Καταβολή οικογενειακών επιδομάτων έτους 2006

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ» το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου σε οποιονδήποτε εργοδότη της χώρας.

Δεν δικαιούνται επίδομα παιδιών οι μισθωτοί, που βάσει Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Νόμου, Κανονισμού Επιχείρησης ή άλλων διατάξεων, λαμβάνουν από τον εργοδότη τους μεγαλύτερο ποσό επιδόματος παιδιών από εκείνο που χορηγεί ο ΔΛΟΕΜ (Άρθρο 18 παρ. 4 Ν. 1346/83).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 2006

Το Δ.Σ. του Οργανισμού στις 24-2-2006 αποφάσισε:
1). Η έναρξη κατάθεσης των δικαιολογητικών για τη χορήγηση των οικογενειακών επιδομάτων έτους 2006, να είναι 1η Απριλίου 2006, για τους δικαιούχους με δύο παιδιά και άνω.
2). Για τους δικαιούχους με ένα παιδί η 3η Ιουλίου 2006.
3). Για τους δικαιούχους του επιδόματος που τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον εργοδότη τους ή υποβάλλονται δια του ταχυδρομείου ή μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), να παραλαμβάνονται από τις Υπηρεσίες ανεξάρτητα από τον αριθμό παιδιών, και
4). Οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών, σε περιπτώσεις πού αυτοί κρίνουν, δύνανται να παραλαμβάνουν δικαιολογητικά από δικαιούχους με ένα παιδί σε χρονική περίοδο εκτός της ορισθείσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του επιδόματος είναι η πραγματοποίηση 50 ημερών εργασίας, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος ή δίμηνη τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας ή δίμηνη συνεχή ανικανότητα για εργασία.
Τα παιδιά για τα οποία καταβάλλεται επίδομα, πρέπει:
α). να έχουν ηλικία μέχρι 18 ετών ή μέχρι 22 ετών αν σπουδάζουν
β). αν είναι ανίκανα για εργασία, για όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα
γ). να είναι άγαμα
δ). να διαμένουν στην Ελλάδα ή σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. Το Ν.Δ. 3868/58
2. Το Π.Δ. 1178/80
3. Ο Ν. 1346/83 (Άρθρο 18)
4. Το Π.Δ. 527/84
5. Ο Ν. 1483/84 (Άρθρο 23)
6. Το Π.Δ. 412/85
7. Το Π.Δ. 154/2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΛΟΕΜ

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Δικαιολογητικά που απαιτούνται από όλους τους δικαιούχους:
Α1. – ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ:
1. Βεβαίωση του εργοδότη υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον εργοδότη (συνημμένο υπόδειγμα στη παρούσα εγκύκλιο).
Στις περιπτώσεις οικοδόμων ή ημερομισθίων εργατών που δεν έχουν σταθερό εργοδότη ώστε να προσκομίσουν τη βεβαίωση, προσκομίζονται τα ένσημα του προηγούμενου της επιδότησης έτους (αρκούν 50).
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, για την χορήγηση του επιδόματος τρίτου παιδιού (άρθρο 18 Ν. 1346/83). (μόνο από νέους δικαιούχους)
Α2. –ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ:
1. Ατομικό και οικογενειακό Βιβλιάριο Ασθενείας των παιδιών όπου φαίνεται η θεώρηση του Ι.Κ.Α. για τα προστατευόμενα μέλη, το προηγούμενο και το τρέχον έτος.
Σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται έλλειψη ειδικών διατάξεων θεώρησης (ανεργία, μακροχρόνια ανεργία, νέοι άνεργοι κ.λ.π.) τότε για τον περαιτέρω έλεγχο επιδεικνύονται τα ένσημα του προηγούμενου της επιδότησης έτους (αρκούν 50).
2. Βιβλιάριο Ε.Τ.Ε. με το όνομα του δικαιούχου, φωτοτυπία πρώτης σελίδας του οποίου θα κρατείται απαραιτήτως στον φάκελο του ασφαλισμένου.
3. Βιβλιάριο ασθενείας του /της συζύγου όταν ανήκει σε άλλο Ταμείο Ασφάλισης εκτός του Ι.Κ.Α. (Δημόσιο, Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Σ.Α. κ.λ.π.).
Όταν και οι δύο σύζυγοι είναι δικαιούχοι επιδόματος (ασφαλισμένοι στο I.K.A.), υποβάλλεται κοινή δήλωση για το ποιος από τους δύο θα εισπράξει το επίδομα.
Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Δικαιολογητικά που απαιτούνται επιπλέον για τις παρακάτω ειδικές κατηγορίες δικαιούχων:
Β1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Η ΔΙΑΖΕΥΞΗ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ:
Απόφαση δικαστικής επιμέλειας των παιδιών ή ιδιωτικό συμφωνητικό ή Υπεύθυνη Δήλωση του 1599/86 ότι βρίσκεται σε διάσταση ή διάζευξη και ότι ο/η σύζυγος έχει την επιμέλεια των παιδιών και αδυνατεί να προσκομίσει Υ.Δ. του/της συζύγου που πληροί τις προϋποθέσεις .
Β2. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΡΕΙΑ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ:
1. Απόκομμα σύνταξης μηνός Απριλίου του έτους της επιδότησης .
2. Ληξιαρχική Πράξη θανάτου του /της συζύγου, μόνο κατά την αρχική αίτηση.
Β3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ:
1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για την αναγνώριση ή μη των παιδιών και ότι δεν έχει τελέσει γάμο.
2. Για τα αναγνωρισμένα παιδιά: Απόφαση Δικαστηρίου, που να αναθέτει στον πατέρα τη γονική μέριμνα, μόνο κατά την αρχική αίτηση .
Β4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΠΗΡΟ ΣΥΖΥΓΟ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ:
1. Βεβαίωση του Ι.Κ.Α. ή του φορέα κύριας ασφάλισης για το ποσοστό αναπηρίας και για το χρόνο αναπηρίας.
2. Αν ο (η) ανάπηρος σύζυγος παίρνει σύνταξη, βεβαίωση του Ασφαλιστικού Φορέα για το ποσό της σύνταξης κατά το μήνα Απρίλιο του έτους επιδότησης.
Β5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΠΗΡΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ:
1. Αν τα παιδιά είναι κάτω των 18 ετών: Απόφαση της Αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής του Ασφαλιστικού Φορέα κύριας ασφάλισης ότι τα παιδιά είναι ανάπηρα ή βεβαίωση από αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία ή αρμόδιο φορέα του Δημόσιου τομέα ότι τα παιδιά είναι ανάπηρα, εκτός αν τα ανωτέρω στοιχεία διαπιστώνονται από το βιβλιάριο ασθενείας (φωτοτυπία)
2. Αν τα παιδιά είναι άνω των 18 ετών: Απόφαση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής του Ασφαλιστικού Φορέα κύριας ασφάλισης ότι τα παιδιά είναι ανάπηρα και έχουν συγκεκριμένο ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω) ή βεβαίωση από αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία ή αρμόδιο φορέα του Δημόσιου Τομέα ότι τα παιδιά είναι ανάπηρα και έχουν συγκεκριμένο ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω), εκτός αν τα ανωτέρω στοιχεία διαπιστώνονται από το βιβλιάριο ασθενείας . (φωτοτυπία)
Β6. ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ( 18 ΜΕΧΡΙ 22 ΕΤΩΝ).
ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ:
Βεβαίωση σπουδών από την οποία να προκύπτει ότι η Σχολή είναι ενταγμένη σε βαθμίδα εκπαίδευσης ή ότι ανήκει στο Δημόσιο ,εκδοθείσα από 1ης Ιανουαρίου και μετά του έτους επιδότησης .
Β7. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ:
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι:
>Έχει εγκαταλειφθεί η οικογένεια από τον ένα γονέα.
>Ο άλλος γονέας δεν έχει προϋποθέσεις επιδότησης..
>Συντηρούνται τα αδέλφια από τον /την αδελφό /η.
Β8. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΟΡΦΑΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑ ΓΟΝΕΑ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ:
1. Ληξιαρχική Πράξη θανάτου του γονέα, μόνο κατά την αρχική αίτηση.
2. Απόδειξη ότι δεν εργάζεται ο επιζών γονέας ή ότι δεν δικαιούται επίδομα παιδιών από τον Ο.Α.Ε.Δ. ή δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι:
>συγκατοικεί με τα παιδιά και επιβαρύνεται με την συντήρησή τους.
>ο γονέας που επιζεί δεν έχει προϋποθέσεις επιδότησης.
Β9. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΟΡΦΑΝΑ ΑΠΟ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ)
ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ:
Απόφαση δικαστηρίου βάσει της οποίας του έχει ανατεθεί η επιμέλεια των παιδιών, μόνο κατά την αρχική αίτηση.
Β10. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2ΜΗΝΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ:
Βιβλιάριο Ασθενείας.
Β11. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2ΜΗΝΗ ΣΥΝΕΧΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ.
ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ:
Βιβλιάριο Ασθενείας .
Β12. ΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ:
Βεβαίωση από τη Στρατιωτική Μονάδα, με την ακριβή ημερομηνία στράτευσης.
Β13. ΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ:
Βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας αρχής ή του αρμόδιου Σωφρονιστικού καταστήματος με την ακριβή ημερομηνία έναρξης εκτίσεως της ποινής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

Τα ποσά των οικογενειακών επιδομάτων για το έτος 2006 διαμορφώνονται όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006
Αριθμός τέκνων Μηνιαίο ποσό
σε ευρώ Ετήσιο Ποσό
σε ευρώ Ετήσιο ποσό
με το επίδομα
3ου παιδιού
1 8,22 98,64 133,80
2 24,65 295,80 330,96
3 55,47 665,64 700,80
4 67,38 808,56 843,72
5 78,68 944,16 979,32
6 89,98 1.079,76 1.114,92
7 101,28 1.215,36 1.250,52
8 112,57 1.350,84 1.386,00
9 123,87 1.486,44 1.521,60
10 135,17 1.622,04 1.657,20
11 146,47 1.757,64 1.792,80
12 157,77 1.893,24 1.928,40
13 169,06 2.028,72 2.063,88
14 180,36 2.164,32 2.199,48
Για κάθε παιδί πέρα από τα τέσσερα έχει ήδη προστεθεί το ποσό των 11,298 € το μήνα. Επίδομα τρίτου παιδιού (Άρθρο 18 Ν. 1346/83).
Μηνιαίο ποσό 2,93 € και ετήσιο ποσό 35,16 €.
Κρίνουμε σκόπιμο να επαναλάβουμε ότι το ποσό του επιδόματος προσαυξάνεται κατά 3,67 €(μηνιαίο) και 44,04 (ετήσιο) για κάθε παιδί στις περιπτώσεις που απαιτείται.
Σε ό,τι αφορά την προσαύξηση του επιδόματος ως προς το γονέα, αυτή χορηγείται μόνο, εφόσον:
α) Ο /η δικαιούχος δεν συνταξιοδοτείται λόγω θανάτου του άλλου συζύγου ή
β) η μηνιαία σύνταξή του /της δεν είναι μεγαλύτερη από το 20πλάσιο του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει την 1η Ιανουαρίου του έτους επιδότησης ή
γ) εφόσον ο /η ανάπηρος σύζυγος δεν συνταξιοδοτείται ή
δ) η μηνιαία σύνταξη του /της δεν είναι μεγαλύτερη από το 20πλάσιο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει την1η Ιανουαρίου του έτους επιδότησης.
