ΙΚΑ: Παρακράτηση Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων από 1/8/2011

Με επείγουσα εγκύκλιο το ΙΚΑ ανακοίνωσε στις 18 Ιουλίου πως εφαρμόζεται από 1η Αυγούστου 2011 η Παρακράτηση Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων. Στην εγκύκλιο αναφέρονται αναλυτικά τα ποσοστά της Ειδικής Εισφοράς με βάση το ποσό των συντάξεων, η επιπλέον μηνιαία εισφορά στους συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που δεν έχουν συμπληρώσει το 60 έτος, ενώ διευκρινίζεται ότι εξαιρούνται της επιπλέον μηνιαίας εισφοράς οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος που λαμβάνουν το Εξωϊδρυματικό Επίδομα ή Επίδομα Απολύτου Αναπηρίας ή το επίδομα ανικανότητας του άρθρ. 54 του π.δ. 169/2007 (Α΄210).

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων από 1.8.2011»
Σχετική: Η με αριθ. 51/9.7.2010 προηγούμενη εγκύκλιος

Αθήνα, 18/7/2011
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ: 47
Αριθ. Πρωτ. Σ70/30

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ – ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αγ. Κων/νου 8 (10241) Αθήνα, Πληροφορίες: Π. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Τηλ: 2105215189, FAX: 2105230046, e-mail: diefpar@ika.gr

ΠΡΟΣ
Τους αποδέκτες του Πίνακα Α’
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Παπαδιαμαντοπούλου 87, Τ.Κ. 11527
2.Από ένα αντίτυπο σε κάθε υπάλληλο των Τμημάτων Πληρωμών Συντάξεων

Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 10,11 και 12 του Νόμου «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 » αναπροσαρμόζονται από 1/8/2011 τα ποσοστά παρακράτησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), που είχαν θεσπιστεί και καθοριστεί με τις διατάξεις του αρθρ. 38 του ν. 3863/2010 για τις περιπτώσεις των συνταξιούχων (β) έως (η) της παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου, με αποτέλεσμα την
αύξηση του ποσού παρακράτησης.

 1. Με την 51/2010 εγκύκλιό μας ορίζαμε τα ποσοστά της Ειδικής Εισφοράς από 1.8.2010, τα οποία λόγω αναπροσαρμογής, από 1.8.2011 διαμορφώνονται ως ακολούθως:
  α) Για συντάξεις από 1.400,01 € μέχρι 1.700,01 €, ποσοστό 3%
  β) Για συντάξεις από 1700,01€ μέχρι 2.000,00 €, ποσοστό 6%
  γ) Για συντάξεις από 2.000,01 € μέχρι 2.300,00 €, ποσοστό 7%
  δ) Για συντάξεις από 2.300,01 € μέχρι 2.600,00 €, ποσοστό 9%
  ε) Για τις συντάξεις από 2.600,01 € μέχρι 2.900,00 €, ποσοστό 10%
  στ) Για τις συντάξεις από 2900,01€ μέχρι 3.200,00 €, ποσοστό 12%
  ζ) Για τις συντάξεις από 3.200,01 € μέχρι 3.500,00 €, ποσοστό 13%
  η) Για τις συντάξεις από 3.500,01 € και άνω, ποσοστό 14%

 2. Επίσης με τις κοινοποιούμενες διατάξεις επιβάλλεται από 1.8.2011, εκτός της ήδη επιβληθείσας και μετά την αναπροσαρμογή, επιπλέον μηνιαία εισφορά, στους συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που δεν έχουν συμπληρώσει το 60 έτος της ηλικίας τους και οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη μεγαλύτερη των 1.700 €.
  Η επιπλέον για τους ανωτέρω συνταξιούχους επιβληθείσα εισφορά υπολογίζεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης, όπως αυτό διαμορφώνεται κατόπιν της παρακράτησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης συνταξιούχων της αμέσως προηγούμενης παραγράφου και καταλήγει να είναι μεγαλύτερο των 1.700 €.
  Τα ποσοστά της επιπλέον παρακράτησης έχουν ως ακολούθως:

  • Για συντάξεις από 1700,01€, (συνολικό ποσό σύνταξης όπως έχει διαμορφωθεί μετά την παρακράτηση της εισφοράς όπως αυτή έχει αναπροσαρμοστεί), μέχρι 2.300,00 €, ποσοστό 6%.
  • Για συντάξεις από 2.300,01 € μέχρι 2.900,00 €, ποσοστό 8%.
  • Για συντάξεις από 2.900,01 € και άνω, ποσοστό 10%.

  Η ανωτέρω παρακράτηση διακόπτεται τον επόμενο μήνα από τη συμπλήρωση του 60ου έτους ηλικίας.
  Σύμφωνα με τη ρητή αναφορά της διάταξης εξαιρούνται της επιπλέον μηνιαίας εισφοράς όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω αυτοδίκαιης λύσης της εργασιακής τους σχέσης ή αποστρατεύθηκαν με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας και οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος που λαμβάνουν το Εξωϊδρυματικό Επίδομα ή Επίδομα Απολύτου Αναπηρίας του άρθρ. 42 του ν.1140/81 (Α΄68), όπως ισχύει ή το επίδομα ανικανότητας του άρθρ. 54 του π.δ. 169/2007 (Α΄210), ή πρόκειται για θύματα τρομοκρατικών ενεργειών ή βίαιων συμβάντων, καθώς και ορφανικές οικογένειες αυτών.
  Επισημαίνεται ότι κατόπιν της επιβολής της επιπλέον ανωτέρω εισφοράς στη συγκεκριμένη κατηγορία συνταξιούχων, το ποσό της σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 1.700,00 ευρώ.

  (Ευνόητο είναι ότι για τους συνταξιούχους της κατηγορίας (α) της πρώτης παραγράφου το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.400,00 €).

 3. Σας ενημερώνουμε ότι για τους συνταξιούχους που βρέθηκαν στο Αρχείο Συντάξεων χωρίς έτος γέννησης, δόθηκε εντολή στην Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε. να μην επιβληθεί σε αυτούς η παρακράτηση επιπλέον εισφοράς, με το σκεπτικό ότι είναι μεγαλύτεροι από 60 ετών.
  Παρόλα αυτά για να ελεγχθούν οι εν λόγω περιπτώσεις και να συμπληρωθεί το αρχείο θα πρέπει να ζητηθούν από τη Δ/νση Πληροφορικής καταστάσεις των συντ/χων
  χωρίς έτος γέννησης ανά Υποκ/μα, ώστε να προστεθούν τα ελλείποντα στοιχεία και να επιστραφούν συμπληρωμένες πλέον στη Δ/νση Πληροφορικής.

 4. Κατά τα λοιπά, και για ό,τι δε διαφοροποιείται με τη παρούσα, ισχύουν τα οριζόμενα στη προηγούμενη με αριθ. 51/2010 εγκύκλιο.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραμματεία Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
2. Γραφείο Γεν. Δ/ντη Ασφ/κων Υπηρεσιών
3. Γραφείο Δ/ντριας Παροχών
4. Δ/νση Παροχών (Τμήμα Κύριας Σύνταξης 5 αντίτυπα)

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ
Π.ΣΙΑΛΑΚΑ-ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …