Υπ. Εργασίας: Γνωστοποίηση διατάξεων Ν. 4024/2011 – Εξαίρεση συνταξιούχων αναπηρίας

ΠΡΟΣΟΧΗ! Διαβάστε τη Νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που υπογράφηκε το Νοέμβριο 2012 και έφερε δυσάρεστες αλλαγές για τους πολίτες με αναπηρία πάνω στον N. 4093/2012 (Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016).

Το υπουργείο Εργασίας κοινοποίησε την 1η Νοεμβρίου διατάξεις του νόμου 4024/2011 σχετικά με την κατά 40% και 20% μείωση στο ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης για τους συνταξιούχους των φορέων κύριας ασφάλισης, αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 55° έτος της ηλικίας. Διαβάστε αναλυτικά για την εξαίρεση των συνταξιούχων αναπηρίας:

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων των παρ 1 και 2 του άρθρου 2 του Ν. 4024/2011.

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 226 Α 27/10/2011 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4024 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015». Στο άρθρο 2 του ανωτέρω νόμου θεσπίζονται περικοπές επί του ποσού των κύριων συντάξεων, που χορηγούνται από το NAT και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, εφόσον αυτές υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο ποσό, λόγω των εξαιρετικά επειγουσών δημοσιονομικών αναγκών της χώρας και της δεινής οικονομικής κατάστασης συγκεκριμένων ασφαλιστικών φορέων.

Αθήνα, 1/11/2011
Αρ.Πρωτ.: Φ.80000/οικ.26177/1732, ΦΕΚ: 226/Α/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Γ΄
ΠΡΟΣ: ΝΑΤ και όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ασφάλισης, αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

Για την εφαρμογή των επιμέρους ρυθμίσεων παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες.

Παράγραφος 1

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής προβλέπεται μείωση κατά 40%, από 1.11.2011, στο ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.000,00 € για τους συνταξιούχους των φορέων κύριας ασφάλισης, αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 55° έτος της ηλικίας.

Για την ανωτέρω μείωση λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο ποσό της κύριας σύνταξης που εναπομένει μετά την παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (άρθρο 38 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115, Α΄), όπως ισχύει) και της επιπλέον εισφοράς της παρ. 11 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152, Α΄).

Σημειώνεται ότι, η εν λόγω μείωση γίνεται σε κάθε κύρια σύνταξη, που λαμβάνει ο συνταξιούχος που δεν έχει συμπληρώσει το 55° έτος της ηλικίας, η οποία υπερβαίνει το ποσό των 1.000,00 € και δεν υπολογίζεται επί του αθροίσματος των ποσών δυο ή περισσοτέρων κύριων συντάξεων που τυχόν λαμβάνει ο συνταξιούχος.

Η κατά τα ανωτέρω μείωση διακόπτεται από την πρώτη του επόμενου μήνα από εκείνον κατά τον οποίο συμπληρώνεται το 55° έτος της ηλικίας.

Από την ανωτέρω μείωση εξαιρούνται:

1. οι συνταξιούχοι αναπηρίας ή γήρατος, που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα ή το επίδομα απολύτου αναπηρίας του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981 (ΦΕΚ 68, Α΄) και του άρθρου 30 του Ν.2084/1992 (ΦΕΚ 165, Α΄)

2. τα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών ή βίαιων συμβάντων και οι ορφανικές οικογένειες αυτών

3. οι συνταξιούχοι του Ν. 3185/2003 (Φ.Ε.Κ. 229, Α΄) και συγκεκριμένα όσοι εμπίπτουν στο άρθρο 27 του ανωτέρω νόμου.

4. οι συνταξιούχοι του άρθρου 5 του Ν. 3232/2004 (Φ.Ε.Κ. 48, Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 2227/1994 (Φ.Ε.Κ. 129, Α΄), δηλαδή οι αιμορροφιλικοί, μεταμοσχευόμενοι από συμπαγή όργανα , οι πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, μεσογειακή αναιμία που λαμβάνουν σύνταξη με βάση τον Ν. 612/77, οι συνταξιούχοι που παίρνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα και πάσχουν από μυασθένεια, ακρωτηριασμό, φωκομέλεια, σκλήρυνση κατά πλάκας, οι συνταξιούχοι γονείς, αδέλφια και οι σύζυγοι ανάπηρων καθώς και τα συνταξιούχα ορφανά και από τους δύο γονείς παιδιά που πάσχουν από νοητική υστέρηση , αυτισμό ή πολλαπλές βαριές αναπηρίες

5. όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί με το καθεστώς των υπερβαρέων επαγγελμάτων, δηλαδή συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τις ειδικές προϋποθέσεις λόγω απασχόλησης σε μεταλλεία – λιγνιτωρυχεία- υποθαλάσσιες εργασίες για τους οποίους έχει καταβληθεί το ειδικό πρόσθετο αυξημένο επασφάλιστρο καθώς και οι συνταξιούχοι του ΤΑΠ-ΔΕΗ με τις ειδικές προϋποθέσεις λόγω απασχόλησης σε ορυχεία , σταθμούς παραγωγής και δίκτυα και για τους οποίους έχει καταβληθεί το ειδικό αυξημένο πρόσθετο επασφάλιστρο.

6. όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί με τριάντα πέντε (35) τουλάχιστον έτη πραγματικής ασφάλισης, άρα και όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις περί 37ετίας όπου δεν απαιτείτο η συμπλήρωση ορίου ηλικίας

7. οι συνταξιούχοι του NAT.

Παράγραφος 2

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής μειώνεται, από 1.11.2011, κατά 20% το ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.200,00 € των συνταξιούχων του NAT και των φορέων κύριας ασφάλισης, αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στη μείωση της προηγούμενης παραγράφου.

Για την ανωτέρω μείωση λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο ποσό της κύριας σύνταξης που εναπομένει μετά την παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (άρθρο 38 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115, Α΄), όπως ισχύει) και της επιπλέον εισφοράς της παρ. 11 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152, Α΄).

Σημειώνεται ότι, η εν λόγω μείωση γίνεται σε κάθε κύρια σύνταξη, που λαμβάνει ο συνταξιούχος, η οποία υπερβαίνει το ποσό των 1.200,00 € και δεν υπολογίζεται επί του αθροίσματος των ποσών δυο ή περισσοτέρων κύριων συντάξεων που τυχόν λαμβάνει ο συνταξιούχος.

Από την ανωτέρω μείωση εξαιρούνται μόνο:

1. οι συνταξιούχοι αναπηρίας ή γήρατος, που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα ή το επίδομα απολύτου αναπηρίας του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981 (ΦΕΚ 68, Α΄) και του άρθρου 30 του Ν.2084/1992 (ΦΕΚ 165, Α΄)

2. τα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών ή βίαιων συμβάντων και οι ορφανικές οικογένειες αυτών

3. οι συνταξιούχοι του άρθρου 5 του Ν. 3232/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 2227/1994, οι οποίες αναφέρθηκαν αναλυτικά στην παράγραφο 1.

Τα ποσά που προέρχονται από την μείωση των συντάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του Ν. 4024/2011 αποτελούν έσοδα του οικείου φορέα στον οποίο ανήκει ο συνταξιούχος.

Με δεδομένο ότι οι κοινοποιούμενες διατάξεις ισχύουν από 1.11.2011, παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες αρμοδιότητας σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …