Υπ. Εργασίας: Aναγνώριση συντάξιμου χρόνου στο Δημόσιο ή σε φορέα κύριας ασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε φορείς και τομείς επικουρικής ασφάλισης

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας (24/8/2011) με την οποία κοινοποιούνται οι διατάξεις του Ν. 3996/2011 που ρυθμίζουν θέματα που αφορούν στην επικουρική ασφάλιση των ασφαλισμένων στους φορείς και τομείς επικουρικής ασφάλισης, που συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο ή από φορέα κύριας ασφάλισης με καθεστώς ίδιο ή εξομοιούμενο με αυτό του Δημοσίου.

Αθήνα, 24/8/2011
Αριθ. Πρωτ. Φ.80020/oικ.19536/563

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ B΄
Σταδίου 29, 10110, ΤELEFAX: 2103368148, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ι. Στελλάτου, ΤΗΛ: 2103368152
ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: «Aναγνώριση συντάξιμου χρόνου στο Δημόσιο ή σε φορέα κύριας ασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε φορείς και τομείς επικουρικής ασφάλισης» (άρθρο 41 παρ. 7 του ν. 3996 /2011 – ΦΕΚ 170 Α΄).»

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 170 / τεύχος Α΄ δημοσιεύτηκε ο νόμος 3996/2011 «Aναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας – Ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα στο Μέρος Β΄ του Κεφαλαίου Α’ αυτού περιλαμβάνεται η διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 41, με την οποία ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την επικουρική ασφάλιση των ασφαλισμένων στους φορείς και τομείς επικουρικής ασφάλισης, που συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο ή από φορέα κύριας ασφάλισης με καθεστώς ίδιο ή εξομοιούμενο με αυτό του Δημοσίου.

Eιδικότερα, στην παράγραφο 7 του άρθρου 41 προβλέπονται, κατά εδάφιο, τα ακόλουθα:

Στο πρώτο εδάφιο ορίζεται ότι, οι ασφαλισμένοι των φορέων και τομέων επικουρικής ασφάλισης, που συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο ή από φορέα κύριας ασφάλισης με καθεστώς ίδιο ή εξομοιούμενο με αυτό του Δημοσίου, καθώς και του Τομέα «ΤΕΑΠ-ΕΛΤΑ» του ΤΑΥΤΕΚΩ μπορούν να θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα και στον επικουρικό φορέα – τομέα τους, συμπληρώνοντας τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο με αναγνώριση κάθε προϋπηρεσίας που συμπίπτει με συντάξιμο χρόνο στο Δημόσιο ή το φορέα κύριας ασφάλισής τους κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 3 και 4 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48).

Στο δεύτερο εδάφιο προβλέπεται ότι, ο αναγνωριζόμενος χρόνος στον επικουρικό φορέα – τομέα αξιοποιείται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τον ίδιο τρόπο που αξιοποιείται στο Δημόσιο ή στο φορέα κύριας ασφάλισής τους, έτσι ώστε οι ασφαλισμένοι να θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα και στον επικουρικό τους φορέα με τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης του φορέα κύριας σύνταξης με τον οποίο θεμελιώνουν δικαίωμα στον κύριο φορέα ασφάλισής τους και να συνταξιοδοτούνται ταυτόχρονα τόσο από τον φορέα κύριας όσο και από το φορέα επικουρικής ασφάλισης.

Επισημαίνεται ότι, η θέσπιση της ρύθμισης αυτής, έτσι ώστε, ο συντάξιμος χρόνος του Δημοσίου ή του φορέα κύριας ασφάλισης που αναγνωρίζεται στον επικουρικό φορέα – τομέα, να αξιοποιείται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τον ίδιο τρόπο που αξιοποιείται στο Δημόσιο ή στο φορέα κύριας ασφάλισής τους, κρίθηκε επιβεβλημένη, επειδή ο διαφορετικός τρόπος αξιοποίησης του συντάξιμου χρόνου στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους καθώς και στο ειδικό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπου η αναγνωριζόμενη προϋπηρεσία θεωρείται ως συντάξιμος χρόνος από τότε που έλαβε χώρα η προϋπηρεσία αυτή, είχε ως αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση του χρόνου θεμελίωσης δικαιώματος σε κύρια σύνταξη σε σχέση με το χρόνο θεμελίωσης δικαιώματος σε επικουρική σύνταξη και τη μη δυνατότητα ταυτόχρονης συνταξιοδότησης στο φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης, αφού κατά τη συνταξιοδότηση δεν συνέπιπτε ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης του φορέα κύριας σύνταξης με αυτόν του επικουρικού φορέα.

Με το δεδομένο ότι το ΓΛΚ αναγνωρίζει π. χ. στρατιωτική υπηρεσία ή χρόνο ιδιωτικού τομέα με εξαγορά κατά τη συνταξιοδότηση και τα θεωρεί ως συντάξιμο χρόνο από τότε που έλαβε χώρα η στρατιωτική υπηρεσία ή η προϋπηρεσία και όχι μόνον από την εξαγορά και ολοσχερή εξόφληση τους και εξής, είναι προφανές ότι μετά την παραπάνω ρύθμιση και στον επικουρικό φορέα-τομέα οι εν λόγω αναγνωριζόμενοι χρόνοι θα αξιοποιούνται με τον ίδιο τρόπο ώστε να πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος και στον επικουρικό φορέα και να καθίσταται δυνατή η σύγχρονη λήψη κύριας και επικουρικής σύνταξης.

Σημειώνεται ότι, το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω διάταξης αφορά το ΤΕΑΔΥ και τους Τομείς του «ΤΕΑΠΟΚΑ» και «ΤΑΔΚΥ», τους Τομείς «ΤΕΑΥΑΠ», «ΤΕΑΕΧ» και «ΤΕΑΥΠΣ» του ΤΕΑΠΑΣΑ, καθώς και τον Τομέα «ΤΕΑΠ-ΕΛΤΑ» του ΤΑΥΤΕΚΩ, στους οποίους έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ.3 και 4 του ν.3232/2004 με βάση τις οποίες οι ασφαλισμένοι των φορέων – τομέων αυτών αναγνωρίζουν κάθε προϋπηρεσία που συμπίπτει με συντάξιμο χρόνο στο Δημόσιο ή το φορέα κύριας ασφάλισης τους, ώστε να θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα και στον επικουρικό φορέα με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του κύριου φορέα (άρθρο 53 ν.2084/1992).

Εξυπακούεται ότι, οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις δεν έχουν εφαρμογή στους ασφαλισμένους που συνταξιοδοτούνται με τις προυποθέσεις του κοινού καθεστώτος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αφού η έκταση εφαρμογής των προαναφερόμενων διατάξεων του άρθρου 20 του ν.3232/2004 αφορά μόνον τους ασφαλισμένους των φορέων και τομέων επικουρικής ασφάλισης, που συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο ή από φορέα κύριας ασφάλισης με καθεστώς ίδιο ή εξομοιούμενο με αυτό του Δημοσίου.

Στο τρίτο εδάφιο προβλέπεται ότι, η αναγνώριση του εν λόγω συντάξιμου χρόνου
πραγματοποιείται με απόφαση του φορέα – τομέα, μετά από αίτηση του
ενδιαφερομένου, η οποία υποβάλλεται απαραίτητα μέχρι την έκδοση της πράξης
συνταξιοδότησης από τον αρμόδιο φορέα –τομέα επικουρικής ασφάλισης.

Στο τέταρτο εδάφιο ορίζεται ότι, η ρύθμιση αυτή που ισχύει από 5-8-2011 θα έχει εφαρμογή και σε αιτήσεις συνταξιοδότησης, που έχουν υποβληθεί ήδη στις αρμόδιες υπηρεσίες των φορέων – τομέων για τις οποίες όμως μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία έναρξης ισχύος της διάταξης αυτής δεν έχει εκδοθεί συνταξιοδοτική απόφαση.

Τέλος, παρακαλούμε τις υπηρεσίες των φορέων – τομέων για την άμεση εφαρμογή των ανωτέρω και είμαστε στη διάθεσή σας για την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας ή διευκρίνισης που αφορά την υλοποίηση των εν λόγω διατάξεων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

Εσωτερική Διανομή:
1.Γραφείο κ. Υπουργού
2.Γραφείο κ.Γενικού Γραμματέα
3.Γραφείο κας Γεν. Δ/ντριας Κ.Α.
4.Όλες οι Δ/νσεις της Γ.Γ.Κ.Α.
και το Τμήμα Διαδοχικής Ασφάλισης
5.Δ/νση Πρόσθετης Ασφάλισης
Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …