 11-2-2012
2. 12-2-2012 έως 11-3-2012
3. 12-3-2012 έως 11-4-2012 (9-3-2012 έως 8-4-2012)
4. 12-4-2012 έως 11-5-2012
5. 12-5-2012 έως 11-6-2012
6. 12-6-2012 έως 11-7-2012 (12-6-2012 έως 11-7-2012)
7. 12-7-2012 έως 11-8-2012
8. 12-8-2012 έως 11-9-2012
9. 12-9-2012 έως 11-10-2012 (12-9-2012 έως 11-10-2012)
10. 12-10-2012 έως 11-11-2012 (12-10-2012 έως 11-11-2012)

Όσον αφορά στη συνέχιση επιδότησης (άρθρο 20 ν.δ.2961/1954), στην περίπτωση που το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα επιδότησης μετά το τρίμηνο και μέχρι τη λήξη της επιδότησης είναι μικρότερο του πλήρη μήνα, η υποχρέωση του ανέργου για αυτοπρόσωπη εμφάνιση έχει εκπληρωθεί με την παρουσία του κατά τον τρίτο μήνα του προηγούμενου τριμήνου.

Παράδειγμα:

Έστω ότι εμφανίζεται ένας άνεργος και υποβάλλει αίτηση επιδότησης ανεργίας την 9-1-2012 και ο οποίος δικαιούται συνέχιση επιδότησης ανεργίας με υπόλοιπο 89 ημέρες επιδότησης και η ημερομηνία έναρξης της επιδότησης είναι η 9-1-2012. Η διάρκεια της επιδότησής του αναλύεται σε 3 πλήρεις μήνες επιδότησης και 14 ημέρες επιδότησης στο τέλος. Τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία οφείλει να πραγματοποιήσει αυτοπρόσωπη εμφάνιση διαμορφώνονται όπως φαίνεται στο παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 9 Ιανουαρίου 2012
ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 9 Ιανουαρίου 2012 με υπόλοιπο 89 ημέρες επιδότησης

ΜΗΝΕΣ ΕΠ/ΣΗΣ – ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΝΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ – ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΡΓΟΥ
1. 9-1-2012 έως 8-2-2012
2. 9-2-2012 έως 8-3-2012
3. 9-3-2012 έως 8-4-2012 (9-3-2012 έως 8-4-2012)
4. 9-4-2012 έως 26-4-2012

Στην περίπτωση αυτή ο άνεργος θα έχει εκπληρώσει την υποχρέωση της αυτοπρόσωπης εμφάνισής του με την παρουσία του στο χρονικό διάστημα μεταξύ της 9-3-2012 έως 8-4-2012 και θα του καταβληθεί το ποσό που αντιστοιχεί στο διάστημα επιδότησης από 9-4-2012 έως 26-4-2012, από την ημερομηνία που αυτό γίνεται απαιτητό, χωρίς να χρειαστεί να πραγματοποιήσει και νέα αυτοπρόσωπη εμφάνιση.

Άλλο παράδειγμα:

Έστω ότι εμφανίζεται ένας άνεργος και υποβάλλει αίτηση επιδότησης ανεργίας την 9-1-2012 και ο οποίος δικαιούται συνέχιση επιδότησης ανεργίας με υπόλοιπο 154 ημέρες επιδότησης και η ημερομηνία έναρξης της επιδότησης είναι η 9-1-2012. Η διάρκεια της επιδότησής του αναλύεται σε 6 πλήρεις μήνες επιδότησης και 4 ημέρες επιδότησης στο τέλος. Τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία οφείλει να πραγματοποιήσει αυτοπρόσωπη εμφάνιση διαμορφώνονται όπως φαίνεται στο παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 6
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 9 Ιανουαρίου 2012
ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 9 Ιανουαρίου 2012 με υπόλοιπο 154 ημέρες επιδότησης

ΜΗΝΕΣ – ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΝΩΝ – ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΠ/ΣΗΣ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΡΓΟΥ

1. 9-1-2012 έως 8-2-2012
2. 9-2-2012 έως 8-3-2012
3. 9-3-2012 έως 8-4-2012 (9-3-2012 έως 8-4-2012)
4. 9-4-2012 έως 8-5-2012
5. 9-5-2012 έως 8-6-2012
6. 9-6-2012 έως 8-7-2012 (9-6-2012 έως 8-7-2012)
7. 9-7-2012 έως 12-7-2012

Στην περίπτωση αυτή ο άνεργος θα έχει εκπληρώσει την υποχρέωση της αυτοπρόσωπης εμφάνισής του με την παρουσία του στο χρονικό διάστημα μεταξύ της 9-3-2012 έως 8-4-2012 και θα του καταβληθεί το ποσό που αντιστοιχεί στο διάστημα επιδότησης από 9-4-2012 έως 26-4-2012, από την ημερομηνία που αυτό γίνεται απαιτητό, χωρίς να χρειαστεί να πραγματοποιήσει και νέα αυτοπρόσωπη εμφάνιση.

Άλλο παράδειγμα:

Έστω ότι εμφανίζεται ένας άνεργος και υποβάλλει αίτηση επιδότησης ανεργίας την 9-1-2012 και ο οποίος δικαιούται συνέχιση επιδότησης ανεργίας με υπόλοιπο 249 ημέρες επιδότησης και η ημερομηνία έναρξης της επιδότησης είναι η 9-1-2012. Η διάρκεια της επιδότησής του αναλύεται σε 9 πλήρεις μήνες επιδότησης και 24 ημέρες επιδότησης στο τέλος. Τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία οφείλει να πραγματοποιήσει αυτοπρόσωπη εμφάνιση διαμορφώνονται όπως φαίνεται στο παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 7
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 9 Ιανουαρίου 2012
ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: ημέρες επιδότησης 9 Ιανουαρίου 2012 με υπόλοιπο 249

ΜΗΝΕΣ ΕΠ/ΣΗΣ – ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΝΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ – ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΡΓΟΥ
1. 9-1-2012 έως 8-2-2012
2. 9-2-2012 έως 8-3-2012
3. 9-3-2012 έως 8-4-2012 (9-3-2012 έως 8-4-2012
4. 9-4-2012 έως 8-5-2012
5. 9-5-2012 έως 8-6-2012
6. 9-6-2012 έως 8-7-2012 (9-6-2012 έως 8-7-2012)
7. 9-7-2012 έως 8-8-2012
8. 9-8-2012 έως 8-9-2012
9. 9-9-2012 έως 8-10-2012 (9-9-2012 έως 8-10-2012)
10. 9-10-2012 έως 6-11-2012

Στην περίπτωση αυτή ο άνεργος θα έχει εκπληρώσει την υποχρέωση της αυτοπρόσωπης εμφάνισής του με την παρουσία του στο χρονικό διάστημα μεταξύ της 9-9-2012 έως 8-10-2012 και θα του καταβληθεί το ποσό που αντιστοιχεί στο διάστημα επιδότησης από 9-10-2012 έως 6-11-2012, από την ημερομηνία που αυτό γίνεται απαιτητό, χωρίς να χρειαστεί να πραγματοποιήσει και νέα αυτοπρόσωπη εμφάνιση.

Άλλο παράδειγμα:

Αντίθετα, σε περίπτωση όπου το υπολειπόμενο διάστημα μετά το τρίμηνο είναι μεγαλύτερο του μήνα, όπως στον παρακάτω πίνακα, τότε ο άνεργος υποχρεούται σε αυτοπρόσωπη εμφάνιση κατά το διάστημα του τελευταίου μήνα της επιδότησης. Έστω λοιπόν ότι εμφανίζεται ένας άνεργος και υποβάλλει αίτηση επιδότησης ανεργίας την 9-1-2012 και ο οποίος δικαιούται συνέχιση επιδότησης ανεργίας με υπόλοιπο 205 ημέρες επιδότησης και η ημερομηνία έναρξης της επιδότησης είναι η 9-1-2012. Η διάρκεια της επιδότησής του αναλύεται σε 8 πλήρεις μήνες επιδότησης και 5 ημέρες επιδότησης στο τέλος.

ΠΙΝΑΚΑΣ 8
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 9 Ιανουαρίου 2012
ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 9 Ιανουαρίου 2012 με υπόλοιπο 205 ημέρες επιδότησης

ΜΗΝΕΣ ΕΠ/ΣΗΣ – ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΝΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ – ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΡΓΟΥ
1. 9-1-2012 έως 8-2-2012
2. 9-2-2012 έως 8-3-2012
3. 9-3-2012 έως 8-4-2012 (9-3-2012 έως 8-4-2012)
4. 9-4-2012 έως 8-5-2012
5. 9-5-2012 έως 8-6-2012
6. 9-6-2012 έως 8-7-2012 (9-6-2012 έως 8-7-2012)
7. 9-7-2012 έως 8-8-2012
8. 9-8-2012 έως 8-9-2012
9. 9-9-2012 έως 17-9-2012 (18-8-2012 έως 17-9-2012)

Ο άνεργος, στο παράδειγμα αυτό της συνέχισης επιδότησης ανεργίας, θα οφείλει να πραγματοποιήσει την παρουσία του για να εισπράξει το ποσό που αναλογεί στον τελευταίο πλήρη μήνα της επιδότησης, όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, μεταξύ της 18-8-2012 έως την 17-9-2012. Το δικαίωμα του για την είσπραξη του ποσού που αναλογεί στο διάστημα αυτό παραγράφεται οριστικά με την παρέλευση της 60ης ημέρας από την 17-9-2012, δηλαδή την 15-11-2012.

Παράγραφος 4: ο επιδοτούμενος άνεργος με κάθε εμφάνισή του ανά τρίμηνο θα υποβάλλει στην Υπηρεσία «Υπεύθυνη Δήλωση» (σχέδιο 2) η οποία θα εκτυπώνεται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) και η οποία θα έχει προτυπωμένο κείμενο με το οποίο θα βεβαιώνει ότι κατά τη διάρκεια των μηνών που μεσολάβησαν από την προηγούμενη παρουσία του δεν συνέτρεξε κανένας λόγος αναστολής ή διακοπής της επιδότησής του σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 7 και 8 του Κανονισμού Παροχών Ανεργίας και Στρατεύσεως και στο άρθρο 23 του ν.1082-80. Σημειώνουμε ότι οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που θα συμπληρώνει ο άνεργος κατά τη διάρκεια της επιδότησής του είναι δύο (2) τύπων, δηλαδή ο πρώτος τύπος είναι εκείνος που θα συμπληρώνει με την υποβολή της αίτησης και δεύτερος τύπος εκείνος ο οποίος θα υποβάλλεται κάθε φορά με την αυτοπρόσωπη εμφάνισή του κάθε τρίμηνο.

Παράγραφος 5: Εκτός από τις τακτικές περιοδικές εμφανίσεις του ανέργου ανά τρίμηνο στην Υπηρεσία, ο άνεργος είναι υποχρεωμένος να ανταποκρίνεται και σε τυχόν έκτακτους ελέγχους που θα διενεργεί η Υπηρεσία. Στις περιπτώσεις αυτές οφείλει να παρουσιάζεται όποτε καλείται από την Υπηρεσία και εντός της προθεσμίας που θα ορίζεται στη σχετική πρόσκληση.
Σε περίπτωση που ο επιδοτούμενος άνεργος δεν ανταποκριθεί σε τυχόν έκτακτο έλεγχο της Υπηρεσίας θα υποβάλλεται στις κυρώσεις που θα προβλέπονται από την Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της παραγράφου 1 του άρθρου 71 του ν.3996/2011. Μέχρι την έναρξη ισχύος της Υ.Α. εφαρμόζονται οι ισχύουσες από την παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 679/1982 κυρώσεις που προβλέπουν τη στέρηση επιδομάτων ανεργίας ή και την διακοπή της επιδότησης.

Παράγραφος 6: Με τις ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου ρυθμίζονται τα εξής:
α) με την αυτοπρόσωπη εμφάνιση του ανέργου για την υποβολή της αίτησης για επιδότηση, όπως προβλέπεται από το άρθρο 8, εφόσον η αίτησή του εγκριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία και του αναγνωριστεί με απόφαση η αξίωσή του για επιδότηση, ο άνεργος κατοχυρώνει το δικαίωμα είσπραξης των ποσών που αναλογούν στους δύο πρώτους μήνες του αμέσως επόμενου τριμήνου.
β) με την εμφάνισή του ο άνεργος μία φορά κατά τη διάρκεια του τρίτου μήνα κάθε τριμήνου της επιδότησής του, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10, ο άνεργος κατοχυρώνει εκτός από την είσπραξη του ποσού που αναλογεί στον τρίτο μήνα και το δικαίωμα είσπραξης των ποσών που αναλογούν στους δύο πρώτους μήνες του επόμενου τριμήνου.
γ) στην περίπτωση που ο άνεργος δεν εμφανιστεί για να δηλώσει την παρουσία του μέχρι την τελευταία ημέρα του δεύτερου μήνα του αμέσως επόμενου τριμήνου που ακολουθεί, τότε παραγράφεται η αξίωσή του για το ποσό που αντιστοιχεί στον τρίτο μήνα του τριμήνου που προηγήθηκε.
δ) στην περίπτωση που ο άνεργος εμφανιστεί όχι στον τρίτο μήνα, όπως αυτός του έχει ορισθεί, αλλά εντός του πρώτου διμήνου που ακολουθεί τον μήνα αυτό εξακολουθεί να έχει την υποχρέωση αυτοπρόσωπης εμφάνισης τον τρίτο μήνα του τριμήνου αυτού.
ε) στην περίπτωση που ο άνεργος εμφανιστεί όχι στον τρίτο μήνα, όπως αυτός του έχει ορισθεί, αλλά εντός του πρώτου διμήνου που ακολουθεί τον μήνα αυτό, τότε κατοχυρώνει μεν την πληρωμή του τρίτου μήνα του τριμήνου που προηγήθηκε αλλά όχι και τις πληρωμές των δύο πρώτων μηνών του τρέχοντος τριμήνου. Τα ποσά που αντιστοιχούν στις πληρωμές αυτές θα τα κατοχυρώσει με την υποχρεωτική εμφάνισή του εντός του οριζόμενου διαστήματος που αντιστοιχεί στον τρίτο μήνα του τριμήνου αυτού.
Διευκρινίζεται και πάλι ότι σε περίπτωση που το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα επιδότησης είναι μικρότερο του τριμήνου, ως τρίτος μήνας θα λογίζεται ο τελευταίος μήνας της επιδότησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνέπεια της παραπάνω διάταξης είναι ότι αν ο επιδοτούμενος άνεργος δεν εμφανιστεί για να δηλώσει την παρουσία του στον τρίτο μήνα του τελευταίου τριμήνου ή στον τελευταίο μήνα της επιδότησής του σε περίπτωση που το υπόλοιπο της επιδότησης δεν συμπληρώνει τρίμηνο, όπως αυτή του έχει ορισθεί γραπτώς, το ποσό που αντιστοιχεί στο μήνα αυτό δεν καταβάλλεται αυτομάτως από το ΟΠΣ. Η αξίωσή του ανέργου για το ποσό που αναλογεί στον μήνα αυτό παραγράφεται οριστικά με την παρέλευση 60 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του μήνα επιδότησης.

στ) σε περίπτωση που ο επιδοτούμενος άνεργος δεν εμφανιστεί στον τρίτο μήνα δύο συνεχόμενων τριμήνων, όπως αυτοί έχουν ορισθεί, αλλά έχει εμφανιστεί στο δίμηνο του δεύτερου συνεχόμενου τριμήνου, παραγράφεται η αξίωσή του για όλα τα ποσά που αντιστοιχούν στους μήνες που έπονται του πρώτου μήνα κατά τον οποίο ο άνεργος όφειλε να εμφανιστεί στην Υπηρεσία και δεν εμφανίστηκε και μέχρι τη λήξη της επιδότησής του.

Τα παραπάνω σημαίνουν ότι τυχόν αυθαίρετη εμφάνιση των ανέργων εκτός των διαστημάτων που τους έχουν ορισθεί δεν δύναται να καταχωρηθεί στο ΟΠΣ. Μόνο με την εμφάνισή τους στα καθορισμένα διαστήματα, για τα οποία θα έχουν ενημερωθεί με τη λήψη της εγκριτικής απόφασης, οι επιδοτούμενοι εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη ροή των πληρωμών τους. Στο σύστημα θα επιτρέπεται η καταγραφή της παρουσίας κάποιου ανέργου σε χρονικά διαστήματα έξω από τα όρια που του έχουν ορισθεί, μόνο για την κατοχύρωση της αξίωσής του για την καταβολή ποσού που αντιστοιχεί στον τρίτο μήνα κάποιου τριμήνου για το οποίο δεν εμφανίστηκε εμπρόθεσμα και χωρίς η παρουσία του αυτή να κατοχυρώνει καμία επιπλέον πληρωμή για τον τρέχοντα μήνα, ή αυτόν που ακολουθεί. Τις πληρωμές αυτές ο άνεργος θα τις κατοχυρώσει επανερχόμενος στις ημερομηνίες που του έχουν ορισθεί και αντιστοιχούν στην πληρωμή του τρίτου μήνα του επόμενου τριμήνου.

ζ) σε περίπτωση που ο επιδοτούμενος άνεργος δεν εμφανιστεί στον τρίτο μήνα δύο συνεχόμενων τριμήνων όπως αυτοί έχουν ορισθεί, ούτε στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, τότε παραγράφεται η αξίωσή του για όλα τα ποσά που αντιστοιχούν στον τρίτο μήνα του πρώτου τριμήνου κατά τον οποίο ο άνεργος όφειλε να εμφανιστεί στην Υπηρεσία και δεν εμφανίστηκε και μέχρι το τέλος της επιδότησής του.

η) Η ισχύς της παραγράφου 6 του άρθρου 10 συμπεριλαμβάνει και τον άνεργο οποίος λαμβάνει επίδομα μακροχρονίως ανέργου σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 27 του ν.3016/2002.

Γενικό παράδειγμα:

Θα επανέλθουμε στο προηγούμενο παράδειγμα της 12μηνης επιδότησης για να εξετάσουμε ορισμένες υποθέσεις που αντιστοιχούν σε όσα ορίζει η παράγραφος 6.

ΠΙΝΑΚΑΣ 9
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 9 Ιανουαρίου 2012
ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 12 Ιανουαρίου 2012
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 12μηνη επιδότηση

ΜΗΝΕΣ ΕΠ/ΣΗΣ – ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΝΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ – ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΡΓΟΥ
1. 12-1-2012 έως 11-2-2012
2. 12-2-2012 έως 11-3-2012
3. 12-3-2012 έως 11-4-2012 (9-3-2012 έως 8-4-2012)
4. 12-4-2012 έως 11-5-2012
5. 12-5-2012 έως 11-6-2012
6. 12-6-2012 έως 11-7-2012 (12-6-2012 έως 11-7-2012)
7. 12-7-2012 έως 11-8-2012
8. 12-8-2012 έως 11-9-2012
9. 12-9-2012 έως 11-10-2012 (12-9-2012 έως 11-10-2012)
10. 12-10-2012 έως 11-11-2012
11. 12-11-2012 έως 11-12-2012
12. 12-12-2012 έως 11-1-2013 (12-12-2012 έως 11-1-2013)

Αρχικά να αναφέρουμε ότι ο άνεργος με την υποβολή της αίτησής του την 9-1-2012 και εφόσον αυτή εγκριθεί, κατοχυρώνει τις πληρωμές των ποσών που αντιστοιχούν στους δύο πρώτους μήνες της επιδότησης, δηλαδή, όπως αναγράφεται στην πρώτη στήλη αριστερά του πίνακα, στις πληρωμές 1 και 2.

Αν ο άνεργος εμφανιστεί εντός των ορίων που προσδιορίζονται από τις ημερομηνίες στη τελευταία δεξιά στήλη του πίνακα θα κατοχυρώνει την αξίωσή του για το ποσό του μήνα επιδότησης που αντιστοιχεί στις ημερομηνίες αυτές καθώς και για τους δύο επόμενους. Έτσι, στο παράδειγμα, αν με την εμφάνισή του στην Υπηρεσία π.χ. την 18-6-2012, κατοχυρώνει την πληρωμή με αριθμό 6 στην αριστερή στήλη του πίνακα, δηλαδή εκείνη που αντιστοιχεί στο διάστημα του μήνα επιδότησης από 12-6-2012 έως 11-7-2012 καθώς επίσης και τις πληρωμές 7 και 8, δηλαδή εκείνες που αντιστοιχούν στα διαστήματα των μηνών επιδότησης 12-7-2012 έως 11-8-2012 και 12-8-2012 έως 11- 9-2012.

Αν υποθέσουμε τώρα ότι ο επιδοτούμενος άνεργος δεν εμφανιστεί στην Υπηρεσία μεταξύ 12-6-2012 έως 11-7-2012 αλλά όμως προσέλθει και δηλώσει την παρουσία του την 10-9-2012. Στην περίπτωση αυτή μέχρι εκείνη την ημερομηνία το ΟΠΣ δεν θα έχει πιστώσει τις πληρωμές των μηνών επιδότησης 6, 7, και 8. Ωστόσο, με την παρουσία του αυτή θα ενεργοποιήσει την αξίωση πληρωμής του 6ου μήνα επιδότησης και μόνο. Για να κατοχυρώσει τώρα τις πληρωμές του 7ου και του 8ου μήνα επιδότησης θα πρέπει να εμφανιστεί και πάλι μεταξύ της 12-9-2012 έως την 11-10-2012. Στην περίπτωση που και πάλι δεν εμφανιστεί εντός του διαστήματος αυτού παραγράφεται η αξίωσή του για όλες τις πληρωμές μετά από εκείνη που κατοχύρωσε με την τελευταία παρουσία του, δηλαδή παραγράφεται η αξίωσή του για τις πληρωμές των μηνών 7-12 ασχέτως η παρουσία που έκανε ήταν μέσα στο χρονικό διάστημα του έβδομου (7) μήνα επιδότησης.

Αν όμως είχε παρουσιαστεί όπως προβλέπεται από την επιδότηση του συγκεκριμένου παραδείγματος εντός των χρονικών ορίων του διαστήματος 12-9-2012 έως την 11-10-2012 όπως προβλεπόταν για την περίπτωσή του, οι πληρωμές του θα συνεχιζόταν να καταβάλλονται απρόσκοπτα.

Άλλη υπόθεση στο ίδιο παράδειγμα:

Αν υποθέσουμε τώρα ότι ο επιδοτούμενος άνεργος δεν εμφανιστεί στην Υπηρεσία μεταξύ 12-6-2012 έως 11-7-2012 αλλά όμως προσέλθει και δηλώσει την παρουσία του την 12-7-2012. Στην περίπτωση αυτή θα ενεργοποιήσει την αξίωσή του για την πληρωμή του 6ου μήνα, δηλαδή του τρίτου μήνα του δεύτερου τριμήνου και θα του καταβληθεί το αναλογούν ποσό. Ωστόσο, το σύστημα θα θέσει σε «αδράνεια» τις δύο επόμενες πληρωμές μηνών, δηλαδή την 7 και την 8 και θα αναμένει τον έλεγχο της παρουσίας του ανέργου στον τρίτο μήνα του επόμενου τριμήνου όπως του έχει ορισθεί, δηλαδή στην περίπτωση αυτή μεταξύ του χρονικού διαστήματος από 12-9-2012 έως την 11-10-2012. Αν ο άνεργος προσέλθει στην Υπηρεσία εντός του διαστήματος αυτού, π.χ. την 13-9-2012, τότε θα ενεργοποιηθούν οι πληρωμές 7 και 8 και θα καταβληθούν τα αναλογούντα ποσά στον ασφαλισμένο. Αν όμως ο άνεργος δεν προσέλθει ή προσέλθει εκτός των ορίων του διαστήματος που έχει οριστεί για τον τρίτο μήνα του επόμενου τριμήνου, δηλαδή εμφανιστεί π.χ. την 12-10-2012, τότε θα παραγραφεί η αξίωσή του για όλες τις πληρωμές που δεν έχει κατοχυρώσει, δηλαδή οι πληρωμές μηνών 7-12 και δεν θα καταβληθούν τα σχετικά ποσά.

Στο ίδιο παράδειγμα, αν υποθέσουμε ότι ο επιδοτούμενος άνεργος δεν πραγματοποιήσει την παρουσία του στον τρίτο μήνα του τριμήνου που του έχει ορισθεί, π.χ. μεταξύ 12-6-2012 έως 11-7-2012 και δεν εμφανιστεί καθόλου μέχρι και τον τρίτο μήνα του επόμενου τριμήνου (δηλαδή μέχρι την 11-10-2012), ή εμφανιστεί μετά τον τρίτο μήνα του επόμενου τριμήνου, π.χ. την 12-10-2012, τότε θα παραγραφεί η αξίωσή του για όλες τις πληρωμές που δεν έχει κατοχυρώσει, δηλαδή οι πληρωμές των μηνών 6-12 και δεν θα καταβληθούν τα σχετικά ποσά.

Άλλη υπόθεση στο ίδιο παράδειγμα:

Αν ο άνεργος δεν εμφανιστεί όπως του έχει οριστεί μεταξύ της 12-6-2012 έως την 11-7-2012 αλλά δώσει την παρουσία του απευθείας στον τρίτο μήνα του επόμενου τριμήνου όπως του έχει ορισθεί, δηλαδή μεταξύ της 12-9-2012 έως την 11-10-2012, χωρίς δηλαδή να μεσολαβήσει παρουσία του ούτε κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων μηνών του επόμενου τριμήνου, τότε παραγράφεται η αξίωσή του μόνο για τον 6 μήνα πληρωμής.

Άλλη υπόθεση στο ίδιο παράδειγμα:

Αν υποθέσουμε ότι ο επιδοτούμενος δεν εμφανιστεί στον τελευταίο μήνα της επιδότησής του είτε αυτός είναι ο τρίτος μήνας του τελευταίου τριμήνου είτε ο τελευταίος μήνας της επιδότησης στην περίπτωση που το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα είναι μικρότερο του τριμήνου, τότε το ΟΠΣ δεν θα προχωρήσει στην καταβολή του σχετικού ποσού βάσει της αυτοματοποιημένης διαδικασίας. Η αξίωση του επιδοτούμενου ανέργου για την πληρωμή του ποσού που αντιστοιχεί στο μήνα αυτό θα παραγραφεί οριστικά μετά την παρέλευση της 60ήμερης προθεσμίας από τη λήξη χρονικού διαστήματος που αντιστοιχεί στο μήνα αυτό. Αν δηλαδή στο παράδειγμα μας, ο επιδοτούμενος άνεργος εμφανιστεί μεταξύ της 12-12-2012 έως την 11-1-2013 τότε η πληρωμή που αντιστοιχεί στο διάστημα αυτό δεν θα καταβληθεί. Στη περίπτωση αυτή θα αναμένουμε την εμφάνιση του ανέργου μέχρι την εξάντληση της 60ημερης προθεσμίας από τη λήξη της επιδότησης, δηλαδή μέχρι την 12-3-2013 για να του καταβληθεί το αναλογούν ποσό. Μετά την παρέλευση της 12-3-2013 η αξίωση του ασφαλισμένου για το ποσό αυτό θα παραγραφεί οριστικά.

Άρθρο 11

Σύμφωνα με το άρθρο αυτό τα επιδόματα ανεργίας καταβάλλονται πλέον δεδουλευμένα μία φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένα την τελευταία εργάσιμη μέρα αυτής και μόνο.

Με την αναγνώριση του δικαιώματος επιδότησης – κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης- από τις αρμόδιες Υπηρεσίες καθώς και τη συμπλήρωση κάθε μήνα – ώστε να καταβάλλεται το μηνιαίο επίδομα δεδουλευμένo – θα εκδίδεται την τελευταία ημέρα κάθε εβδομάδας το χρηματικό ένταλμα από τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις πριν την αποστολή του ηλεκτρονικού αρχείου στην Διεύθυνση Μηχανογραφίας της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας (ΕΤΕ) προς εκτέλεση.

Η καταβολή γίνεται με πίστωση των ατομικών λογαριασμών των δικαιούχων επιδοτούμενων ανέργων, μετά την αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου από την Διεύθυνση Μηχανογραφίας του Οργανισμού στη Διεύθυνση Μηχανογραφίας της ΕΤΕ την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας. Η πίστωση περιλαμβάνει τις αξιώσεις που αφορούν στις ημέρες Δευτέρα έως Κυριακή, δηλαδή το επίδομα καταβάλλεται δεδουλευμένο Δευτέρα έως Παρασκευή και προπληρώνεται το Σάββατο και η Κυριακή.

Παράδειγμα 1: Έστω ότι υπάρχει μήνας επιδότησης, από 14-2-2012 έως 13-3-2012. Το ποσό πληρωμής του μήνα αυτού καθίσταται απαιτητό την 14-3-2012 η οποία είναι ημέρα Τετάρτη. Στην περίπτωση αυτή το ποσό που αναλογεί στον μήνα της επιδότησης θα πιστωθεί την Παρασκευή 16-3-2012.

Παράδειγμα 2: Έστω ότι υπάρχει μήνας επιδότησης, από 18-2-2012 έως 17-3-2012. Το ποσό πληρωμής του μήνα αυτού καθίσταται απαιτητό την 18-3-2012 η οποία είναι ημέρα Κυριακή. Στην περίπτωση αυτή το ποσό που αναλογεί στον μήνα της επιδότησης θα πιστωθεί (προπληρωθεί) την Παρασκευή 16-3-2012.

Για το σύνολο των πληρωμών των επιδομάτων ανεργίας που εγκρίνεται σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, θα εκτυπώνεται σε επίπεδο Υπηρεσίας και με ευθύνη του προϊσταμένου, μέσω του συστήματος (ΟΠΣ), συγκεντρωτική κατάσταση στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων, ο αριθμός των πληρωμών και το συνολικό ποσό προς καταβολή.

Μετά την εκτέλεση του ηλεκτρονικού αρχείου θα εκτυπώνεται επίσης σε επίπεδο Υπηρεσίας και με ευθύνη του Προϊσταμένου νέα συγκεντρωτική κατάσταση, μέσω του συστήματος (ΟΠΣ), με τον αριθμό των επιδοτούμενων ανέργων και τα ποσά που καταβλήθηκαν ώστε να διασταυρωθεί με την αρχική κατάσταση και να επιβεβαιωθεί η ορθή εκτέλεση του αρχείου που εστάλη. Σε περίπτωση που εμφανίζονται απορρίψεις η Υπηρεσία θα μεριμνήσει για τη διευθέτησή τους.

Και οι δύο συγκεντρωτικές καταστάσεις μετά την διασταύρωση των στοιχείων τους υπογράφονται αρμοδίως (χρήστης ΟΠΣ, Έλεγχος, Προϊστάμενος Υπηρεσίας) και φυλάσσονται ως φυσικό αρχείο.

Η αναφερόμενη διαδικασία σχετικά με τις συγκεντρωτικές καταστάσεις θα εφαρμόζεται και για τις πληρωμές των λοιπών παροχών του Οργανισμού.

Άρθρο 12

Οι ρυθμίσεις που εισάγονται με τις διατάξεις του άρθρου 12 στοχεύουν στη διευθέτηση της διαδικασίας αναστολής ή διακοπής της επιδότησης.

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις αυτές, ο επιδοτούμενος άνεργος θα ενημερώνεται γραπτώς από το πληροφοριακό έντυπο που θα εκδίδεται από το ΟΠΣ (σχέδιο 1), για την υποχρέωσή του να ενημερώνει άμεσα, ήτοι εντός 8 εργάσιμων ημερών και οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του μήνα επιδότησης, ότι έχει συντρέξει κάποιος από τους λόγους αναστολής ή διακοπής της επιδότησης, όπως οι λόγοι αυτοί προσδιορίζονται από τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 7 του και στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κανονισμού Παροχών Ανεργίας. Όπως είναι σαφές το κριτήριο της λήξης του μήνα επιδότησης υπερισχύει εκείνου των οκτώ (8) εργάσιμων ημερών προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να καταβληθούν πληρωμές για χρονικά διαστήματα κατά τα οποία ο άνεργοςδεν είναι δικαιούχος επιδότησης. Η αυτοματοποιημένη διαδικασία καταβολής των πληρωμών απαιτεί αυξημένο βαθμό υπευθυνότητας από πλευράς των δικαιούχων.

Επειδή η μη ενημέρωση της Υπηρεσίας από τον επιδοτούμενο άνεργο εντός 8 εργάσιμων ημερών και πάντως πριν από τη λήξη του μήνα επιδότησης ότι συνέτρεξε λόγος αναστολής ή διακοπής της επιδότησης, εκτός από τις τυχόν ποινικές ευθύνες θα επισύρει τη διακοπή της επιδότησης χωρίς τη δυνατότητα συνέχισής της και τον καταλογισμό χρέους, θα πρέπει σε κάθε εμφάνιση του επιδοτούμενου ανέργου να επισημαίνεται η υποχρέωσή του αυτή.

Επανάληψη παραδείγματος:

Έστω ότι ο μήνας επιδότησης ενός ανέργου αρχίζει την 11-1-2012 και συμπληρώνεται την 10-2-2012 και ο άνεργος αναλαμβάνει εργασία την 13-1-2012. Ο άνεργος οφείλει να ενημερώσει για το γεγονός αυτό, καθ’ οιονδήποτε τρόπο έως και την 24-1-2012 (8 εργάσιμες ημέρες από). Τούτο δεν σημαίνει όμως ότι εντός των οκτώ εργάσιμων ημερών θα πρέπει να έχει εμφανισθεί, να καταθέσει την αναγγελία πρόσληψης και να ολοκληρώσει την πράξη της αναστολής.

Στο ίδιο παράδειγμα ωστόσο, αν ο άνεργος αναλάβει εργασία την 8-2-2012 έχει προθεσμία να ενημερώσει την αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού μέχρι και την 10-2-2012. Στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει η προθεσμία των 8 εργάσιμων ημερών διότι προηγείται το κριτήριο της λήξης του μήνα της επιδότησης, δηλαδή η 10-2-2012.

Όπως διευκρινίσαμε στο άρθρο 8, η έννοια της ενημέρωσης δεν έχει εδώ το νόημα της ολοκλήρωσης της διοικητικής πράξης της αναστολής ή της διακοπής της επιδότησης ανεργίας αλλά την με οποιονδήποτε τρόπο επικοινωνία του ανέργου με το ΚΠΑ για να θέσει υπόψη των υπαλλήλων ότι έχει συντρέξει κάποιος λόγος αναστολής ή διακοπής. Ο τρόπος αυτός μπορεί να είναι η προσέλευση του ανέργου ή αντιπροσώπου του, μπορεί να είναι τηλεφωνική επικοινωνία, αποστολή φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποστολή επιστολής κ.λ.π.

Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ) θα δίνει τη δυνατότητα καταγραφής της μεταβολής της κατάστασης του επιδοτούμενου ανέργου. Η καταγραφή αυτή θα θέτει αυτόματα σε «αδράνεια» τις πληρωμές των μηνών επιδότησης του επιδοτούμενου έως ότου ο τελευταίος προσκομίσει τα νόμιμα παραστατικά και να ολοκληρωθεί η διοικητική πράξη της αναστολής ή της διακοπής της επιδότησης όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Εξυπακούεται ότι αποτελεί υποχρέωση των υπαλλήλων των ΚΠΑ να καταγράφουν αυθημερόν αυτή την πληροφορία στο ΟΠΣ ώστε να αποφευχθούν άσκοπες δαπάνες, οικονομικές και διοικητικές, από τον Οργανισμό. Η υποχρέωση αυτή συμπεριλαμβάνει και την καταγραφή των στοιχείων των προσλήψεων των εργοδοτών για τα οποία οι αρμόδιοι υπάλληλοι αυθημερόν θα πρέπει να ενημερώνουν το ΟΠΣ.

Σε περίπτωση που ο επιδοτούμενος άνεργος δεν δηλώσει την ανάληψη οποιασδήποτε μορφής απασχόλησης, εξαρτημένης ή μη, εντός των ανωτέρω προθεσμιών από την έναρξη της απασχόλησης, θα υποβάλλεται στις κυρώσεις που θα προβλέπονται από την Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της παραγράφου 1 του άρθρου 71 του ν.3996/2011. Μέχρι την έναρξη ισχύος της Υ.Α. εφαρμόζονται οι ισχύουσες από την παρ. 2 του άρθρου 23 του ν.1082/1980 κυρώσεις που προβλέπουν τη διακοπή της επιδότησης.

Σε περίπτωση που ο επιδοτούμενος άνεργος έχει μετακινηθεί, π.χ. για αναζήτηση εργασίας σε άλλη περιοχή και συντρέξει κάποιος λόγος αναστολής ή διακοπής της επιδότησής του, μπορεί να απευθυνθεί στο ΚΠΑ2 της περιοχής είτε για να ενημερώσει ότι συνέτρεξε λόγος αναστολής είτε για να προχωρήσει στη σχετική διοικητική πράξη. Το ΚΠΑ2 της περιοχής υποχρεούται να δεχθεί το αίτημα του ανέργου και να ολοκληρώσει τη διαδικασία στο ΟΠΣ μέχρι το σημείο της καταγραφής πληρωμής ή χρέους, επειδή η διοικητική πράξη γίνεται στο όνομα της αρμόδιας Υπηρεσίας, όπως αυτή έχει προσδιοριστεί με το άρθρο 8, δηλαδή η Υπηρεσία του τόπου κατοικίας ή της τελευταίας εργασίας του ανέργου όπου και είχε υποβάλλει αρχικά την αίτησή του ο άνεργος προκειμένου να αξιώσει τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας. Λόγω του ότι ο αρμόδιος για την έκδοση της διοικητικής πράξης της αναστολής ή της διακοπής της επιδότησης είναι ο προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας (υποβολής της αρχικής αίτησης για επιδότηση) θα υπάρχει ενημέρωση του με αυτοματοποιημένη διαδικασία μέσω του ΟΠΣ, ώστε το αρμόδιο ΚΠΑ2 να εκδίδει το έντυπο της πράξης, το οποίο θα καταχωρίζεται στο αρχείο που τηρεί για το ασφαλιστικό μητρώο του επιδοτούμενου ανέργου και ακολούθως να προχωρά στην έγκριση της πληρωμής ή του χρέους του ασφαλισμένου.

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειάζεται για κάποιο λόγο αντίγραφο της διοικητικής πράξης (π.χ. αναστολή, διακοπής, ανάκλησης) αυτό θα το αναζητεί είτε από την αρμόδια Υπηρεσία είτε μέσω της Υπηρεσίας της περιοχής στην οποία υπέβαλε το αίτημα της αναστολής ή της διακοπής της επιδότησής του.

Άρθρο 13

Το δελτίο ανεργίας του επιδοτούμενου ανέργου, μετά τη λήξη της επιδότησης, θα ισχύει για ένα τρίμηνο, ως δελτίο ανεργίας μη επιδοτούμενου ανέργου, με την προϋπόθεση ότι ο κάτοχός του εξακολουθεί να είναι άνεργος. Συνεπώς, εφόσον αποτελεί προϋπόθεση για την λήψη του ποσού που αντιστοιχεί στον τελευταίο μήνα της επιδότησής του ανέργου η αυτοπρόσωπη παρουσία του κατά το χρονικό διάστημα του μηνός που αντιστοιχεί σ’ αυτό το μήνα της επιδότησης, δεν χρειάζεται επιπλέον ανανέωση του δελτίου ανεργίας για την καταβολή του βοηθήματος που χορηγείται υπό τις σχετικές προϋποθέσεις το μήνα μετά τη λήξη της επιδότησης ανεργίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 14

Οι βεβαιώσεις ανεργίας, χορηγούνται με την αυτοπρόσωπη παρουσία του επιδοτούμενου ή μη ανέργου σε οποιαδήποτε Υπηρεσία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ. Μόνο σε περίπτωση που ο άνεργος έχει διαγραφεί για οποιοδήποτε λόγο, η βεβαίωση ανεργίας μπορεί να χορηγείται και σε νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.

Επίσης, υπάρχει η πρόβλεψη χορήγησης βεβαιώσεων ανεργίας μέσω διαδικασιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας των ανέργων με τον Οργανισμό.

Με την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, θα τεθεί σε εφαρμογή η ως άνω αναφερόμενη δυνατότητα, και θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.

Άρθρο 15

Μεταβατικές Διατάξεις

Η παράγραφος 1 του συγκεκριμένου άρθρου ορίζει ότι για τους μη επιδοτούμενους ανέργους, ως τρίμηνο ισχύος του Δελτίου Ανεργίας ορίζεται το τρίμηνο, όπως έχει διαμορφωθεί για κάθε άνεργο κατά τη δημοσίευση της παρούσας.

Ειδικότερα, για τους ανέργους που ήδη ανανεώνουν ανά τρίμηνο, εξακολουθεί να ισχύει η τρέχουσα διαδικασία.

Όσον αφορά στους μη επιδοτούμενους εγγεγραμμένους ανέργους, που ανανέωναν ανά μήνα ως δικαιούχοι κοινωνικών και λοιπών παροχών (δικαιούχοι ΕΣΠΑ, τριμήνου ειδικού βοηθήματος ανεργίας, ειδικού βοηθήματος μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης, μακροχρόνια ανέργων, προαιρετικής ασφάλισης, αυτασφάλισης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κλπ), ως ημερομηνία έναρξης της τριμηνιαίας ισχύος του δελτίου τους (τρίμηνη ανανέωση), ορίζεται η ημερομηνία πρώτης ανανέωσης μετά την έναρξη ισχύος της παρούσης. Κατά την πρώτη προσέλευση για ανανέωση, μετά τη δημοσίευση της παρούσης, οι Υπηρεσίες θα ενημερώνουν τους δικαιούχους κοινωνικών και λοιπών παροχών, ότι η υποχρέωση προσέλευσής τους για ανανέωση καθίσταται πλέον τρίμηνη.

