Eξαίρεση προσαύξησης ποσοστού αναπηρίας από τις Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές

Το υπουργείο Εργασίας δημοσίευσε έγγραφο (αρ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.20574/1076/6.9.2011) που αφορά στην εξαίρεση εκδίκασης υποθέσεων σχετικά με την προσαύξηση ποσοστού αναπηρίας με ποσοστό ασφαλιστικής αναπηρίας μέχρι και 17%, από τις αρμοδιότητες των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Αθήνα, 6-9-2011
Αρ. Πρωτ.:Φ.80000/οικ.20574/1076

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ – ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Σταδίου 29 Αθήνα, 10110, TELEFAX:210.33.68.099, Πληροφορίες: Α.Τσιτλακίδου, Τηλ:210-3368273

ΘΕΜΑ: «Eξαίρεση εκδίκασης υποθέσεων σχετικά με την προσαύξηση ποσοστού αναπηρίας, από τις αρμοδιότητες των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ»

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 170/Α/05.08.2011 δημοσιεύθηκε ο νόμος 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

Με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 77 του ανωτέρω νόμου, προστίθεται εδάφιο στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παρ.2 του άρθρου 7 του ν.δ/τος 3710/1957 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.4 του άρθρου 48 του ν.2676/1999, με το οποίο ορίζεται, ότι εξαιρείται από τις αρμοδιότητες των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η εκδίκαση υποθέσεων σχετικά με την προσαύξηση ποσοστού αναπηρίας, σύμφωνα με την περίπτωση στ΄ της παρ. 5 του άρθρου 28 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει.

Προκειμένου να τύχει ορθής εφαρμογής η διάταξη, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Καταργείται, σύμφωνα με τη ρητή διατύπωση της ανωτέρω διάταξης, η αρμοδιότητα των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να προσαυξάνουν το ποσοστό αναπηρίας που χορηγείται από τις Υγειονομικές Επιτροπές, με ποσοστό ασφαλιστικής αναπηρίας μέχρι και 17%.

Ως εκ τούτου, από την ημερομηνία ισχύος του νόμου και μετά, δεν εξετάζονται από τις Τ.Δ.Ε. ενστάσεις κατά αποφάσεων Διευθυντών σχετικών με το ανωτέρω θέμα.

Ειδικότερα όμως και σε ό,τι αφορά περιπτώσεις ενστάσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.3996/2011, δηλαδή μέχρι και 4/8/2011, επισημαίνεται ότι, για λόγους χρηστής Διοίκησης και μη διατάραξης της σχέσης εμπιστοσύνης που πρέπει να υφίσταται μεταξύ διοικουμένου και Διοίκησης, οι ενστάσεις αυτές θα εξακολουθήσουν να εισάγονται στις Τ.Δ.Ε. προς εκδίκαση.

Δεδομένου δε, ότι ο νόμος προβλέπει την κατάργηση της αρμοδιότητας μόνο από τις Τ.Δ.Ε., αυτονόητο είναι, ότι η αρμοδιότητα εξακολουθεί και ασκείται από όργανα της Διοίκησης για τα οποία αυτή προεβλέπετο.

Σε κάθε περίπτωση, εξυπακούεται ότι η κρίση περί χορήγησης ποσοστού ασφαλιστικής αναπηρίας, θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη.

Τέλος, σημειώνεται, ότι η αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα πρέπει να παρακολουθεί και να ζητά στοιχεία από τους Διευθυντές των Υποκ/των σχετικά με τον αριθμό των περιπτώσεων κατά τις οποίες ασκήθηκε από αυτούς το εν λόγω δικαίωμα, τα οποία και θα αποστέλλονται στο τέλος κάθε δεύτερου μήνα στο Τμήμα Στατιστικών Στοιχείων και Κατάρτισης Προϋπολογισμού της Δ/νσης Οικονομικού της Γ.Γ.Κ.Α. Τα ίδια στοιχεία θα αποστέλλονται και για τις εκκρεμείς υποθέσεις που θα εκδικασθούν από τις Τ.Δ.Ε.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας ως προς την υλοποίηση των ως άνω διατάξεων και οδηγιών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Διαβάστε επίσης:

–> «Κοινοποίηση της διάταξης της παρ. 9 του άρθρου 77 του ν. 3996/2011, σύμφωνα με την οποία παύει από 5/8/2011 η αρμοδιότητα της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής να προσαυξάνει το ποσοστό αναπηρίας που χορηγείται από τις Υγειονομικές Επιτροπές.» (8/9/2011)

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …