ΙΚΑ: Η αναζήτηση των δαπανών νοσηλείας των ασφαλισμένων από ατυχήματα υπαιτιότητας τρίτου

Με έγγραφό του στις 29 Ιουνίου το ΙΚ-ΕΤΑΜ ενημερώνει για την αναζήτηση των δαπανών νοσηλείας των ασφαλισμένων από ατυχήματα υπαιτιότητας τρίτου.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με γνωμοδότηση της Νομικής Διεύθυνσης της διοίκησης του ΙΚΑ (αρ.255/2011), που έγινε δεκτή από τον διοικητή του ΙΚΑ, διευκρινίζεται πως «δύναται και πρέπει το ΙΚΑ να συνεχίσει να διεκδικεί τις δαπάνες οι οποίες έχουν προκύψει από υγειονομική περίθαλψη των ασφαλισμένων του μέχρι 31/12/09 συνεπεία ατυχημάτων».
Το πλήρες περιεχόμενο του εγγράφου έχει ως εξής:

Aθήνα 29 Ιουνίου 2011
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. Σ96/972

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Αγ. Κων/νου 8 (10241), Αθήνα
Πληροφορίες: Αποστολοπούλου Χ., Τηλ. 2105224913, fax: 2105239280

ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ, ΤΟΠΙΚΑ ΥΠΟΚ/ΜΑΤΑ,ΠΑΡ/ΤΑ ΙΚΑ-ETAM

ΘΕΜΑ: Η αναζήτηση των δαπανών νοσηλείας των ασφ/νων από ατυχήματα υπαιτιότητας τρίτου

Το Τμήμα Ειδικών Θεμάτων της Δ/νσης Παροχών της Διοικήσης ασχολείται με την έκδοση απόφασης Διοικητή για ατυχήματα υπαιτιότητας τρίτου, αφού προηγουμένως οι υπηρεσίες παροχών (ασθενείας και πληρωμών συντάξεων) των Υποκ/των συγκεντρώσουν και υποβάλουν τις δαπάνες καθώς και τα προβλεπόμενα από τις εγκ.140/87 και 55/01 δικαιολογητικά.
Οι δαπάνες αφορούν νοσήλεια, επιδοτήσεις, πράξεις θεραπείας, πρόσθετης και έκτακτης περίθαλψης, έξοδα κηδείας και συντάξεις. Τις δαπάνες νοσηλείας αναζητούν τα τμήματα παροχών από τα οικονομικά τμήματα των αρμοδίων υποκ/των.
Πρόσφατα παρατηρήθηκε ότι κάποια οικονομικά τμήματα δεν έδιναν την δαπάνη νοσηλείας των ασφ/νων στα τμήματα παροχών, επειδή σύμφωνα με το άρθ.27 παρ.8 του Ν.3867/3.8.10 έγινε ρύθμιση και εκχωρήθηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο οι οφειλές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προς τα νοσοκομεία έως 31/12/09.

Για τον λόγο αυτό η υπηρεσία μας έστειλε σχετικό ερώτημα στην Νομική Δ/νση της Διοίκησης η οποία με την αρ.255/11 γνωμοδότησή της που έγινε δεκτή από τον κ.Διοικητή του Ιδρύματος αναφέρει «ότι δύναται και πρέπει το ΙΚΑ να συνεχίσει να διεκδικεί τις δαπάνες οι οποίες έχουν προκύψει από υγειονομική περίθαλψη των ασφ/νων του μέχρι 31/12/09 συνεπεία ατυχημάτων».

Συνεπώς θα πρέπει τα τμήματα παροχών να συνεχίσουν να αναζητούν τις δαπάνες νοσηλείας από τα οικονομικά τμήματα και να τις διαβιβάζουν μαζί με τις άλλες δαπάνες στο Τμήμα Ειδικών Θεμάτων προκειμένου να εκδίδει αποφάσεις Διοικητή για να διεκδικηθούν οι δαπάνες από τους υπαίτιους τρίτους και τις ασφ/κές τους εταιρείες.

Με ευθύνη των Δ/ντων των Υποκ/των να δοθεί από ένα αντίγραφο του Γενικού Έγγραφου σε κάθε υπάλληλο του Τμήματος Παροχών και του Οικονομικού.

Συνημμένη (πιο κάτω): η με αρ.πρωτ 255/11 γνωμοδότηση της Νομικής Δ/νσης

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΑΒΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ: 255/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ – ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΑΤΟΜΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ: 255/2011

Αριθ. Ερωτήματος: α.π. Σ96/262/2011 της Γενικής Δ/νσης Ασφ. Υπηρεσιών, Δ/νση Παροχών, Τμήμα Ειδικών Θεμάτων, του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Περίληψη Ερωτήματος: Ερωτάται, αν το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δύναται σε διεκδικήσει τις δαπάνες οι οποίες έχουν προκύψει από υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του μέχρι 31-12-2009, συνεχεία ατυχημάτων με υπαιτιότητα τρίτων, εν όψει της διατάξεως της § 8 του άρθρου 27 του Ν. 3867/2010.

