ΙΚΑ: Υποχρεωτική η φυσική παρουσία των συνταξιούχων κατ' έτος στα πιστωτικά ιδρύματα

Με ανακοίνωσή του το ΙΚΑ προς τους συνταξιούχους, ενημέρωσε πως από 1 Ιουλίου 2011 έως 30 Σεπτεμβρίου 2011 θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά το μέτρο της υποχρεωτικής φυσικής παρουσίας των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις Τράπεζες από τις οποίες λαμβάνουν τη σύνταξή τους.

Η διαδικασία αυτή θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο.

Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει οι συνταξιούχοι να προσέλθουν μέσα στο ανωτέρω χρονικό διάστημα στην τράπεζα από την οποία τους καταβάλλεται η μηνιαία σύνταξη, προσκομίζοντας:

  • Το Δελτίο Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή Διαβατήριο
  • Το Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων

Σε περίπτωση που αδυνατείτε να προσέλθετε ο ίδιος, θα πρέπει ο νόμιμος πληρεξούσιος ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με πρόσφατη εξουσιοδότηση – θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής – να μεταβεί με τα ίδια δικαιολογητικά στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας και ΟΧΙ στην τράπεζα από την οποία καταβάλλεται η μηνιαία σύνταξή σας.

Το γνήσιο της υπογραφής μπορεί να βεβαιωθεί και με την παρουσία κατ’ οίκον της Δημοτικής Αστυνομίας ή της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.
Σημείωση: Εάν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2011 δεν έχετε δηλώσει την παρουσία σας στις τράπεζες, η Υπηρεσία θα αναστείλει την καταβολή της σύνταξης.

Επιπλέον, εφόσον κάποιος συνταξιούχος επιθυμεί αλλαγή του λογαριασμού πίστωσης που μέχρι σήμερα καταβάλλεται η σύνταξή του, μπορεί να την πραγματοποιήσει μέσω των τραπεζών και ΕΛΤΑ, χωρίς να απαιτείται η προσέλευσή του στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Επισημαίνεται ότι, εάν στο Ενημερωτικό Σημείωμα δεν αναφέρεται ο ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) στο δεξιό άνω άκρο του Ενημερωτικού Σημειώματος Συντάξεων, ο συνταξιούχος θα πρέπει:

–> Εάν έχει ΑΜΚΑ να τον προσκομίσει στην Τράπεζα
–> Εάν δεν έχει ΑΜΚΑ να φροντίσει για την έκδοσή του, πριν από την προσέλευσή του για την απογραφή του στις τράπεζες όπου και θα πρέπει να το συνυποβάλλει. Ο προσωπικός αριθμός ΑΜΚΑ μπορεί να εκδοθεί σε οποιοδήποτε ΚΕΠ ή στα γραφεία ΑΜΚΑ των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Τέλος, με επείγον γενικό έγγραφο με θέμα «Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής φυσικής παρουσίας των συνταξιούχων» (αριθ. πρωτ. Σ00/ 17) που υπογράφει ο γενικός διευθυντής Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ στις 8/7/2011, δίνει συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής φυσικής παρουσίας των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις Τράπεζες ή στα Πιστωτικά ιδρύματα από τα οποία λαμβάνουν τη σύνταξή τους, και συγκεκριμένα, για τις περιπτώσεις που παρουσιάζονται πληρεξούσιοι ή εξουσιοδοτημένα άτομα.

Πιο συγκεκριμένα:

  1. Όταν παρουσιάζεται στο Υποκατάστημα εκπρόσωπος του συνταξιούχου προσκομίζοντας πληρεξούσιο, εάν αυτό είναι παλαιό (πέραν του έτους), αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από θεωρημένη υπεύθυνη δήλωση του συνταξιούχου ότι το πληρεξούσιο είναι ισχυρό.
  2. Για τις περιπτώσεις που ο συνταξιούχος βρίσκεται σε αδυναμία επικοινωνίας οπότε δεν έχει τη δυνατότητα να εξουσιοδοτήσει ή να καταστήσει κάποιον πληρεξούσιο, και δεν νοσηλεύεται σε ιδιωτικό ή δημόσιο ίδρυμα αλλά βρίσκεται στο σπίτι, οι οικείοι θα πρέπει να κινήσουν άμεσα διαδικασίες είτε για το διορισμό προσωρινού επιτρόπου μέσω Ε.Κ.Η. είτε δικαστικού συμπαραστάτη μέσω δικαστηρίου. Μέχρι τότε οι οικείοι μπορούν να προσκομίζουν βεβαίωση από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή μπορεί να πιστοποιήσει ότι ο εν λόγω συνταξιούχος βρίσκεται στη ζωή (υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αστυνομία, δήμος, Κ.Ε.Π. κ.λ.π.).
  3. Για τις περιπτώσεις που συνταξιούχος είναι ανήλικο τέκνο το οποίο λαμβάνει παρα-τετραπληγικό επίδομα ή σύνταξη λόγω θανάτου και το οποίο στερείται δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, αρμόδιος για τις ενέργειες προκειμένου να πιστοποιηθεί η φυσική παρουσία είναι ο γονέας ή ο κηδεμόνας ή ο έχων την επιμέλεια του τέκνου με δικαστική απόφαση, ο οποίος θα πρέπει να προσκομίσει στο Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων του Υποκαταστήματος του τόπου κατοικίας του συνταξιούχου, εκτός των υπολοίπων δικαιολογητικών (Ενημερωτικό Σημείωμα Σύνταξης και Α.Μ.Κ.Α.), πρόσφατο πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι το παιδί βρίσκεται στη ζωή.
  4. Για τις περιπτώσεις των συνταξιούχων που κατοικούν στο εξωτερικό αλλά δεν ανήκουν στο Περιφ/κό Υποκατάστημα Αθηνών λόγω του γεγονότος ότι έχουν πληρεξούσιο που κατοικεί στην Ελλάδα, θα πρέπει ο πληρεξούσιος να προσκομίσει στο υποκατάστημα του τόπου κατοικίας, εκτός των υπολοίπων δικαιολογητικών (Δελτίο Ταυτότητας, Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων και Α.Μ.Κ.Α.) σχετικό έγγραφο από την αρμόδια διπλωματική ή προξενική αρχή του ξένου κράτους, ότι ο συνταξιούχος βρίσκεται στη ζωή.
  5. Οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη και δεν έχουν Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων, θα πρέπει να μεταβούν στο Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων του Υποκαταστήματος του τόπου κατοικίας ώστε αφού εκτυπωθεί ο 15ψήφιος Αριθμός Μητρώου ΔΙΑ.Σ. να τον παραλάβουν και να επισκεφθούν στη συνέχεια την Τράπεζα ή το Πιστωτικό Ίδρυμα που έχουν ζητήσει να πιστώνεται η σύνταξή τους, για τη διαδικασία της φυσικής καταγραφής.

Σημείωση: στα δικαιολογητικά τα οποία οι συνταξιούχοι είναι υποχρεωμένοι να παρουσιάζουν στα Πιστωτικά Ιδρύματα, δεν περιλαμβάνεται Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Δ.Ο.Υ.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …