ΥΠΕΠΘ: Εγκύκλιος για παράλληλη στήριξη μαθητών με αναπηρία

Το Υπουργείο Παιδείας διευκρίνισε με εγκύκλιό του (Αρ.Πρωτ.102224/Γ6/25-08-2009) τα θέματα που αφορούν στη φοίτηση των μαθητών με αναπηρία, και συγκεκριμένα, στην παράλληλη στήριξη, τη στήριξη με εκπαιδευτικό προσωπικό και τη διδασκαλία στο σπίτι. Η εγκύκλιος έχει σταλεί σε όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης, τις Δ.νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπάιδευσης, τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ., στα σχολεία μέσω των Γραφείων Εκπαίδευσης, καθώς και σε όλους τους Σχολικούς Συμβούλους Γενικής και Ειδικής Αγωγής.
Σημειώνεται πως η αίτηση για έγκριση και παροχή παράλληλης στήριξης υποβάλλεται στο σχολείο φοίτησης του μαθητή από τον γονέα ή κηδεμόνα του το διάστημα από 25 Αυγούστου έως και 20 Οκτωβρίου εκάστου έτους.

Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου του Υπουργείου με Αρ.Πρωτ.102224/Γ6/25-08-2009 έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Ειδικότερα θέματα φοίτησης μαθητών με αναπηρία: παράλληλη στήριξη, στήριξη με ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και διδασκαλία στο σπίτι.»

Σε εφαρμογή του νόμου 3699/2008 (ΦΕΚ Α’ 199) από το σχολικό έτος 2009-2010 και εφεξής, για τα ειδικότερα θέματα φοίτησης των μαθητών με αναπηρία ισχύουν τα εξής:

Α. Παράλληλη στήριξη

 • Η αίτηση για έγκριση και παροχή παράλληλης στήριξης υποβάλλεται στο σχολείο φοίτησης του μαθητή από τον γονέα ή κηδεμόνα του το διάστημα από 25 Αυγούστου έως και 20 Οκτωβρίου εκάστου έτους.
 • Με την αίτησή του για παροχή παράλληλης στήριξης, ο γονέας συνυποβάλλει γνωμάτευση του οικείου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Αρμόδιο όργανο για την εισήγηση παράλληλης στήριξης είναι αποκλειστικά το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Στη γνωμάτευση του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. θα πρέπει να αναφέρονται και οι ώρες της παράλληλης στήριξης. Σε περίπτωση που στο σχολείο λειτουργεί τμήμα ένταξης, η γνωμάτευση του ΚΕ.Δ.Δ.Υ θα πρέπει να περιλαμβάνει ειδικότερη αιτιολογία, ήτοι να εξειδικεύει τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητή, καθώς και τους λόγους για τους οποίους δεν αρκεί η ένταξη του μαθητή στo τμήμα ένταξης.
 • Η Διεύθυνση του σχολείου διαβιβάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις μαζί με βεβαίωση εγγραφής ή φοίτησης κάθε μαθητή στο συγκεκριμένο σχολείο, στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ., μέσω της αντίστοιχης Δ/νσης Εκπαίδευσης.
 • Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.
 • Η παράλληλη στήριξη των μαθητών παρέχεται μόνο από εκπαιδευτικούς του ΥΠ.Ε.Π.Θ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Η πράξη έγκρισης παροχής παράλληλης στήριξης ισχύει για ένα σχολικό έτος.
 • Κατ’ εξαίρεση για τους μαθητές με αυτισμό για τους οποίους έχει εγκριθεί από τη Δ/νση Ειδικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ. η παροχή παράλληλης στήριξης για το έτος 2008-2009 (άρθρο 7 § 4, περ. γ’ του ν.3699/2008 ), δεν απαιτείται η υποβολή νέων δικαιολογητικών για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η γνωμάτευση του ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

Β. Στήριξη σε μαθητές που δεν αυτοεξυπηρετούνται

Για τους μαθητές που δεν αυτοεξυπηρετούνται οι διατάξεις του άρθρου 6 § 2 του ν. 3699/2008 προβλέπουν τη στήριξη από ειδικό βοηθητικό προσωπικό (Ε.Β.Π.):

 • Η αίτηση για έγκριση και παροχή στήριξης από Ε.Β.Π. σε μαθητές που δεν αυτοεξυπηρετούνται υποβάλλεται στο σχολείο φοίτησης του μαθητή από τον γονέα ή κηδεμόνα του το διάστημα από 25 Αυγούστου έως και 20 Οκτωβρίου εκάστου έτους, εκτός αν η ανάγκη για στήριξη από Ε.Β.Π. ανακύψει μετά την ανωτέρω προθεσμία.
  Με την αίτησή του για παροχή στήριξης από Ε.Β.Π., ο γονέας συνυποβάλλει γνωμάτευση από το οικείο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή από πιστοποιημένο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή από δημόσια υγειονομική επιτροπή.

 • Οι ανωτέρω αιτήσεις, καθώς και βεβαιώσεις εγγραφής ή φοίτησης, διαβιβάζονται από τη Δ/νση του σχολείου στη Δ/νση Ειδικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ. μέσω της αντίστοιχης Δ/νσης Εκπαίδευσης.
 • Η στήριξη των μαθητών που δεν αυτοεξυπηρετούνται παρέχεται μόνο από ειδικό βοηθητικό προσωπικό που προσλαμβάνεται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Δεν δύναται να εγκριθεί για τον ίδιο μαθητή ταυτόχρονα η παροχή παράλληλης στήριξης και στήριξης από Ε.Β.Π.

Με απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. εγκρίνεται η παροχή παράλληλης στήριξης και στήριξης σε μαθητές που δεν αυτοεξυπηρετούνται.

Οι πιστώσεις για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε προσωπικό (εκπαιδευτικούς, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.) στην Ειδική Αγωγή θα διατίθενται κατά προτεραιότητα ως εξής:
1) ΣΜΕΑΕ
2) Τμήματα ένταξης και
3) Παροχή παράλληλης στήριξης και στήριξης από Ε.Β.Π.

Γ. Διδασκαλία στο σπίτι

Σύμφωνα με το άρθρο 6 § 4 περ. γ’ εδ. β’ του ν. 3699/2008 και το υπ’ αριθμ. 6622/Γ6/20-1-2009 έγγραφο της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ., η έγκριση της διδασκαλίας στο σπίτι γίνεται από τον Δ/ντή Εκπαίδευσης της αντίστοιχης βαθμίδας. Θα πρέπει ο κατάλογος των εγκεκριμένων διδασκαλιών στο σπίτι να διαβιβάζεται από την Διεύθυνση Εκπαίδευσης στη Δ/νση Ειδικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για ενημέρωση.

Πληροφορίες:
Α/βάθμιας & Β/βάθμιας Εκπαίδευσης
Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.
Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής
Α. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι
Πληροφορίες: Π. Γκίκα
Τηλ: 2103442928, Fax: 2103442182

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Απόδοση ποσοστού αναπηρίας σε παιδιά, μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαμεσολάβησε επιτυχώς σε δύο περιπτώσεις μη απόδοσης ποσοστού αναπηρίας σε παιδιά με συνέπεια την απώλεια επιδόματος αναπηρίας. Στη μία περίπτωση, χορηγήθηκε αναδρομικά επίδομα …

Πιστοποίηση Αναπηρίας από ΚΕΠΑ για την εισαγωγή ΑμεΑ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2013-2014

Εκδόθηκε στις 17-01-2013 εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας για την εισαγωγή των ΑμεΑ χωρίς εξετάσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Διαβάστε την εγκύκλιο που έχει ως θέμα «Σχετικά με την …

Πολιτικός πρόσφυγας με ακρωτηριασμό μιλάει σε ντοκιμαντέρ για τη μετανάστευση στην Ελλάδα [video]

Ένα πολύ καλογυρισμένο ντοκιμαντέρ με τίτλο "How Much Further?" («Πόσο Μακριά Ακόμα;») από τον κινηματογραφιστή Matthias Wiessler, για το μεγάλο θέμα της μετανάστευσης και των πολιτικών προσφύγων …

Η Διεθνής Αμνηστία παραδίδει υπογραφές στο Ν. Δένδια για την υπόθεση του Μανώλη Κυπραίου [Video]

Έναν περίπου χρόνο μετά τη συνέντευξη που έδωσε στο kamarinia.gr (Οκτώβριος 2011) ο Μανώλης Κυπραίος - ο δημοσιογράφος που στα επεισόδια του Ιουνίου του 2011 έχασε την ακοή του (και την αίσθηση της …

Διαδηλωτής στην Πλατεία Συντάγματος στις 9/10/2012

Μια εντυπωσιακή φωτογραφία στην Πλατεία Συντάγματος στις 9/10/2012 στις διαδηλώσεις για την επίσκεψη της Γερμανίδας καγκελάριου στην Ελλάδα. Σπάνια φωτογραφία με εξαιρετικά χρώματα και φόντο, μάλλον …

∆ιάκριση εις βάρος πατέρων µε ανήλικα ή ανίκανα παιδιά, που έχουν συµπληρώσει 25 χρόνια ασφάλισης

Ο Συνήγορος του Πολίτη, μετά από εξέταση αναφορών πολιτών, έχει επισημάνει την ανάγκη τροποποίησης της παραγράφου 11 του άρθρου 6 του νομού 3865/2010, που σχετίζεται με τις προϋποθέσεις θεμελίωσης …

Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από πολίτες με αναπηρίες κατά τις εκλογές της 6ης Μαϊου 2012

Επείγουσα εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών παρέχει πληροφορίες για τις διευκολύνσεις που παρέχονται στους πολίτες με αναπηρία για την απρόσκοπτη άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος κατά τις …

Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες

Στις 10 Απριλίου 2012, η Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής ψήφισε το παρακάτω σχέδιο νόμου, κυρώνοτας τη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και το Προαιρετικό Πρωτοκόλλο της …