—————————–

Α. Εις το υπ΄αριθμ. πρωτ. Σ96/262/2011 έγγραφο της Δ/νσεως Παροχών (Τμήμα Ειδικών Θεμάτων) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με θέμα «Η αξίωση δαπανών νοσηλείας που αφορούν ατυχήματα υπαιτιότητας τρίτου, οι οποίες έχουν εκχωρηθεί στο Υπουργείο Οικονομικών», εκτίθενται τα ακόλουθα: «Σύμφωνα με τις εγκ. 140/87 και 55/01 εκδίδουμε αποφάσεις Διοικητή προκειμένου να διεκδικήσουμε τις δαπάνες (νοσηλείας, επιδότησης, πρόσθετης και έκτακτης περίθαλψης και σύνταξης) που χορηγήσαμε σε ασφαλισμένους μας ύστερα από ατυχήματα υπαιτιότητας τρίτου, από τους υπαιτίους και τις ασφαλιστικές τους εταιρείες. Σύμφωνα με το άρθρ. 27§ 8 Ν. 2867/3-8-10 έγινε ρύθμιση με το Υπουργείο Οικονομικών και εκχωρούνται στο Ελληνικό Δημόσιο οι οφειλές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προς τα νοσοκομεία έως 31-12-09.

Υστερα από τα ανωτέρω παρακαλούμε να μας γνωρίσετε αν είμαστε νόμιμοι
να συνεχίσουμε να διεκδικούμε από τους υπαιτίους τρίτους των ατυχημάτων και τις
ασφ/κες τους εταιρείες τις δαπάνες νοσηλείας των ασφ/νων μας για τις οποίες μας
ενημερώνουν τα αρμόδια οικονομικά τμήματα των υποκαταστημάτων ότι είναι στην
ρύθμιση».

Β. Εις το άρθρο 27, υπό τον τίτλο «Εξόφληση προμηθειών νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών», του Ν. 3867/2010 (Α΄128) ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι:
«1. Οι οφειλές των νοσοκομείων του ΕΣΥ, του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, του ΠΓΝ Παπαγεωργίου, του Αιγινήτειου Νοσοκομείου Αθηνών, του Αρεταίειου Νοσοκομείου Αθηνών και του ΟΚΑΝΑ, που έχουν προκύψει από την προμήθεια φαρμάκων, υγειονομικού υλικού, χημικών αντιδραστηρίων και ορθοπεδικού υλικού, και για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση τιμολόγια και δελτία αποστολής από 1-1-2007 έως και 31-12-2009, δύναται να εξοφληθούν άμεσα με την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών εκκαθάρισης, έκδοσης και θεώρησης των σχετικών τίτλων πληρωμής, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις, ως ακολούθως:

α) Οφειλές των ετών 2007, 2008 και 2009 και μέχρι συνολικού ποσού τιμολογίων 200.000 € ανά προμηθευτή, εξοφλούνται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος.
β) Λοιπές οφειλές του έτους 2007 και μέχρι συνολικού ποσού τιμολογίων 1.100.000.000 €, εξοφλούνται με ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διαδικασίας και μηδενικού επιτοκίου, που θα εκδοθούν εντός του τρέχοντος έτους
….
8. Οι απαιτήσεις των φορέων της § 1 έναντι του ΙΚΑ, του ΟΑΕΕ, του ΟΠΑΔ, του ΟΓΑ και του Οίκου Ναύτη οι οποίες έχουν προκύψει από υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων τους μέχρι 31-12-2009, εκχωρούνται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου προς το Δημόσιο. Το ύψος των εν λόγω οφειλών και η διαδικασία της εκχώρησης προσδιορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

Γ. Με την εκτιθεμένη § 8 του άρθρου 27 του ανωτέρω νόμου ορίζεται ότι οι απαιτήσεις των φορέων της § 1 (νοσοκομείων του ΕΣΥ κ.λπ.) έναντι του ΙΚΑ και των λοιπών αναφερομένων ασφαλιστικών ταμείων, οι οποίες έχουν προκύψει από υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων τους μέχρι 31-12-2009, εκχωρούνται προς το Δημόσιο και ότι το ύψος των εν λόγω οφειλών και η διαδικασία της εκχωρήσεως προσδιορίζονται με κοινή απόφαση των-Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Πρόκειται, συνεπώς, περί μεταβολής εις το πρόσωπο μόνον του δανειστού της απαιτήσεως και το Δημόσιο, ως νέος δανειστής, υποκαθιστά τους φορείς της § 1 στις απαιτήσεις αυτών έναντι του ΙΚΑ και των λοιπών Ταμείων. Εν όψει αυτών, το ΙΚΑ κατ΄εφαρμογή της νομοθεσίας που ισχύει επί του θέματος, δύναται και πρέπει να συνεχίσει να διεκδικεί τις δαπάνες οι οποίες έχουν προκύψει από υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων τους μέχρι 31-12-2009, συνεπεία ατυχημάτων με υπαιτιότητα τρίτων.

Αθήνα 3-6-2011

Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Κ. ΒΑΡΕΛΑΣ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …