ΙΚΑ: Παρακράτηση από τις συντάξεις ΕΤΕΑΜ ειδικής εισφοράς συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης από 1/9/2011

Κοινοποίηση διατάξεων για την παρακράτηση από τις συντάξεις ΕΤΕΑΜ ειδικής εισφοράς συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης από 1/9/2011, η οποία υπολογίζεται στο συνολικό ποσό της επικουρικής σύνταξης. Η ως άνω ειδική εισφορά παρακρατείται μηνιαία κατά την καταβολή της σύνταξης των συνταξιούχων των φορέων επικουρικής ασφάλισης, καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που χορηγούν επικουρικές συντάξεις.

Αθήνα 26/8/2011
Αριθ. Πρωτ. Σ70/1003, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 61

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ – ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ – ΤΜΗΜΑ: ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αγ. Κων/νου 8 (102 41), Τηλ:2105215195-198, FAX:2105215195, e-mail:diefpar@ika.gr
ΠΡΟΣ:
1) Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α΄, 2) Επιχειρησιακή Ομάδα Παροχών
Ο.Π.Σ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) Από ένα αντίτυπο σε κάθε υπάλληλο των Τμημάτων Πληρωμών Συντάξεων
2) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – Δ/ΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ – Τμήμα Παραγωγής & Διακίνησης Αναφορών (Συντάξεις) (Παπαδιαμαντοπούλου 87, 115 27 ΑΘΗΝΑ)
3) Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. – Δ/ΝΣΗ: Α΄ Συντ/σης & Ροής Εφαρμογών – Τμήμα: Β΄ (Λαγουμιτζή 40 & Λ. Συγγρού, 117 45 ΑΘΗΝΑ)
4) ΕΤΕΑΜ (Πειραιώς 9-11, 105 52 ΑΘΗΝΑ)

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΤΕΑΜ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ 1/9/2011»

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 13 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/τ.Α΄/1-7-2011) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» και σας δίνουμε τις παρακάτω οδηγίες για την εφαρμογή τους:

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις θεσπίζεται από 1/9/2011 Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης, η οποία τηρείται σε λογαριασμό [σκοπός του οποίου είναι η κάλυψη ελλειμμάτων φορέων και κλάδων επικουρικής σύνταξης] με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, στο συσταθέν με τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 3655/2008 Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.).

Η ως άνω ειδική εισφορά παρακρατείται μηνιαία κατά την καταβολή της σύνταξης των συνταξιούχων των φορέων επικουρικής ασφάλισης, αρμοδιότητας όλων των Υπουργείων, καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), τα οποία χορηγούν επικουρικές συντάξεις, δυνάμει ασφάλισης η οποία έχει χωρήσει σε υποκατάσταση υποχρεωτικής ασφάλισης σε Φ.Κ.Α.. Επομένως οι εν λόγω διατάξεις έχουν εφαρμογή από 1/9/2011 και στους συνταξιούχους του ΕΤΕΑΜ.

Η εισφορά υπολογίζεται στο συνολικό ποσό της επικουρικής σύνταξης και καθορίζεται ως κατωτέρω:

α] Για συντάξεις από 300,01 € έως 350,00 €, ποσοστό 3%
β] Για συντάξεις από 350,01 € έως 400,00 €, ποσοστό 4%
γ] Για συντάξεις από 400,01 € έως 450,00 €, ποσοστό 5%
δ] Για συντάξεις από 450,01 € έως 500,00 €, ποσοστό 6%
ε] Για συντάξεις από 500,01 € έως 550,00 €, ποσοστό 7%
στ] Για συντάξεις από 550,01 € έως 600,00 €, ποσοστό 8%
ζ] Για συντάξεις από 600,01 € έως 650,00 €, ποσοστό 9%
η] Για συντάξεις από 650,01 € και άνω, ποσοστό 10%.

Όπως δε ρητά αναφέρεται στις περ. (γ), (δ) και (ε) των υπόψη διατάξεων:

Α) για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της εισφοράς δεν μπορεί να υπολείπεται των τριακοσίων ευρώ (300€). Δηλαδή αν το ποσό σύνταξης ΕΤΕΑΜ π.χ. ανέρχεται σε 305,00 € η παρακράτηση που θα επιβληθεί καθορίζεται σε 5,00 € [και όχι σε 9,15 €, που βάσει του ποσοστού 3% θα έπρεπε να επιβληθεί],
Β) εξαιρούνται της παρακράτησης της ειδικής εισφοράς οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης – αρμόδιοι φορείς, ως γνωστόν, για τη χορήγησή τους – το Εξωϊδρυματικό Επίδομα του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981 (Α΄68), όπως ισχύει, καθώς και οι συνταξιούχοι της παραγράφου 3 του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981, όπως ισχύει, και της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του Ν. 2084/1992 (Α΄ 165), που λαμβάνουν προσαύξηση της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας από φορέα κύριας ασφάλισης ή το ΕΤΕΑΜ, και
Γ) στις περιπτώσεις που στη σύνταξη λόγω θανάτου ΕΤΕΑΜ συντρέχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, για τον προσδιορισμό των ποσών επί των οποίων θα υπολογιστεί η Ειδική Εισφορά, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό της σύνταξης που έχει μεταβιβαστεί και το παρακρατηθέν ποσό επιμερίζεται ανάλογα.
Δηλαδή: α) αν το συνολικό ποσό σύνταξης ΕΤΕΑΜ που έχει μεταβιβαστεί σε χήρα κατά 70% και σε (1) τέκνο κατά 20% ανέρχεται σε 500,00 € η παρακράτηση που αναλογεί στο ποσό τούτο εκ 35,00 € θα επιμερισθεί κατά 7/9 στη χήρα και κατά 2/9 στο τέκνο, και β) αν το συνολικό ποσό σύνταξης ΕΤΕΑΜ που έχει μεταβιβαστεί σε χήρα και (2) τέκνα ανέρχεται σε 500,00 € η παρακράτηση που αναλογεί στο ποσό τούτο εκ 35,00 € θα επιμεριστεί κατά το μεταβιβασθέν στα δικαιοδόχα μέλη ποσοστό σύνταξης (π.χ. αν το ποσοστό μεταβίβασης της χήρας είναι 63,64% και κάθε τέκνου είναι 18,18%, τότε το ποσό των 35,00 € επιμερίζεται κατά τα ίδια ποσοστά).

Σημειωτέον ότι τα ποσά που παρακρατούνται κατ΄ εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων από τις συντάξεις των συνταξιούχων του ΕΤΕΑΜ αποδίδονται σε Λογαριασμό του Α.Κ.Α.ΓΕ. το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου, από την παρακράτηση, μήνα.

Τέλος επισημαίνουμε ότι ήδη η Η.ΔΙ.ΚΑ. – κατόπιν οδηγιών μας – έχει προβεί με την πληρωμή των συντάξεων του μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (ημερομηνία πληρωμής 22/8/2011) στην παρακράτηση της ειδικής εισφοράς από τις συντάξεις όσων συνταξιούχων του ΕΤΕΑΜ εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου.

Συνοδευτικά: (4) φ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
Τμήμα Συγχ/νων Ταμείων & Επικουρικής Σύνταξης (10 αντίτυπα)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …