ΕΙΔΗΣΕΙΣ 25ου τεύχους (2)

Στατιστικά στοιχεία για την ανεργία. Το χρονικό διάστημα 1994-99, δημιουργήθηκαν 150.3 χιλ. θέσεις εργασίας, οι οποίες δεν στάθηκαν ικανές να αντισταθμίσουν τη μεταβολή, στο ίδιο χρονικό διάστημα, του εργατικού δυναμικού, με αποτέλεσμα βεβαίως την όξυνση του ποσοστού της ανεργίας.

Αναλυτικότερη εξέταση των μεταβολών στην απασχόληση, εμφανίζει σοβαρή μείωση της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα (-117.5 χιλ. θέσεις), στασιμότητα και ελαφρά πτώση στις μεταποιητικές βιομηχανίες (-9.0 χιλ. θέσεις) και κέρδη για την απασχόληση στους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας και ιδιαίτερα στις υπηρεσίες (276.7 χιλ. θέσεις).
Γενικά οι μεγαλύτερες απώλειες θέσεων εργασίας προήλθαν από τους κλάδους που συγκεντρώνουν απασχολούμενους με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα και μεγαλύτερης του μέσου όρου ηλικίας (γεωργία, μεταφορές, παραδοσιακή μεταποίηση, κ.ά).
Αντιθέτως η μεγαλύτερη αύξηση της απασχόλησης σημειώθηκε σε κλάδους με υψηλότερες εκπαιδευτικές απαιτήσεις.
Η προσφορά ενός υψηλής εκπαίδευσης, καλύτερα καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού είναι κρίσιμη για τις μελλοντικές εξελίξεις στην απασχόληση, ενώ παράλληλα τονίζει τη σημασία και δυνητική επίπτωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης ως εργαλείο μιας ενεργητικής πολιτικής απασχόλησης για την απορρόφηση των εκροών των φθινόντων κλάδων.

Χαρακτηριστικά της ανεργίας

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ανεργίας στη χώρα μας, είναι ότι σχετίζεται περισσότερο με την αδυναμία εξεύρεσης απασχόλησης παρά με την απώλεια της απασχόλησης.
Το συμπέρασμα αυτό τεκμηριώνεται από την εξέταση των ροών του εργατικού δυναμικού ανάμεσα στην απασχόληση και την ανεργία.
Έτσι το ποσοστό όσων απασχολούνταν το 1997 και εξακολουθούσαν να απασχολούνται το 1998 εκτιμήθηκε σε 95% για το σύνολο του πληθυσμού άνω των 15 ετών. Αντίθετα, το ποσοστό αυτών που έχασαν τη δουλειά τους για κάποιο λόγο και πέρασαν στην ανεργία εκτιμήθηκε σε μόλις 2,3%, ενώ την εικόνα συμπληρώνουν όσοι πέρασαν από την απασχόληση στην αδράνεια, 2,74%.
Στο ίδιο χρονικό διάστημα, οι άνεργοι παρέμειναν στη μεγάλη τους πλειοψηφία άνεργοι (65,24%), ή εξήλθαν από το εργατικό δυναμικό (10,24%). Ένα μικρό μόνον τμήμα των ανέργων (24,52%) κατάφερε να εισχωρήσει στην απασχόληση.
Μεταφερόμενο στο πεδίο της πολιτικής για την απασχόληση, το παραπάνω εύρημα δηλώνει ότι ο στόχος δημιουργίας απασχόλησης θα πρέπει να έχει προτεραιότητα σε σχέση με τη διατήρηση της απασχόλησης. Κατά συνέπεια το ζητούμενο είναι η δημιουργία απασχόλησης με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην θιγεί η ασφάλεια των ήδη απασχολούμενων.

Γηράσκουμε…

Κατά την τελευταία δεκαετία, η δημογραφική πυραμίδα, δηλαδή η σύνθεση του πληθυσμού και του εργατικού δυναμικού κατά ομάδες ηλικιών μεταβλήθηκε σημαντικά.
Συγκεκριμένα, στο χρονικό διάστημα 1990-1998, σημειώθηκε αύξηση του πληθυσμού κατά 9% συνολικά.
Τα άτομα ηλικίας 65/69 ετών καθώς και τα άτομα ηλικίας 70-74 ετών σημείωσαν τις υψηλότερες αυξήσεις (κατά 39,4% και 42,2% αντίστοιχα) από οποιαδήποτε άλλη ηλικιακή ομάδα.
Αντίθετα, τα ποσοστά αύξησης των νέων ήταν μικρότερα του μέσου όρου, μία δε ομάδα, οι νέοι ηλικίας 15-19 ετών, μειώθηκε σε απόλυτο μέγεθος (κατά 2,5% στο ίδιο χρονικό διάστημα).
Ως αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων, οι ηλικιωμένοι συγκροτούν το 1998 μεγαλύτερο μερίδιο του πληθυσμού, απ΄ ότι το 1990.
Τα άτομα ηλικίας 65-69 ετών αποτελούν πλέον το 7,6% του πληθυσμού (σε σχέση με 5,9% το 1990), ενώ τα πλέον ηλικιωμένα άτομα, 70-74 ετών το 5,8% του πληθυσμού (σε σχέση με μόλις 4,4% το 1990).
Κατά συνέπεια, η εικόνα όσον αφορά τη σύνθεση του πληθυσμού από πλευράς ηλικιών, αλλάζει προς όφελος των μεγαλυτέρων σε ηλικία ατόμων και σε βάρος φυσικά των νέων.

Φτώχεια

Το πρόβλημα της ελλιπούς εκπαίδευσης του «ώριμου» τμήματος του εργατικού δυναμικού συνδέεται, όπως είναι φυσικό άμεσα με προβλήματα όπως η μακροχρόνια ανεργία των ηλικιωμένων ατόμων, η επισφαλής απασχόληση καθώς και η φτώχεια.
Αναφορικά με την τελευταία και σύμφωνα με εκτιμήσεις της EUROSTAT, η Ελλάδα εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό νοικοκυριών σε κατάσταση φτώχειας ανάμεσα σε όλες τις χώρες της Ε.Ε., με εξαίρεση την Πορτογαλία.
Πιο συγκεκριμένα σε σχέση με τον Κοινοτικό μέσο όρο 17% για το 1993, η Ελλάδα εμφανίζει ποσοστό φτωχών νοικοκυριών 24%.
To ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε 872.000 νοικοκυριά, στα οποία διαβιούν 2.258.000 άτομα, εκ των οποίων τα 380.000 είναι παιδιά κάτω των 16 ετών.

Στατιστικά στοιχεία

Τα άτομα που «πάσχουν» από σωματικές, αισθητήριες, νοητικές και διανοητικές διαταραχές αντιπροσωπεύουν κατά μέσο όρο το 12% του πληθυσμού των ευρωπαϊκών χωρών και στην Ελλάδα ο αριθμός τους ανέρχεται σε 959.400 άτομα (9,3% του πληθυσμού), σύμφωνα με εκτιμήσεις της Eurostat.
Τα τελευταία 20 χρόνια θεσπίστηκαν σημαντικά μέτρα αποκατάστασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες και ένταξής τους στην κοινωνική ζωή. Παρόλα αυτά ο επαγγελματικός και ο κοινωνικός αποκλεισμός των ατόμων με ειδικές ανάγκες δεν έχει αντιμετωπιστεί ακόμα.
Η ανεργία, όπως εκτιμήθηκε από το Σύμβουλο Αξιολόγησης του Ε.Π. “Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας”, για τα άτομα με σοβαρά εμπόδια είναι 64% για τους άνδρες και 88% για τις γυναίκες.
Η πλειοψηφία των ατόμων με ειδικές ανάγκες παραμένει χωρίς κατάλληλη για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας επαγγελματική κατάρτιση και η δυνατότητα ένταξής τους στην αγορά εργασίας είναι πολύ περιορισμένη, ενώ η ειδική επαγγελματική εκπαίδευση στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα παρουσιάζει υποτυπώδη μορφή.
Επιπλέον, τα προγράμματα που εφαρμόζονται έχουν μικρά ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με στοιχεία της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ, το σύνολο των τοποθετήσεων σε θέση εργασίας για την περίοδο 1994-1998 αποτελεί το μόλις το 17,5% των εγγραφέντων ανέργων, ενώ οι θέσεις που πληρώθηκαν ήταν κυρίως ανειδίκευτης ή ημιειδικευμένης εργασίας στους ασταθείς κλάδους της οικονομίας, με χαμηλό κοινωνικό γόητρο και χαμηλές αποδοχές.
Τα δεδομένα αυτά αποδεικνύουν (ακόμη και στους κυβερνούντες), ότι υπάρχουν έντονες διακρίσεις και ανισότητες στην αγορά εργασίας σε βάρος των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Τέλος, τα παραγωγικά εργαστήρια και οι συνεταιρισμοί για τα άτομα που πάσχουν από ψυχικές και διανοητικές ασθένειες εξακολουθούν να λειτουργούν άτυπα, όσον αφορά την νομική τους μορφή και παραμένουν ακόμα στο στάδιο της «προστατευόμενης» απασχόλησης χωρίς να έχουν αξιοποιηθεί οι δυνατότητες για τη μετεξέλιξή τους σε αυτόνομες παραγωγικές μονάδες.

Κοινοτικά προγράμματα

Ο πιο οικείος τρόπος χρηματοδότησης των οργανώσεων που διοικούνται από αναπήρους υπήρξε ανέκαθεν οι επιχορηγήσεις από το κράτος και την κοινότητα.
Όμως, η ζωή αλλάζει και μαζί με αυτή αλλάζουν και οι κοινωνικές και οι πολιτικές σκοπιμότητες τόσο του κράτους όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στις νέες προτεραιότητες βρίσκεται πλέον το internet, η διαχείριση και η οργάνωση των πληροφοριών.
Μέχρι σήμερα οι οργανώσεις αδυνατούν να ανταποκριθούν σε αυτό το στόχο. Σε μεγάλο βαθμό υποτιμούν το internet ως εργαλείο και ως μέσο. Τα λιγοστά internet sites είναι κενά από επισκέπτες και χρειάζεται πολύς μεγάλος κόπος και τεχνογνωσία για να τα βρει ο επισκέπτης.
Από την άλλη, ενώ το internet είναι φθηνό, τα λιγοστά internet sites είναι γυμνά από πληροφορία, ενώ τα συνδικαλιστικά στελέχη σπανίως χρησιμοποιούν το email.
Ενώ η λεγόμενη Κοινωνία των Πληροφοριών φιλοδοξεί να δημιουργήσει χρήσιμα εργαλεία για τους πολίτες με αναπηρίες και ενώ υπάρχουν χιλιάδες πολίτες με αναπηρίες δικτυωμένοι, οι οργανώσεις αρνούνται να πειθαρχήσουν στις κοινωνικές επιταγές.
Το χειρότερο είναι πως οι οργανώσεις δηλώνουν «δυκτιωμένες». Το ακόμη χειρότερο είναι πως, μέσα στην άγνοιά τους, πιστεύουν πως είναι δικτυωμένες.
Η αλήθεια είναι πως δεν αρκεί ένα domain name για τη δικτύωση.
Στην Ελλάδα όμως δηλώνουν δικτυωμένοι ακόμη και όσοι δεν ξέρουν τι θα πει domain name.
Θα έπρεπε να ντρεπόμαστε ως κράτος και ως πολιτισμός. Έχουμε καταστρέψει κάθε έννοια και κάθε αξία.

Επιχειρηματικότητα

Τα προηγούμενα χρόνια υλοποιήθηκαν πολλά προγράμματα που είχαν ως στόχο την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.
Ωστόσο η οικονομική βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, οι οποίες δημιουργήθηκαν, ήταν πολλές φορές αμφίβολη, κυρίως λόγω έλλειψης επιχειρηματικού πνεύματος και αντίστοιχης διάθεσης, από αρκετούς από τους συμμετέχοντες στα προγράμματα αυτά.
Επίσης αποδείχθηκε ιδιαίτερα κρίσιμη για την επιτυχία του εγχειρήματος, η εξασφάλιση χρηματοπιστωτικής στήριξης των νέων επιχειρηματιών, σε συνδυασμό με την εκπόνηση συγκροτημένου αρχικού σχεδιασμού, ο οποίος να καλύπτει όλες τις παραμέτρους της δημιουργίας επιχείρησης, πέρα από την παροχή σχετικής κατάρτισης και επιδότησης της δημιουργίας της.

Κοινωνική οικονομία

Η ανάπτυξη του κοινωνικού τομέα της οικονομίας και η αντίστοιχη καθοδήγηση όσων επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, ήταν στο επίκεντρο προγραμμάτων που κατ’ αρχήν επιχείρησαν να προσανατολίσουν σε αυτές τις δραστηριότητες άτομα αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις είχαν άμεση συνάφεια με τα αντικείμενα δραστηριότητας (π.χ. παροχή υπηρεσιών ειδικής φροντίδας από ΑΜΕΑ).
Στα περισσότερα σχέδια με ανάλογο περιεχόμενο, ήταν καθοριστική η συμμετοχή φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς οι δραστηριότητες της κοινωνικής οικονομίας είναι ακόμη περισσότερο συνυφασμένες με τον δημόσιο/κοινωφελή σκοπό και λιγότερο με την ιδιωτική – επιχειρηματική πρωτοβουλία.
Διαπιστώθηκε πως τα προηγούμενα σχήματα οργάνωσης της κοινωνικής οικονομίας ήταν ανεπαρκή έτσι με το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το EQUAL, επιχειρείται η σύνδεση και η ανάδειξη των δυνατοτήτων της ιδιωτικής δραστηριοποίησης στον κοινωνικό τομέα, ως συμπληρωματικής των δημοσίων παρεμβάσεων.

Καινοτόμες αντιλήψεις της καινοτομίας

Στην Ελλάδα είσαι ότι δηλώσεις. Ιδιαιτέρως όταν πρόκειται για αφηρημένες έννοιες, όπως λ.χ. η έννοια της καινοτομίας, οι νεοελληνες αυθαιρετούν:
Η εκτίμηση του βαθμού καινοτομίας που επιτεύχθηκε από τα προγράμματα των πρωτοβουλιών ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ και ADAPT αποτελεί καθοριστικό κριτήριο για την εξακρίβωση της ακριβούς προστιθέμενης αξίας που είχαν οι χρηματοδοτηθείσες παρεμβάσεις. Σύμφωνα με τα πορίσματα των on-going αξιολογήσεων υπήρξε κατ’ αρχήν μια μεθοδολογική / τεχνική δυσκολία που συνδέεται με την ίδια την ουσία της καινοτομίας στις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων.
Ειδικότερα παρατηρήθηκε μια κατ’ αρχήν διάσταση μεταξύ της καινοτομίας που προσδιορίστηκε από αντικειμενικά κριτήρια και κατευθύνσεις των εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών και της έννοιας της καινοτομίας που υιοθέτησαν οι φορείς υλοποίησης και αποτυπώθηκε στις αξιολογικές έρευνες.
Για παράδειγμα μεγάλος αριθμός φορέων υλοποίησης εντάσσει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας με τους διακρατικούς φορείς στην καινοτομική διάσταση των σχεδίων, ενώ στην ουσία αποτελεί μέσο παραγωγής καινοτομίας.
Επίσης σημαντικός αριθμός συντονιστών φορέων θεωρεί ως καινοτομική τη σύνθεση των εταιρικών σχέσεων, οι οποίες και σύμφωνα με αντικειμενικά αξιολογικά κριτήρια επιβεβαιώνουν σε αρκετές περιπτώσεις την άποψη αυτή, λόγω του πρωτοποριακού χαρακτήρα που έχει τις περισσότερες φορές η συνεργασία ευρέως φάσματος φορέων, συμπεριλαμβανομένων και αντιπροσωπευτικών οργανισμών των επωφελούμενων ομάδων.

Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL

Μία νέα Κοινοτική Πρωτοβουλία εμφανίστηκε και φέρει το όνομα EQUAL. Πρωταρχικός στόχος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL είναι η ανάπτυξη και η προώθηση νέων τρόπων και πρακτικών στον τομέα της απασχόλησης για την αντιμετώπιση κάθε μορφής διακρίσεων και ανισοτήτων που βιώνουν όσοι επιζητούν πρόσβαση στην αγορά εργασίας ή βρίσκονται ήδη σε αυτή, αξιοποιώντας τις εμπειρίες των Πρωτοβουλιών ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ και ADAPT.
Η Πρωτοβουλία θα υλοποιηθεί μέσω Αναπτυξιακών Συμπράξεων που μπορεί να καθιερωθούν σε τοπικό, περιφερειακό ή και κλαδικό επίπεδο. Τα σχέδια των Αναπτυξιακών Συμπράξεων θα δράσουν σε ορισμένα θεματικά πεδία, τα οποία ορίζονται στα πλαίσια των τεσσάρων αξόνων της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση και θα επιλεγούν από κάθε κράτος μέλος ανάλογα με τις ανάγκες και προτεραιότητες των αγορών εργασίας.
Οι τέσσερις άξονες για την απασχόληση δίνουν έμφαση στα εξής πεδία παρέμβασης:
Στη βελτίωση της απασχολησιμότητας,
Στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος,
Στην ενθάρρυνση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των απασχολουμένων,
Στην ενίσχυση των πολιτικών ίσων ευκαιριών για γυναίκες και άνδρες.
Ένα από τα κυρίαρχα στοιχεία της Πρωτοβουλίας αποτελεί η χρήση καινοτόμων προσεγγίσεων ως μέσο για την επίτευξη των στόχων των Αναπτυξιακών Συμπράξεων. Επιπλέον, ως κυριότερο στοιχείο κρίνεται η ανάπτυξη επιτυχών καινοτομιών, μέσω διακρατικής συνεργασίας, που να έχουν δυνατότητα ευρύτερης εφαρμογής και διάδοσής τους, προκειμένου να επιτευχθεί ο μέγιστος αντίκτυπος στην κεντρική πολιτική.

Η καινοτομία στην Equal

Παρά την παρατηρούμενη αρκετές φορές δυσκολία συγκεκριμενοποίησης της καινοτομίας σε επίπεδο υλοποιούμενων σχεδίων, για την εφαρμογή της EQUAL, η καινοτομία προσεγγίζεται με βάση αντικειμενικά και λειτουργικά κριτήρια.
Η αφηρημένη αναφορά στο νεωτεριστικό χαρακτήρα μιας προτεινόμενης μεθόδου, ή ενός προϊόντος δεν θα επαρκεί για τον χαρακτηρισμό του σχεδίου ως καινοτομικού, εφ’ όσον δεν συνδέεται με την αύξηση της αποτελεσματικότητας, ή την παροχή λύσεων σε συγκεκριμένα προβλήματα που αφορούν στα εμπόδια πρόσβασης στην αγορά εργασίας διαφόρων μειονεκτουσών ομάδων, στην άρση των ανισοτήτων, στην προσαρμογή στις νέες τεχνολογικές και οικονομικές εξελίξεις, στη διεύρυνση της πρόσβασης στην επαγγελματική κατάρτιση και στην ανάπτυξη του κοινωνικού τομέα της οικονομίας. Από την άποψη αυτή θα πρέπει να είναι εμφανής η προστιθέμενη αξία κάθε στοιχείου που προβάλλεται ως καινοτομικό, είτε αναπτύσσεται για πρώτη φορά, είτε μεταφέρεται από κάποιο άλλο επίπεδο ή χώρο.
Ειδικότερα η ζητούμενη από τα σχέδια καινοτομία θα αναφέρεται i) στις προτεινόμενες διαδικασίες και μεθόδους, ii) στους ειδικούς στόχους των ενεργειών και iii) στο περιεχόμενο των ενεργειών, είτε ως προς τα προϊόντα και τα λοιπά αποτελέσματα, είτε ως προς το είδος των δράσεων και τη διάρθρωση της εταιρικής σχέσης. Παρ’ όλο που τελικώς ζητούμενο από την πρωτοβουλία είναι η ανάδειξη πραγματικά νέων παρεμβάσεων και αντιλήψεων, δεν είναι αναγκαίο κάθε σχέδιο να προτείνει ριζικά νέες προσεγγίσεις για τα παραπάνω σημεία, καθώς σύμφωνα και με την τυπολογία της έννοιας της καινοτομίας εκτιμάται εξίσου θετικά και εάν απλώς επιχειρείται η μεταφορά και προσαρμογή της καινοτόμου παρέμβασης σε άλλες περιοχές, θεματικά αντικείμενα και ομάδες στόχου, από αυτά στα οποία ήδη εφαρμόζεται με επιτυχία. Η οριστική πάντως αποτίμηση της καινοτομίας θα γίνεται με βάση την υφιστάμενη κατάσταση στην αγορά εργασίας, τη λειτουργία των επιχειρήσεων και τα συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης, αλλά και τη δυνατότητα των προτεινομένων παρεμβάσεων να επιφέρουν βελτιώσεις και καινοτομικές αλλαγές στις εθνικές πολιτικές για την απασχόληση.

Αναπτυξιακές Συμπράξεις

Ως συνέχεια των εταιρικών σχέσεων που οργανώθηκαν με λιγότερο τυποποιημένο τρόπο σε παλαιότερες κοινοτικές πρωτοβουλίες, οι αναπτυξιακές συμπράξεις στην EQUAL, θα είναι το κύριο εργαλείο για την προώθηση συνθετικών και όσο το δυνατόν περισσότερο αντιπροσωπευτικών και ολοκληρωμένων προσεγγίσεων στα ζητήματα που τίθενται από τα επιμέρους θεματικά πεδία. Ενθαρρύνεται η συγκρότηση συμπράξεων που ανάλογα και με το θεματικό πεδίο του σχεδίου θα περιλαμβάνουν το ευρύτερο δυνατό φάσμα φορέων που σχετίζονται με το συγκεκριμένο αντικείμενο.
Οι αναπτυξιακές συμπράξεις ως ad hoc ενώσεις φορέων θα αποτελούν τους μοναδικούς δικαιούχους χρηματοδότησης από την EQUAL και σε αυτές θα μπορούν να συμμετέχουν δημόσιοι φορείς, οργανισμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεις με ιδιαίτερη προτίμηση στις μικρομεσαίες, επαγγελματικές ενώσεις, κοινωνικοί εταίροι και μη κυβερνητικοί οργανισμοί. Η σύνθεση των συμπράξεων θα πρέπει να εξασφαλίζει εκτός από την ανάπτυξη καινοτόμων και αποτελεσματικών προσεγγίσεων στα προβλήματα που αναφέρονται σε κάθε θεματικό πεδίο και τη δυνατότητα ευρύτερης υιοθέτησης και ενσωμάτωσης των προτεινομένων λύσεων σε πολιτικές που θα εφαρμοστούν σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.
Η εκπροσώπηση των φορέων στις αναπτυξιακές συμπράξεις και οι μηχανισμοί υλοποίησης των ενεργειών θα διασφαλίζουν την ενσωμάτωση των συνολικών στόχων του Σχεδίου καθώς και των επί μέρους στόχων των ενεργειών στη συνολική δραστηριότητα και τον προγραμματισμό του φορέα, κατά τη διάρκεια εξέλιξης του Σχεδίου. Και τούτο διότι, η δυναμική της αναπτυξιακής σύμπραξης αναπτύσσεται μόνον όταν, η επίδραση των στόχων στη συνολική πολιτική των φορέων που συμπράττουν, ξεκινάει από τη στιγμή του σχεδιασμού και όχι με την εκ των υστέρων «βίαιη» ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων. Επίσης, και η καινοτομία ελέγχεται και αξιολογείται πιο αποτελεσματικά, όταν εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις ένταξής της στο θεσμικό, διοικητικό και διαχειριστικό πλαίσιο των φορέων εφαρμογής. Τελικά, το Σχέδιο στο σύνολό του, ως μία εκ των προτέρων συμφωνημένη διαδικασία βελτίωσης ή προώθησης νέων συστημάτων, θα είναι οργανικά ενταγμένο στον αντίστοιχο τομέα δραστηριότητας των φορέων που απαρτίζουν την αναπτυξιακή σύμπραξη.

Επιχειρήσεις αναπήρων

Τελικά πολλοί είναι οι έλληνες και οι ελληνίδες με αναπηρίες που έχουν δημιουργήσει μόνοι τους ή με συνεργάτες επιχειρήσεις ή συμμετέχουν σε εταιρείες κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές. Είναι πολλοί αυτοί που συμβάλουν στην ολοκλήρωση της Ελληνικής κοινωνίας αναπτύσσοντας κοινωνική επιχειρηματικότητα με internet sites, με κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, με φιλανθρωπικά σωματεία και άλλα πολλά δημιουργικά εγχειρήματα.
Μέχρι σήμερα κανείς φορέας, ούτε το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ, δεν έχει καταγράψει αυτό το νέο ρεύμα αισθητικής, δημιουργικότητας και υπέρβασης, μολονότι αποτελεί υγιή εκδοχή δημόσιας έκφρασης μίας αξιοβίωτης αναπηρίας επειδή σπρώχνει τα όρια, τους περιορισμούς και τη σύγκριση.
Στις επιχειρήσεις, στις εταιρείες και στα σωματεία συγκαταλέγονται και όσες έχουν πάρει την αναπηρία στα σοβαρά και απασχολούν επαγγελματικά στελέχη με αναπηρίες.
Είναι πολύ δύσκολη η ταυτοποίηση αυτού του καινοτόμου ρεύματος: είναι πολλοί αυτοί που ακριβοδίκαια αποτελούν παράγοντες και ανήκουν στη κοινότητα της υπέρβασης.
Αντικειμενικά, αυτοί που ζουν κάτω από συνθήκες αναπηρίας και καινοτομούν ανήκουν και είναι παράγοντες υπέρβασης. Όμως δεν είναι οι μόνοι: Υπάρχουν δεκάδες κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρίες και μεμονωμένοι επαγγελματίες, επιχειρηματίες, επιστήμονες, φιλανθρωπικά σωματεία κ.ο.κ. που τολμούν να ονειρεύονται και να υλοποιούν την υπέρβαση, τους δραστήριους τρόπους ζωής επειδή η αναπηρία δεν είναι τόσο δύσκολη για να τους σταματήσει και επειδή τίποτα δε θα σταματήσει το όνειρο της υπέρβασης.

Κοινωνική πολιτική από την Τ.Α.

ΣTH ΔHMIOYPΓIA 53.860 νέων θέσεων εργασίας, από τις οποίες 36.739 στην Tοπική Aυτοδιοίκηση και 17.121 στον ιδιωτικό τομέα, προxωρεί μέxρι το 2006, η κυβέρνηση, στο πλαίσιο του προγράμματος “Tοπική Aυτοδιοίκηση και απασxόληση”.
Oι πρώτες δράσεις που θα προκηρυxθούν εντός των προσεxών ημερών αφορούν στις κοινωνικές υπηρεσίες (βρεφονηπιακοί-νηπιακοί σταθμοί, κέντρα κοινωνικής μέριμνας κ.λπ.), ενώ οι υπόλοιπες περιλαμβάνουν έργα όπως: καινοτομίες και νέες τεxνολογίες (θα δημιουργηθούν 17.121 θέσεις απασxόλησης στον ιδιωτικό τομέα), αστική ανάπτυξη, ανάπτυξη υπαίθρου και τοπικές πρωτοβουλίες. O συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων διαμορφώνεται στα 235,2 δισ. δραxμές.
Oπως ανακοίνωσαν xθες η υπουργός Eσωτερικών B. Παπανδρέου και ο υπουργός Eργασίας T. Γιαννίτσης, το πρόγραμμα εντάσσεται στο Γ’ KΠΣ (στα Περιφερειακά Προγράμματα – ΠEΠ) και οι προκηρύξεις θα γίνουν από τις Περιφέρειες. Eνδιαφέρον μπορούν να εκδηλώσουν δημοτικές επιxειρήσεις και αναπτυξιακές εταιρείες της αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού.
Για τον άξονα “κοινωνικές υπηρεσίες” (προβλέπεται η δημιουργία 1.600 νέων μονάδων και 8.119 νέων θέσεων εργασίας).

Πρωτότυπες ανθρωπιστικές ιδέες για τους ασθενείς με AIDS από το Μεξικό

Την απόλυση του επικεφαλής της επιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων μιας Πολιτείας του Μεξικού σύμφωνα με τον οποίο θα πρέπει να σκοτώσουν όσους έχουν προσβληθεί από AIDS, απαίτησαν Μεξικανικές ανθρωπιστικές οργανώσεις.
Ο κ. Ομάρ Ανκόνα, επικεφαλής της επιτροπής δικαιωμάτων του ανθρώπου της Πολιτείας του Γιουκατάν, είχε δηλώσει ότι “αν ένας άνθρωπος που πάσχει από AIDS ξεπεράσει τα όρια της καθιερωμένης ασφάλειας, πρέπει να τον σκοτώνουν” και ότι “…θα έπρεπε να τους βάλουν σε ένα νησί όπου δεν θα μπορούσαν να μολύνουν κανέναν”.
Αν και ο κ. Ομαρ προσπάθησε να ανασκευάσει τις δηλώσεις του, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις επιμένουν να απομακρυνθεί από τα καθήκοντα του και επιπλέον να δώσουν οι αρχές σαφείς οδηγίες για την περιποίηση που δικαιούνται να έχουν οι πάσχοντες από AIDS. Οι οργανώσεις αυτές υποστηρίζουν ότι δύο ασθενείς πέθαναν πρόσφατα αφού ένα νοσοκομείο της πόλης Μερίντα, στην πολιτεία του Γιουκατάν, αρνήθηκε να τους νοσηλεύσει.

470.000 δρχ. για εξαγορά 250 ημερών ασφάλισης

Περίπου μισό εκατομμύριο δραχμές (469.750 δρχ.) θα κοστίσει το δικαίωμα απόκτησης προσωρινής άδειας παραμονής για τους αλλοδαπούς με την εξαγορά 250 ημερών ασφάλισης εργασίας.
Ακόμη για ασφάλιση στο ΤΕΒΕ το ύψος του ποσού ανέρχεται στις 487.000 δραχμές, ενώ για τον ΟΓΑ απαιτείται η καταβολή 100.000 δραχμών.
Τα παραπάνω ανακοινώθηκαν χθες από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που ταυτοχρόνως ανακοίνωσε ότι: Με την αναγνώριση των 250 ημερών εργασίας ο αλλοδαπός στοιχειοθετεί δικαίωμα για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι αλλοδαποί θα πρέπει να αποταθούν στο τηλέφωνο 1464.
Αυτή η ρύθμιση αφορά πολλούς έλληνες με αναπηρίες που απασχολούν αλλοδαπούς βοηθούς.

9000 Έλληνες θα έχουν χάσει τη ζωή τους σε τροχαία, μέχρι το 2004

Μέχρι το 2004, περίπου 9000 Έλληνες θα έχουν χάσει τη ζωή τους στα 100.000 χιλιάδες τροχαία ατυχήματα που θα γίνουν, αν όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες δεν αλλάξουν στάση, σύμφωνα με το “Ενημερωτικό Δελτίο”, επίσημο έντυπο του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων.
Σύμφωνα με τους συγκοινωνιολόγους οι δυσοίωνες αυτές προβλέψεις βασίζονται στα εξής στοιχεία:
α) Μόνο το 20% των οδηγών και συνεπιβατών χρησιμοποιούν ζώνη ασφαλείας ή κράνος.
β) Το 90% των οδηγών δηλώνει ότι οι άλλοι οδηγοί ευθύνονται για τα ατυχήματα και μόνο το 20% παραδέχεται ότι παραβιάζει τα όρια ταχύτητας.
γ) Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης δεν υπάρχει ούτε ένας συγκοινωνιολόγος προκειμένου να υποστηρίξει επιστημονικά τον κατάλληλο σχεδιασμό.
δ) Το ίδιο το ΥΠΕΧΩΔΕ “διαφημίζει” τις υπερβολικές ταχύτητες. Για να διανύσεις 15 χιλιόμετρα της Αττικής Οδού σε 6 λεπτά -όπως διαφημίζεται- πρέπει να αναπτυχθεί ταχύτητα που να υπερβαίνει το όριο του ΚΟΚ (120 χιλ.).

Ο χυμός μούρων προφυλάσσει από τις ουρολοιμώξεις

Ο χυμός μούρων (το cranberry) προσφέρει προστασία από τις λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος, σύμφωνα με έρευνα Φινλανδών επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο του Ούλου.
Όπως μεταδίδει το BBC, οι επιστήμονες μελέτησαν τη σχέση που έχει ο εν λόγω χυμός με την πρόληψη των ουρολοιμώξεων και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ένα ποτήρι χυμού την ημέρα μειώνει κατά το ήμισυ την πιθανότητα μολύνσεων.
Οι ερευνητές τόνισαν ότι δεν έχουν εντοπίσει το ακριβές αίτιο της προστασίας που προσφέρει ο χυμός, αλλά προγενέστερες έρευνες έχουν δείξει ότι κάποια συστατικά του, μια μορφή τανινών, εμποδίζουν τα βακτήρια Escherichia coli να προσκολληθούν στα κύτταρα του οργανισμού και να προκαλέσουν λοίμωξη.
Το cranberry χρησιμοποιείται ευρέως στα άλλα κράτη σε μορφή χαπιών επειδή δεν έχει θερμίδες.

Αυξάνονται οι δωρητές οργάνων σώματος

Σημαντική αύξηση που φθάνει το 25% το πρώτο εξάμηνο του 2001 έναντι του ίδιου χρονικού διαστήματος του 2000, παρατηρείται στην εγγραφή δωρητών οργάνων σώματος, σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμόσχευσης.
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία το 2000 πραγματοποιήθηκαν στο Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου 32 μεταμοσχεύσεις κυρίως νεφρού, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2001 οι μεταμοσχεύσεις έχουν φθάσει τις 45.
Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Οργανισμού, καθηγητής Ιωάννης Βλαχογιάννης, ο Οργανισμός φιλοδοξεί να καλύψει το οργανόγραμμά του μέχρι το τέλος του 200, με την στελέχωσή του και την παράλληλη ανάπτυξή του στην περιφέρεια με τη λειτουργία γραφείων σε Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Ιωάννινα, Ηράκλειο και Λάρισα.

ΠΟΙΑ ΧΕΡΙΑ ζητούν – δεν ζητούν

Προσωπικό κυρίως χαμηλών προσόντων ζητούν οι επιχειρήσεις ενώ αποφεύγουν πτυχιούχους, γυναίκες και άτομα με ειδικές ανάγκες. Έρευνα της Metron Analysis σε 6.000 επιχειρήσεις έδειξε ότι ζήτηση έχουν οι πωλητές, ανειδίκευτοι εργάτες, οδηγοί φορτηγών, χειριστές μηχανών, λογιστές, κ.λ.π. Λόγω συγκυρίας (ολυμπιακά και δημόσια έργα) ζητούνται και πολιτικοί μηχανικοί και τεχνολόγοι δομικών έργων. Το 65,7% των επιχειρήσεων ζητούν μόνιμους, το 34,3% προτιμούν εποχικούς υπαλλήλους.

Kαταργούνται οι λογαριασμοί στεγαστικού ταμιευτηρίου

AΠO THN 1η Iουλίου 2001, θα καταργηθεί -σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες- η δυνατότητα ανοίγματος νέων λογαριασμών καταθέσεων στεγαστικού ταμιευτηρίου.
Eιδικότερα, μετά από τις εξελίξεις οι οποίες έxουν σημειωθεί στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα με την απορρόφηση της Kτηματικής Tράπεζας από τη μητρική, Eθνική και τη μετεξέλιξη της Aspis Bank σε τράπεζα που δεν θα ασκεί μόνο εργασίες στον τομέα της στεγαστικής πίστης, η Tράπεζα της Eλλάδος μελετά την κατάργηση της σxετικής πράξης η οποία προέβλεπε τη λειτουργία του στεγαστικού ταμιευτηρίου.
H πρόθεση αυτή συνδέεται και με το γεγονός ότι οι συνθήκες είναι πλέον διαφορετικές σε σxέση με το παρελθόν, αφού η ένταξη στη Zώνη του ευρώ και η συμμετοxή της Tραπέζης της Eλλάδος στο Σύστημα Eυρωπαϊκών Kεντρικών Tραπεζών επιβάλλουν τη δημιουργία ακριβώς ιδίων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων.
Προκειμένου όμως να μη θιγούν τα δικαιώματα λήψης στεγαστικού δανείου με ευνοϊκούς όρους από τους ήδη κατέxοντες τέτοιους λογαριασμούς, θα δοθεί η δυνατότητα εντός 1,5 ή 2 ετών οριστικού κλεισίματος των λογαριασμών αυτής της κατηγορίας.

Eπιδοτούμενα στεγαστικά από όλες τις τράπεζες

EΠIΔOTOYMENA στεγαστικά δάνεια για την αγορά πρώτης κατοικίας μπορούν στο εξής να xορηγούν όλες οι εμπορικές τράπεζες, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Eθνικής Oικονομίας και Oικονομικών κ. Γ. Παπαντωνίου που εστάλη για δημοσίευση στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως.
Mέxρι τώρα επιδοτούμενα στεγαστικά δάνεια xορηγούσαν μόνο η Eθνική Tράπεζα και η Aspis Bank και το μέτρο αποβλέπει στη δημιουργία ισότιμων συνθηκών ανταγωνισμού για όλες τις εμπορικές τράπεζες.
Eξάλλου, με κοινή απόφαση των υπουργείων Eθνικής Oικονομίας και Oικονομικών, αναπροσαρμόζεται η αξία του ακινήτου επί τη βάσει της οποίας ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να παίρνει στεγαστικό δάνειο λόγω αύξησης των αντικειμενικών τιμών. H απόφαση ελήφθη επειδή η αύξηση των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων είxε ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό πολλών ενδιαφερομένων, που επρόκειτο να αγοράσουν πρώτη κατοικία ή είxαν υποβάλει αίτηση για τη xορήγηση δανείου, από την επιδότηση του επιτοκίου. Tο επιδοτούμενο δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου μέxρι 15 εκατ. δρx. και το 80% για αντικειμενικές αξίες πέραν του ποσού αυτού. Eπίσης αναπροσαρμόζεται προς τα πάνω και το ύψος του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος μέxρι του οποίου οι δανειολήπτες θα μπορούν να λαμβάνουν επιδοτούμενο στεγαστικό δάνειο.
Oι νέες ρυθμίσεις ισxύουν αναδρομικά από τις 5 Mαρτίου που ισxύουν οι νέες αυξημένες αντικειμενικές αξίες μεταβίβασης ακινήτων.

ΣτΕ : γυναίκες το 10% του πυροσβεστικού σώματος

«Ναι» είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας στην ποσόστωση του 10% για την εισαγωγή γυναικών στο Πυροσβεστικό Σώμα. Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ότι είναι συνταγματικά επιτρεπτή η απόκλιση από την αρχή της ισότητας των δύο φύλων όταν η αναγκαιότητά της δικαιολογείται και τεκμηριώνεται από την Πολιτεία.
Με αυτό το σκεπτικό το Ε’ τμήμα του ΣτΕ έκρινε νόμιμο σχέδιο προεδρικού Διατάγματος με το οποίο ρυθμίζονται διάφορα θέματα εξετάσεων των υποψηφίων για την εισαγωγή στη Σχολή Δοκίμων Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και μεταξύ άλλων τίθεται και ως όριο για την εισαγωγή γυναικών στη σχολή το ποσοστό του 10%. Συγκεκριμένα, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο νόμο 2713/1999 κατ’ εξουσιοδότηση του οποίου εκδόθηκε το σχέδιο π.δ., επισημαίνει ότι παρατίθενται συγκεκριμένα κριτήρια, αναγκαία για την επίτευξη των επιδιωκομένων σκοπών του Πυροσβεστικού Σώματος και συνεπώς η εισαγόμενη απόκλιση δικαιολογείται από απροχρώντες λόγους. Ποια είναι αυτά τα κριτήρια; Αυξημένα επίπεδα μυϊκής δύναμης, ταχύτητας και αντοχής, τα οποία κατά τεκμήριο διαθέτουν, λόγω βιολογικών ιδιαιτεροτήτων, οι άνδρες και είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του μεγαλύτερου μέρους των δραστηριοτήτων του σώματος (πυρκαγιές, σεισμοί, πλημμύρες. Αντίθετα, μόνο ένα 10% αντιστοιχεί στη δύναμη προσωπικού που ασχολείται μόνο με δραστηριότητα διοικητικής υποστήριξης,(όπως είναι οι ανακριτικές πράξεις) δηλαδή με εργασίες στις οποίες ο παράγων φύλο δεν ασκεί επιρροή. Με βάση αυτά τα δεδομένα το Ε’ τμήμα του δικαστηρίου στο 156/2001 πρακτικό του θεωρεί νόμιμη την ποσόστωση του 10%.Σημειώνεται ότι στο παρελθόν, σε ανάλογες περιπτώσεις το ΣτΕ είχε κρίνει αντισυνταγματική την ποσόστωση για την είσοδο γυναικών σε άλλες σχολές (όπως είναι οι Στρατιωτικές), διότι η Πολιτεία δεν δικαιολογούσε πλήρως τους λόγους που επέβαλαν τη
διάκριση μεταξύ των δύο φύλων.
Μήπως τελικά πρέπει να γίνει αντιληπτή η έννοια της διάκρισης με μία πιο ευρεία έννοια;

H ιδιωτική παιδεία αντίπαλος της ανεργίας

H KATAΠOΛEMHΣH της ανεργίας περνάει μέσα από την εξειδίκευση και την επανακατάρτιση των εργαζομένων και ανέργων, ώστε αυτοί να καλύπτουν τις τρέxουσες και μελλοντικές ανάγκες των ελληνικών επιxειρήσεων.
Πάνω σε αυτή τη βάση μπορεί να ασκηθεί μια μακροxρόνια πολιτική για την καταπολέμηση της ανεργίας στη xώρα μας, καθώς έρxονται τώρα έρευνες να αποκαλύψουν ότι, το ένα τρίτο των επιxειρήσεων αντιμετωπίζει προβλήματα από έλλειψη εξειδικευμένης εργασίας. Δηλαδή, η Eλλάδα που αντιμετωπίζει διαρθρωτικά πλέον προβλήματα από την ιδιαίτερα αυξημένη ανεργία δεν έxει τους μηxανισμούς εκείνους που θα της επιτρέψουν να την καταπολεμήσει, μέσω της ταxείας εξειδίκευσης των εργαζομένων.
H διαπίστωση αυτή είναι εξαιρετικά σημαντικά, καθώς έρxεται να αποκαλύψει κάτι που οι πάντες γνωρίζουν αλλά δεν μπορούν να στηρίξουν με συγκεκριμένα στοιxεία. Oτι, δηλαδή, «πάσxει το εκπαιδευτικό σύστημα της xώρας»…
Oταν όμως λέμε ότι το εκπαιδευτικό σύστημα δεν καλύπτει τις ανάγκες της κοινωνίας, στην ουσία αναγνωρίζουμε ότι, αυτό έxει πολύ μεγάλες εσωτερικές αδυναμίες και, ακόμη περισσότερο, συντελεί στην περαιτέρω διεύρυνση του «τεxνολογικού xάσματος» που xωρίζει τη xώρα μας από τις υπόλοιπες xώρες της Eυρωπαϊκής Eνωσης.
Πράγματι, όλες οι έρευνες του Eurostat επιβεβαιώνουν ότι, η Eλλάδα έρxεται τελευταία από πλευράς δαπανών για Eρευνα και Tεxνολογία, που είναι σε άμεση συνάρτηση με την όλη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος της xώρας.
Tο διογκούμενο εμπορικό έλλειμμα της xώρας οφείλεται κυρίως στο ότι, η xώρα έxει παραμείνει στην παραγωγή προϊόντων xαμηλής προστιθέμενης αξίας.
Aπό την άλλη πλευρά όμως οι δαπάνες για προηγμένα συστήματα μηxανοργάνωσης, πληροφορικής κ.λπ έxουν ανέβει κατακόρυφα, αποτέλεσμα της επιδίωξης των ελληνικών επιxειρήσεων να μειώσουν το κόστος παραγωγής και λειτουργίας τους.
Eξάλλου, η ταxεία ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών, των προηγμένων τεxνολογιών κ.λπ δημιουργεί μεγάλες ευκαιρίες για την αξιοποίησή τους από εγxώριες μονάδες, εφ’ όσον διαθέτουν το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό.
Tο κύριο συμπέρασμα είναι, επομένως, ότι το εκπαιδευτικό σύστημα της xώρας εμφανίζει εντυπωσιακές «ανελαστικότητες» στην κατάλληλη εξειδίκευση των φοιτητών και σπουδαστών. Πολύ περισσότερο δεν κατέστη δυνατό το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα να παίξει κάποιο ρόλο στην επανεξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού μέσης ηλικίας που αντιμετωπίζει και τους υψηλότερους κινδύνους να αντιμετωπίσει μακροxρόνια ανεργία.
Mε αυτά τα δεδομένα η Πολιτεία θα έπρεπε να επανεξετάσει τις θέσεις που κατά καιρούς έxει υιοθετήσει για την Iδιωτική Παιδεία, η οποία προσαρμόζεται πολύ ευκολότερα προς τις απαιτήσεις της αγοράς.
O καθορισμός συγκεκριμένων ποιοτικών και ποσοτικών προδιαγραφών για την Iδιωτική Παιδεία είναι αναγκαίος, με στόxο, βέβαια, την επίλυση του οξυμένου προβλήματος των ελληνικών επιxειρήσεων να ικανοποιηθούν οι ανάγκες τους για απόκτηση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία για τις ηλεκτρονικές υπογραφές
Σύμφωνα με το προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 150, που υπεγράφη στις 13 Ιουνίου από τους υπουργούς εσωτερικών, δημόσιας διοίκησης και αποκέντρωσης, εθνικής οικονομίας, δικαιοσύνης και μεταφορών και επικοινωνιών, η Ελλάδα προσαρμόζεται στην Οδηγία 99/93/ΕΚ σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές. Το άρθρο 3 του Π.Δ. αναγνωρίζει ότι «η προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και δημιουργείται από ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο δικονομικό δίκαιο». Το άρθρο 7 αναφέρεται στους παροχείς υπηρεσιών πιστοποίησης οι οποίοι υπόκεινται στις διατάξεις του ν. 2472/1997 και του ν. 2774/1999 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Επαναστατική συσκευή τηλεϊατρικής από την Panasonic

Η συσκευή συνδέεται με μια τηλεφωνική γραμμή και παρέχει τη δυνατότητα αποστολής, μέσω Διαδικτύου, πληροφοριών σχετικά με την αρτηριακή πίεση, τους καρδιακούς παλμούς, τη θερμοκρασία του σώματος ή ακόμη και την προσωπική συνδιάλεξη με κάποιο γιατρό
Μια πρωτότυπη συσκευή, που παρέχει τη δυνατότητα στους χρόνια ασθενείς να στέλνουν από το σπίτι τους αναφορές της κατάστασής τους σε υγειονομικούς φορείς στο Ίντερνετ, παρουσίασε πρόσφατα η ιαπωνική εταιρία Panasonic.
Η συσκευή, που έχει μέγεθος όσο μια κοινή τοστιέρα, συνδέεται με μια τηλεφωνική γραμμή και παρέχει τη δυνατότητα στους ασθενείς να αποστέλλουν στο Διαδίκτυο πληροφορίες σχετικά με την πίεσή τους, τους καρδιακούς τους παλμούς, τη θερμοκρασία τους, το βάρος τους και πλήθος άλλων χαρακτηριστικών του οργανισμού τους.
Οι γιατροί που θα λαμβάνουν τις πληροφορίες, θα μπορούν να αποστέλλουν με τη σειρά τους ηλεκτρονικά μηνύματα στους ασθενείς από τα ιατρεία τους, ακόμη και να προγραμματίσουν το μηχάνημα της Panasonic, ώστε να τους ειδοποιεί άμεσα σε περίπτωση που ο ασθενής παρουσιάσει ασυνήθιστη συμπεριφορά.
Η ίδια συσκευή θα προειδοποιεί τους ασθενείς για την ώρα λήψης της φαρμακευτικής αγωγής τους αλλά και θα παρέχει, μέσω ειδικής ψηφιακής κάμερας, τη δυνατότητα τηλεσυνδιάλεξης με πλήθος γιατρών ή νοσοκόμων.
Η συσκευή θα κυκλοφορήσει σύντομα, σε πρώτη φάση στην Ιαπωνία, στο πλαίσιο έναρξης ειδικής διαδικυακής υπηρεσίας, που θα κοστίζει περίπου 152.000 δρχ. το μήνα ή 5.700.000 δρχ. (!) για ένα συνολικό διάστημα τριών ετών.

Συνέδριο στην Κάλυμνο

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου και το Σωματείο ΑΜΕΑ Καλύμνου διοργάνωσαν το Σάββατο 14/7, στην Κάλυμνο (ξενοδοχείο «Ελιές»), ημερίδα με θέμα «Πρόσβαση στους δημόσιους χώρους και εφαρμογή του ΓΟΚ». Έγιναν πολύ σημαντικές τοποθετήσεις εκπροσώπων ΥΠΕΧΩΔΕ και υπουργείου Πρόνοιας στα ειδικής σημασίας για τη Δωδεκάνησο ζητήματα «Προσβασιμότητα και κοινωνική ένταξη ΑΜΕΑ» και «Δημιουργία τοπικού μοντέλου ανάπτυξης της προσβασιμότητας», αντίστοιχα.
Η ειδική σημασία των ανωτέρω ζητημάτων έγκειται στην ιδιαιτερότητα των κτιρίων που χρησιμοποιούν οι δημόσιες υπηρεσίες της Δωδεκανήσου. Πολλά από αυτά (κυρίως σε Ρόδο, Κω, Κάλυμνο, Λέρο) είναι κατασκευασμένα επί ιταλικής κατοχής, διατηρητέα εξαιρέτου ομορφιάς, αλλά… μη προσβάσιμα στους πολίτες με κινητικά προβλήματα. Οι ομιλητές, μεταξύ των οποίων ήταν και ο αρχιτέκτονας Γεράσιμος Πόλης, κλήθηκαν για να επικυρώσουν το γάμο ομορφιάς και προσπελασιμότητας, με τρόπο τέτοιο, που να υπηρετούνται ισότιμα τα μέρη του… Γάμος επί ίσοις όροις!

Κερατσίνι

Η κ. Ματίνα Τσορτσάνη, αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας Κερατσινίου δήλωσε: «Οι υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο μειονεκτούντα πολίτη είναι ουσιαστικές μονάχα όταν απορρέουν από κεντρικό, στρατηγικό σχεδιασμό, που εγγυάται τη συνέπεια και συνέχειά τους». Από τα κερατσινιώτικα πεπραγμένα, αρκεί η αναφορά του μαραθώνιου για παιδιά με ειδικές ανάγκες, μεγαλύτερου στην Ευρώπη (!), με συμμετοχή όλων των Ειδικών Σχολείων Αττικής, και του προγράμματος ενημέρωσης μαθητών πέμπτης και έκτης τάξης τεσσάρων Δημοτικών σχολείων της περιοχής, για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και τις δραστηριότητές τους. Αμφότερες οι πρωτοβουλίες είναι καινοτόμες, πιλοτικές σε πανελλήνια κλίμακα! Μήνυμα (αβίαστο): Το Κερατσίνι των μυρίων προβλημάτων ανθίσταται χαράζοντας ακατάπαυστα νέους δρόμους! Σε αναμονή (ώς πότε;) συνοδοιπόρων…

ΜΥΪΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ: Σωματείο «MDA Ελλάς»

Στόχος του, η ποιότητα ζωής των 3.000 Ελλήνων πασχόντων από μυϊκή δυστροφία. Κεντρικές, στρατηγικές του επιλογές: κέντρο αποκατάστασης για άτομα με κινητικά προβλήματα και ειδικές εξωτερικές κλινικές παροχής της αναγκαίας φροντίδας σε ασθενείς με νευρομυϊκές παθήσεις, δίχως την ανάγκη μετακίνησής τους. Στρατηγικές επιλογές, ταυτόσημες με αιτήματα ζωής χιλιάδων συνανθρώπων μας! Απομένει το… δυσκολότερο. Οι απαραίτητοι πόροι ώστε να υλοποιηθούν. Γι’ αυτόν το λόγο την Τετάρτη 11/7 στο Ηρώδειο η Νάνα Μούσχουρη προσέφερε με «Κάθε τραγούδι, μια αγκαλιά για τα παιδιά», προσκαλώντας τους όλους ώστε να τη δυναμώσουνε!…

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κατερτίσθη και κατετέθη προς χρηματοδότηση στην Ε.Ε. (Γ’ ΚΠΣ). Πολλοί στόχοι του, αφορούν τους Ελληνες πολίτες με αναπηρία. Η Εθνική Συνομοσπονδία ΑΜΕΑ, απαιτεί για την υλοποίησή του, τη θέσπιση κριτηρίου προσβασιμότητας, τόσο στις υπάρχουσες υποδομές όσο και στις μελλοντικά προβλεπόμενες! Ανασφάλεια; Οχι. Το κυρίαρχο στρατηγικο κριτήριο για την επίτευξη ίσων όρων είναι αυτό της πρόβλεψης.

KOINΩNIKA METPA: 95 δισ. για ευπαθείς ομάδες.

Tον προνοιακό χάρτη της χώρας, με μία σειρά δράσεων και προγραμμάτων για τις χρονιές 2001 – 2003 που αγγίζουν τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (παιδιά, άτομα με ειδικές ανάγκες και ηλικιωμένοι), προϋπολογισμού 95 δισ. δρχ. ανακοίνωσαν χθες από κοινού, οι υπουργοί Yγείας και Πρόνοιας και Eργασίας Kοινωνικών Aσφαλίσεων.
Σύμφωνα με τον υπουργό Yγείας και Πρόνοιας, Aλέκο Παπαδόπουλο, πρόκειται για καινοτόμες δράσεις στον τομέα της πρόνοιας, οι οποίες θα αρχίσουν να υλοποιούνται και να γίνονται εμφανείς από το β’ εξάμηνο του 2001. O κ. Παπαδόπουλος τόνισε ότι είμαστε σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και σε απόλυτη ετοιμότητα, ενώ αναμένουμε την έγκριση από το υπουργείο Eθνικής Oικονομίας. Aπό την πλευρά του ο υφυπουργός Yγείας και Πρόνοια, Δημήρης Θάνος, τόνισε ότι υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός ευπαθών ομάδων, οι περισσότερες από τις οποίες βρίσκονται στις περιφέρειες Φωκίδας και Θεσπρωτίας. Nα σημειωθεί ακόμη ότι για τις εν λόγω δράσεις θα απαιτηθούν 3.000 εργαζόμενοι, που θα στελεχώσουν νέους βρεφονηπιακούς σταθμούς, κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, ανάπτυξη δικτύου κοινωνικών υπηρεσιών κ.λπ.
Tο ποσό που θα απαιτηθεί όπως είπαμε παραπάνω ανέρχεται σε 95 δισ. δρχ. περίπου, εκ των οποίων τα 75,1 δισ. δρχ. θα χρηματοδοτηθούν από το EKT Γ΄KΠΣ και τα 19,4 δισ. δρχ. από το ETΠA Γ΄KΠΣ. Σε όλη την επικράτεια οι δήμοι ανέρχονται σε 900 και οι κοινότητες σε 133.

Στα κρυφά οι Ελληνες το Βιάγκρα

Κρυφά και χωρίς να το πουν στην σύντροφό τους παίρνουν το Βιάγκρα οι περισσότεροι άνδρες στην Ελλάδα, ενώ και όσες γυναίκες ενημερώθηκαν δεν το αποδέχτηκαν. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από έρευνα του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών με θέμα: ‘Βιάγκρα 2 χρόνια μετά’.
Σύμφωνα με την έρευνα, το 80% των ανδρών δεν είχε ενημερώσει την ερωτική του σύντροφο, ενώ μόνο το 50% είχε τα αποτελέσματα που περίμενε από τη χρήση του Βιάγκρα και από αυτόυς μόνο το 30% τα είχε όλες τις φορές που το χρησιμοποίησε.
Βέβαια, μόνο ένα μικρό ποσοστό είχε αναζητήσει λύση για τα προβλήματα στυτικής δυσλειτουργίας που αντιμετώπιζε, πριν την εμφάνιση του μπλε χαπιού.

«Ωκεανός», το νέο απόκτημα των Μινωικών

Εχει ολικό μήκος 212 μέτρα, πλάτος 25 και με ταχύτητα που ξεπερνάει τους 31 κόμβους παραδόθηκε στη Minoan Lines το H/S/F «Ωκεανός». Το νέο πλοίο μεταφέρει 1.000 επιβάτες και 580 ΙΧ ή 113 φορτηγά διεθνών μεταφορών.
Δρομολογήθηκε στη γραμμή Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Βενετία, συνεχίζοντας έτσι την παράδοση των Μινωικών Γραμμών στη διεθνή γραμμή της Αδριατικής.
Το «Ωκεανός», από τα πλέον ταχύτατα στο είδος του, θα είναι στελεχωμένο αποκλειστικά από Έλληνες ναυτικούς, ενώ διαθέτει εστιατόρια, σαλόνια, μπαρ, χώρους αναψυχής, δορυφορικό τηλέφωνο και φαξ, εμπορικό κέντρο, καζίνο, αλλά και ειδικά διαμορφωμένες καμπίνες για άτομα με ειδικές ανάγκες.
Με την ένταξη του νέου πλοίου στο στόλο της η κρητική εταιρεία αποκτά, σύμφωνα με το γενικό διευθυντή της Minoan Lines Παναγιώτη Κασαπάκη, ένα σημαντικό πλεονέκτημα στη γραμμή της Βενετίας, αφού το δρομολόγιο περιορίζεται πλέον κατά πέντε ώρες.
Το «Ωκεανός» είναι το δεύτερο πλοίο από τα τέσσερα αδελφά σκάφη που ήδη ναυπηγούνται σε ναυπηγεία της Ν. Κορέας για λογαριασμό των Μινωικών και αποτελεί μέρος του σημαντικού επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας για την ναυπήγηση συνολικά 8 υπερσύγχρονων πλοίων υψηλών ταχυτήτων.

Το ΝΣΚ για τη «μηνιαία οικογενειακή παροχή»

Ενόψει της υπ’ αριθμ. 3/2001 αποφάσεως του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους δημοσίευσε γνωμοδότηση σύμφωνα με την οποία η ευμενέστερη μισθολογική μεταχείριση έγγαμων υπαλλήλων είναι επιτρεπτή συνταγματικά (21 Σ) ενώ η καθιέρωση διακρίσεων μεταξύ υπαλλήλων που βρίσκονται στην ίδια οικογενειακή κατάσταση είναι αντίθετη με τη συνταγματική αρχή της ισότητας (21§1 Σ). Η Ολομέλεια του ΝΣΚ έκρινε ότι οι διατάξεις του 12§4 του ν. 2470/1997 όπως ισχύει μετά το άρθρο 21§1 του ν. 2515/1997 είναι ανίσχυρες και μη εφαρμοστέες κατά το μέρος που θέτουν περιορισμούς προς απόληψη της «μηνιαίας οικογενειακής παροχής» και ότι ο αντισυνταγματικός νόμος θεωρείται ανίσχυρος αναδρομικώς από το χρόνο της εκδόσεως του. Ενόψει αυτών το ΝΣΚ κρίνει ότι τη μηνιαία οικογενειακή παροχή (12§1 ν. 2470/97) δικαιούνται στο ακέραιο από 1-1-1997 και εφεξής, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων παραγραφής, οι υπαγόμενοι στις διατάξεις του ν. 2470/97 υπάλληλοι με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, οι υπάλληλοι και δημόσιοι λειτουργοί, οι συνταξιούχοι και βοηθηματούχοι του Δημοσίου γενικώς. Τέλος, το ΝΣΚ συμβουλεύει το Δημόσιο να καταβάλει εκούσια το εν λόγω επίδομα.

Σκόρδο: ένας παλιός, καλός φίλος

Το χρησιμοποιούμε για θεραπευτικούς σκοπούς από την αρχαιότητα. Από την αρχαία Αίγυπτο έως την Κίνα και από την Ινδία, έως την Ελλάδα του Ιπποκράτη, το σκόρδο ήταν το ‘φάρμακο’ εκλογής για πολλές παθήσεις. Μάλιστα, στους αρχαίους ολυμπιακούς αγώνες, το έπαιρναν οι αθλητές για να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους, αποτελώντας ίσως το πρώτο φυσικό ‘αναβολικό’ στην ιστορία του αθλητισμού. Σήμερα, την εποχή που η αντοχή των μικροβίων αυξάνεται και τα δραστικά αντιβιοτικά μειώνονται, οι επιστήμονες, με σωρεία εργασιών που δημοσιεύθηκαν σε έγκυρα ιατρικά περιοδικά τα τελευταία δύο χρόνια, προσπαθούν να κατανοήσουν τις λειτουργίες και να αποδείξουν τις θαυμαστές αντιμικροβιακές ιδιότητες του σκόρδου, ενός λαχανικού με ευρύ φάσμα εναντίον των λοιμώξεων.
Τα τελευταία χρόνια, σε πολλές και διαφορετικές ιατρικές μελέτες, έχει δειχθεί ότι το φυσικό εκχύλισμα σκόρδου είναι αποτελεσματικό εναντίον πολλών παθογόνων βακτηριδίων που προκαλούν διάρροια, μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις, εναντίον και βακτηριδίων που παρουσιάζουν αντοχή στα συνήθη αντιβιοτικά.
Ακόμη, φαίνεται ότι η χρησιμοποίηση σκόρδου ταυτόχρονα με το αντιβιοτικό, παρουσιάζει συνεργική δράση, δηλαδή βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του αντιβιοτικού και αυξάνει τα επίπεδά του στο αίμα, μειώνοντας παράλληλα και την παραγωγή τοξινών από διάφορα μικρόβια.
Το σκόρδο, ασκώντας θετική επίδραση πάνω στο αμυντικό σύστημα του οργανισμού, συντελεί στην καλύτερη ανοσολογική απάντηση απέναντι στις λοιμώξεις. Μάλιστα, σε πρόσφατες έρευνες φάνηκε ότι, το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, το μικρόβιο του έλκους, παρουσιάζει μεγάλη ευαισθησία στο φυσικό χυμό σκόρδου και μάλιστα, την ίδια ευαισθησία παρουσιάζουν και στελέχη του που είναι ανθεκτικά στα αντιβιοτικά.
Είναι γνωστές επίσης, οι ευεργετικές δράσεις του σκόρδου στο καρδιαγγειακό σύστημα και στην αρτηριακή πίεση, όπως και η προληπτική του δράση απέναντι σε κάποιους καρκίνους.

«ΣΤΟΠ» στις… ειδικές ανάγκες

Απροσπέλαστα είναι πολλά κτίρια στην Αθήνα και σε άλλους δήμους όχι μόνο για τα άτομα με κινητικές αναπηρίες αλλά και για άτομα που έχουν κινητικές δυσκολίες, όπως εγκύους, μητέρες με παιδικά καροτσάκια και ηλικιωμένους. Αυτό δείχνει έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 124 δημόσια κτίρια της Αττικής.
Συγκεκριμένα, 61 κτίρια χαρακτηρίστηκαν απροσπέλαστα, 57 ημι-προσπελάσιμα και μόνο 6 προσπελάσιμα. Παράλληλα, ελάχιστα είναι τα κτίρια στα οποία έχουν πρόσβαση όλοι. Όλα αυτά επισημάνθηκαν σε πρόσφατο συνέδριο που οργάνωσε ο Πανελλαδικός Σύνδεσμος Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων, βασικό συμπέρασμα του οποίου ήταν: «Η προσβασιμότητα αφορά όλους τους πολίτες, εξυπηρετεί όλους τους πολίτες χωρίς εξαίρεση σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους».
Η έρευνα για την προσβασιμότητα πραγματοποιήθηκε σε 10 κατηγορίες κτιρίων στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Καθένας», το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.
Εκκλησίες. Από τις 17 που εξετάστηκαν, οι 9 χαρακτηρίστηκαν απροσπέλαστες και οι 8 ημι-προσπελάσιμες. Παρατηρήθηκε ότι υπάρχουν ράμπες σε ναούς, αλλά ήταν κατασκευασμένες με μεγάλη κλίση ­ μεγαλύτερη από 10% ­ που καθιστούσε αδύνατη τη χρήση των ναών από άτομα με ειδικές ανάγκες.
Σχολεία. Από τα 18 ­ όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης ­ μόνο ένα ήταν προσπελάσιμο, τα 9 χαρακτηρίστηκαν απροσπέλαστα και τα 8 ημι-προσπελάσιμα. Το μοναδικό προσπελάσιμο κτίριο ήταν μία σχολή του ΟΑΕΔ, της οποίας η προσβασιμότητα ήταν αναμενόμενη, όπως σημειώνουν οι ερευνητές, γιατί πρόκειται για σχολή κατάρτισης ατόμων με ειδικές ανάγκες.
ΟΤΕ/ΔΕΗ. Η έρευνα έγινε σε 8 κτίρια του ΟΤΕ και σε 4 της ΔΕΗ. Από τα κτίρια του ΟΤΕ τα 5 χαρακτηρίστηκαν απροσπέλαστα και τα 3 ημι-προσπελάσιμα γιατί, κυρίως, δεν είχαν προσβάσιμους χώρους υγιεινής. Από τα κτίρια της ΔΕΗ το ένα χαρακτηρίστηκε απροσπέλαστο και τα 3 ημι-προσπελάσιμα.
Ταχυδρομεία. Εξετάστηκαν 12, από τα οποία τα 7 χαρακτηρίστηκαν απροσπέλαστα και τα 5 ημι-προσπελάσιμα. Απροσπέλαστα ήταν γιατί είχαν ένα ή δύο σκαλιά στην είσοδό τους, ενώ αντίθετα η κίνηση ΑΜΕΑ στο εσωτερικό τους ήταν ικανοποιητική.
Τράπεζες. Πραγματοποιήθηκε έρευνα σε 23 τράπεζες (δημόσιες και ιδιωτικές). Οι 15 ήταν απροσπέλαστες και οι υπόλοιπες ημι-προσπελάσιμες.
Δημαρχεία. Εξετάστηκαν 8 και βρέθηκαν τα 3 να είναι απροσπέλαστα, 3 ημι-προσπελάσιμα και 2 προσπελάσιμα. Οι ερευνητές σημειώνουν ότι τα καινούργιας κατασκευής κτίρια είχαν ράμπες, αλλά δεν είχαν μεριμνήσει για την ύπαρξη σχετικών χώρων υγιεινής.
Εφορίες. Από τα 8 κτίρια που εξετάστηκαν τα 5 χαρακτηρίστηκαν απροσπέλαστα και τα υπόλοιπα ημι-προσπελάσιμα.
Αστυνομικά τμήματα. Από τα 8 χαρακτηρίστηκαν απροσπέλαστα τα 4 και τα υπόλοιπα ημι-προσπελάσιμα.
Δημόσια ιατρεία. Η έρευνα έγινε σε 10 κτίρια (9 ιατρεία ΙΚΑ και ένα δημοτικό ιατρείο). Από τα 9 κτίρια του ΙΚΑ, τα 2 είναι απροσπέλαστα, τα 5 ημι-προσπελάσιμα και τα 2 προσπελάσιμα, ενώ το δημοτικό ιατρείο χαρακτηρίστηκε ημι-προσπελάσιμο. Τα περισσότερα από τα ημι-προσπελάσιμα δεν έχουν χώρους υγιεινής ειδικά διαμορφωμένους για άτομα με ειδικές ανάγκες.
Υπουργεία – Νομαρχίες. Εξετάστηκαν 7 υπουργεία. Τα 5 χαρακτηρίστηκαν ημι-προσπελάσιμα, το ένα προσπελάσιμο και ένα απροσπέλαστο, ενώ μία Νομαρχία ήταν ημι-προσπελάσιμη.

Αποζημίωση και στα «εν τη γενέσει» τέκνα θύματος τροχαίου

Σύμφωνα με απόφαση του Αρείου Πάγου σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος αποζημίωση δικαιούται τόσο η σύζυγος όσο και τα τέκνα του θύματος. Τα τέκνα του θύματος δικαιούνται αποζημίωση ακόμα και αν γεννήθηκαν μετά το θάνατο του. Η απόφαση του Αρείου Πάγου επικύρωσε απόφαση του εφετείου που επιδίκασε αποζημίωση και σε τέκνο του θύματος το οποίο κυοφορούσε η σύζυγος του το χρόνο του τροχαίου ατυχήματος αφού, σύμφωνα με τον Αρειο Πάγο «αν το κυοφορούμενο γεννήθηκε ζωντανό, μπορεί να επιδικαστεί χρηματική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη που θα δοκιμάσει, κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, όταν φθάσει σε ηλικία που θα αντιληφθεί τον ψυχικό πόνο από την έλλειψη του πατέρα».

Ανάπηρος Βρετανός ζητά να του ξαναδοθεί άδεια οδήγησης

Ενας 44χρονος Βρετανός που έχασε και τα δύο του χέρια από τους ώμους εξαιτίας μιας σπάνιας αρρώστιας, προσέφυγε σε δικαστήριο του Μάντσεστερ ζητώντας να του ξαναδοθεί η άδεια οδήγησης, η οποία του αφαιρέθηκε μετά την ασθένειά του, ισχυριζόμενος ότι μπορεί να οδηγεί και χωρίς χέρια.
Ο Βρετανός, πρώην τραπεζικός έχασε και τα δύο του χέρια από τους ώμους το 1991, όταν παρουσίασε μια εξαιρετικά σπάνια εγκεφαλική πάθηση. Παρά το γεγονός ότι του αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης, αυτός εξακολουθεί να οδηγεί τη “Βόλβο” του χρησιμοποιώντας το ένα πόδι του για τα πεντάλ και το άλλο πόδι του για να γυρίζει το τιμόνι.
Παραδέχτηκε ενώπιον του δικαστηρίου ότι ο τρόπος οδήγησής του είναι ανορθόδοξος, αλλά ισχυρίζεται ότι από το 1991, έχει κάνει περισσότερα από 40 χιλιάδες χιλιόμετρα οδηγώντας με τα πόδια χωρίς να προκαλέσει το παραμικρό ατύχημα. Προηγούμενη προσφυγή του που είχε κατατεθεί το 1999 απορρίφθηκε, αλλά ο ανάπηρος Βρετανός δεν το βάζει κάτω.
‘Σύμφωνα με τα δικαστήρια δεν μπορώ να οδηγώ, αλλά εγώ μπορώ και το έχω αποδείξει. Εξάλλου ένας άνθρωπος στην κατάστασή μου χρειάζεται το αυτοκίνητο’, τόνισε ενώπιον του δικαστηρίου, το οποίο θα αποφανθεί στις 20 Απριλίου αν ο εν λόγω Βρετανός μπορεί να οδηγεί χωρίς άδεια κυκλοφορίας και δίπλωμα. Ο ίδιος ωστόσο αποχωρώντας από το δικαστήριο ‘απείλησε’ ότι “όταν θα χρειάζεται να παίρνω το αυτοκίνητο, θα το παίρνω και θα οδηγώ’.

Ανάγκη ζωής

… ΔΙΟΤΙ εδώ και 24 χρόνια δίνει τη μάχη του, ώστε τα άτομα με αναπηρίες να αποκτήσουν το χαμόγελο και τη θέληση για ζωή. Διότι ένας από τους φίλους του μας χρειάζεται. Είναι ο στιχουργός και τηλεπαρουσιαστής κ. Κώστας Βλουτής.
– Πείτε μας δυο λόγια για τον άνθρωπο που αυτή την εποχή προσπαθείτε να βοηθήσετε…
«Λόγω του τηλεοπτικού βήματος που έχω σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό, με τίτλο “Ο Ει-Δικός μας Κόσμος”, λαμβάνω γράμματα απ’ όλη την Ελλάδα. Πριν από 4 χρόνια πήρα ένα γράμμα από τον 65χρονο σήμερα Πέτρο Μακρίδη που γεννήθηκε με σπαστική τετραπληγία βαριάς μορφής. Η ιστορία του Πέτρου είναι άκρως συγκινητική. Οι γονείς του, που εδώ και χρόνια δεν υπάρχουν στη ζωή, αν και φτωχοί, έκαναν τα πάντα για να τον βοηθήσουν, αλλά η περίπτωσή του δεν έπαιρνε γιατρειά. Η μόνη του χαρά είναι το ηλεκτρικό του αναπηρικό αμαξίδιο που μ’ αυτό κάνει βόλτες στη ζωή. Φανταστείτε πόσο κουράγιο χρειάζεται 65 χρόνια να κινείσαι μόνο με αυτό…».
-Και τι ακριβώς συνέβη;
«Πριν από δύο μήνες ο Πέτρος έπεσε θύμα τροχαίου. Δεν πρόσεξε το “στοπ” και ένας οδηγός -που δεν έφταιγε ο άνθρωπος- τον έριξε από το καρότσι με το αυτοκίνητό του. Ενα μήνα είχε το πόδι στο γύψο. Το αναπηρικό αμαξίδιο, που στοιχίζει πέντε εκατομμύρια δραχμές, δεν λειτουργεί πια… Εχει χαλάσει το μοτέρ… Και κανείς δεν το φτιάχνει. Απευθύνθηκα παντού… Ξέρω όμως ότι δεν είναι δύσκολο να φτιαχτεί».
-Πώς μπορεί ο κόσμος να βοηθήσει;
«Προς Θεού, δεν ζητάει κανείς χρήματα. Χρειάζεται κάποιος να βοηθήσει τον Πέτρο να αρχίσει πάλι τις βόλτες του στη ζωή. Διότι, όπως λέει και ο ορθοπεδικός που τον παρακολουθεί, συνιστάται η έξοδος από το σπίτι με το ηλεκτρικό αναπηρικό του αμαξίδιο. Χρειαζόμαστε έναν μηχανικό να το φτιάξει και τίποτε άλλο».

Δίκτυο σταθμών σ’ όλη τη χώρα

Δίκτυο υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας θα καλύπτει όλη τη χώρα, εξήγγειλαν ο υπουργός Υγείας Αλέκος Παπαδόπουλος και ο υφυπουργός Δημήτρης Θάνος.
Το δίκτυο θα περιλαμβάνει εκατοντάδες βρεφονηπιακούς σταθμούς, Κέντρα Απασχόλησης για Παιδιά με Αναπηρία, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και προγράμματα για Βοήθεια στο Σπίτι, καθώς και Κέντρα Ενσωμάτωσης των Τσιγγάνων.
Οι νέες μονάδες και τα προγράμματα που θα γίνουν με κοινοτικούς και εθνικούς πόρους θα αρχίσουν να λειτουργούν από το δεύτερο εξάμηνο του 2001, σημείωσε ο υπουργός και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2003.
Στα κέντρα αυτά θα απασχοληθούν περισσότερα από 3.000 άτομα, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι κοινωνικοί επιστήμονες. Για την πρόσληψή τους, που θα γίνουν από τις περιφέρειες, αναμένεται να ξεκινήσουν προκηρύξεις από το τέλος του καλοκαιριού.
Το κριτήριο για τη δημιουργία τέτοιων μονάδων είναι η σύσταση του πληθυσμού σε κάθε δήμο ή κοινότητα, όπως για παράδειγμα ποιο είναι το ποσοστό των ανέργων, των ηλικιωμένων, των εργαζόμενων μητέρων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Στόχος του υπουργείου είναι να υπάρξει πλήρης γεωγραφική κάλυψη.
Σε όλες τις περιφέρειες προβλέπεται να γίνουν 80 νέα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, 276 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί και Κέντρα Απασχόλησης για Παιδιά με Αναπηρία. Θα ξεκινήσουν 1.000 προγράμματα για Βοήθεια στο Σπίτι, κυρίως για ηλικιωμένα άτομα, 50 Κέντρα για την προαγωγή της υγείας και της κοινωνικής ενσωμάτωσης των Τσιγγάνων, καθώς και 400 Δίκτυα Κοινωνικών Υπηρεσιών.
Μια καινοτομία, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, είναι ότι για πρώτη φορά δημιουργούνται στους νέους βρεφονηπιακούς σταθμούς και τμήματα για παιδιά με ειδικές ανάγκες, τα οποία θα στελεχωθούν με εξειδικευμένο προσωπικό.
Μέσα στα επόμενα τρία χρόνια θα υλοποιηθούν και προγράμματα αποϊδρυματισμού σε 6 κέντρα στην Ελλάδα. Τα κέντρα αυτά, που φιλοξενούν σήμερα εκατοντάδες άτομα με ειδικές ανάγκες, είναι: ΚΕΠΕΠ Σιδηροκάστρου και Καρδίτσας, ΠΙΚΠΑ Βούλας, Θεραπευτήριο Παίδων Σκαραμαγκά, «Θεομήτωρ» Μυτιλήνης και «Αγιος Παντελεήμων» Θεσσαλονίκης.
Προβλέπεται να αλλάξει ο σκοπός λειτουργίας των ιδρυμάτων, τα οποία θα φιλοξενούν ασθενείς μόνο για βραχεία νοσηλεία. Ουσιαστικά κλείνουν ως ιδρύματα και αναπτύσσουν άλλες υπηρεσίες. Οι τρόφιμοί τους θα διαβιούν σε ξενώνες, οικοτροφεία και προστατευμένα διαμερίσματα, ώστε να ενταχθούν και αυτοί στην κοινότητα.
Μέχρι σήμερα, οι δομές και οι υπηρεσίες της πρόνοιας δεν είχαν τη σύνδεση που έπρεπε, με αποτέλεσμα να μην είναι τελικά αποτελεσματικές για τον πολίτη. Τώρα δημιουργείται ένα δίκτυο υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, το οποίο λειτουργεί και σε τοπικό επίπεδο.
Κύρια κατεύθυνση των προγραμμάτων είναι να αντιμετωπίζεται το πρόβλημα στο χώρο που διαμένει το άτομο. Για τα ήδη υπάρχοντα ιδρύματα γίνεται προσπάθεια αναμόρφωσης, αλλαγής των συνθηκών διαβίωσης σε αυτά και άνοιγμα στην κοινότητα.
«Καρδιά», πάντως, του δικτύου θα είναι οι κοινωνικές υποστηρικτικές υπηρεσίες που αναπτύσσονται σε τοπικό επίπεδο και για τη στελέχωση των οποίων θα προσληφθούν 400 κοινωνικοί επιστήμονες, ύστερα από ειδική δίμηνη κατάρτιση.

Επιδότηση ενοικίου. Στεγαστική συνδρομή, παραχώρηση κατοικιών, ειδικά προγράμματα

Η επιδότηση ενοικίου χορηγείται από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) σε οικογένειες χωρίς ιδιόκτητη κατοικία και οι οποίες πληρούν προϋποθέσεις εισοδήματος, ασφάλισης και ύψους ενοικίου. Το εισοδηματικό κριτήριο εξαρτάται κυρίως από τον αριθμό των παιδιών. Το όριο για πλήρη επιδότηση κυμαινόταν το 2000 από 2,5 εκατ. δρχ. ετησίως για εργαζόμενο που ζει μόνος έως 4,3 εκατ. δρχ. για οικογένεια με 4 παιδιά. Οι προϋποθέσεις ασφάλισης είναι διαφορετικές για κάθε κατηγορία δικαιούχων. Ο αριθμός των δικαιούχων είναι περίπου 30.000 νοικοκυριά. Επίσης, δικαιούχοι επιδόματος ενοικίου είναι και οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, μεμονωμένα άτομα άνω των 60 και νεαρά ζευγάρια που τέλεσαν γάμο μέσα στην προηγούμενη διετία. Θα διατεθούν 25 δισ. δρχ. για την επόμενη διετία και θα αφορά 70.000 άτομα. Το επίδομα στεγαστικής συνδρομής χορηγείται σε ανασφάλιστους ηλικιωμένους, σε μόνους ηλικιωμένους ή ζευγάρια ηλικιωμένων που δεν έχουν εισόδημα από κάποια σύνταξη κοινωνικής ασφάλισης, δεν διαθέτουν άλλο εισόδημα, ενώ δυσκολεύονται επίσης να καλύψουν τις δαπάνες στέγασης. Το επίδομα το 2000 ήταν 23.700 δρχ. τον μήνα για ένα δικαιούχο ή 31.400 δρχ. τον μήνα για ζευγάρι δικαιούχων. Στα προγράμματα παροχής στεγαστικής συνδρομής δικαιούχοι είναι οι πολύτεκνοι, οι οικογένειες με τρία τουλάχιστον παιδιά, εκ των οποίων το ένα ανάπηρο, καθώς και οι άγαμες μητέρες.
Παρέχεται έτοιμη κατοικία, αν υπάρχει, ή άτοκο δάνειο για αγορά και ανέγερσή της. Στα προγράμματα παραχώρησης ετοίμων κατοικιών σε οικισμούς δικαιούχοι είναι οι εργαζόμενοι που παρέχουν εξαρτημένη εργασία, συνταξιούχοι που εισέφεραν υπέρ ΟΕΚ και μακροχρόνια άνεργοι. Θα διατεθούν 37 δισ. δρχ. την επόμενη διετία σε όλη την Ελλάδα για την δημιουργία 5 χιλιάδων κατοικιών. Στο πρόγραμμα σεισμοπλήκτων Νομού Αττικής δικαιούχοι είναι όλοι όσοι είχαν πάρει δάνεια από τον ΟΕΚ, είναι κάτοικοι παλαιών οικισμών ή το σπίτι τους κρίθηκε ακατάλληλο. Περιλαμβάνει διαγραφή χρέους δικαιούχων προς τον ΟΕΚ, διετή αναστολή δανείων του ΟΕΚ και άτοκα δάνεια. Έχουν ήδη εγκριθεί περίπου 2.000 αιτήσεις από τις 5.500 που είχαν κατατεθεί. Ανάλογα προγράμματα προβλέπονται και για την επαρχία. Θα διατεθούν περίπου 12 δισ. δρχ. στην επόμενη διετία. Στο ειδικό κεφάλαιο αλληλεγγύης δικαιούχοι είναι όσοι έχουν ωφεληθεί από τα προγράμματα του ΟΕΚ, προκειμένου να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα π.χ. θάνατος. Το κόστος ανέρχεται περίπου σε 1 δισ. δρχ. ετησίως. Στα δανειοδοτικά προγράμματα του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας δικαιούχοι είναι οι μακροχρόνια άνεργοι, οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι που πληρούν ειδικές προϋποθέσεις. Είναι δάνεια διπλής επιδότησης επιτοκίου για αγορά κατοικίας ή δάνεια για επισκευή ή επέκταση υπάρχουσας κατοικίας. Το κόστος υπολογίζεται 10 δισ. δρχ. ετησίως. Τέλος, τα Προγράμματα μειωμένων ασφαλιστικών προϋποθέσεων – δανειοδότηση κατοίκων ακριτικών περιοχών αφορούν τους κατοίκους Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.
Μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί 2.500 αιτήσεις για δάνειο.

Ιατρικές εκδόσεις ελεύθερες στο Internet

Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) και έξι εκδοτικές εταιρείες ανακοίνωσαν τη Δευτέρα 9 Ιουλίου ότι στο μέλλον θα παρέχουν μέσω Internet τις τελευταίες βιοιατρικές έρευνες σε χιλιάδες επιστήμονες και ερευνητές στον αναπτυσσόμενο κόσμο.
Περίπου 1.000 επιστημονικές εφημερίδες και περιοδικά θα είναι διαθέσιμα στο Διαδίκτυο ελεύθερα ή σε μειωμένη τιμή για τις ιατρικές σχολές και τα ερευνητικά ινστιτούτα, σε εκατό περίπου χώρες. Η πρωτοβουλία θεωρείται πολύ σημαντική, γιατί θα επιτρέψει σε χιλιάδες γιατρούς και ερευνητές να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες. Προέκυψε, δε, μετά από ανάλογες προσπάθειες των φαρμακευτικών εταιρειών να μειώσουν τις τιμές κάποιων φαρμάκων στις φτωχές χώρες. Οι κινήσεις αυτές αποτελούν μέρος της ευρύτερης προσπάθειας των Ηνωμένων Εθνών να μειώσουν το χάσμα ανάμεσα στις φτωχές και πλούσιες χώρες στον τομέα της υγείας, με σκοπό να αναπτυχθούν καλύτερα συστήματα υγείας και νέες θεραπευτικές μέθοδοι.
Πολλοί γιατροί και επιστήμονες στις αναπτυσσόμενες χώρες είχαν, μέχρι τώρα, περιορισμένη πρόσβαση στα ιατρικά περιοδικά, που πωλούνταν στην ίδια τιμή, όπως και στον υπόλοιπο κόσμο.
Οι εκδοτικές εταιρείες που συμφωνούν να μειώσουν τις τιμές είναι οι: Harcourt Worldwide STM Group και Lippincott Williams & Wilkins ενώ οι Blackwell Sciences Ltd., Elsevier Science, Springer-Verlag και John Wiley & Sons Inc. θα παρέχουν ελεύθερη πρόσβαση στις εκδόσεις τους. Το πρόγραμμα θα αρχίζει να εφαρμόζεται από τις αρχές του 2002.

Βαρέθηκαν να περιμένουν και τα έσπασαν

Χάος είναι η λέξη που χαρακτήρισε τη διεξαγωγή των ιταλικών εκλογών της Κυριακής, οι οποίες ολοκληρώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Καθυστερήσεις, ατέλειωτες ουρές και ασφυκτική ζέστη ταλαιπώρησαν τους ψηφοφόρους, αναγκάζοντας πολλούς από αυτούς να φύγουν αγανακτισμένοι σχίζοντας τα ψηφοδέλτια και χωρίς να ψηφίσουν.
Η μείωση κατά ένα τρίτο του αριθμού των εκλογικών τμημάτων, για εξοικονόμηση χρημάτων, σε συνδυασμό με ένα περίπλοκο εκλογικό σύστημα προκάλεσαν μια άνευ προηγουμένου αργοπορία της όλης διαδικασίας, με αποτέλεσμα οι τελευταίες κάλπες να κλείσουν γύρω στις 5 το πρωί. Ο μέσος όρος αναμονής ξεπερνούσε τη μισή ώρα, στην καλύτερη περίπτωση. Το ρεκόρ καθυστέρησης διεκδικεί ο 51χρονος Αντόνιο Σουράκι από την Καλαβρία, ο οποίος επιβεβαιώνει ότι ήταν ο τελευταίος που ψήφισε, έπειτα από εφτά ώρες αναμονής.
Η αναμονή δεν ήταν όμως το μόνο πρόβλημα. Οι εκλογείς έπρεπε να υπομείνουν τη μεγάλη ζέστη και τη γενική έλλειψη οργάνωσης. Σε πολλά εκλογικά τμήματα έλειπαν ακόμη και τα παραβάν, ενώ κανένα μέτρο δεν είχε ληφθεί γενικώς για τη διευκόλυνση των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Πολλοί από αυτούς βασίστηκαν στην καλή θέληση των γύρω τους και στη βοήθεια ορισμένων στρατιωτών, που ήταν επιφορτισμένοι με τη διατήρηση της τάξης, για να φτάσουν στην κάλπη.
Ενας 88χρονος άνδρας με ιστορικό καρδιοπάθειας κατέρρευσε περιμένοντας στην ουρά και εξέπνευσε λίγο αργότερα.

Ζητούν κέντρο εξίσωσης ευκαιριών για τα ΑΜΕΑ

Πρόταση νόμου για την ίδρυση Κέντρου εξίσωσης ευκαιριών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τη θεσμοθέτηση των δικαιωμάτων πρόσβασής τους στο φυσικό και τεχνητό περιβάλλον, στις μεταφορές και τις επικοινωνίες, την εργασία και τις εναλλακτικές μορφές απασχόλησης και την αυτόνομη διαβίωση, κατέθεσαν δύο βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, συγκεκριμενα οι Παναγιώτης Κουρουμπλής και Τάσος Μαντέλης. Σκοπός του συγκεκριμένου Κέντρου, όπως επισημαίνεται, είναι η έρευνα και μελέτη, η προώθηση και ο συντονισμός, ο έλεγχος εφαρμογής μέτρων για την εξίσωση των ευκαιριών και την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Οι ετήσιες δαπάνες λειτουργίας του Κέντρου κατά την πρώτη πενταετία, σύμφωνα με την πρόταση νόμου, εκτιμάται ότι δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των 400 εκατ. δρχ.

Μια άλλη όψη του επιχειρείν

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις, αυτές δηλαδή που δραστηριοποιούνται στην «κοινωνική οικονομία», στον ενδιάμεσο τρίτο τομέα ή «τρίτο σύστημα», όπως προτιμά να το αποκαλεί η Ευρωπαϊκή Ενωση, και οι οποίες δεν είναι ούτε αμιγώς ιδιωτικές-κερδοσκοπικές ούτε κρατικές, έλκουν όλο και περισσότερη προσοχή διεθνώς τα τελευταία χρόνια.
Στη Βρετανία, π.χ., το υπουργείο Οικονομικών, κατά το πρότυπο των ΗΠΑ που έχουν κάνει κάτι ανάλογο, δημιούργησε ομάδα εργασίας για τις κοινωνικές επενδύσεις.
Πρόθεση των Εργατικών είναι να δώσουν φορολογικά και άλλα κίνητρα σε αυτές τις ημι-επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην απασχόληση, στην αναζωογόνηση προβληματικών περιοχών και στην παροχή υπηρεσιών σε κοινωνικά αποκλεισμένους, ενώ παράλληα η βρετανική κυβέρνηση προτίθεται να άρει τα όποια αντικίνητρα εμποδίζουν την ανάπτυξη του «τρίτου τομέα» της οικονομίας.
Ανάλογες κυβερνητικές πρωτοβουλίες στη Γαλλία και το Βέλγιο έχουν οδηγήσει τα τελευταία χρόνια σε ειδική νομοθεσία που στηρίζει τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Η ειδοποιός διαφορά αυτών των εταιρειών είναι ότι συνδυάζουν την αξιοποίηση οικονομικών ευκαιριών με την κάλυψη κοινωνικών αναγκών που ούτε ο ιδιωτικός ούτε ο δημόσιος τομέας θέλουν ή μπορούν να καλύψουν.
Η αυξανόμενη ανεργία και ταυτόχρονα η κρίση του κοινωνικού κράτους στην Ευρώπη και η συρρίκνωση των δημόσιων προϋπολογισμών στους τομείς της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας, της παιδείας, του πολιτισμού κ.λπ. έχουν αναδείξει τη σημασία και χρησιμότητα της κοινωνικής οικονομίας.
Η κοινωνική οικονομία, πέρα από τη φιλανθρωπική διάστασή της, εντάσσεται στη στρατηγική πολλών κυβερνήσεων να συμφιλιώσουν την περικοπή του κόστους του κοινωνικού κράτους με τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την καταπολέμηση της ανεργίας.
Από τη μια υπάρχουν ουκ ολίγες κοινωνικές ανάγκες και από την άλλη εργατικό δυναμικό που αδρανεί ή υποαπασχολείται. Ο τρίτος τομέας συνταιριάζει αυτή την προσφορά και τη ζήτηση, γεννώντας θέσεις εργασίας και ικανοποιώντας ανάγκες, είτε με αμοιβή είτε και χωρίς, ανάλογα με την οικονομική δύναμη των χρηστών των υπηρεσιών.

Νέο ΙΚΑ ώς το 2002

Μέχρι πρόσφατα, το ΙΚΑ ήταν ταυτισμένο, όχι μόνο με τον μισό πληθυσμό της Ελλάδας, αλλά και με την ταλαιπωρία που αυτός περνά, καθημερινά, για να εξυπηρετηθεί από το ταμείο του. Πριν από δύο χρόνια, ωστόσο, ξεκίνησε ένα τολμηρό εγχείρημα για την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό του τομέα υγείας.
Το «Πρόγραμμα Αναδιοργάνωσης και Εκσυγχρονισμού» του τομέα υγείας του ΙΚΑ που ξεκίνησε το 1999 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2002. Τα σημεία στα οποία επικεντρώνεται είναι:
Η αναδιοργάνωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και των πέντε νοσοκομείων του ιδρύματος.
Η βελτίωση της φαρμακευτικής περίθαλψης.
Η διαχείριση του υγειονομικού προσωπικού και των υγειονομικών υπηρεσιών.
Η αναδιοργάνωση των επιτροπών αναπηρίας.
ΙΑΤΡΕΙΑ. Στόχος της αναβάθμισης της πρωτοβάθμιας περίθαλψης που παρέχεται από τα 240 πολυϊατρεία του ΙΚΑ είναι η βελτίωση των υπηρεσιών, η αποδοτικότερη διαχείριση του ανθρώπινου και υλικού δυναμικού και η ικανοποίηση των ασφαλισμένων. Ετσι μέχρι το φθινόπωρο, αναμένεται ότι περίπου το 50-55% των ασφαλισμένων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης θα κλείνουν ραντεβού, για να επισκεφθούν γιατρό ή να γράψουν φάρμακα και να κάνουν εξετάσεις, μέσω τηλεφώνου.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. Οσον αφορά την αναδιοργάνωση της δευτεροβάθμιας περίθαλψης που παρέχεται από τα πέντε νοσοκομεία του ιδρύματος προβλέπεται, σε συνεργασία με το υπ. Υγείας, η μετατροπή του 3ου νοσοκομείου ΙΚΑ σε μονάδα βραχείας νοσηλείας, ενώ το 6ο θεραπευτήριο θα μετατραπεί σε αμιγώς ογκολογικό.
Ειδικά για το τελευταίο, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός νοσοκομείου για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων μορφών καρκίνου-κυρίως γυναικολογικών- στο οποίο θα λειτουργεί τμήμα υποστηρικτικής- φροντίδας και κατ’ οίκον νοσηλείας, καθώς και τμήματα ακτινοθεραπείας και χημειοθεραπείας. Μέχρι το τέλος του έτους, το έργο στα δύο συγκεκριμένα νοσοκομεία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί.
ΦΑΡΜΑΚΑ. Προκειμένου να επιτευχθεί η ορθή εκτέλεση των συνταγών αλλά και ο έλεγχος της συνταγογράφησης, ανά ιατρό ή μονάδα υγείας, μέχρι το φθινόπωρο θα έχει εγκατασταθεί ηλεκτρονικό πρόγραμμα για τη διαχείριση του κεντρικού φαρμακείου και των φαρμακείων στα νοσοκομεία του ΙΚΑ, καθώς και των συνταγών των ιδιωτικών φαρμακείων.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Προβλέπεται η ακριβής καταγραφή του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη διαχείρισή του, καθώς και η δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για την ορθή διαχείριση των υγειονομικών υπηρεσιών.
Μέσα στους στόχους του σχεδίου είναι και η εκπαίδευση των στελεχών, ώστε να υποστηριχτεί καλύτερα η διαδικασία των αλλαγών.
Για τη βελτίωση των παροχών στους ασφαλισμένους, το σχέδιο προβλέπει, εξάλλου, την αναδιοργάνωση των επιτροπών αναπηρίας, προκειμένου, όπως αναφέρεται, να διασφαλιστεί η δίκαιη διανομή των συντάξεων στους πραγματικούς δικαιούχους.

ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ: Υπογραφή συμβολαίων

Οι συζητήσεις… κράτησαν όπως επισήμανε και ο πρόεδρος της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής Δρ. Ρόμπερτ Στίντγουορντ δύο χρόνια (η συμφωνία αρχικά αναμενόταν να ολοκληρωθεί το περασμένο φθινόπωρο), όμως χθες στα γραφεία του «Αθήνα 2004» τα χαμόγελα ικανοποίησης ήταν από όλες τις πλευρές πλατιά, κατά την υπογραφή των συμβολαίων για τους 12ους Θερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες.
Μια σημαντική διοργάνωση που θα γίνει στην ελληνική πρωτεύουσα δύο εβδομάδες μετά τη λήξη των Ολυμπιακών (δηλαδή μέσα στο Σεπτέμβρη του 2004), με 4000 αθλητές από 125 χώρες και 2000 συνοδούς και επίσημους που θα στεγαστούν στο ολυμπιακό χωριό. Ενα «χωριό» που θα μετατραπεί για τις ανάγκες των αγώνων σε παραολυμπιακό, με τις απαραίτητες εργασίες για να είναι προσβάσιμο στους αθλητές με ειδικές ικανότητες.
Οι αγώνες θα στοιχίσουν κοντά στα 130 εκ. δολάρια (περίπου 51 δισ. δρχ.), από τα οποία το 38% θα δώσει ο «Αθήνα 2004», το 30% η κυβέρνηση και το υπόλοιπο 32% θα προέλθει από χορηγίες, πωλήσεις εισιτηρίων και τηλεοπτικά δικαιώματα.
Τόσο η πρόεδρος του «Αθήνα 2004» Γιάννα Αγγελοπούλου, όσο και ο υπουργός Πολιτισμού Ευάγγελος Βενιζέλος στάθηκαν χθες στο -πραγματικά σημαντικό- γεγονός ότι οι αθλητές απ’ όλον τον κόσμο, που θα πάρουν μέρος στους Παραολυμπιακούς της Αθήνας, για πρώτη φορά δεν θα καταβάλουν ποσό δικαιώματος συμμετοχής.
«Η κυβέρνηση αποφάσισε τη συγκρότηση δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης και σήμερα η Βουλή θα περάσει ειδική διάταξη στο αναθεωρημένο Σύνταγμα για τη διασφάλιση των ατόμων με αναπηρίες. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό γεγονός η υπογραφή της σύμβασης για τους Παραολυμπιακούς. Για το ήθος και την ιδεολογία των αγώνων θεωρήσαμε ότι είναι ανεπίτρεπτο οι αθλητές να καταβάλουν τέλος συμμετοχής. Αυτό θα το καταβάλει η ελληνική κυβέρνηση» είπε ο κ. Βενιζέλος. «Εν όψει του 2004 θέτουμε σε εφαρμογή μια μεγάλη επιχείρηση, τη συμφιλίωση του ελληνικού δημόσιου χώρου με τα άτομα με ειδικές ανάγκες» πρόσθεσε ο υπουργός.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Αποκατάσταση του ορθολογισμού

Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι: Το περιοδικό Αυτονομία και το www.disabled.gr δεν δημιουργήθηκαν για να χαϊδέψουν τα αυτιά κανενός, ούτε για να εξυπηρετήσουν τις προσωπικές ματαιοδοξίες και τις …

Επαναπροσδιορισμός όρων και ταυτότητας

Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή της οικονομίας, της κοινωνίας και της ιστορίας, που επαναπροσδιορίζονται τα πάντα: Ανθρώπινοι ρόλοι, συστήματα (ασφαλιστικά, εκπαιδευτικά, υγείας), κοινωνικές …

Ισότης μέχρι ισοπεδώσεως

Είναι δυνατόν να μην μας έχει απασχολήσει ποτέ το γεγονός πως τα άτομα με αναπηρίες «δικαιούνται» ακριβώς τις ίδιες παροχές είτε εργάζονται είτε δεν εργάζονται είτε είναι ισοβίως άνεργοι; Εάν κάτι …

No Problem

Χρειάστηκε να μας χτυπήσει για τα καλά η οικονομική κρίση για να φανεί πως η Ελλάδα είναι το κράτος του «No Problem»! Η κοινωνική αλληλεγγύη και η συμπαράσταση βρίσκεται κάτω του μηδενός. Όσοι βρεθούν …

Πνιγήκαμε σε μια κουταλιά ΚΕΠΑ

Οι καθυστερήσεις στα ΚΕΠΑ είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που όλοι μας το αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Όμως εάν αντιληφθούμε συνολικά το πρόβλημα της πιστοποίησης του βαθμού αναπηρίας ως προς το μέγεθος …

Ελλάς Ελλήνων Υπνωτισμένων

Έχουμε χάσει την επαφή με την πραγματικότητα. Κάτι περίεργο μας ψέκαψαν και έχουμε χάσει κάθε επαφή με την κοινή λογική και ακόμη περισσότερο με τον δυτικό ορθολογισμό. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως …

Διευκρινιστική Εγκύκλιος για τη χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2013

Διαβάστε ποιοι είναι οι δικαιούχοι των δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2013. Μάθετε τα δικαιολογητικά και τον τρόπο χορήγησης σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της σχετικής …

Πώς αξιοποιείται η υπολογιστική όραση για συστήματα ασφαλείας σε αυτοκίνητα

Η ισραηλινή εταιρεία Orcam είναι γνωστή για την ανάπτυξη της τεχνολογία υπολογιστικής όρασης με επικεφαλής επιστήμονες από το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ. Η πρωτοποριακή τεχνολογία έχει ήδη …

Η φινλανδική κυβέρνηση «θυσιάζει» κοινωνική πρόνοια για χάρη του «ΑΑΑ»

Η φινλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα περιορισμού του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας που είναι από τα πιο γενναιόδωρα στον κόσμο, για να διατηρήσει την κορυφαία βαθμίδα στο …

«Eκκένωση» γηροκομείων & ιδρυμάτων για να επωφελείται η οικογένεια τη σύνταξη

Καταγράφεται τάση «εκκένωσης» των γηροκομείων! Οι οικογένειες αναλαμβάνουν τη φροντίδα του παππού ή της γιαγιάς για να επωφεληθούν από τη σύνταξή τους… Το ίδιο συμβαίνει και με τους ανθρώπους με …