Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Παιδιά με Αναπηρία και Βία: πρωταρχική πρόληψη με στόχο τις οικογένειες»

Το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ συμμετέχει σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο, «Παιδιά με Αναπηρία και Βία: πρωταρχική πρόληψη με στόχο τις οικογένειες» το οποίο χρηματοδοτείται από το DAPHNE II project 2004-2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το πρόγραμμα είναι συνέχεια του προηγούμενου Daphne project στο οποίο συμμετείχε το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ. Στόχος του προγράμματος είναι να ευαισθητοποιήσει τόσο μη κυβερνητικούς φορείς, όσο και τοπικές και εθνικές κοινωνικές υπηρεσίες αναδεικνύοντας το γεγονός ότι η κακοποίηση στα παιδιά με αναπηρία είναι ένα ευρέως διαδεδομένο φαινόμενο και ότι η πρωταρχική πρόληψη θα πρέπει να επικεντρωθεί μέσα στις οικογένειες στις οποίες αυτά μεγαλώνουν.

Η παραμέληση και η κακοποίηση παιδιών, σύμφωνα με μελέτες, είναι τέσσερις φορές πιο πιθανή σε παιδιά με αναπηρία από ό,τι σε παιδιά χωρίς αναπηρία. Πρόκειται για ένα σύνθετο φαινόμενο, το οποίο για να μπορέσει να εξηγηθεί χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν εργαλεία τα οποία θα λάβουν υπόψη πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες.

Η καθημερινή υποστήριξη των παιδιών με αναπηρία μπορεί να αυξήσει το στρες και να μειώσει την υπομονή και την ελαστικότητα των γονέων, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει παράγοντα κινδύνου. Μελέτες έχουν δείξει ότι για να αποφευχθεί αποτελεσματικά η βία εναντίον των παιδιών απαιτείται να γίνουν παρεμβάσεις σε πολλαπλά επίπεδα. Θα πρέπει όχι μόνο να δοθεί προσοχή σε παράγοντες κινδύνου, αλλά και σε προστατευτικούς παράγοντες σε διαφορετικά επίπεδα.

Το πρόγραμμα θα επικεντρωθεί ειδικά στο ρόλο των οικογενειών ως βασικών προσωπικών βοηθών. Αυτός ο ρόλος είναι συχνά διττός: οι οικογένειες είναι αυτές που μπορούν να προσφέρουν ένα περιβάλλον προστασίας για το παιδί, αλλά επίσης μπορεί να δημιουργήσουν διάφορες μορφές βίας και να ορθώσουν εμπόδια στο δρόμο για την ανεξαρτησία του παιδιού, κάτι που αποτελεί μια σοβαρή μορφή παραμέλησης.

Η πρωταρχική παρέμβαση είναι αποτελεσματική όταν βοηθά στην ενδυνάμωση της οικογένειας, του παιδιού και των επαγγελματιών που τους υποστηρίζουν. Επομένως, θα πρέπει να επικεντρώνεται στη δημιουργία υποστηρικτικών δικτύων.

Το πρόγραμμα στοχεύει να ωθήσει οργανισμούς και κοινωνικές υπηρεσίες στην ανάπτυξη και εφαρμογή μοντέλων πρωταρχικής πρόληψης. Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα παρουσιαστούν σε ένα εγχειρίδιο που θα βασίζεται στην έρευνα και την κωδικοποίηση των υπαρχόντων μοντέλων πρόληψης.

Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν νέοι με αναπηρία, οικογένειες και επαγγελματίες. Οι νέοι με αναπηρία θα είναι αυτοί που θα δώσουν τις σημαντικές πληροφορίες κατά τη διάρκεια της έρευνας, γιατί θα μας μιλήσουν για την παιδική τους ηλικία και το ρόλο της οικογένειάς τους. Οι οικογένειες παιδιών με αναπηρία θα αξιολογήσουν τις δραστηριότητες και τη συμβολή των διαφόρων προγραμμάτων στην πρόληψη, ενώ οι επαγγελματίες θα δώσουν πληροφορίες για τα ήδη υπάρχοντα προγράμματα πρόληψης.

ΕΤΑΙΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αναλυτικά, οι φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι οι εξής:

Η FENACERCI είναι πορτογαλική ομοσπονδία φορέων που ασχολούνται με ανθρώπους με μαθησιακές δυσκολίες. Άμεσα ή έμμεσα, οι φορείς αυτοί εξυπηρετούν περισσότερα από 7000 παιδιά, έφηβους, ενήλικες με πολλαπλές και/ ή μαθησιακές δυσκολίες, όπως επίσης και τις οικογένειες τους.
Η FENACERCI λειτούργει ως διαμεσολαβητικός φορέας μεταξύ των φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης και των επίσημων κρατικών φορέων προωθώντας την ανάπτυξη διαλόγου και δημιουργώντας προγράμματα σε συνεργασία με διάφορα ιδρύματα, ινστιτούτα καθώς επίσης και με το Υπουργείο Παιδείας.

Σκοπός της είναι:
– Η προώθηση της αναγνώρισης των δικαιωμάτων των ανθρώπων με μαθησιακές δυσκολίες και η υπεράσπιση των συμφερόντων αυτών και των οικογενειών τους.
-Η διασφάλιση υψηλής ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες για τους ανθρώπους με μαθησιακές δυσκολίες και ο σεβασμός στην αξιοπρέπεια τους.
– Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού, μέσω των μέσων μαζικής επικοινωνίας με σκοπό την άρση των προκαταλήψεων για τους ανθρώπους με μαθησιακές δυσκολίες για την καλύτερη ενσωμάτωση τους στο κοινωνικό σύνολο.
– Η συνεργασία και ο διάλογος μεταξύ φορέων για την διασφάλιση πολιτικών και νομοθετικών αλλαγών ώστε οι να ενισχυθούν οι συνθήκες για την ενσωμάτωση των ανθρώπων με μαθησιακές δυσκολίες.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στη διεύθυνση:
http://www.fenacerci.pt/english/index.htm

Η SUSTENTO είναι μια ομοσπονδία αναπηρικών οργανώσεων η οποία ιδρύθηκε το 2002. Αποτελείται από 23 εθνικά μέλη και εκπροσωπεί περισσότερους από 20.000 ανθρώπους με αναπηρία. Τα μέλη της SUTENTO είναι μη κυβερνητικοί οργανισμοί ανθρώπων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. Σκοπός της είναι η προώθηση της ίσης συμμετοχής όλων των μελών της κοινωνίας, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρία με στόχο την ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία, καθώς και η υπεράσπιση των συμφερόντων/δικαιωμάτων των οργανισμών-μελών της.

Οι δραστηριότητες της ομοσπονδίας εκτείνονται σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, και αφορούν :
– τη συνεργασία με διαφορετικές υπηρεσίες σε εθνικό και τοπικό επίπεδο
– τη συμμετοχή στη σύνταξη προτάσεων για νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν στους ανθρώπους με αναπηρία.
– τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, με στόχο την προστασία των συμφερόντων των μελών-οργανισμών.

Για τους σκοπούς αυτούς η SUTENTO εκδίδει ενημερωτικά και εκπαιδευτικά φυλλάδια, οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια και εργάζεται με στόχο την ευαισθητοποίηση του κόσμου γύρω από τα θέματα που αφορούν στους ανθρώπους με αναπηρία.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στη διεύθυνση:
http://www.sustento.lv/ και στα αγγλικά: http://www.sustento.lv/resource/show/56.

Ο EVPIT έχει έδρα στην Εσθονία και είναι μια ομοσπονδία οργανώσεων για ανθρώπους με μαθησιακές αναπηρίες. Ο τομέας δραστηριοτήτων του είναι πολύ ευρύς και περιλαμβάνει υπηρεσίες όπως κέντρα υποστηριζόμενης διαβίωσης για νέους με νοητικές αναπηρίες, υποστήριξη και ενίσχυση για τις οικογένειές τους, συμβουλευτικές υπηρεσίες και κατάρτιση.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στη διεύθυνση: http://www.vaimukad.ee/uus/UK/index_uk.htm

O AIAS είναι μία μη κυβερνητική οργάνωση ανθρώπων με αναπηρία και των οικογενειών τους. Αναφέρεται στην εθνική ομοσπονδία AIAS και συντονίζει την περιφερειακή επιτροπή των συνεταίρων. Η οργάνωση αντιπροσωπεύει ενεργά το συμφέρον των ανθρώπων με αναπηρία και υποστηρίζει τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν υποστήριξη στο σπίτι, προστατευμένες λύσεις διαβίωσης, κέντρα ημερήσιας υποστήριξης, αθλητισμό, ψυχαγωγικές και πολιτιστικές δραστηριότητες: δραστηριότητες που σχεδιάζονται προσεκτικά και εφαρμόζονται σε συνεργασία με τοπικές υπηρεσίες. Ο AIAS Μπολόνια προωθεί εκστρατείες ευαισθητοποίησης και προγράμματα σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στη διεύθυνση: http://www.aiasbo.it/

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ / BOOKLET

Το εγχειρίδιο που βρίσκεται στον πιο κάτω σύνδεσμο αναφέρεται στην πρόληψη της κακοποίησης παιδιών με αναπηρίες στο οικογενειακό περιβάλλον.
Έρευνες έχουν αποδείξει ότι τα παιδιά με αναπηρίες βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο κακοποίησης συγκριτικά με τα παιδιά που δεν έχουν κάποια αναπηρία. Πρόκειται για ένα πολυσύνθετο πρόβλημα, παγκοσμίας κλίμακας, που παρουσιάζεται σε όλες τις κοινωνικο-οικονομικές ομάδες και έχει σημαντικές επιδράσεις στις οικογένειες, τους επαγγελματίες του χώρου και το ευρύτερο κοινό.

Η συγγραφή του εγχειριδίου έγινε από μια διεθνή σύμπραξη οργανισμών για την αναπηρία. Οι περισσότεροι αντιπροσωπεύουν ανθρώπους με αναπηρίες και τις οικογένειές τους, ενώ άλλοι παρέχουν υπηρεσίες στις κοινότητες των αναπήρων πολιτών. Η σύμπραξη μοιράζεται μια κοινή προσέγγιση στην πρόληψη της κακοποίησης παιδιών με αναπηρία, η οποία βασίζεται στην ενδυνάμωση των γονέων, των παιδιών και των επαγγελματιών, σε οικογενειακά, υπηρεσιακά και διαπροσωπικά πλαίδια.

Για την ανάγνωση ή αποθήκευση του εγχειριδίου, παρακαλούμε ακολουθήστε τον σύνδεσμο: Κάνοντας τη Ζωή μια Ασφαλή Περιπέτεια – Ενισχύοντας τις οικογένειες παιδιών με αναπηρία για την πρόληψη της κακοποίησης (διαθέσιμο σε μορφή .pdf)

————————————————————-
Το έργο «Παιδιά με Αναπηρία και Βία: πρωταρχική πρόληψη με στόχο τις οικογένειες» έληξε τον Απρίλιο του 2008. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ και στο admin@disabled.gr.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ποια προγράμματα υλοποιεί ο ΟΑΕΔ

O ΟΑΕΔ αποτελεί το δημόσιο φορέα άσκησης κοινωνικής πολιτικής της χώρας. Ο Οργανισμός Απασχόλησης μέσα από το ευρύ δίκτυο υπηρεσιών «πρώτης γραμμής», το οποίο διαθέτει σε πανελλαδικό επίπεδο, είχε από …

Γίνε Blogger Οδικής ασφάλειας & λάβε μέρος στον διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Χάρτας Οδικής Ασφάλειας

Τα τροχαία ατυχήματα είναι η κύρια αιτία θανάτου σε παγκόσμιο επίπεδο μεταξύ των νέων ηλικίας 15-19 ετών. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η αντίληψη ότι τα τροχαία ατυχήματα είναι …

Ευρήματα έρευνας – Εκπαίδευση σε ΤΠΕ και μαθησιακές εμπειρίες ατόμων με αναπηρίες

Το Έργο ViPi δημοσίευσε τα ευρήματα της Έρευνας Ενδιαφερομένων – Ενοποίηση και συγκριτική ανάλυση των ευρημάτων, καθώς και τη “Μεθοδολογία έρευνας & τελευταίες εξελίξεις στις σχετικές τεχνολογίες”. …

ATLEC – Κατάρτιση στις Υποστηρικτικές Τεχνολογίες μέσω ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Από τις αρχές του 2012 ξεκίνησε σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια προσπάθεια από μια ομάδα οργανώσεων που σχετίζονται με τις υποστηρικτικές τεχνολογίες και το e-learning για τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού …

Πρόγραμμα κατ΄ οίκον φροντίδας συνταξιούχων από το ΙΚΑ αντικαθιστά το «Βοήθεια στο σπίτι»

Στα μέσα του Φεβρουαρίου 2012 και με την «ευκαιρία» του εφαρμοστικού νόμου για το μνημόνιο ΙΙ κατατέθηκε τροπολογία σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η συγκρότηση μιας μόνιμης δομής παροχής υποστήριξης …

Αντιδράσεις για την εμπλοκή της ΕΣΑμεΑ στην Κυπριακή «Κάρτα Αναπηρίας»

Αντιδράσεις για την εμπλοκή της ΕΣΑμεΑ στην Κυπριακή «Κάρτα Αναπηρίας»: Ενα επικίνδυνο «αγκάθι» στην επί χρόνια αδελφική σχέση της Ελληνικής και της Κυπριακής συνομοσπονδίας ΑμεΑ. Ζητείται η αποχώρηση …

Κονδύλια για νεανική επιχειρηματικότητα: Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων με 1.000.000 ευρώ

Αρχίζει από Παρασκευή 1η Ιουλίου η υποβολή προτάσεων από νέους ηλικίας έως 40 ετών που επιθυμούν να ενταχθούν στα κίνητρα του νέου επενδυτικού νόμου για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων. Η …

Έργο AEGIS: Διεθνές συνέδριο στις Βρυξέλλες

Το έργο AEGIS πραγματοποιεί το τελικό workshop του και το 2ο διεθνές συνέδριο στις Βρυξέλλες, στις 28-30 Νοεμβρίου 2011, με τίτλο «Η Προσβασιμότητα Φτάνει Παντού», φέρνοντας κοντά τόσο ανθρώπους με …