Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων του ΤΣΜΕΔΕ

ΕΝΑ από τα μεγαλύτερα ασφαλιστικά Ταμεία της χώρας είναι το Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Εργων (ΤΣΜΕΔΕ). Στο Ταμείο αυτό ασφαλίζονται:

– Τα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί κ.λπ.), καθώς και οι Εργολήπτες Δημοσίων Εργων (Α.Ν. 2326/40) εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ.

– Οι ελεύθερα απασχολούμενοι υπομηχανικοί των σχολών του Ν.Δ. 3971/59 που τελούσαν υπό την εποπτεία του ΕΜΠ (Ν.Δ. 3971/59).

– Οι έμμισθοι υπομηχανικοί του Ν. 1027/80 και Ν. 1028/80.

– Οι εργολήπτες δημοσίων έργων απόφοιτοι των ΚΑΤΕΕ-ΤΕΙ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1156/97 απόφαση του Δ.Σ. του ΤΣΜΕΔΕ.

– Οι μόνιμοι υπάλληλοι του ΤΣΜΕΔΕ και του ΤΕΕ.

– Ο διευθυντής ιατρός και ο αναπληρωματικός διευθυντής (επί θητεία) του ΚΥΤ καθώς και οι με έμμισθη εντολή δικηγόροι.

Ειδικότερα:

1. Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ως τις 31.12.1997

Ως τις 31.12.1997, οι ασφαλισμένοι του ΤΣΜΕΔΕ μπορούν να συνταξιοδοτηθούν λόγω γήρατος αν καλύπτουν τις παρακάτω προϋποθέσεις :

1.1 15 χρόνια ασφάλισης και ηλικία 65 ετών

1.2 20 χρόνια ασφάλισης και ηλικία 60 ετών

1.3 25 χρόνια ασφάλισης και ηλικία 58 ετών

1.4 35 χρόνια ασφάλισης ανεξάρτητα ορίου ηλικίας

Επισημαίνουμε ότι:

Οσοι ασφαλισμένοι του ΤΣΜΕΔΕ πληρούν στις 31.12.1997 τις παραπάνω προϋποθέσεις, αλλά δεν έχουν υποβάλει μέχρι την ημερομηνία αυτή αίτηση συνταξιοδότησης, διατηρούν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν μετά την 01.01.1998, χωρίς να θίγονται από τις νέες προϋποθέσεις που θα ισχύουν μετά την ημερομηνία αυτή.

2. Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης μετά την 01.01.1998

Για όσους ασφαλισμένους δεν συμπληρώνουν τις παραπάνω προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ως τις 31.12.1997, αυτές τροποποιούνται από 01.01.1998 και μάλιστα διαφοροποιούνται ανάλογα με το φύλλο (άνδρας ? γυναίκα), καθώς και ανάλογα με το αν ο ασφαλισμένος είναι μονοσυνταξιούχος ή διπλοσυνταξιούχος (δηλαδή αν ο ασφαλισμένος θα πάρει σύνταξη μόνο από το ΤΣΜΕΔΕ ή αν παράλληλα δικαιούται σύνταξης και από δεύτερο φορέα π.χ. Δημόσιο, ΟΤΕ, ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κ.λπ.)

Αναλυτικότερα:

2.1. Μονοσυνταξιούχοι

Για όσους ασφαλισμένους θα συνταξιοδοτηθούν μόνο από το ΤΣΜΕΔΕ, καθώς και για όσους θα πάρουν μεν σύνταξη και από τον άλλον φορέα αλλά θα προηγηθεί η συνταξιοδότηση από το ΤΣΜΕΔΕ (και θα ακολουθήσει η συνταξιοδότηση από το δεύτερο φορέα) ισχύουν από 01.01.1998 οι παρακάτω προϋποθέσεις:

2.1.1 Χρόνος ασφάλισης 15 ετών και ηλικία 65 ετών (ισχύει τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες)

2.1.2 Χρόνος ασφάλισης 35 ετών και για μεν τις γυναίκες ηλικία 58 ετών, για δε τους άνδρες ηλικία που αναλύεται στον παρακάτω πίνακα ανάλογα με το έτος συνταξιοδότησης.

Παράδειγμα: Ανδρας ασφαλισμένος του ΤΣΜΕΔΕ που συμπληρώνει 35 χρόνια ασφάλισης το έτος 2000, πρέπει να είναι 59 ½ ετών για να δικαιωθεί συνταξιοδότησης λόγω γήρατος.

2.1.3 Ειδικά για όσες γυναίκες έχουν ασφαλιστεί πριν την 01.01.1983 και συμπληρώνουν μετά την 01.01.1998 20 έτη ασφάλισης, ισχύει πλην των 2.1.1. και 2.1.2. και η παρακάτω προϋπόθεση, ανάλογα με το έτος συνταξιοδότησης

2.2. Διπλοσυνταξιούχοι

Οι παράλληλα ασφαλισμένοι και σε άλλο, πλην του ΤΣΜΕΔΕ, φορέα κύριας ασφάλισης (Δημόσιο, ΙΚΑ, ΤΑΠΟΤΕ, ΤΕΒΕ κ.λπ.) ορίζονται από το ΤΣΜΕΔΕ ως ? διπλοσυνταξιούχοι ?. Για την κατηγορία αυτή των ασφαλισμένων του Ταμείου, ισχύουν τα παρακάτω όσον αφορά τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους λόγω γήρατος από το ΤΣΜΕΔΕ.

2. Αν προηγηθεί η συνταξιοδότηση από το ΤΣΜΕΔΕ και ακολουθήσει η συνταξιοδότηση από τον άλλο φορέα, ισχύουν για το ΤΣΜΕΔΕ οι ίδιες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος με αυτές των μονοσυνταξιούχων που δημοσιεύτηκαν στο προηγούμενο τεύχος του Ε.Δ.

3. Αν προηγηθεί η συνταξιοδότηση από τον άλλο φορέα κύριας ασφάλισης και ακολουθήσει η συνταξιοδότηση από το ΤΣΜΕΔΕ τότε ισχύουν τα παρακάτω:

1. Οσοι διπλοσυνταξιούχοι συνταξιοδοτήθηκαν από τον άλλο φορέα (π.χ. Δημόσιο) πριν από την 01.01.1998 και πριν από την ίδια ημερομηνία θεμελίωσαν και στο ΤΣΜΕΔΕ τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που ίσχυαν τότε (15 χρόνια ασφάλισης και ηλικία 65 ετών, 20 χρόνια ασφάλισης και ηλικία 60 ετών, 25 χρόνια ασφάλισης και ηλικία 58 ετών, 35 χρόνια ασφάλισης ανεξαρτήτως ηλικίας), αλλά δεν άσκησαν το δικαίωμά τους για σύνταξη από το ΤΣΜΕΔΕ μέχρι 31.12.1997, διατηρούν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν από το ΤΣΜΕΔΕ όποτε επιθυμούν μετά την 01.01.1998 χωρίς να θίγονται από τις νέες προϋποθέσεις.

2. Οσοι διπλοσυνταξιούχοι συνταξιοδοτήθηκαν μεν από άλλον φορέα πριν από την 01.01.1998 αλλά μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν θεμελίωσαν δικαίωμα συνταξιοδότησης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και όσοι συνταξιοδοτούνται από τον άλλο φορέα μετά την 01.01.1998, πρέπει α έχουν υπ’ όψιν τους τα εξής, προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν από το ΤΣΜΕΔΕ:

1. Αν μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης του άλλου φορέα (Δημόσιο, ΙΚΑ κ.λπ.)θεμελιώνεται δικαίωμα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και από το ΤΣΜΕΔΕ αλλά σύμφωνα πλέον με τις νέες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που ισχύουν στο Ταμείο μετά την 01.01.1998) τότε είναι δυνατή η συνταξιοδότηση από το ΤΣΜΕΔΕ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις αυτές, που σημειώνουμε ότι είναι ίδιες με αυτές των μονοσυνταξιούχων.

2. Αν το χρονικό διάστημα από την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης από τον έναν φορέα μέχρι τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από το δεύτερο φορέα (ΤΣΜΕΔΕ) είναι μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του διπλοσυνταξιούχου.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παραγρ. 2 του Ν. 3232/2004 παρέχεται στους ασφαλισμένους φορέων Ελευθέρων Επαγγελματιών και Ανεξάρτητα Απασχολουμένων, τόσο στους μέχρι 31/12/1992 όσο και στους από 1/1/1993 και μετά, η δυνατότητα συνταξιοδότησης χωρίς όριο ηλικίας με τη συμπλήρωση 37 ετών υποχρεωτικής ασφάλισης.

Για τη συμπλήρωση των 37 ετών ασφάλισης συνυπολογίζονται:

α) ο χρόνος υποχρεωτικής ασφάλισης, που πραγματοποιήθηκε σε φορείς κύριας ασφάλισης αυτοαπασχολουμένων. Ο συνυπολογισμός του χρόνου αυτού γίνεται με τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης, όπως κάθε φορά ισχύουν.

β) ο χρόνος πραγματικής ασφάλισης από αυτοαπασχόληση σε χώρες στις οποίες έχουν εφαρμογή οι κοινοτικοί κανονισμοί και διμερείς συμβάσεις κοινωνικής ασφάλειας, τις οποίες έχει συνάψει η χώρα μας και περιλαμβάνουν διατάξεις περί συνυπολογισμού χρόνου ασφάλισης.

Για τη συμπλήρωση των 37 ετών ασφάλισης δεν συνυπολογίζονται:

α) οποιοσδήποτε άλλος πραγματικός χρόνος (π.χ. χρόνος που διανύθηκε με την ιδιότητα του μισθωτού),

β) οποιοσδήποτε χρόνος που εξομοιώνεται με πραγματικό (π.χ. χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, χρόνος προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης),

γ) χρόνος πλασματικός (π.χ. χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας).

Χρόνος έναρξης εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης είναι η ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 3232/2004, ήτοι η 12.2.2004.

4. Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο του ίδιου Νόμου στην παράγραφο 6 αναφέρει:

παρ. 6. Έμμισθοι ασφαλισμένοι του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ)

Μετά τη συνταξιοδότησή τους από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (ΔΕΚΟ), που προβλέπονται από το άρθρο 12 του Π.Δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165Α?), μπορούν να συνταξιοδοτηθούν και από το ανωτέρω Ταμείο με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται στις περιπτώσεις όσων συνταξιοδοτούνται μόνο από το ΤΣΜΕΔΕ.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις το ποσό της σύνταξης καταβάλλεται μειωμένο κατά ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) για κάθε έτος που λείπει από το επόμενο της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης και μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 915/79 η σύνταξη γήρατος αρχίζει την πρώτη του επόμενου μήνα εκείνου που ο ασφαλισμένος δήλωσε στην αρμόδια ΔΤΥΝ ότι έπαυσε να ασκεί το επάγγελμά του. Η σχετική αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός τριμήνου από την παραπάνω ημερομηνία. Εάν υποβληθεί η αίτηση στο Ταμείο μετά την παρέλευση του τριμήνου, η σύνταξη χορηγείται ένα τρίμηνο πριν την αίτηση.

Ενημερώνουμε τους εργολάβους, οι οποίοι στελεχώνουν τα ΜΕΕΠ εταιριών, ότι ως ημερομηνία παύσης θεωρείται μεν η ημερομηνία της δήλωσης της παύσης επαγγέλματος στην ΔΤΥΝ αλλά ως ημερομηνία καταβολής της σύνταξης λαμβάνεται η επόμενη ημέρα αποχώρησης τους από την εταιρία, η οποία πραγματοποιείται από την ημερομηνία της απόφασης προέγκρισης της επιτροπής ΜΕΕΠ.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Τρίτη, 22 Μαρτίου 2005 07:00

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …