Κ.Υ.Α.: Ειδική εισφορά αλληλεγγύης & Μείωση του κινήτρου απόδοσης

Η κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά με την παρακράτηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης επί του συνόλου των τακτικών αποδοχών και των πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλου του μισθοδοτούμενου προσωπικού του Δημοσίου, καθώς και τη μείωση του κινήτρου απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων και των παρεμφερών με αυτό επιδομάτων, που προβλέπονται για τους αμειβόμενους με ειδικά μισθολόγια ή υπουργικές αποφάσεις ή συλλογικές συμβάσεις ή διαιτητικές αποφάσεις κ.λ.π.

Αθήνα, 29/8/2011
Αρ.Πρωτ. 2/61158/0022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ – ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22η Μισθολογίου
Πανεπιστημίου 37, 10165 Αθήνα,
Τηλέφωνα: Α΄ ΤΜΗΜΑ (Υπουργεία–Αποκεντρ. Διοικήσεις) 2103338403-4, 2103338478-218, 2103338422, Β΄ ΤΜΗΜΑ (ΟΤΑ – ΝΠΔΔ) 2103338391-2, 2103338477-237, Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου 2103338418-9, Γ΄ ΤΜΗΜΑ (Ειδικά Μισθολόγια) 2103338350
ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: «α) Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας και β) Μείωση του κινήτρου απόδοσης του άρθρου 12 παρ. 1 του Ν. 3205/2003 και λοιπών παρεμφερών επιδομάτων».

Σας κοινοποιούμε:
α) την αριθμ. 2/57654/0022/22-8-2011 (ΦΕΚ 1853 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αναφορικά με την παρακράτηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 2 περ. (α) του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α’), όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες των παρ. 3 και 11 του άρθρου 24 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α’), καθώς και
β) τις διατάξεις της παρ. 23 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011, αναφορικά με τη μείωση του κινήτρου απόδοσης και άλλων παρεμφερών επιδομάτων, προκειμένου να ενημερωθείτε και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή τους.

Α. Ειδικότερα, για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των ρυθμίσεων της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, κρίνεται σκόπιμο να τονισθούν τα εξής:

 1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του διατακτικού της, προβλέπεται ότι η ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του συνόλου των τακτικών αποδοχών και των πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων (π.χ. βασικοί μισθοί, πάσης φύσεως επιδόματα, συμπεριλαμβανομένου και του επιδόματος αλλοδαπής, αμοιβές και αποζημιώσεις, τρίμηνες αποδοχές, υπερωρίες, αποζημιώσεις λόγω συμμετοχής σε συλλογικά όργανα, έξοδα κίνησης παγίως καταβαλλόμενα κ.λ.π.), όλου του μισθοδοτούμενου προσωπικού (λειτουργών, υπαλλήλων και στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας) του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ, καθώς και του προσωπικού όλων ανεξαιρέτως των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και των ΝΠΙΔ, συμπεριλαμβανομένων και των Τραπεζών. Δεν υπόκεινται στην ανωτέρω εισφορά ποσά που καταβάλλονται ως δαπάνες μετακίνησης. Από την ανωτέρω ειδική εισφορά εξαιρείται το προσωπικό που καταβάλλει την εισφορά υπέρ κλάδου ανεργίας, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν.δ. 2961/1954 (ΦΕΚ 197 Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις όμοιες της παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α΄) και της παρ. 9 του άρθρου 44 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄).
 2. Με τις διατάξεις της παρ. 2 ορίζεται ότι το ποσό της ανωτέρω εισφοράς αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και αποδίδεται στον κωδικό Αριθμό Εσόδων (ΚΑΕ) 0828 «Έσοδα από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης (2%) για την καταπολέμηση της ανεργίας (άρθρο 38 παρ. 2 α του ν. 3986/2011).».
 3. Με τις διατάξεις της παρ. 3 ορίζεται ότι το εν λόγω ποσό παρακρατείται κατά την πληρωμή της τακτικής μισθοδοσίας και των λοιπών πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων του μισθοδοτούμενου προσωπικού της παρ. 1 της εν λόγω κ.υ.α. Η απόδοση αυτού στον οικείο ΚΑΕ του κρατικού προϋπολογισμού πραγματοποιείται κάθε μήνα, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται και για την απόδοση των λοιπών κρατήσεων. Ειδικότερα, για τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, ΝΠΙΔ και Τράπεζες, καθώς και τους φορείς του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, που δεν έχουν ενταχθεί στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμής της ΕΑΠ, η απόδοση της ανωτέρω κράτησης πραγματοποιείται στο τέλος κάθε μήνα μέσω των Δ.Ο.Υ.
 4. Με τις διατάξεις της παρ. 4 ορίζεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος της κοινοποιούμενης κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία είναι η 1-1-2011, που ρητά ορίζεται στο άρθρο 38 παρ. 2 του Ν. 3986/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 παρ. 3 του Ν. 4002/2011. Η ανωτέρω ειδική εισφορά, που αναλογεί στο χρονικό διάστημα από 1-1-2011 έως το μήνα πρώτης εφαρμογής της εν λόγω παρακράτησης, κατανέμεται ισόποσα στους εναπομείναντες μήνες του ίδιου έτους, συμπεριλαμβανομένου και του μήνα πρώτης εφαρμογής και συνεισπράττεται με τις εισφορές των μηνών αυτών. Από 1-1-2012, η παρακράτηση της ειδικής εισφοράς θα εξακολουθήσει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

Β. Όσον αφορά τη μείωση του κινήτρου απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων που αμείβονται με το πρώτο μέρος του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α’) και των παρεμφερών με αυτό επιδομάτων, που προβλέπονται για τους αμειβόμενους με ειδικά μισθολόγια ή υπουργικές αποφάσεις ή συλλογικές συμβάσεις ή διαιτητικές αποφάσεις κ.λ.π., σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 23 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011, από 1-7-2011 μειώνονται:

 1. Κατά ποσοστό 50% το κίνητρο απόδοσης του άρθρου 12 παρ. 1 του ν. 3205/2003, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3670/2008 και το οποίο διαμορφώνεται μετά τη μείωση αυτή για υπαλλήλους που υπηρετούν σε Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ κατά κατηγορία,
  α. ΥΕ στο ποσό των 28,50 € μηνιαίως,
  β. ΔΕ στο ποσό των 32 € μηνιαίως,
  γ. ΤΕ ή ΠΕ χωρίς πτυχίο στο ποσό των 40 € μηνιαίως,
  δ. ΤΕ με πτυχίο ΤΕΙ ή ισότιμο στο ποσό των 45 € μηνιαίως και
  ε. ΠΕ με πτυχίο Πανεπιστημίου ή ισότιμο στο ποσό των 50 € μηνιαίως.
  Τα ποσά των ανωτέρω περιπτώσεων α’ και β’ τα οποία προσαυξάνονταν με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3205/2003 κατά δέκα Ευρώ (10 €) με τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών υπηρεσίας, μειώνονται σε πέντε Ευρώ (5€).
 2. Κατά ποσοστό 30% το κίνητρο απόδοσης των Διπλωματικών
  υπαλλήλων και των εξομοιούμενων μισθολογικά με αυτούς (παράγραφος 3 του
  άρθρου 47 του ν.3205/2003, όπως ισχύει).
 3. Κατά ποσοστό 25% το ειδικό ερευνητικό επίδομα, για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας, καθώς και ταχύτερης και αποτελεσματικότερης προώθησης των ερευνητικών προγραμμάτων των Ερευνητών και των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (Ε.Λ.Ε.) (περιπτώσεις i και ii του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του ν.3205/2003).
 4. Κατά ποσοστό 20% α) το ειδικό ερευνητικό επίδομα, για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων των μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων (εδάφιο δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του ν.3205/2003), β) το ερευνητικό επίδομα τεχνολογικής έρευνας των μελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. (εδάφιο δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του ν.3205/2003), γ) το επίδομα για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων του Επιστημονικού και Ερευνητικού προσωπικού του Κ.Ε.Π.Ε. (εδάφιο γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του ν.3205/2003), δ) το ειδικό ερευνητικό επίδομα των τακτικών καθηγητών και του λοιπού διδακτικού προσωπικού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (εδάφιο ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του ν.3205/2003 και άρθρο 29 του ν.3370/2005), ε) το ειδικό ερευνητικό επίδομα, για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων του επιστημονικού προσωπικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και των μελών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (εδάφιο γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του ν.3205/2003 και εδάφιο γ΄ της παραγράφου 15 του άρθρου 11 του ν.3966/2011), στ) το επίδομα Νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου των ιατρών του Ε.Σ.Υ. και των εξομοιούμενων μισθολογικά με αυτούς (παράγραφος Α.3 του άρθρου 44 του ν.3205/2003), ζ) το επίδομα αποκλειστικού ειδικού λειτουργήματος των Αρχιερέων (εδάφιο γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 48 του ν.3205/2003), η) το ειδικό επίδομα ναυτικής εκπαίδευσης και μεταπτυχιακής έρευνας των μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) (εδάφιο δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν.3450/2006) και όσων εκ των μελών του εν λόγω προσωπικού εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν.3205/2003, θ) το ειδικό ερευνητικό επίδομα, για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων των μελών Δ.Ε.Π. και των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) (εδάφιο δ΄ της παραγράφου 2 και εδάφιο ε΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του ν.3187/2003), ι) το ερευνητικό επίδομα του τακτικού διδακτικού προσωπικού των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) (εδάφιο δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν.3432/2006) και ια) το ειδικό ερευνητικό επίδομα για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π των Πανεπιστημίων (παράγραφος 4 του άρθρου 3 του π.δ.118/2002).
 5. Κατά ποσοστό 15% α) το επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης των υποθέσεων, καθώς και αντιστάθμισης των δαπανών στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους οι Δικαστικοί Λειτουργοί (δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, οργάνωση γραφείου) (παράγραφος Α.3 του άρθρου 30 του ν.3205/2003), β) το επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης των υποστηριζόμενων ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και αντιστάθμισης των δαπανών στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τα μέλη του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ. (παράγραφος Α.3 του άρθρου 33 του ν.3205/2003), γ) η πάγια κατά μήνα αποζημίωση των Ιατροδικαστών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, λόγω των ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών, της απασχόλησής τους χωρίς ωράρια εργασίας, καθώς και για τη δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης (παράγραφος Α.4 του άρθρου 35 του ν.3205/2003) και δ) το ειδικό μουσικό επίδομα των Μουσικών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής (εδάφιο γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 49 του ν.3205/2003).
 6. Κατά ποσοστό 10% α) η ειδική πρόσθετη αμοιβή του ειδικού επιστημονικού προσωπικού των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών και το επίδομα αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας του ειδικού επιστημονικού προσωπικού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, β) το επίδομα Ειδικής Απασχόλησης για την Εθνική Άμυνα, Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος (Σώματα Ασφαλείας) (παράγραφος Α.4 του άρθρου 51 του ν.3205/2003).
 7. Κατά ποσοστό 30% τα ποσά που προβλέπονται ως κίνητρο ή πριμ παραγωγικότητας από συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή διαιτητικές αποφάσεις ή κοινές υπουργικές αποφάσεις και καταβάλλονται σε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. Σημειώνεται ότι, εάν τα ποσά της παρούσας περίπτωσης υπερβαίνουν τα διακόσια (200) Ευρώ μηνιαίως, το εν λόγω ποσοστό μείωσης καθορίζεται σε 15%.

Διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω μειώσεις θα υπολογιστούν στα μειωμένα, με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του ν.3833/2010 και τις όμοιες της παρ.1 του άρθρου τρίτου του ν.3845/2010, ποσά, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 1-6-2010.

Επίσης, επισημαίνεται ότι, το ανώτατο όριο της περ.α΄ της παρ.4 του άρθρου 2 του ν.3833/2010 (ανώτατο όριο Δικαστικών Λειτουργών και κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ.) διαμορφώνεται, από 1-7-2011, στο ποσό των 8.314,56 €, ενώ το όριο της περ. β΄ της ιδίας παραγράφου και άρθρου (ανώτατο όριο γιατρών του Ε.Σ.Υ.) στο ποσό των 5.964,33 €.

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι λοιπές κρατήσεις (εισφορά υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων, εισφορά υπέρ του ΟΑΕΔ) της παρ. 2 περ. β’ του άρθρου 38 του Ν. 3986/2011, ισχύουν από 1-1-2011 (άρθρο 24 παρ. 3 του Ν. 4002/2011) και θα παρακρατηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που θα σας αποσταλούν.

Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος Διεκπ/σης α.α.

(Ακολουθούν το κείμενο της απόφασης και οι κοινοποιούμενες διατάξεις)

Αριθμ. 2/57654/0022/22-8-2011 (ΦΕΚ 1853 Β΄) Κ.Υ.Α.
ΘΕΜΑ: «Ειδική εισφορά αλληλεγγύης της παρ. 2 α του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄)».

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 152 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α’).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α’).
3. Την αριθμ. Υ350/8-7-2011 (ΦΕΚ 1603 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».
4. Την αριθμ. 2/53509/0022/21-7-2011 (ΑΔΑ : 4ΑΣΓΗ-Χ5Φ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση κώδικα κατάταξης εσόδων και εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού.».
5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 2 α του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄) ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του συνόλου των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλου του μισθοδοτούμενου προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., καθώς και του προσωπικού όλων ανεξαιρέτως των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και των Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένων και των Τραπεζών.
Εξαιρείται το προσωπικό που καταβάλλει την εισφορά υπέρ κλάδου ανεργίας, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του ν.δ. 2961/1954 (ΦΕΚ 197 Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις όμοιες της παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α΄) και της παρ. 9 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄)».
2. Το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης της προηγούμενης παραγράφου αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και αποδίδεται στον Κωδικό Αριθμό Εσόδων (ΚΑΕ) 0828 «Έσοδα από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης (2%) για την καταπολέμηση της ανεργίας (άρθρο 38 παρ. 2 α ν.3986/2011).».
3. Το εν λόγω ποσό παρακρατείται κατά την πληρωμή της τακτικής μισθοδοσίας και των λοιπών πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων του μισθοδοτούμενου προσωπικού της παρ. 1 της παρούσας. Η απόδοση αυτού στον οικείο ΚΑΕ του κρατικού προϋπολογισμού γίνεται κάθε μήνα σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται για την απόδοση και των λοιπών κρατήσεων. Ειδικότερα, για τις Δημόσιες Επιχειρήσεις, Οργανισμούς και ΝΠΙΔ, καθώς και τους φορείς του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, που δεν έχουν ενταχθεί στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμής της ΕΑΠ, η απόδοση της ανωτέρω κράτησης πραγματοποιείται στο τέλος κάθε μήνα μέσω των Δ.Ο.Υ.
4. Η απόφαση αυτή ισχύει από 1-1-2011. Η ανωτέρω ειδική εισφορά, που αναλογεί στο χρονικό διάστημα από 1-1-2011 έως 31-7-2011, κατανέμεται ισόποσα και συνεισπράττεται με τις εισφορές των επόμενων μηνών του έτους 2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Αναπληρωτής Υπουργών Οικονομικών
Φ. Σαχινίδης

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Γ. Κουτρουμάνης

Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄)
Άρθρο 38 παρ. 2 όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις των παρ. 3 και 11 του
άρθρου 24 του ν. 4002/2011.

α) Καθιερώνεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας. Η εισφορά αυτή υπολογίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των μισθοδοτούμενων υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., καθώς και των υπαλλήλων όλων ανεξαιρέτως των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και των Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένων και των Τραπεζών. Από τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εξαιρείται το προσωπικό που καταβάλλει την εισφορά υπέρ κλάδου ανεργίας, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν.δ. 2961/1954 (ΦΕΚ 197 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 6 του άρθρου 44 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α΄) και την παράγραφο 9 του άρθρου 44 του παρόντος νόμου.

β) Καθιερώνεται ειδική εισφορά των ασφαλισμένων του Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) πέραν των προβλεπομένων, υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων. Η εισφορά αυτή υπολογίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των δικαιούχων υπαλλήλων του Ταμείου. Για όσους υπαλλήλους του δεύτερου εδαφίου της προηγούμενης περίπτωσης δεν είναι ασφαλισμένοι στο ΤΠΔΥ η εισφορά υπολογίζεται σε ένα τοις εκατό (1%) επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων, υπέρ του ΟΑΕΔ.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να ρυθμίζεται ο τρόπος υπολογισμού, είσπραξης και απόδοσης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

γ) Οι ειδικές εισφορές των προηγούμενων περιπτώσεων που αναλογούν στο χρονικό διάστημα από 1.1.2011 έως 31.7.2011 κατανέμονται ισόποσα και συνεισπράττονται με τις εισφορές των επόμενων μηνών του έτους 2011 σύμφωνα και με όσα ορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’εξουσιοδότηση της προηγούμενης περίπτωσης.

Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α΄)
Άρθρο 55 παρ. 23

Μειώνονται από 1.7.2011 κατά ποσοστό:
α) 50% το ποσό της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄), όπως ισχύει.
β) 30% το ποσό της παραγράφου 3 του άρθρου 47 του ν. 3205/2003, όπως ισχύει.
γ) 25% τα ποσά της περίπτωσης ii του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 38 και της περίπτωσης i του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του Ν.3205/2033, όπως ισχύουν.
δ) 20% τα ποσά του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 36, του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 37, του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 40, του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 42, της παραγράφου Α.3 του άρθρου 44, του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 48, του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 3450/2006 (ΦΕΚ 64 Α΄), του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του ν. 3187/2003 (ΦΕΚ 233 Α΄) και του εδαφίου ε΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του ν. 3187/2003, του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν. 3432/2006 (ΦΕΚ 14 Α΄), του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 15 του άρθρου 11 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄), της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του π.δ. 118/2002 (ΦΕΚ 99 Α΄), όπως ισχύουν και τα ποσά του ειδικού ερευνητικού επιδόματος του άρθρου 29 του ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176 Α΄).
ε) 15% τα ποσά της παραγράφου Α.3 του άρθρου 30, της παραγράφου Α.3 του άρθρου 33, της παραγράφου Α.4 του άρθρου 35 και του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 49 του ν. 3205/2003, όπως ισχύουν.
στ) 10% τα ποσά που χορηγούνται ως ειδική πρόσθετη αμοιβή ή επίδομα αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας στο ειδικό επιστημονικό προσωπικό των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών και τα ποσά της παραγράφου Α.4 του άρθρου 51 του ν. 3205/2003.
ζ) 30% τα ποσά που προβλέπονται ως κίνητρο ή πριμ παραγωγικότητας από συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή διαιτητικές αποφάσεις ή κοινές υπουργικές αποφάσεις και καταβάλλονται στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Εάν τα ποσά της παρούσας περίπτωσης υπερβαίνουν τα διακόσια (200) ευρώ μηνιαίως, το ανωτέρω ποσοστό καθορίζεται σε 15%.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Απόδοση ποσοστού αναπηρίας σε παιδιά, μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαμεσολάβησε επιτυχώς σε δύο περιπτώσεις μη απόδοσης ποσοστού αναπηρίας σε παιδιά με συνέπεια την απώλεια επιδόματος αναπηρίας. Στη μία περίπτωση, χορηγήθηκε αναδρομικά επίδομα …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Άρειος Πάγος: Δεν ισχύουν οι υπερωρίες και οι προσαυξήσεις για οικόσιτους βοηθούς

Οικόσιτοι Οικιακοί μισθωτοί. Η εργασιακή τους σχέση δεν διέπεται από τις ειδικές διατάξεις για το χρόνο εργασίας των μισθωτών, για εργασία κατά τις Κυριακές, αργίες, ημέρες αναπαύσεως, υπερεργασία και …

Εξαιρέσεις από το καθεστώς της διαθεσιμότητας

Εγκύκλιος τού υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναφέρει τις εξαιρέσεις από το καθεστώς της διαθεσιμότητας. Διαβάστε τί ισχύει για τους υπαλλήλους με αναπηρία και …

Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και Προαιρετικό Πρωτόκολλο – Νόμος 4074/2012

Ο σκοπός της παρούσας Σύμβασης είναι η προαγωγή, προστασία και διασφάλιση της πλήρους και ισότιμης απόλαυσης όλων των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών από όλα τα ΑμεΑ και η …

Ν. 4144/2013: Παράταση αναπηρικής σύνταξης σε καθυστερήσεις ΚΕ.Π.Α. – Στο 25% οι ασφαλιστικές εισφορές εργοσήμου

Με τον συγκεκριμένο νόμο (ΦΕΚ Α' 88/18-04-2013) παρατείνεται η καταβολή των συντάξεων κατά 6 μήνες, όταν ο ασφαλισμένος βρίσκεται στη λίστα αναμονής των ΚΕΠΑ (άρθρο 66), ενώ αυξάνονται οι ασφαλιστικές …

Διευκόλυνση Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προκειμένου να εξασφαλίζονται από τη Δημόσια Διοίκηση σε όλους τους πολίτες ίδιες δυνατότητες άσκησης των δικαιωμάτων τους, …

Οι δυσάρεστες εκπλήξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για τους ΑμεΑ πάνω στο Ν.4093/2012

Επείγει να διαβάσετε τη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012» (ΦΕΚ Α' 229/19-11-2012) που έφερε δυσάρεστες αλλαγές για τους …

Κινητικότητα δημοσίων υπαλλήλων – Διαθεσιμότητα – Κατάργηση θέσεων ΙΔΑΧ – Εξαιρέσεις αναπήρων

Διαβάστε τις νέες ρυθμίσεις της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012 και του …