Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2011, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Με τις διατάξεις του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ.199 Α΄) ρυθμίζονται τα θέματα Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Μαρούσι 9-2-2011, Αρ.Πρωτ. Φ.251/16888 /B6, Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ KAI ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄και Β’
.
Ταχ. Δ/νση: Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37, Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr, email: t01ode2@minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Πετροπούλου-Κολλαϊτη, Τηλ.2103442099-3442101, FAX: 210-3442098

ΠΡΟΣ:1. Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης
Έδρες τους
2.Διευθυντές των Δ/νσεων Δ.Ε.( Έδρες τους)
3.Προϊσταμένους Γραφείων Δ.Ε.( Έδρες τους)
4.Προϊσταμένους Γραφείων Ε.Ε.( Έδρες τους)
5.΄Ολα τα Γενικά Λύκεια, ΕΠΑ.Λ.
και τα Λύκεια Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης (δια των Δ/νσεων Δ.Ε.)
6. ΚΕΔΔΥ (πρώην ΚΔΑΥ)
(δια των Δ/νσεων Δ.Ε.)
7. ΚΕΣΥΠ (δια των Δ/νσεων Δ.Ε.)

Κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων του νόμου εκδόθηκαν οι αριθ.
Φ.253/155439/Β6/16.12.2009 (ΦΕΚ.2544 Β΄) και Φ151/2996/Β6/13-1-2010 (ΦΕΚ.55
Β΄) Υπουργικές Αποφάσεις, με τις οποίες καθορίζεται ο τρόπος εξέτασης των
μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές
δυσκολίες.

Σε εφαρμογή αυτών, με την παρούσα εγκύκλιο σας ενημερώνουμε για τον
τρόπο εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων, καθώς και τη
διαδικασία χορήγησης των γνωματεύσεων που αφορούν:

α) στους μαθητές της τελευταίας τάξης των Γενικών Λυκείων (Ημερήσιων-
Εσπερινών)
οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις των πανελλαδικά
εξεταζομένων μαθημάτων για απόκτηση απολυτηρίου και για εισαγωγή στις σχολές ή
τα τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
β) στους αποφοίτους των Γενικών Λυκείων (Ημερήσιων-Εσπερινών) ή άλλου
Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαφορετικού τύπου από αυτόν του Γενικού
Λυκείου
οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας
τάξης του Γενικού Λυκείου για εισαγωγή στις σχολές ή τα τμήματα της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης.
γ) στους υποψηφίους (μαθητές και αποφοίτους) των ημερησίων και εσπερινών
ΕΠΑΛ (ομάδα Β)
οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των
μαθημάτων της τελευταίας τάξης του ημερήσιου ή εσπερινού Γενικού Λυκείου
αντίστοιχα και των μαθημάτων ειδικότητας, για εισαγωγή σε σχολές ή τμήματα της
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
δ) στους υποψηφίους (μαθητές και αποφοίτους) των ημερησίων και εσπερινών
ΕΠΑΛ (ομάδα Α),
στους αποφοίτους Β΄ Κύκλου ημερησίων και εσπερινών ΤΕΕ, ΤΕΛ και Ναυτικών Λυκείων οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για
εισαγωγή σε σχολές ή τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΤΕΙ κ.λ.π.).
ε) στους μαθητές της τελευταίας τάξης των Λυκείων της Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης
οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων για απόκτηση απολυτηρίου και για εισαγωγή στις σχολές ή τα τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ και
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών και αποφοίτων διερευνώνται και
διαπιστώνονται από τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης
Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ) και από τα πιστοποιημένα από το
Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα
(ΙΠΔ).
• Τα ΚΕΔΔΥ αξιολογούν μαθητές που δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό
δεύτερο (22) έτος της ηλικίας τους.
• Τα ΚΕΔΔΥ αξιολογούν τους αποφοίτους με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες,
που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εισαγωγικές εξετάσεις για την τριτοβάθμια
εκπαίδευση των οποίων οι γνωματεύσεις, που είχαν αποκτήσει από τα
ΚΕΔΔΥ (πρώην ΚΔΑΥ), έχουν λήξει λόγω παρέλευσης τριετίας από την έκδοσή
τους.
• Τα ΚΕΔΔΥ δεν αξιολογούν τους αποφοίτους άνω των δεκαοκτώ (18) ετών, αν
αυτοί δεν έχουν αξιολογηθεί ως άτομα με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες κατά
την διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο. Η αξιολόγησή τους γίνεται μόνο
από τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα.
• Τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) αξιολογούν :
α) μαθητές και
β) αποφοίτους
άνω των δέκα οκτώ (18) ετών (τμήματα ενηλίκων), οι οποίοι
κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο δεν είχαν αξιολογηθεί.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΚΕΔΔΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1. Τα ΚΕΔΔΥ γνωματεύουν τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία,
δυσαριθμησία, δυσγραφία, δυσαναγνωσία και δυσορθογραφία)
όσων επιθυμούν να εξετασθούν προφορικά και οι οποίοι είναι: α) μαθητές
β)απόφοιτοι, των οποίων οι γνωματεύσεις
που είχαν αποκτήσει από τα ΚΔΑΥ έχουν λήξει.
Τα ΚΕΔΔΥ γνωματεύουν και εισηγούνται επίσης τον τρόπο εξέτασης μαθητών
και αποφοίτων με φάσμα αυτισμού, ο οποίος μπορεί να είναι προφορικός ή γραπτός.
Εφόσον εισηγηθούν τον προφορικό τρόπο εξέτασης οι μαθητές και οι απόφοιτοι
εξετάζονται μόνο προφορικά.

Τα ΚΕΔΔΥ, τα οποία χορηγούν τις γνωματεύσεις των προαναφερομένων
μαθησιακών δυσκολιών, λειτουργούν στην Περιφέρεια της οικείας Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται το Λύκειο φοίτησης του μαθητή
καθώς και στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
2. Τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, των οποίων οι γνωματεύσεις για τις
προαναφερόμενες ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, εξακολουθούν να ισχύουν για το
σχολικό έτος 2010-2011,
περιλαμβάνονται στον επικαιροποιημένο πίνακα της αριθμ.
153506/Γ6/3-12-2010 εγκυκλίου της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής, η οποία σας έχει
αποσταλεί.
Επισημαίνεται ότι οι απόφοιτοι με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, εφόσον τους
είχε χορηγηθεί η προηγούμενη γνωμάτευση από τα ΚΕΔΔΥ (πρώην ΚΔΑΥ), η οποία
έχει λήξει λόγω παρέλευσης τριετίας από την έκδοσή της, επαναξιολογούνται από τα
ΚΕΔΔΥ ή από τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) . Η γνωμάτευση η οποία θα
χορηγείται από τα οικεία ΚΕΔΔΥ ή ΙΠΔ σε καμία περίπτωση δεν θα παραπέμπει σε
παλαιότερη χορηγηθείσα γνωμάτευση αλλά πρέπει να εκδίδεται νέα μετά από εξέταση
από τον οικείο φορέα κατά το χρόνο της παραπομπής του υποψηφίου.
Στην περίπτωση που ο απόφοιτος κατά τη διάρκεια της φοίτησης του στο
Λύκειο δεν έχει αξιολογηθεί από το ΚΕΔΔΥ (πρώην ΚΔΑΥ), τότε θα πρέπει να
απευθυνθεί σε Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο (ΙΠΔ), το οποίο αξιολογεί ενήλικες (άνω
των 18 ετών).

Επισημαίνεται ότι σε κάθε εκδοθείσα γνωμάτευση των παραπάνω περιπτώσεων αναγράφεται η ισχύς της γνωμάτευσης ή ο χρόνος επαναξιολόγησης των μαθητών και αποφοίτων.
3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ν. 3699/2008 ,
όταν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των γνωματεύσεων των ΚΕΔΔΥ και των
Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων (ΙΠΔ) για τον μαθητή, δίδεται το δικαίωμα προσφυγής σε
Δευτεροβάθμια Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ). Η απόφαση της
Δευτεροβάθμιας ΕΔΕΑ είναι οριστική. Η Δευτεροβάθμια Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή
Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ) εδρεύει σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
Στην περίπτωση όμως που υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των
γνωματεύσεων των ΚΕΔΔΥ (πρώην ΚΔΑΥ) και των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων
(ΙΠΔ) για τον μαθητή και δεν έχει γίνει προσφυγή στη δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ, τότε
υπερισχύει η γνωμάτευση των ΚΕΔΔΥ (πρώην ΚΔΑΥ).

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Οι μαθητές και οι απόφοιτοι με τις παρακάτω αναπηρίες εξετάζονται
προφορικά. Οι αναφερόμενες αναπηρίες πιστοποιούνται από τις οικείες
Υγειονομικές Επιτροπές (Πρωτοβάθμιες ή Δευτεροβάθμιες).
Συγκεκριμένα εξετάζονται προφορικά οι μαθητές και οι απόφοιτοι οι οποίοι
αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή:
ι) είναι τυφλοί, σύμφωνα με το Ν. 958/79 (ΦΕΚ 191 τ. Α) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας
στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην
όρασή τους τουλάχιστον 67% .
ιι) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή, που συνδέεται με
τα άνω άκρα,
ιιι) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,
ιν) πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά
αδύνατη τη χρήση τους για γραφή.

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ΤΑ ΚΕΔΔΥ Η΄ ΤΑ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Οι μαθητές και οι απόφοιτοι που παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα ακοής
(κωφοί, βαρήκοοι), σε ποσοστό 67% και πάνω και όσοι παρουσιάζουν προβλήματα
λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμό) καθώς και προβλήματα επιληψίας,
εξετάζονται γραπτά. Τα προβλήματα αυτά πιστοποιούνται από τις οικείες Υγειονομικές Επιτροπές (Πρωτοβάθμιες ή Δευτεροβάθμιες).
Επίσης γραπτά εξετάζονται οι μαθητές και οι απόφοιτοι με φάσμα αυτισμού για τους οποίους τα ΚΕΔΔΥ ή τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα έχουν γνωματεύσει και εισηγηθεί τον γραπτό τρόπο εξέτασης.

ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Οι γνωματεύσεις που χορηγούνται κατά περίπτωση από τις Υγειονομικές Επιτροπές (Πρωτοβάθμιες ή Δευτεροβάθμιες), καθώς και οι γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ (πρώην ΚΔΑΥ) ή των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων υποβάλλονται με
σχετική αίτηση:
α) από τους μαθητές της τελευταίας τάξης των Γενικών Λυκείων (Ημερήσιων-
Εσπερινών) στο Διευθυντή του Λυκείου τους μέχρι 25 Φεβρουαρίου 2011
β) από τους αποφοίτους των (Ημερήσιων-Εσπερινών) Γενικών Λυκείων ή
άλλου Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
διαφορετικού τύπου από αυτόν του Γενικού Λυκείου οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του Γενικού
Λυκείου. Οι γνωματεύσεις υποβάλλονται στο Λύκειο κατά τις ίδιες ημερομηνίες
κατάθεσης της αίτησης-δήλωσης συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις μέχρι 25
Φεβρουαρίου 2011
.
γ) από τους υποψηφίους μαθητές και αποφοίτους των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄), (Ημερήσιων και Εσπερινών), οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, στο Διευθυντή του ΕΠΑΛ τους μέχρι 25 Φεβρουαρίου 2011.
δ) από τους υποψηφίους μαθητές και αποφοίτους των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄), (Ημερήσιων και Εσπερινών), τους αποφοίτους Β΄ κύκλου ΤΕΕ, (Ημερήσιων και Εσπερινών) τους κατόχους πτυχίου ειδικότητας των πρώην ΤΕΛ (Ημερήσιων και Εσπερινών), καθώς και τους κατόχους πτυχίου ειδικότητας των Ναυτικών Λυκείων (Ημερήσιων και Εσπερινών) οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι γνωματεύσεις υποβάλλονται στο ΕΠΑΛ κατάθεσης της Αίτησης Δήλωσης συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις μέχρι 25 Φεβρουαρίου 2011.
ε) από τους μαθητές της τελευταίας τάξης των Λυκείων της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις.
Δηλαδή οι μαθητές αυτοί έχουν δύο δυνατότητες να αποκτήσουν το απολυτήριο, είτε
με τη συμμετοχή τους στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα είτε με τη συμμετοχή
τους σε όλα τα μαθήματα σε ενδοσχολικό.επίπεδο. Στην περίπτωση συμμετοχής τους
στις πανελλαδικές εξετάσεις οι γνωματεύσεις υποβάλλονται στο Λύκειο υποβολής της
αίτησης –δήλωσης μέχρι 25 Φεβρουαρίου 2011.
Οι γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ (πρώην ΚΔΑΥ) ή των Ιατροπαιδαγωγικών
Κέντρων γίνονται δεκτές εφόσον είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατάθεσης της
Αίτησης – Δήλωσης.
Ειδικά οι γνωματεύσεις που θα ισχύσουν μετά την απόφαση της δευτεροβάθμιας
ΕΔΕΑ, μπορούν να υποβάλλονται στα οικεία Λύκεια μέχρι τις 31 Μαρτίου 2011. Τα/ προαναφερόμενα δικαιολογητικά ισχύουν και για τα τυχόν ειδικά μαθήματα
στα οποία θα εξετασθούν οι
μαθητές και οι απόφοιτοι των Γενικών Λυκείων, οι
μαθητές και απόφοιτοι των ΕΠΑΛ και οι απόφοιτοι των ΤΕΕ των πρώην ΤΕΛ και
Ναυτικών Λυκείων.

Ζ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

1. Επισημαίνεται ότι δεν θα γίνονται δεκτές από τα Λύκεια οι γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ ή των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων ή των Υγειονομικών Επιτροπών (Πρωτοβάθμιων ή Δευτεροβάθμιων), οι οποίες αναφέρονται σε αναπηρίες ή σε
ειδικές μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών και αποφοίτων διαφορετικές από εκείνες
που αναγράφονται στις Υπουργικές Αποφάσεις που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Α της
παρούσας εγκυκλίου.
2. Τυχόν Γνωματεύσεις ή διαγνωστικές εκθέσεις των ΚΔΑΥ ή των
Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων, που έχουν εκδοθεί πριν από την ισχύ των
αναφερομένων στο Κεφάλαιο Α΄ Υπουργικών Αποφάσεων, εξακολουθούν να ισχύουν,
εφόσον, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της σχετικής αίτησης
συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις, δεν έχει παρέλθει τριετία από την έκδοσή τους.
3. Αιτήσεις και δικαιολογητικά που θα υποβληθούν μετά τις παραπάνω κατά
περίπτωση προθεσμίες δεν θα γίνονται δεκτά, εκτός από απρόβλεπτες και έκτακτες
περιπτώσεις.
4. Όσοι μαθητές και απόφοιτοι με αναπηρία ή με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες θα εξετασθούν προφορικά, η εξέτασή τους θα γίνει μόνο στα Βαθμολογικά Κέντρα στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα.
– Επίσης όσοι μαθητές και απόφοιτοι με αναπηρία ή με ειδικές μαθησιακές
δυσκολίες
(προβλήματα ακοής, λόγου και ομιλίας, επιληψίας κ.λ.π) επιθυμούν να
εξετασθούν γραπτά, θα εξετασθούν στα εξεταστικά κέντρα που εξετάζονται και οιυπόλοιποι μαθητές του Λυκείου. Με τον ίδιο τρόπο θα εξετασθούν και οι μαθητές και οι απόφοιτοι με φάσμα αυτισμού για τους οποίους τα ΚΕΔΔΥ ή τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα έχουν εισηγηθεί τον γραπτό τρόπο εξέτασης. Η εξέταση των μαθητών αυτών γίνεται σε ξεχωριστή αίθουσα και ο χρόνος εξέτασής τους μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Λυκειακής Επιτροπής ή της Επιτροπής του
Εξεταστικού Κέντρου.
5. Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Προϊστάμενοι
των Γραφείων, οι Διευθυντές των Γενικών Λυκείων, των ΕΠΑΛ, των Λυκείων της
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και κάθε άλλος φορέας στον οποίο
κοινοποιείται η εγκύκλιος αυτή, πρέπει να μεριμνήσουν για την ανάρτησή της στους
οικείους πίνακες των ανακοινώσεων για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου.
Ειδικότερα οι Διευθυντές των Λυκείων πρέπει να ενημερώσουν όλους τους μαθητές
της τελευταίας τάξης υπογράφοντας και σε ονομαστική κατάσταση ότι έλαβαν γνώση.
Για την καλύτερη και έγκυρη ενημέρωση των μαθητών, θα πρέπει να ορισθεί
σε κάθε Λύκειο από ένας καθηγητής, στον οποίο θα απευθύνονται οι μαθητές
προκειμένου να πληροφορούνται για τα θέματα που αναφέρονται στην εγκύκλιο.
7. Τέλος με νέα εγκύκλιο που θα σας αποσταλεί θα σας ενημερώνουμε για
την διαδικασία αποστολής των γνωματεύσεων στα Βαθμολογικά και τα Ειδικά
Εξεταστικά Κέντρα.

8. Συνημμένα σας στέλνουμε :
α) Πίνακα με τις Διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των ΚΕΔΔΥ
β) Πίνακα με τις Διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των Αναγνωρισμένων
Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΘΗ ΓΩΡΟΥ

Συνημμένα : σχετικοί πίνακες
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
2. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα κ. Παπάζογλου
3. Γενική Δ/νση Σπουδών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης
4.Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
5. Δ/νση Σπουδών Β/θμιας Εκπ/σης
6. Δ/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης και Πληροφοριακών
Συστημάτων
7.Δ/νση Οργάνωσης και
Διεξαγωγής Εξετάσεων/ Τμήμα Β΄ (10)
7

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΕ.Δ.Δ.Υ

1. Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΝΔΑΝΟΥ 18
115 26 ΑΘΗΝΑ
210-6929636-7 ΚΟΙΝΟΥ
2106929611Κ.ΛΕΙΤ.
2106929617 FAX
mail@kday-a-athin.att.sch.gr

2. Β’ΑΘΗΝΩΝ
ΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 269,
ΙΟΝΙΑ CENTER 3oς-5ος ΟΡΟΦΟΣ
14231 Ν. ΙΩΝΙΑ
2102797176
ΚΟΙΝΟΥ/FAX
2102710144
kdaybathen.sch.gr

3. Γ’ΑΘΗΝΩΝ
ΘΗΒΩΝ 250
12241 ΑΙΓΑΛΕΩ
2105610995
2105613655-FAX
2105694201
kdayathin@sch.gr

4. Δ’ΑΘΗΝΩΝ
KAΛΑΜΑΚΙΟΥ 46 & ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
17455 ΑΛΙΜΟΣ
2109889582
2109823674 FAX mail@dkday-athin.att.sch.gr
5. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥ 26
ΚΟΡΩΠΙ 19400 2106028050-FAX mail@kday-anatol.att.sch.gr

6. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ 19
ΕΛΕΥΣΙΝΑ 19200
2105561990
2105544853 FAX mail@kday-dytikatt.sch.gr

7. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΙΓΑΛΕΩ 30 & ΜΗΛΟΥ 21
18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
2104131561
2104131509FAX mail@kday-peiraia.att.sch.gr

8. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 168
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 30200
2631055258
2631055259- FAX
2631055063-FAX
mail@kday.ait.sch.gr

9. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΚΥΠΡΟΥ 40-44
ΤΡΙΠΟΛΗ 22100
2710221575
2710221576 FAX mail@kday.ark.sch.gr

10. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 14&
ΘΕΡΜΟΓΙΑΝΝΗ 21100 ΝΑΥΠΛΙΟ
2752096065
2752096066 mail@kday.arg.sch.gr

11. ΑΡΤΑΣ
ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΥ & ΛOΥΡΙΩΤΗ 2
47100 ΑΡΤΑ
2681022580
2681021032 FAX mail@kday.art.sch.gr

12. ΑΧΑΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 59- 61
26223 ΠΑΤΡΑ
2610462018 THΛ. ΚΕΝT.
2610456060-9
261042995 FAX
mail@kday.ach.sch.gr

13. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ
32100 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 2261088973- FAX kday.voi@sch.gr

14. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Γ. ΜΠΟΥΣΙΟΥ 50
51100 ΓΡΕΒΕΝΑ
2462023104
2462087976 FAX kdaygrev@otenet.gr

15. ΔΡΑΜΑΣ
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ Τ.Θ 1076
66100 ΔΡΑΜΑ
2521076511
2521076512FAX mail@kday.dra.sch.gr

16. ΔΩΔ/ΝΗΣΩΝ
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 6
85100 ΡΟΔΟΣ
2241043195-FAX
2241061478 mail@kday.dod.sch.gr

17. ΕΒΡΟΥ
1o XΛΜ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΠΑΛΑΓΙΑΣ
68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
2551080170 ΤΗΛ.
2551083750FAX mail@kday.evr.sch.gr

18. ΕΥΒΟΙΑΣ
9ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ- ΨΑΧΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΥΟ ΒΟΥΝΑ
34100 ΧΑΛΚΙΔΑ
2221041225
2221041235
2221041254
2221041345FAX
mail@kday.eyv.sch.gr

19. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Ν. ΖΕΡΒΑ 3
36100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
2237080127 ΓΡΑΜ.
2237080787 FAX mail@kday.eyr.sch.gr

20. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΚΟΛΥΒΑ 85 & ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
29100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ
2695043889
2695024967FAX mail@kday.zak.sch.gr

21. ΗΛΕΙΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ & ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΡΙΚΟΥΠΗ
27100 ΠΥΡΓΟΣ
2621020338
2621020339 FAX mail@kday.ilei.sch.gr

22. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΜΟΥΜΟΓΛΟΥ 1
(ΠΑΡΟΔΟΣ ΕΔΕΣΣΗΣ )
59100 ΒΕΡΟΙΑ
2331077950 ΓΡΑΜ
2331077961
2331077965 FAX
2331077955 FAX
kdayima@otenet.gr

23. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ν. ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΟΥ 1
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ
71409 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
2810215020-29
2810215030-39
2810360230 FAX
2810215035 FAX
kday@dide.ira.sch.gr

24. Α ΚΕΔΔΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: Τ.Θ Δ5021, ΤΚ 57001 ΘΕΡΜΗ, 2310365013, 2310649584FAX, mail@kday.thess.sch.gr

25. Β ΚΕΔΔΥ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 22
56430 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ
2310666130
2310603384
2310588139 FAX
bkdaythess@yahoo.gr

26. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΛΑΒΟΧΩΡΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΟΔΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 46100
2665029266Κ.Λ
2665029339
2665028341FAX
mail@kday.thesp.sch.gr

27. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ AMΑΛΘΙΑΣ 12 , ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ
45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2651075387-FAX mail@kday.ioa.sch.gr

28. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 9
ΚΑΒΑΛΑ 65403
2510241141
2510831141FAX mail@kday.kav.sch.gr

29. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 21
43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
24441079891-2
2441079891 FAX mail@kday.kar.sch.gr

30. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 36
52100 ΚΑΣΤΟΡΙΑ
2467044021
2467044067
2467042024FAX
mail@kday.kas.sch.gr

31. ΚΕΡΚΥΡΑΣ BEΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 30
49100 ΚΕΡΚΥΡΑ
2661081055
2661081045
2661081043 FAX
kday@ionion.pde.sch.gr

32. ΚΕΦΑΛ/ΝΙΑΣ ΣΩΤΗΡΟΣ 1 & ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ
28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
2671027475
2671027476FAX mail@kday.kef.sch.gr

33. ΚΙΛΚΙΣ ΠΥΡΡΟΥ 1 & ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
61100 ΚΙΛΚΙΣ
2341077157- FΑΧ
2341027045 mail@kday.kil.sch.gr

34. ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 22
50100 ΚΟΖΑΝΗ
2461036145
2461028751 gkdaykoz@kday.koz.sch.gr

35. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 20
20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
2741074753-FAX
2741074754 mail@kday.kor.sch.gr

36. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ
84100 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ
2281079624
2281079627
ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤ.
2281079628 ΨΥΧ.
2281079626 ΕΚΠ/ΚΟΙ
2281079625 FAX
kday@naigaiou.pde.sch.gr

37. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
2ο ΧΛΜ ΣΠΑΡΤΗΣ- ΓΥΘΕΙΟΥ
ΔIΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ
23100 ΣΠΑΡΤΗ
2731082627
2731082657 FAX mail@kday.lak.sch.gr

38. ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2Α
ΛΑΡΙΣΑ 41335
2410555223
2410555222FAX mail@kday.lar.sch.gr

39. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΥΓΕΙΑΣ 7 & ΦΩΤΗ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ
( ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΤΕΛ)
72100 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2841082480-FAX mail@kday.las.sch.gr

40. ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ 17
81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
2251037344- FAX
2251037345 kdayles@sch.gr

41. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΡΑΒΕΛΑ 11
31100 ΛΕΥΚΑΔΑ 2645026309-FAX kdaylef@otenet.gr

42. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΦΕΡΡΩΝ & ΖΑΧΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Α’
Β’ΟΡΟΦΟΣ OLD CITY
38334 ΒΟΛΟΣ
2421020818
2421020814 FAX mail@kday.mag.sch.gr

43. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΡΟΜΠΑ 11
24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2721088363 – FAX mail@kday.mes.sch.gr

44. ΞΑΝΘΗΣ 11ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΕΑΠΟΛΗ 67100 ΞΑΝΘΗ
2541083691
2541083689 FAX mail@kday.xan.sch.gr
45 ΠΕΛΛΑΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 73
58200 ΕΔΕΣΣΑ
2381051450
2381051452 FAX kdaypel@sch.gr

46. ΠΙΕΡΙΑΣ ΞΥΡΟΜΕΡΙΤΟΥ 15
60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ
2351020813 ΚΟΙΝ.
2351023861 FAX mail@kday.pie.sch.gr

47. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΦΟΡΟΣ (ΕΝΑΝΤΙ Α.Τ.Ε. )
48100 ΠΡΕΒΕΖΑ 2682089638- FAX mail@kday.pre.sch.gr

48. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΨΑΡΡΟΥ 50
74100 ΡΕΘΥΜΝΟ
2831035185
2831035180 FAX mail@kday.reth.sch.gr

49. ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 1
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
2531081288
2531082896 FAX kday.rod@mail.gr

50. ΣΑΜΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 3
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ
83100 ΣΑΜΟΣ
2273087214-FAX
2273087215
2273080400
mail@kday-sam.sam.sch.gr

51. ΣΕΡΡΩΝ 3ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ -ΔΡΑΜΑΣ
62121 ΣΕΡΡΕΣ
2321023424
2321023411 FAX mail@kday.ser.sch.gr

52. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 2
42100 ΤΡΙΚΑΛΑ
2431046408
2431046410 FAX mail@kday.tri.sch.gr

53. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 111
53100 ΦΛΩΡΙΝΑ
2385045611- FAX
2385045281 mail@kday.flo.sch.gr

54. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 2
35100 ΛΑΜΙΑ, ΙΣΟΓΕΙΟ, ΟΠΙΣΘΕΝ ΤΟΥ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
2231025226 FAX
2231066162-3 mail@kday.fth.sch.gr

55. ΦΩΚΙΔΑΣ
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ Μ.ΚΑΘΑΡΙΟΥ
(ΚΤΗΡΙO ΚΕΓΕ- 1ος ΟΡΟΦΟΣ)
33100 ΑΜΦΙΣΣΑ
2265079287
2265023803 FAX mail@kday.fok.sch.gr

56. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 22ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1
63100 Τ.Θ 70 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
2371021915
2371021916 FAX mail@kday.chal.sch.gr

57. ΧΑΝΙΩΝ 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 59- 61
73132 ΧΑΝΙΑ
2821050492 ΨΥΧ.
2821046315 ΕΚΠ.
2821054390
2821027665 ΓΡΑΜ.-
FAX
kday@dide.chan.sch.gr
keddy.ven@gmail.com

58. ΧΙΟΥ ΠΑΣΠΑΤΗ & ΡΙΖΑΡΙΟΥ 1
82100 ΧΙΟΣ 2271024721- FAX kdaychi@sch.gr

ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
1. ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ν.Α)
Α. Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Λυκόβρυσης Γ. Αργύρη και Σμύρνης 2, Λυκόβρυση,
T.K. 14123, 210 2816598, 2850632
Β. Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Νέας Σμύρνης 2ας Μαϊου 5, Νέα Σμύρνη, Τ.Κ. 171 21 210 9321255, 9323493
Γ. Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Αθήνας Γαρέφη 4, Ελληνορώσων-Κατεχάκη, Τ.Κ.
115 25, 210 6773442 – 3
Δ. Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Παλλήνης Λεωφ. Μαραθώνος 121, Παλλήνη, Τ.Κ.
153 51, 210 6667224,6667382
E. Ειδική Θεραπευτική Μονάδα Αυτιστικών Παιδιών με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές Μαραθωνοδρόμου 91, Ψυχικό, Τ.Κ 15452, 210 6728181, 6728182

2. Γ. Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ “ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ”
Α. Τμήμα Ψυχολογικής Παιδιατρικής Θηβών & Μικράς Ασίας, Γουδί, Τ.Κ. 115
27, 210 7798748, 7757496

3. Γ. Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ “Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ”
Α. Β’ Παιδοψυχιατρικό Τμήμα Θηβών & Λειβαδείας, Γουδί, Τ.Κ. 11527 213 2009401-2

4. Γ. Ν. ΑΘΗΝΩΝ “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”
Α. Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παγκρατίου-Παιδοψυχιατρικό Τμήμα Φερεκύδου 1, Παγκράτι, Τ.Κ. 116 35 210 7519550, 7019444

5. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Α. Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα-Καισαριανής Δήλου 14, Καισαριανή, Τ.Κ. 161 21 210 7640111, 7644705

6. Γ. Ν. ΑΘΗΝΩΝ “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”
Α. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Μεσογείων & Ζαλόγγου 6, Αγία Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, 210 6015079, 6016030
Β. Τμήμα Ψυχιατρικής Εφήβων & Νέων Λεωφ. Μεσογείων 154, Τ.Κ.11527 210 7480901, 7481365, 7768593

7. Γ.Ν.Θ.Α “ΣΩΤΗΡΙΑ”
Α. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Νερούτζου 24 & Μενεσθέως, Πλατεία Αττικής, Τ.Κ. 10445, 210 8310130, 8310145

8. Γ. Ν. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ
Α. Ψυχιατρικός Τομέας (Εφήβων και Ενηλίκων) Σισμανογλείου 1, Μαρούσι, Τ.Κ.15126 210 8039100, 8039273
Β. Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων Σισμανογλείου 1, Μαρούσι, Τ.Κ.15126 210 8039001

9. Γ. Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Α. Εξωτερικά Ιατρεία (Ψυχολογικό Ιατρείο) Ιπποκράτους 2, Π. Πεντέλη, Τ.Κ. 152 36 210 8036446, 8036491, 1535

10. Γ. Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Α. Ψυχιατρικό Τμήμα Ναϊάδων 117Α, Παλαιό Φάληρο 210 9853761

11. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ
Α. Αθηνών Ζαϊμη 2, Εξάρχεια, Τ.Κ. 106 83 210 3844733, 3815711

2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

1. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Α. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Περιστερίου Πλούτωνος & Ηφαίστου, Περιστέρι, Τ.Κ.
121 35, 2132027800, 2105756226
Β. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αγίων Αναργύρων Ν. Πλαστήρα 123 & Δράμας, Τ.Κ. 13561 210 2621260

2. Γ. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ “ΤΖΑΝΕΙΟ”
Α. Παιδοψυχιατρικό Τμήμα Τζανή & Αφεντούλη 1, Τ.Κ. 18536 210 4592780-1

3. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ
Α. Παράρτημα Αιγάλεω Σούτσου 4, Πλ. Δαβάκη, Αιγάλεω, Τ.Κ. 122 43, 210 5910065, 5314995
Β. Παράρτημα Πειραιά Μπομπουλίνας 15 & Νοταρά, Πειραιάς, Τ.Κ. 185 35, 210 4118733, 4118740, 4170500

4. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ”ΜΙΧΑΛΗΝΕΙΟ” Πλατεία Αλεξάνδρας, Καστέλλα Πειραιά,
Τ.Κ. 18534, 210 4172400, 4110508

5. ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Καραολή & Δημητρίου 39, Πειραιάς, Τ.Κ.
18532, 213 2046812

3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α. Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος Γιαννιτσών 52, Τ.Κ. 546 27 2310554031 – 2
Β. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Δυτικού Τομέα Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ 41, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 561 23, 2310 726918
Γ. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βορειοδυτικού Τομέα Στ. Παπαδοπούλου 20, Συκιές, Τ.Κ. 566
25, 2310 629159, 629310

2. Β’ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α. Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κεντρικού Τομέα Καραολή & Δημητρίου 1, Βαρδάρης, Τ.Κ. 546 30, 2310 268841, 548113, 516240

3. Γ. Ν. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”
Α. Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Μαβίλη 11, Βαρδάρης, Τ.Κ. 54630 2310 515655

4. Γ. Ν. “ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ”
Α. Ιατρείο Μαθησιακών Δυσκολιών της Α’ Πανεπιστημιακής Κλινικής Περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης, Ν. Ευκαρπία, Τ.Κ. 54603, 2310 693229, 693231
5. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ
Α. Παράρτημα Θεσσαλονίκης Καυτατζόγλου 36 & Παπάφη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.546 39, 2310 845900, 845130 – 1
6. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ
Α. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κατερίνης 25ης Μαρτίου 102, Κατερίνη, Τ.Κ. 601 00 23510 78145

4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

1. Π. Ν. “ΑΧΕΠΑ”
Α. Παιδοψυχιατρική Υπηρεσία Στ. Κυριακίδη 1, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54636, 2310 994634

2. Γ. Ν. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”
Α. Παιδοψυχιατρικό Τμήμα – Ιατροπαιδαγωγική Υπηρεσία Κωνσταντινουπόλεως 49, Θεσσαλονίκη,Τ.Κ. 546 42, 2310 814780, 892421
Β. Α’ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ. – Τομέας Υγείας του Παιδιού Κωνσταντινουπόλεως 49, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 42, 2310 892439

3. Γ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ
Α. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Σερρών Ιπποκράτους 9, Ηλιούπολη, Σέρρες, Τ.Κ.
621 22, 23120 51230

4. Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Α. Ψυχιατρικός Τομέας-Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Πολύγυρος, Τ.Κ.63100 23710 20101, 22130, 20388

5. Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Α. Ψυχιατρικός Τομέας-Παιδοψυχιατρικό Τμήμα Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη, Τ.Κ. 681 00 25510 20287, 74000

5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1. Γ. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ”ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ”
Α. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Δημοκρατίας 119, Λάρισα, Τ.Κ 413 34 2410 611002 – 3

2. Γ. Ν. ΒΟΛΟΥ ”ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ”
Α. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Νικοτσάρα 20, Βόλος, Τ.Κ. 382 22 24210 32431, 36811

3. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ
Α. Παράρτημα Βόλου Κοραή 74, Βόλος, Τ.Κ. 383 33 24210 38608

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

1. Γ. Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ”
Α. Παιδοψυχιατρικό Τμήμα Ερ. Σταυρού 40, Πάτρα, Τ.Κ. 263 31 2610 635189, 622222

2. Π. Ν. ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Α. Παιδοψυχιατρικό Τμήμα Ρίο Πατρών, Πάτρα, Τ.Κ. 265 04 2610 999245, 994534

3. Γ. Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ”Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ”
Α. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βαλαωρίτου 35, Ιωάννινα, Τ.Κ. 454 44 26510 74227, 38919

4. Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Α. Κέντρο Ψυχικής Υγείας – Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Αγία Τριάδα, Πρέβεζα, Τ.Κ.48100 26820 24643, 22894

5. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ
Α. Παράρτημα Πάτρας Αθ. Διάκου 35, Ψηλά Αλώνια, Τ.Κ. 26224, 2610 336666, 338658
Β. Παράρτημα Ζακύνθου Φωσκόλου & Φιλιώτη 4, Τ.Κ 291 00 26950 26668 – 9

7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

1. Π. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Α. Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής Βούτες-Ηράκλειο, Τ.Κ. 71110 2810 392241, 392212, 392111, 392213

2. ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
Α. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κροκιδά 25, Χανιά, Τ.Κ.73100 28213 40500

3. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ
Α. Παράρτημα Ηρακλείου Κρήτης Χρυσοστόμου 25, Ηράκλειο, Τ.Κ. 71306 2810 342050, 244409

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Πανελλαδικές 2014: Δικαιολογητικά για προφορική ή γραπτή εξέταση μαθητών/αποφοίτων με αναπηρία

Δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η εγκύκλιος με θέμα: «Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές …

Σ.Κ.Ε.Π…Σου Διαφορετικά

Σ.Κ.Ε.Π...Σου διαφορετικά στη Διαδραστική Τελετή Λήξης του Φεστιβάλ «Αποτυπώματα» 2012 – 2013,  του Σ.Κ.Ε.Π. – Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους. Μικροί και μεγάλοι προσκεκλημένοι, …

Δικαιολογητικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις

Αρμόδια Υπηρεσία: Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΠΑ) / Διεύθυνση Οργάνωσης & Διεξαγωγής Εξετάσεων Η διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων με …

Πιστοποίηση Αναπηρίας από ΚΕΠΑ για την εισαγωγή ΑμεΑ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2013-2014

Εκδόθηκε στις 17-01-2013 εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας για την εισαγωγή των ΑμεΑ χωρίς εξετάσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Διαβάστε την εγκύκλιο που έχει ως θέμα «Σχετικά με την …

Επιδοτούμενη κατάρτιση σε δεξιότητες τεχνολογίας

Την κατάρτιση ανέργων σε εξειδικευμένες δεξιότητες χρήσης Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) αφορά το νέο πρόγραμμα που θα προκηρυχθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης …

ERASMUS για Φοιτητές/Καθηγητές/Προσωπικό με σοβαρές αναπηρίες για το εαρινό εξάμηνο 2012-2013

Το ΙΚΥ ως Εθνική Μονάδα διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση/ERASMUS προχώρησε σε επαναπροκήρυξη για την υποβολή αιτήσεων φοιτητών και προσωπικού ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης με …

Μηχανογραφικό Δελτίο εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψήφιων με σοβαρές παθήσεις για το έτος 2012

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στην προσπάθεια βελτίωσης της διαδικασίας «εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υποψήφιων με σοβαρές παθήσεις για το 5% επιπλέον των …

Παιδιά & ενήλικοι με αναπηρία εξακολουθούν να υφίστανται άδικη μεταχείριση στην εκπαίδευση

Παρά τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη όσον αφορά την προαγωγή της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και οι ενήλικοι με αναπηρίες εξακολουθούν να …

ΙΚΥ: Erasmus για φοιτητές/καθηγητές/προσωπικό ανώτατης εκπαίδευσης με σοβαρές αναπηρίες 2012-2013

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), ως Εθνική Μονάδα διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου/Μάθηση - ERASMUS, προσφέρει επιπλέον χρηματοδότηση σε άτομα με αναπηρία (φοιτητές, καθηγητές και …