Γνώρισε τα Δικαιώματά σου!

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Με το ν.δ. 1044/1971, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 10 του νόμου 1043/1980, παραχωρείται σε ανάπηρους και θύματα πολέμου και αναπήρους ειρηνικής περιόδου που έχουν ποσοστό αναπηρίας πάνω από 80%

το δικαίωμα εκμετάλλευσης κυλικείου – καφενείου – κουρείου στα κτήρια που στεγάζονται οι Δημόσιες Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η άδεια για την εκμετάλλευση των παραπάνω αναφερομένων κυλικείων κ.λπ. χορηγείται στον δικαιούχο με απόφαση του οικείου Νομάρχη μετά από εισήγηση της τοπικής οργάνωσης αναπήρων και θυμάτων πολέμου.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στα κτήρια που λειτουργούν τα εν λόγω κυλικεία κ.λπ. και εκμεταλλεύονται από ανάπηρο άτομο απαγορεύεται η λειτουργία κάθε άλλου ανάλογου καταστήματος από τρίτο άτομο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ

Υπουργική Απόφαση Π4/Φ. 423/1568 (Οικονομικών – Κοινωνικών Ασφαλίσεων) της 21-3/1-4-1994.

“Εχοντας υπόψη …. Αποφασίζουμε:
1. Το επίδομα βαριά νοητικά καθυστερημένων (Β.Ν.Κ.), που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 1 της κοινής υπουργικής απόφασης 2070228/7908/0022/6-9-89 (ΦΕΚ 700/89 τ. Β’) προσαυξημένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κοινές Υπουργικές Αποφάσεις α) Γ3 οικ. 43/91 (ΦΕΚ 345/23-5-91 τ.Β’), β) Γ4 οικ. 172/92 (ΦΕΚ 92/27- 1-92 τ.Β’) και γ) Π4α/Φ.18/οικ.3435/93 (ΦΕΚ 579/3-8-93 τ.Β’) χορηγείται στα Β.Ν.Κ. όλων των ηλικιών με Δείκτη Νοημοσύνης (Δ.Ν.) μέχρι 30:
α) Εφόσον παίρνουν για την ίδια αιτία (βαριά διανοητική καθυστέρηση) διαζευτικά ή αθροιστικά κάποια παροχή (σύνταξη, οικονομική ενίσχυση ή άλλου είδους παροχή άμεσα ή έμμεσα από οποιαδήποτε πηγή της ημεδαπής ή αλλοδαπής (δημόσιο, ασφαλιστικό οργανισμό, ΝΠΔΔ) από 15001 δρχ έως 22000 δρχ το μήνα.
β) Εφόσον περιθάλπτονται ως εσωτερικοί σε Ιδρύματα (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ιδιωτικές επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα) ή νοσηλεύονται σε Νοσοκομεία, κλινικές, σανατόρια κλπ. και η δαπάνη ή το μέρος της δαπάνης περιθάλψεως ή νοσηλείας τους που βαρύνει τον ασφαλιστικό τους φορέα ή το Δημόσιο Ν.Π.Δ.Δ. ή Ι.Δ, που επιχορηγείται από το κράτος κυμαίνεται από 15001 δρχ έως 22000 δρχ το μήνα.
2. Κάθε άλλη διάταξη απόφασης ή εγκυκλίου αντίθετη με τις ρυθμίσεις της απόφασης αυτής καταργείται.
3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που μέχρι σήμερα ρυθμίζουν το πρόγραμμα επιδότησης των βαριά νοητικά καθυστερημένων”.

Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ Ι.Κ.Α.

Στον νόμο 1539/1985 ορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση συντάξεως αναπηρίας από το ΙΚΑ. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι:
α) η ύπαρξη αναπηρίας
β) η ύπαρξη 1500 ημερών εργασίας στα προηγούμενα δώδεκα έτη από εκείνο κατά το οποίο έγινε ο δικαιούχος ανάπηρος ή 1500 ημερών εργασίας οποτεδήποτε από τις οποίες οι 300 να πραγματοποιήθηκαν στα πέντε προηγούμενα έτη από εκείνο κατά το οποίο ο δικαιούχος έγινε ανάπηρος.
Στις 1500 ημέρες εργασίας κατά τα παραπάνω, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 του νόμου 1543/1985 αλλά και όπως έκρινε πρόσφατα το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με την 114/1994 απόφασή του, λογίζεται ως συντάξιμος ο χρόνος που έχει τυχόν αναγνωριστεί στον δικαιούχο ως μέλος αντιστασιακών οργανώσεων.
Συνεπώς, αν κάποιο άτομο με αναπηρίες κριθεί σύμφωνα με το π.δ. 379/1983 ως αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης, ο χρόνος αυτός (οι ημέρες δηλαδή συμμετοχής του στις αντιστασιακές οργανώσεις) συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση συντάξεως αναπηρίας από το Ι.Κ.Α.

Νόμος 2217/1994

Αρθρο 1: Κατάργηση Ταμείου Συντάξεων Εκτελωνιστών

1. Το Ταμείο Συντάξεων Εκτελωνιστών (Τ.Σ.Ε.), που ιδρύθηκε με το Ν. 4272/1929 (ΦΕΚ 264 Α’) καταργείται με την έναρξη της ισχύος αυτού του νόμου και ο μεν κλάδος συντάξεων συγχωνεύεται στον κλάδο συντάξεων του Τ.Ε.Β.Ε., ο δε κλάδος προνοίας των υπαλλήλων του Τ.Σ.Ε. καταργείται.

Άρθρο 16.

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του Ν. 1976/1991 προστίθεται διάταξη ως εξής:
“Οι υπαχθέντες στο καθεστώς των μονοσυνταξιούχων υγειονομικοί, των οποίων η αίτηση υποβλήθηκε μέχρι 3.12.91 δεν υπάγονται στους κατά τα ανωτέρω περιορισμούς.
Οι περιορισμοί αυτοί δεν έχουν επίσης εφαρμογή σε περιπτώσεις απονομής σύνταξης λόγω θανάτου ή ανικανότητος, όταν ο ασφαλισμένος ανάπηρος ή ο αποβιώσας έχει συμπληρώσει διετία από την ημερομηνία υπαγωγής στο καθεστώς μονοσυνταξιούχων”.

Το περιοδικό ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ δημοσιεύει όλους τους νέους νόμους που αφορούν τους ανθρώπους με αναπηρίες και τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Δημοσιεύεται πάντα το πλήρες κείμενο των νόμων.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τους συντάκτες του περιοδικού. Η ταχυδρομική διεύθυνση είναι:
Περιοδικό ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ,
Τ.Θ. 10771,
54110 Θεσσαλονίκη.
Το τηλέφωνο του περιοδικού ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ είναι 0394-32623 και το fax (031) 236121.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Απόδοση ποσοστού αναπηρίας σε παιδιά, μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαμεσολάβησε επιτυχώς σε δύο περιπτώσεις μη απόδοσης ποσοστού αναπηρίας σε παιδιά με συνέπεια την απώλεια επιδόματος αναπηρίας. Στη μία περίπτωση, χορηγήθηκε αναδρομικά επίδομα …

Πιστοποίηση Αναπηρίας από ΚΕΠΑ για την εισαγωγή ΑμεΑ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2013-2014

Εκδόθηκε στις 17-01-2013 εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας για την εισαγωγή των ΑμεΑ χωρίς εξετάσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Διαβάστε την εγκύκλιο που έχει ως θέμα «Σχετικά με την …

Πολιτικός πρόσφυγας με ακρωτηριασμό μιλάει σε ντοκιμαντέρ για τη μετανάστευση στην Ελλάδα [video]

Ένα πολύ καλογυρισμένο ντοκιμαντέρ με τίτλο "How Much Further?" («Πόσο Μακριά Ακόμα;») από τον κινηματογραφιστή Matthias Wiessler, για το μεγάλο θέμα της μετανάστευσης και των πολιτικών προσφύγων …

Η Διεθνής Αμνηστία παραδίδει υπογραφές στο Ν. Δένδια για την υπόθεση του Μανώλη Κυπραίου [Video]

Έναν περίπου χρόνο μετά τη συνέντευξη που έδωσε στο kamarinia.gr (Οκτώβριος 2011) ο Μανώλης Κυπραίος - ο δημοσιογράφος που στα επεισόδια του Ιουνίου του 2011 έχασε την ακοή του (και την αίσθηση της …

Διαδηλωτής στην Πλατεία Συντάγματος στις 9/10/2012

Μια εντυπωσιακή φωτογραφία στην Πλατεία Συντάγματος στις 9/10/2012 στις διαδηλώσεις για την επίσκεψη της Γερμανίδας καγκελάριου στην Ελλάδα. Σπάνια φωτογραφία με εξαιρετικά χρώματα και φόντο, μάλλον …

∆ιάκριση εις βάρος πατέρων µε ανήλικα ή ανίκανα παιδιά, που έχουν συµπληρώσει 25 χρόνια ασφάλισης

Ο Συνήγορος του Πολίτη, μετά από εξέταση αναφορών πολιτών, έχει επισημάνει την ανάγκη τροποποίησης της παραγράφου 11 του άρθρου 6 του νομού 3865/2010, που σχετίζεται με τις προϋποθέσεις θεμελίωσης …

Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από πολίτες με αναπηρίες κατά τις εκλογές της 6ης Μαϊου 2012

Επείγουσα εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών παρέχει πληροφορίες για τις διευκολύνσεις που παρέχονται στους πολίτες με αναπηρία για την απρόσκοπτη άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος κατά τις …

Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες

Στις 10 Απριλίου 2012, η Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής ψήφισε το παρακάτω σχέδιο νόμου, κυρώνοτας τη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και το Προαιρετικό Πρωτοκόλλο της …