ΙΚΑ: Απόδοση κωδικού χρήστη (κλειδάριθμου) σε ασφαλισμένους

Το ΙΚΑ ανακοίνωσε τη δυνατότητα απόδοσης κωδικού χρήστη (κλειδάριθμου) στους ασφαλισμένους του, ώστε να μπορούν οποτεδήποτε να ζητήσυν και να λάβουν γνώση των στοιχείων που αφορούν τον ασφαλιστικό βίο με την έκδοση μηχανογραφικού αποσπάσματος του Λογαριασμού τους, μέσω των Υποκ/των ή Παρ/των του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή της διαδικτυακής πύλης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή της εθνικής διαδικτυακής πύλης ermis. Τα Αποσπάσματα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης (Α.Α.Λ.Α.) πλέον δεν θα αποστέλλονται στους ασφαλισμένους μέσω των εργοδοτών.

ΘΕΜΑ: «Απόδοση κωδικού χρήστη (κλειδάριθμου) σε ασφαλισμένους».

Αθήνα, 4/11/2011
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ, Αριθμ. Πρωτ. Α02/1102

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΕΣΟΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠΑΓ/ΤΩΝ
Αγ. Κων/νου 8, 10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Παπαθανασίου, τηλ: 2105215240, FAX: 2105223228, E–mail: asfika@otenet.gr
ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ως ο συν/νος πίνακας διανομής

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του αρθ. 63 παρ. 6 του Ν. 3996/2011, οι οποίες τροποποιούν την παρ. 8 του άρθρου 26 του Α.Ν. 1846/51, όπως ίσχυε μετά την αντικατάστασή της από την παρ. 1 του αρθ. 10 του Ν.2972/2001 και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Όπως είναι γνωστό από 1/1/2002, με την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.), η απεικόνιση της ασφάλισης γινόταν μέσω του Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης (Α.Α.Λ.Α.) το οποίο εκδίδονταν για κάθε ασφαλισμένο ανά τρίμηνο και αποστέλλονταν στον εργοδότη, ο οποίος ήταν υποχρεωμένος να το παραδώσει στον ενδιαφερόμενο.
Ειδικά για τους οικοδόμους τα Α.Α.Λ.Α. εκδίδονταν ανά τετράμηνο και αποστέλλονταν στη δ/νση κατοικίας του ασφαλισμένου.

Με την εξάπλωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ / ΙΚΑ –ΕΤΑΜ σε όλα τα Υποκ/τα και Παρ/τα του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, τα ΑΑΛΑ πλέον δεν αποστέλλονται στους ασφαλισμένους μέσω των εργοδοτών.
Αντί αυτών έχουν υλοποιηθεί νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που αφορούν την ασφαλιστική ιστορία και το Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης.
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις και ιδιαίτερα στο εδαφ. β΄ αυτών αναφέρεται ότι ο ασφαλισμένος μπορεί οποτεδήποτε να ζητήσει και να λάβει γνώση των στοιχείων που αφορούν τον ασφαλιστικό βίο με την έκδοση μηχανογραφικού αποσπάσματος του Λογαριασμού του, που περιλαμβάνει τις εγγραφές που είναι διαθέσιμες στην ασφαλιστική του ιστορία, μέσω των Υποκ/των ή Παρ/των του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή της διαδικτυακής πύλης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή της εθνικής διαδικτυακής πύλης ermis.

Στο Γενικό Έγγραφο Γ41/17/20-5-2011 με το οποίο γνωστοποιήθηκαν οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες σχετικά με την επιχειρησιακή εκμετάλλευση της ασφαλιστικής ιστορίας και του Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης και συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο II ΝΕΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ παρ. 4, αναφέρεται ότι οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είτε πρόκειται για νέους απογραφόμενους είτε για ήδη ασφαλισμένους, θα πιστοποιούνται στο διαδικτυακό τόπο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και θα αποκτούν πρόσβαση στο Λογαριασμό τους από τον οποίο θα μπορούν να εκτυπώνουν τα ΑΑΛΑ που επιθυμούν και τα οποία θα έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα.

Η διαδικασία προκειμένου ο ασφαλισμένος να ζητήσει πιστοποίηση και να αποκτήσει κωδικούς πρόσβασης στο διαδικτυακό τόπο του ΙΚΑ είναι η ακόλουθη:

Απογεγραμμένος – Ασφαλισμένος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Αυτός που είναι ήδη ασφαλισμένος και κατά συνέπεια και απογεγραμμένος στο Γενικό Μητρώο του Ιδρύματος, μέσω της ιστοσελίδας www.apps.ika.gr κάνει εγγραφή σύμφωνα με τις οδηγίες της σελίδας για την απόδοση του κλειδάριθμου. Στη συνέχεια προσέρχεται στο Υποκ/μα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προκειμένου να πιστοποιηθεί και να του αποδοθεί “Βεβαίωση Απόδοσης Κωδικού Χρήστη” με κλειδάριθμο.

Αναπόγραφος στο Γενικό Μητρώο του ΙΚΑ

Και στην περίπτωση αυτή γίνεται εγγραφή μέσω της ιστοσελίδας www.apps.ika.gr για την απόδοση κλειδάριθμου. Στη συνέχεια προσέρχεται στο αρμόδιο Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του τόπου κατοικίας ή απασχόλησης όπου απογράφεται στο Γενικό Μητρώο του Ιδρύματος κατά τα γνωστά. Μετά την απογραφή του πιστοποιείται και του αποδίδεται “Βεβαίωση Απόδοσης Κωδικού Χρήστη” με κλειδάριθμο.

Σας κοινοποιούμε το με αριθ. 095/172/18-10-2011 έγγραφο της επιχειρησιακής Ομάδας Μητρώου, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οδηγίες σχετικά με τη χρήση των οθονών για την απόδοση κωδικού χρήστη-κλειδάριθμου.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

Όπως είναι γνωστό τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά εργασία ασφαλιστέα στο ΙΚΑ συμπληρώνουν και υποβάλλουν στο Υποκ/μα του τόπου κατοικίας τους ή του τόπου απασχόλησης “Αίτηση Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου” (Εγκ. 4/02 και Γ.Ε. Α02/1102/23-9-2005).

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απογραφή των ασφαλισμένων και τα οποία θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση απογραφής είναι τα ακόλουθα:

  • Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο, όταν πρόκειται για αλλοδαπούς
  • Βεβαίωση Απόδοσης ΑΜΚΑ
  • Μητρώου – ΑΦΜ (Εκκαθαριστικό σημείωμα, βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ κλπ)
  • Βεβαίωση του εργοδότη από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης – ασφάλισης ΙΚΑ
  • Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης σε άλλο ασφαλιστικό φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, προκειμένου να χαρακτηρισθεί ο ασφαλισμένος ως “ΠΑΛΑΙΟΣ” ή “ΝΕΟΣ”.
  • Αποδεικτικό της διεύθυνσης κατοικίας (Λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ) ή Υπεύθυνη Δήλωση του ασφαλισμένου.
  • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού στην οποία φαίνεται ο αριθμός ΙΒΑΝ και πρώτος δικαιούχος να είναι ο ασφαλισμένος.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …