Υποχρεώσεις των ασφαλισμένων, συνταξιούχων και μελών των οικογενειών τους έναντι των ασφαλιστικών οργανισμών και επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη τήρησής τους

Η κυβέρνηση προσπαθεί να πατάξει τη διαφθορά, όμως για μια ακόμη φορά κάνει τη ζωή δύσκολη σε χιλιάδες ασφαλισμένους με αναπηρίες, χωρίς να υπολογίσει πως για την διαφθορά υπεύθυνοι είναι κάποιοι επίορκοι δημόσιοι υπάλληλοι και όχι οι ασφαλισμένοι με αναπηρίες:

Με προεδρικό διάταγμα καθορίζονται ενιαία οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων, συνταξιούχων και των μελών οικογενείας τους έναντι των ασφαλιστικών φορέων σχετικά με τη χρήση, θεώρηση και έλεγχο του ατομικού τους συνταγολογίου και βιβλιαρίου υγείας κατά την παροχή φαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς και οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση μη τήρησής τους.

Α. Οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι των ασφαλιστικών οργανισμών καθώς και τα μέλη της οικογενείας τους, κατά την παροχή της φαρμακευτικής περίθαλψης υποχρεούνται:

  1. Να χρησιμοποιούν αυστηρά προσωπικά το θεωρημένο από τον ασφαλιστικό τους φορέα βιβλιάριο υγείας και συνταγολόγιο, φροντίζοντας να το διατηρούν σε άριστη κατάσταση, ως δημόσιο έγγραφο.
  2. Να προσκομίζουν το συνταγολόγιο στους γιατρούς που είναι αρμόδιοι για την παροχή περίθαλψης στους ασφαλισμένους του κάθε φορέα. Το συνταγολόγιο συνοδεύεται απαραίτητα από το βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου.
  3. Να προσκομίζουν για θεώρηση στο αρμόδιο όργανο του φορέα κάθε συνταγή για τη οποία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται θεώρηση, εντός 5 ημερών. Δεν λαμβάνεται υπόψη η ημέρα έκδοσης της συνταγής.
  4. Να προσκομίζουν τη συνταγή εντός 5 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσής της σε συμβεβλημένο με τον φορέα τους φαρμακείο για την εκτέλεσή της.
  5. Να προσυπογράφουν στη θέση «παραλήπτης» του συνταγολογίου, υπέχοντας ευθύνη για την παραλαβή των φαρμάκων που αναγράφονται στη σχετική συνταγή, χωρίς να επιτρέπεται αντικατάστασή τους, και για την παραλαβή της αντίστοιχης απόδειξης για την καταβολή του ποσού συμμετοχής.
  6. Να μην αφήνουν για κανένα λόγο το συνταγολόγιο ή το βιβλιάριο υγείας τους στον ιατρό ή το φαρμακοποιό.
  7. Να δηλώνουν αμέσως την απώλεια ή κλοπή του συνταγολογίου στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού τους οργανισμού, υποβάλλοντας σχετική δήλωση και, σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπου κατάθεσης αυτής, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.
  8. Να αντικαθιστούν το συνταγολόγιό τους όταν χρειάζεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του φορέα τους και να φυλάσσουν επί εξάμηνο το παλαιό συνταγολόγιο, το οποίο θα επιδεικνύουν σε πρώτη ζήτηση.
  9. Να μη χρησιμοποιούν το συνταγολόγιο μετά τη λήξη της ασφαλιστικής τους ικανότητας.
  10. Να αποδέχονται κάθε έλεγχο σχετικό με τα χορηγούμενα φάρμακα, τη χρήση του συνταγολογίου και του βιβλιαρίου υγείας, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος και τη νομοθεσία του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού.

Β. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων των ασφαλισμένων, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τους κανονισμούς των ασφαλιστικών οργανισμών.
Ειδικά σε παραβάσεις των περιπτώσεων 1, 5, 6, 7, 9,10 του παρόντος άρθρου, εκτός των τυχόν ποινικών κυρώσεων, επιβάλλεται στέρηση της χρήσης του συνταγολογίου από τον ασφαλισμένο για 10 ημέρες έως 3 μήνες, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του αρμόδιου οργάνου κάθε ασφαλιστικού οργανισμού. Επίσης, ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος καταλογίζεται η ζημία που υπέστη ο ασφαλιστικός οργανισμός σε βάρος του ασφαλισμένου, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του φορέα. Η παράλειψη υποβολής δήλωσης για απώλεια ή κλοπή του συνταγολογίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 7 της παρ. Α, συνεπάγεται καταλογισμό εις βάρος του ασφαλισμένου της ζημίας που υπέστη ο ασφαλιστικός οργανισμός από χρήση του συνταγολογίου εκ μέρους τρίτου προσώπου.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Απόδοση ποσοστού αναπηρίας σε παιδιά, μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαμεσολάβησε επιτυχώς σε δύο περιπτώσεις μη απόδοσης ποσοστού αναπηρίας σε παιδιά με συνέπεια την απώλεια επιδόματος αναπηρίας. Στη μία περίπτωση, χορηγήθηκε αναδρομικά επίδομα …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Άρειος Πάγος: Δεν ισχύουν οι υπερωρίες και οι προσαυξήσεις για οικόσιτους βοηθούς

Οικόσιτοι Οικιακοί μισθωτοί. Η εργασιακή τους σχέση δεν διέπεται από τις ειδικές διατάξεις για το χρόνο εργασίας των μισθωτών, για εργασία κατά τις Κυριακές, αργίες, ημέρες αναπαύσεως, υπερεργασία και …

Εξαιρέσεις από το καθεστώς της διαθεσιμότητας

Εγκύκλιος τού υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναφέρει τις εξαιρέσεις από το καθεστώς της διαθεσιμότητας. Διαβάστε τί ισχύει για τους υπαλλήλους με αναπηρία και …

Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και Προαιρετικό Πρωτόκολλο – Νόμος 4074/2012

Ο σκοπός της παρούσας Σύμβασης είναι η προαγωγή, προστασία και διασφάλιση της πλήρους και ισότιμης απόλαυσης όλων των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών από όλα τα ΑμεΑ και η …

Ν. 4144/2013: Παράταση αναπηρικής σύνταξης σε καθυστερήσεις ΚΕ.Π.Α. – Στο 25% οι ασφαλιστικές εισφορές εργοσήμου

Με τον συγκεκριμένο νόμο (ΦΕΚ Α' 88/18-04-2013) παρατείνεται η καταβολή των συντάξεων κατά 6 μήνες, όταν ο ασφαλισμένος βρίσκεται στη λίστα αναμονής των ΚΕΠΑ (άρθρο 66), ενώ αυξάνονται οι ασφαλιστικές …

Διευκόλυνση Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προκειμένου να εξασφαλίζονται από τη Δημόσια Διοίκηση σε όλους τους πολίτες ίδιες δυνατότητες άσκησης των δικαιωμάτων τους, …

Οι δυσάρεστες εκπλήξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για τους ΑμεΑ πάνω στο Ν.4093/2012

Επείγει να διαβάσετε τη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012» (ΦΕΚ Α' 229/19-11-2012) που έφερε δυσάρεστες αλλαγές για τους …

Κινητικότητα δημοσίων υπαλλήλων – Διαθεσιμότητα – Κατάργηση θέσεων ΙΔΑΧ – Εξαιρέσεις αναπήρων

Διαβάστε τις νέες ρυθμίσεις της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012 και του …