Οι όροι και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τον ΟΑΕΕ

ΟΞΥ είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα Ασφαλιστικά Ταμεία των ελεύθερων επαγγελματιών , όπως άλλωστε προκύπτει και από τη συνέντευξη του υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Νικ. Αγγελόπουλου, στη «Ν».

Το ΤΑΕ και το ΤΣΑ είπε αν δεν ληφθούν μέτρα θα αντιμετωπίσουν προβλήματα ρευστότητας εντός του 2005.

Οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, δικαιούνται σύνταξης ανάλογα με το Ταμείο στο οποίο ανήκαν. Ειδικότερα, για τους ασφαλισμένους στο Ταμείο ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ, τα ισχύοντα σχετικά με τη συνταξιοδότηση είναι τα ακόλουθα:

ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ

παλαιών ασφαλισμένων μέχρι 31/12/1992

Προϋποθέσεις

Για να δικαιωθούν σύνταξη γήρατος οι ασφαλισμένοι θα πρέπει:

Α.1 Να έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας των και 35 έτη ασφάλισης , ή

Α.2 Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας των και 15 έτη ασφάλισης , ή

Α.3 Να έχουν συμπληρώσει 15 χρόνια στην ασφάλιση ανεξάρτητα από ηλικία εφόσον είναι τυφλοί. Για τον υπολογισμό δε της σύνταξης θεωρείται ότι έχουν 35 χρόνια στην ασφάλιση.

Α.4 Να έχουν συμπληρώσει 15 χρόνια στην ασφάλιση ανεξάρτητα από ηλικία εφόσον:

1. Είναι παραπληγικοί ή τετραπληγικοί

2. Πάσχουν από μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική αναιμία

3. Πάσχουν από αιμορροφυλία τύπου Α ή Β

4. Πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου

5. Έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων (καρδιά – πνεύμονες-ήπαρ και πάγκρεας)

Ο υπολογισμός σύνταξης είναι ο ίδιος που ισχύει για τους τυφλούς.

Επίσης για Παλαιούς ( και Νέους Ασφαλισμένους)

Α.5 Οι ασφαλισμένοι του Τ.Ε.Β.Ε. δύνανται να λάβουν σύνταξη και με 37ετία χωρίς να απαιτείται στην περίπτωση αυτή η συμπλήρωση ορισμένου ορίου ηλικίας.

Όμως ο χρόνος ασφάλισης που λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση της 37ετίας είναι μόνον ο πραγματικός χρόνος ασφάλισης που διανύθηκε στο Τ.Ε.Β.Ε. ή άλλο ταμείο αυτοαπασχολούμενων.

Α.6 Χορηγείται επίσης – υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος δεν λαμβάνει άλλη σύνταξη – Ποσό σύνταξης με 11 1/2 έτη ασφάλισης και ηλικία 65 ετών. Όμως στην περίπτωση αυτή ο χρόνος που λαμβάνεται υπόψη για την συμπλήρωση των 11 1/2 ετών είναι μόνον ο πραγματικός χρόνος ασφάλισης που διανύθηκε στο Τ.Ε.Β.Ε. ή άλλο ταμείο αυτοαπασχολούμενων.

Α.7 Οι ασφαλισμένες του Τ.Ε.Β.Ε. μητέρες αναπήρων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 80 % και άνω θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 7.500 ημερών εργασίας ή 25 ετών ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Α.8 Οι ασφαλισμένοι /νες του Τ.Ε.Β.Ε. που έχουν σύζυγο ανάπηρο με ποσοστό 80 % και άνω καθώς και 10 έτη τουλάχιστον έγγαμο βίο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση δύνανται να συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση 7.500 ημερών εργασίας ή 25 ετών ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Σημειωτέον ότι όταν θα υποβληθεί η αίτηση για σύνταξη σε κάθε περίπτωση από τις ανωτέρω, θα πρέπει ο αιτούμενος να έχει διακόψει την άσκηση του επαγγέλματός του.

Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι η πληρωμή της σύνταξης αρχίζει από την 1η του επομένου μηνός εκείνου που υποβλήθηκε η αίτηση. Εάν όμως υπάρχει οφειλή του υποψήφιου συνταξιούχου, μεγαλύτερη των δέκα (10) μηνιαίων συντάξεων. (Τα εκάστοτε κατώτατα όρια Τ.Ε.Β.Ε.) τότε καταβάλλεται από τον επόμενο μήνα της εξόφλησης αυτής εφόσον δεν εξοφληθεί αυτή εντός δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση στην ενδιαφερόμενο.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

παλαιών ασφαλισμένων μέχρι 31/12/1992

A. Προϋποθέσεις

Σύνταξη αναπηρίας δικαιούνται οι ασφαλισμένοι του Τ.Ε.Β.Ε.:

Α1. Αν είναι ανίκανοι για άσκηση του επαγγέλματός τους, από σωματική ή πνευματική πάθηση, διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών.

Α2. Αν διακόψουν την άσκηση του επαγγέλματός τους, διότι έγιναν ανάπηροι κατά την έννοια των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου και έχουν χρόνο ασφάλισης – 10 – ετών, εκτός αν ασφαλίστηκαν στο Ταμείο για πρώτη φορά μετά τη συμπλήρωση του 50ού έτους της ηλικίας τους, οπότε πρέπει να έχουν χρόνο ασφάλισης 15 ετών.

Α3. Αν έγιναν ανάπηροι, κατά την έννοια της παρ. Α1 μετά τη διακοπή της άσκησης του επαγγέλματός τους οποτεδήποτε και έχουν χρόνο ασφάλισης 20 τουλάχιστον ετών.

Α4. Αν διακόψουν την άσκηση του επαγγέλματος, από βίαιο συμβάν κατά τη διάρκεια της εργασίας ή εξ αιτίας αυτής, ανεξάρτητα με το χρόνο ασφάλισής τους. Αν το βίαιο συμβάν επήλθε εκτός εργασίας, απαιτείται χρόνος ασφάλισης 5 ετών.

Α5. Αν κριθεί η ανικανότητά τους για την εργασία από τις αρμόδιες, Υγειονομικές Επιτροπές του Ταμείου ότι ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 66,6%.

Η καταβολή της σύνταξης αρχίζει από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που υποβάλλεται η αίτηση για συνταξιοδότηση. Αν ο ασφαλισμένος διακόψει την άσκηση του επαγγέλματός του μετά την υποβολή της αίτησης, για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας, το δικαίωμα στη σύνταξη αρχίζει από την πρώτη του μήνα του επόμενου, εκείνου που διακόπηκε η άσκηση του επαγγέλματος. Εάν όμως υπάρχει οφειλή του υποψ. συνταξιούχου, μεγαλύτερη των δέκα (10) μηνιαίων συντάξεων (τα εκάστοτε κατώτατα όρια Τ.Ε.Β.Ε.) από τον επόμενο μήνα της εξόφλησης αυτής εφόσον δεν εξοφληθεί αυτή εντός δύο μηνών από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο.

Β. Παράταση σύνταξης και σύνταξη εφ΄ όρου ζωής.

Οι ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτήθηκαν λόγω αναπηρίας για ορισμένο χρονικό διάστημα, δικαιούνται παράταση της συνταξιοδότησής τους, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της λήξεως της χρονικής περιόδου για την οποία συνταξιοδοτήθηκαν.

Μπορεί επίσης να υποβάλλει αίτηση και μέσα στο τελευταίο δίμηνο της χρονικής περιόδου για την οποία κρίθηκε ανάπηρος.

Επίσης οι ασφαλισμένοι που πέρασαν 3 (τρεις) φορές από την Υγειονομική επιτροπή και πήραν σύνταξη πέντε χρόνια συνέχεια, είναι δε ηλικίας 60 ετών, επίσης και εκείνοι που πέρασαν πέντε (5) φορές από την υγειονομική επιτροπή και πήραν σύνταξη 10 χρόνια συνέχεια και είναι 55 ετών παίρνουν σύνταξη εφ΄ όρου ζωής, χωρίς να εξετασθούν άλλη φορά από την υγειονομική επιτροπή.

Συνταξιοδότηση διπλοσυνταξιούχων.

Βάσει Ν.2084/92 άρθρο 47.

Στους ασφαλισμένους συνταξιούχους χορηγείται δεύτερη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας όταν έχουν πραγματοποιήσει:

Γ1. Για σύνταξη γήρατος 20 έτη και έχουν συμπληρώσει το 65ον έτος της ηλικίας τους.

Οι ανωτέρω χρονικές προϋποθέσεις αυξάνονται κατά 150 ημερομίσθια για το επόμενο έτος.

Γ2. Για σύνταξη γήρατος μειωμένη κατά 50% -16- χρόνια ασφάλισης και έχουν συμπληρώσει το 65ον έτος της ηλικίας τους.

Γ3. Για σύνταξη αναπηρίας τουλάχιστον -12- χρόνια ή 3600 ημερομίσθια εκ των οποίων τα 600 την τελευταία πενταετία πριν από την επέλευση της αναπηρίας.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ

νέων ασφαλισμένων από 1/1/1993 (Ν.2084/92)

Α) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Α1. Πλήρης σύνταξη με 15 χρόνια ασφάλισης και ηλικία 65 ετών.

Α2. Μειωμένη σύνταξη κατά το 1/200 της πλήρους με 15 χρόνια και ηλικία 60 ετών. Από τα 15 χρόνια ασφάλισης τα 2,5 χρόνια την τελευταία πενταετία πριν από την υποβολή της αίτησης.

Α3. Μητέρα με ανήλικα ή ανίκανα παιδιά πλήρη σύνταξη με -20- χρόνια ασφάλισης και ηλικία 55 ετών ή μειωμένη με -20- χρόνια ασφάλισης και ηλικία 50 ετών.

Α4. Μητέρα με 3 παιδιά με 20 χρόνια ασφάλισης και ηλικία 56 ετών.

Α5. Μητέρα με 4 παιδιά με 20 χρόνια ασφάλισης και ηλικία 53 ετών.

Α6. Μητέρα με 5 παιδιά και άνω με 20 χρόνια ασφάλισης και ηλικία 50 ετών.

ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

νέων ασφαλισμένων από 1/1/1993 (Ν.2084/92)

Η μηνιαία σύνταξη λόγω γήρατος ή αναπηρίας συνίσταται σε ποσοστό 2 % επί του συντάξιμου ποσού βάσει των ασφαλιστικών κατηγοριών, για κάθε έτος συντάξιμης υπηρεσίας.

Κατώτατο όριο σύνταξης- το ποσό που αναλογεί σε 15 χρόνια ασφάλισης, προσαυξημένο κατά 50% από το 1999.

Ως Κατώτερο Όριο σύνταξης γήρατος , αναπηρίας (και εργατικού ατυχήματος) ορίζεται το 70 % του κατωτάτου μισθού έγγαμου με πλήρη απασχόληση, όπως είχε καθοριστεί από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. έτους 2002 και ίσχυε κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.3029/02 (11/07/2002) , δηλαδή το 70 % των 548,75 ευρώ = 384,13 ευρώ (άρθρο 3 παρ. 4α Ν.3029/2002).

Το ποσό αυτό από 01/01/2003 και εφεξής αναπροσαρμόζεται κατά το ποσοστό αύξησης των συντάξεων , σύμφωνα με την ακολουθούμενη εισοδηματική πολιτική και τις κατ’ έτος εκδιδόμενες υπουργικές αποφάσεις κάθε φορέα.

Έτσι, από την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.3232 (12/02/2004) το ως άνω κατώτατο όριο σύνταξης για τους ελεύθερους επαγγελματίες και ανεξάρτητα απασχολούμενους διαμορφώνεται σε 384,13 επί το ποσοστό αύξησης συντάξεων έτους 2003 επί το ποσοστό αύξησης συντάξεων έτους 2004 κατά φορέα ( π.χ. για τον Ο.Α.Ε.Ε.-Τ.Ε.Β.Ε. 384,15 Χ 3% Χ 4% = 411,48

Το παραπάνω κατώτατο όριο μειώνεται σε κάθε περίπτωση που χορηγείται σύνταξη μειωμένη. Έτσι σε περίπτωση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας με ποσοστό 67 % θα χορηγούνται τα 3/4 του πλήρους ποσού Κατώτερου Ορίου , ενώ με ποσοστό 50 % το 1/2 του πλήρους κατωτάτου ορίου. (άρθρο 3 παρ. 4β, Ν.3029/02)

Ο.Α.Ε.Ε. – Τ.Σ.Α. / ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

1. ΓΗΡΑΤΟΣ

Προϋποθέσεις, για την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος, έχουν όσοι συμπλήρωσαν έως την 31/12/1997:

– 15 χρόνια ασφάλισης και το 65ο έτος της ηλικίας.

– 25 χρόνια ασφάλισης και το 60ο έτος της ηλικίας.

– Από 1/1/1998 απαιτούνται:

α) Για τους άνδρες:

– 25 χρόνια ασφάλισης και η ηλικία 60,5 ετών, αυξανομένη ανά έξι (6) μήνες κατ΄ έτος, μέχρι της συμπληρώσεως του προβλεπομένου ορίου ηλικίας των 65 ετών.

– 25 χρόνια ασφάλισης και η ηλικία 60 ετών και άνω, με ποσοστό μείωσης 1/200, για κάθε ολόκληρο μήνα που λείπει, μέχρι της συμπληρώσεως του 65ου έτους της ηλικίας.

– 15 χρόνια ασφάλισης και το 65ο έτος της ηλικίας.

– 35 χρόνια ασφάλισης και το 60ο έτος της ηλικίας.

– 37 χρόνια από ανεξάρτητη απασχόληση χωρίς όριο ηλικίας.

– 11,5 χρόνια από ανεξάρτητη απασχόληση και ηλικία 65 ετών. Η τελευταία περίπτωση ισχύει μόνο μεταβατικά από 12/2/2004 μέχρι 31/12/2007 και με την προϋπόθεση να μην λαμβάνουν σύνταξη από άλλο φορέα

β) Για τις γυναίκες:

– 25 χρόνια ασφάλισης και το 58ο έτος της ηλικίας και άνω, με ποσοστό μείωσης 1/200, για κάθε ολόκληρο μήνα που λείπει, μέχρι της συμπληρώσεως του 60ου έτους της ηλικίας.

– 25 χρόνια ασφάλισης και το 60ο έτος της ηλικίας.

– 15 χρόνια ασφάλισης και το 65ο έτος της ηλικίας.

Προϋποθέσεις, για θεμελίωση δικαιώματος δεύτερης πλήρους σύνταξης γήρατος ανδρών-γυναικών, από 1/1/98 είναι:

– 17,5 χρόνια ασφάλισης και το 65ο έτος της ηλικίας , αυξανομένου του χρόνου ασφάλισης ανά έξι (6) μήνες κατ΄ έτος, μέχρι της συμπληρώσεως των 20 ετών.

Για δεύτερη σύνταξη γήρατος, μειωμένη κατά 50% ανδρών-γυναικών, από 1/1/1999:

– 16 χρόνια ασφάλισης και το 65ο έτος της ηλικίας.

Ο.Α.Ε.Ε. – Τ.Σ.Α./Συντάξεις – ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Ο ασφαλισμένος του Τ.Σ.Α μέχρι 31/12/92 (παλαιός ασφαλισμένος) δικαιούται σύνταξη λόγω αναπηρίας, εάν κατέστη ανάπηρος και έχει

α) πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης δέκα (10) τουλάχιστον ετών, από τα οποία ένα (1) τουλάχιστον έτος κατά την τελευταία, πριν την επέλευση της αναπηρίας τριετία ή

β) χρόνο ασφάλισης, δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ετών, εφόσον δεν έχει καλυφθεί ασφαλιστικά, από της διακοπής της ασφάλισης του μέχρι της επέλευσης της αναπηρίας, από άλλο ασφαλιστικό φορέα κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο και δεν παίρνει σύνταξη από άλλο Οργανισμό ή το Δημόσιο.

Για την περίπτωση ατυχήματος, από βίαιο συμβάν, κατά την άσκηση του επαγγέλματος, δεν απαιτείται η προϋπόθεση της 10ετους ασφάλισης. Για ατύχημα εκτός εργασίας απαιτείται χρόνος ασφάλισης 5 ετών, ένα έτος κατά την τελευταία τριετία πριν το ατύχημα.

Ο ασφαλισμένος του Τ.Σ.Α. από 1/1/93 και μετά(Νέος ασφαλισμένος) δικαιούται σύνταξη λόγω αναπηρίας σύμφωνα με το Νόμο 2084/92 άρθρο 47 Βλέπε Τ.Ε.Β.Ε.

Ποσοστά για δικαίωμα θεμελίωσης συντάξεως λόγω αναπηρίας.

Ο ασφαλισμένος του Τ.Σ.Α. θεωρείται ανάπηρος σε περίπτωση πάθησης ή βλάβης ή εξασθένησης της σωματικής ή πνευματικής υγείας εξάμηνης τουλάχιστον διάρκειας κατά ιατρική πρόβλεψη, εφόσον καταστεί ανίκανος.

α) Με ποσοστό 67% για την οδήγηση του αυτοκινήτου και 50% για την εκμετάλλευση αυτού, εφόσον κατά τον χρόνο επέλευσης της αναπηρίας είναι κάτοχος επαγγελματικής άδειας ικανότητας οδηγού ή εκπαιδευτού ή τρίκυκλου από 5ετίας και κύριος και νομέας ή χρήστης και εκμεταλλευτής αυτοκινήτου Δ.Χ.

β) Με ποσοστό 67% τουλάχιστο για την οδήγηση του αυτοκινήτου και 50% για κάθε άλλη εργασία, εφόσον κατά τον χρόνο επέλευσης της αναπηρίας είναι κάτοχος επαγγελματικής άδειας ικανότητας οδηγού ή εκπαιδευτού ή τρικύκλου από 5ετίας και έχει αποξενωθεί της κυριότητας και νομής ή χρήσης και εκμετάλλευσης του αυτοκινήτου Δ.Χ. .

γ) Με ποσοστό 67% για την εκμετάλλευση του αυτοκινήτου και για κάθε άλλη εργασία, εφόσον είναι κύριος και νομέας ή χρήστης και εκμεταλλευτής αυτοκινήτου Δ.Χ. και δεν είναι κάτοχος επαγγελματικού διπλώματος ή κατέχει δίπλωμα για χρονικό διάστημα μικρότερο της 5ετίας.

Στην περίπτωση όμως που θα αποξενωθεί του αυτοκινήτου, με οριστικό συμβόλαιο, θα πρέπει να κριθεί ανίκανος, με ποσοστό αναπηρίας 67%, για κάθε άλλη εργασία και 50% για την εκμετάλλευση του αυτοκινήτου και να μην έχει ασφάλιση σε άλλο ασφαλιστικό Οργανισμό Κύριας Ασφάλισης κατά το ίδιο διάστημα.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις συνταξιοδότησης (γήρατος και αναπηρίας) η σύνταξη υπολογίζεται με βάση τα συντάξιμα έτη.

Επίσης χορηγείται επίδομα συζύγου, κατά ποσοστό 10% το μήνα και παιδιών κατά ποσοστό 5%, για κάθε παιδί το μήνα, στο βασικό ποσό της σύνταξης και αντιστοιχεί στα 15 συντάξιμα έτη, εφόσον δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του ή το 24ο, εφόσον σπουδάζει.

Ο.Α.Ε.Ε. – Τ.Σ.Α. / ΘΑΝΑΤΟΥ

Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου, που είχε τις προϋποθέσεις για σύνταξη λόγω γήρατος ή αναπηρίας, κατά την ημέρα που επήλθε ο θάνατος, καθώς και σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου δικαιούνται ποσοστά της σύνταξης του θανόντος οι κατωτέρω:

– Ο επιζών σύζυγος, ανεξαρτήτως ηλικίας, για μια τριετία, το 70 % της σύνταξης του θανόντος.

– Ο επιζών σύζυγος, που έχει συμπληρώσει το 40ό έτος της ηλικίας του και μετά τη λήξη της τριετίας, εκτός εάν εργάζεται ή συνταξιοδοτείται, οπότε δικαιούται το 35% της σύνταξης του θανόντος.

– Ο επιζών σύζυγος, που έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του και μετά την λήξη της τριετίας, εκτός εάν εργάζεται ή συνταξιοδοτείται, οπότε δικαιούται το 70% του ποσού της σύνταξης που του αναλογεί.

– Ο επιζών σύζυγος, με ποσοστό αναπηρίας 67% ανεξαρτήτως ηλικίας, όσο διαρκεί η αναπηρία του, το 70% της σύνταξης του θανόντος.

– Ο επιζών σύζυγος με ένα (1) παιδί 90% (70% ο χήρος ή η χήρα, 20% το παιδί).

– Ο επιζών σύζυγος με δύο παιδιά 100%.

– Ορφανό παιδί από πατέρα, με μητέρα που ήρθε σε δεύτερο γάμο, 60%.

– Ορφανό παιδί, από αμφοτέρους τους γονείς, 60% της σύνταξης του θανόντος.

– Χήρα μητέρα 40%

– Εγγονοί έκαστος 20%

Η σύνταξη του επιζώντος συζύγου, που διεκόπη ή καταβάλλεται μειωμένη, επαναχορηγείται ολόκληρη, μετά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του επιζώντος συζύγου, εκτός εάν εργάζεται ή συνταξιοδοτείται, οπότε λαμβάνει το 70% του ποσού της σύνταξης που του αναλογεί.

Η σύνταξη του επιζώντα των συζύγων που διακόπηκε ή το υπόλοιπο σε περίπτωση που καταβάλλεται μειωμένη, κατά τις ανωτέρω περιπτώσεις, επιμερίζεται στα τέκνα κατ’ ίσα μέρη.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2005 07:00

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ποια προγράμματα υλοποιεί ο ΟΑΕΔ

O ΟΑΕΔ αποτελεί το δημόσιο φορέα άσκησης κοινωνικής πολιτικής της χώρας. Ο Οργανισμός Απασχόλησης μέσα από το ευρύ δίκτυο υπηρεσιών «πρώτης γραμμής», το οποίο διαθέτει σε πανελλαδικό επίπεδο, είχε από …

Ο ΟΑΣΑ αρνήθηκε να προσλάβει ανάπηρο

Διαμαρτυρία στη διοίκηση του ΟΑΣΑ, επειδή αρνήθηκε να προσλάβει ανάπηρο που είχε επιλεγεί μέσω προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, έκαναν την Παρασκευή η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων (ΣΕΑΑΝ) …

Εξαιρέσεις από το καθεστώς της διαθεσιμότητας

Εγκύκλιος τού υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναφέρει τις εξαιρέσεις από το καθεστώς της διαθεσιμότητας. Διαβάστε τί ισχύει για τους υπαλλήλους με αναπηρία και …

Κινητικότητα δημοσίων υπαλλήλων – Διαθεσιμότητα – Κατάργηση θέσεων ΙΔΑΧ – Εξαιρέσεις αναπήρων

Διαβάστε τις νέες ρυθμίσεις της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012 και του …

Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Στον Οδηγό γίνεται ειδική αναφορά και στην εξυπηρέτηση πολιτών με αναπηρία: «Ο δημόσιος υπάλληλος δεν προβάλλει γραφειοκρατικά ή άλλα προσκόμματα σε βάρος προσώπων (π.χ. καθυστέρηση χειρισμού …

Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή του ν.4046/2012 – Κατώτατα όρια μισθών, αμοιβή νέων κάτω των 25 ετών, συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (αρ.πρωτ. 4601/304/12.3.2012), παρέχονται διευκρινίσεις επί της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (αριθμ. 6/28-2-2012) σε θέματα που …

ΙΚΑ: Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας

Παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας για χορήγηση παροχών υγειονομικής περίθαλψης για τους μακροχρόνια άνεργους και τα μέλη οικογενείας τους, ανακοινώθηκε με επείγον έγγραφο του ΙΚΑ (αριθ. πρωτ.: …

Αναπηρικές συντάξεις: Προϋποθέσεις και ειδικές κατηγορίες συνταξιούχων με αναπηρία

Με την ενοποίηση των ασφαλιστικών φορέων η αξιολόγηση των ασφαλισμένων με αναπηρία γίνεται πια από τα νεοσύστατα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας - ανεξαρτήτως ταμείου, ενώ νέο καθεστώς έχει τεθεί σε …