Παράδειγμα:

Άνεργος δικαιούχος κοινωνικής παροχής (π.χ. αυτασφάλισης), που πρέπει να προσέλθει για ανανέωση της ισχύος του δελτίου ανεργίας του στις 03.02.2012, θα ενημερωθεί από την Υπηρεσία ότι πλέον θα προσέρχεται ανά τρεις μήνες, και ο αρμόδιος υπάλληλος θα ανανεώσει το δελτίο του μέχρι τις 03.05.2012.

Με την παράγραφο 2 προσδιορίζεται ως ημερομηνία έναρξης του τριμήνου ορίζεται η πρώτη μέρα του μήνα επιδότησης που ακολουθεί την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού. Η έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 17, θα είναι η 1 Φεβρουαρίου 2012. Έτσι, π.χ., αν έχουμε ένα επιδοτούμενο άνεργο του οποίου τα διαστήματα επιδότησης είναι από 15-1-2012 έως 14-2-2012, ως ημερομηνία έναρξης του τριμήνου ορίζεται η 15-2-2012.

Όλοι οι νυν επιδοτούμενοι άνεργοι θα ενημερωθούν εγγράφως για τα νέα αυτά διαστήματα στα οποία οφείλουν να εμφανίζονται αυτοπροσώπως στις Υπηρεσίες του Οργανισμού με επανεκτύπωση της απόφασης επιδότησης, στην οποία θα εμφανίζονται τυπωμένα τα διαστήματα και θα λαμβάνουν γνώση με υπογραφή τους σε αντίγραφο το οποίο θα διατηρείται στο φάκελο του φυσικού αρχείου που τηρεί η Υπηρεσία.

Η επανεκτύπωση της απόφασης επιδότησης θα πραγματοποιείται κατά την πρώτη προσέλευσή που θα πραγματοποιήσουν οι επιδοτούμενοι στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Οργανισμού μετά την 1-2-2012 για να λάβουν την έγκριση της πληρωμής του τρέχοντος μήνα επιδότησης ανεργίας.

Γενικές Διατάξεις

Τα παραπάνω ισχύουν και στις περιπτώσεις εφαρμογής των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ανταποκριτές του ΟΑΕΔ θα εξυπηρετούν μόνο τους ανέργους της περιοχής αρμοδιότητάς τους σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης.

Όπως προκύπτει από την παρ. 4 του άρθρου 71 του ν.3996/2011 κάθε διάταξη, γενική ή ειδική, η οποία είναι αντίθετη προς την παρούσα απόφαση καταργείται αυτοδικαίως.

Αναφορικά με τις λεπτομέρειες του τεχνικού σκέλους της εφαρμογής των ανωτέρω, θα λάβετε άμεσα σχετικές οδηγίες από τη Διεύθυνση Μηχανογράφησης. Επισημαίνουμε ότι πληροφορίες και διευκρινίσεις θα παρέχονται από τα τμήματα Ασφάλισης και Απασχόλησης των Περιφερειακών Διευθύνσεων.

Τέλος, με ευθύνη των Περιφερειακών Διευθυντών και των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών, να λάβουν γνώση με υπογραφή όλοι οι υπάλληλοι.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Εργατικού Δυναμικού
Δ. Μπουγιακλής

Συνημμένο αρχείο:
Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ποια προγράμματα υλοποιεί ο ΟΑΕΔ

O ΟΑΕΔ αποτελεί το δημόσιο φορέα άσκησης κοινωνικής πολιτικής της χώρας. Ο Οργανισμός Απασχόλησης μέσα από το ευρύ δίκτυο υπηρεσιών «πρώτης γραμμής», το οποίο διαθέτει σε πανελλαδικό επίπεδο, είχε από …

Ο ΟΑΣΑ αρνήθηκε να προσλάβει ανάπηρο

Διαμαρτυρία στη διοίκηση του ΟΑΣΑ, επειδή αρνήθηκε να προσλάβει ανάπηρο που είχε επιλεγεί μέσω προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, έκαναν την Παρασκευή η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων (ΣΕΑΑΝ) …

Εξαιρέσεις από το καθεστώς της διαθεσιμότητας

Εγκύκλιος τού υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναφέρει τις εξαιρέσεις από το καθεστώς της διαθεσιμότητας. Διαβάστε τί ισχύει για τους υπαλλήλους με αναπηρία και …

Κινητικότητα δημοσίων υπαλλήλων – Διαθεσιμότητα – Κατάργηση θέσεων ΙΔΑΧ – Εξαιρέσεις αναπήρων

Διαβάστε τις νέες ρυθμίσεις της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012 και του …

Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Στον Οδηγό γίνεται ειδική αναφορά και στην εξυπηρέτηση πολιτών με αναπηρία: «Ο δημόσιος υπάλληλος δεν προβάλλει γραφειοκρατικά ή άλλα προσκόμματα σε βάρος προσώπων (π.χ. καθυστέρηση χειρισμού …

Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή του ν.4046/2012 – Κατώτατα όρια μισθών, αμοιβή νέων κάτω των 25 ετών, συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (αρ.πρωτ. 4601/304/12.3.2012), παρέχονται διευκρινίσεις επί της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (αριθμ. 6/28-2-2012) σε θέματα που …

ΙΚΑ: Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας

Παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας για χορήγηση παροχών υγειονομικής περίθαλψης για τους μακροχρόνια άνεργους και τα μέλη οικογενείας τους, ανακοινώθηκε με επείγον έγγραφο του ΙΚΑ (αριθ. πρωτ.: …

Αναπηρικές συντάξεις: Προϋποθέσεις και ειδικές κατηγορίες συνταξιούχων με αναπηρία

Με την ενοποίηση των ασφαλιστικών φορέων η αξιολόγηση των ασφαλισμένων με αναπηρία γίνεται πια από τα νεοσύστατα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας - ανεξαρτήτως ταμείου, ενώ νέο καθεστώς έχει τεθεί σε …