Το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται από 1-1-2006 στο ποσό των 26,41 EURO.
Επομένως για να χορηγηθεί η ως άνω προσαύξηση στον /στην δικαιούχο πρέπει η μηνιαία σύνταξή του /της να μην είναι μεγαλύτερη από 528,2EURO(26,41Χ20). Η μηνιαία σύνταξη που λαμβάνεται υπόψη, για τη σύγκριση με το 20πλάσιο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, είναι εκείνη του μηνός Απριλίου του έτους επιδότησης, χωρίς να υπολογίζεται το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ).
Διευκρινίζεται, ότι το ποσό της μηνιαίας σύνταξης που υπολογίζεται, προκειμένου να καταβληθεί ή όχι η προσαύξηση των οικογενειακών επιδομάτων, είναι το ακαθάριστο και όχι το καθαρό ποσό που εισπράττει ο ασφαλισμένος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Το δικαίωμα για λήψη οικογενειακού επιδόματος ασκείται μέσα στο ημερολογιακό έτος που γεννήθηκε και για ένα ακόμη μήνα από την λήξη του έτους αυτού. Δηλαδή, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση οικογενειακού επιδόματος έτους 2006 λήγει την 31.1.07.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Σε περιπτώσεις που και οι δύο σύζυγοι είναι δικαιούχοι του ΔΛΟΕΜ θα πρέπει να αναγράφεται απαραίτητα ο Α.Μ. Ι.Κ.Α. και των δύο συζύγων.
2. Να δηλώνεται ο Α.Φ.Μ. και των δύο συζύγων, διότι κρίνεται απαραίτητο από τη Μηχανογράφηση για το έλεγχο των πιστώσεων όταν και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι.
3. Αιτήματα αλλοδαπών για χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων θα γίνονται δεκτά, εφόσον έχουν τα υπό του Νόμου οριζόμενα δικαιολογητικά. Δηλαδή, άδεια διαμονής για εργασία ή έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για ανανέωση άδειας διαμονής για εργασία πριν την λήξη της προηγούμενης άδειας διαμονής. Τα στοιχεία των αλλοδαπών δικαιούχων (επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός), να γράφονται με λατινικούς χαρακτήρες όπως στα επίσημα έγγραφά τους.
Επισημαίνουμε την προσοχή των υπηρεσιών στον έλεγχο της παραμονής των παιδιών των αλλοδαπών στη χώρα μας.
Δεν χορηγούμε επίδομα για τέκνα που δεν διαμένουν στην Ελλάδα.
Η παραμονή των τέκνων των αλλοδαπών στην Ελλάδα αποδεικνύεται με οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο, αντίγραφο του οποίου κρατείται στο φάκελο του ασφαλισμένου .(π.χ. βεβαιώσεις από τα σχολεία που παρακολουθούν, βιβλιάριο εμβολίων, οικογενειακά βιβλιάρια ασθενείας, πιστοποιητικά Δήμων κ.λ.π.).
4. Για την καλύτερη διεκπεραίωση της διαδικασίας υποβολής δικαιολογητικών μέσω ΚΕΠ και την ελαχιστοποίηση φαινομένων άσκοπης ταλαιπωρίας, τόσο των δικαιούχων, όσο και των Υπηρεσιών μας, συνιστάται με την έναρξη καταβολής των οικογενειακών επιδομάτων, η άμεση συνεργασία των αρμοδίων Υπαλλήλων του ΔΛΟΕΜ με τους υπευθύνους των ΚΕΠ και η παροχή σχετικών οδηγιών και διευκρινήσεων. Στις περιπτώσεις νέων δικαιούχων προτείνεται η αυτοπρόσωπη παρουσία των ασφαλισμένων στις υπηρεσίες μας.
5. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων, παρακαλούμε να τοποθετηθεί σε εμφανές σημείο των Υπηρεσιών, ανακοίνωση με τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται καθώς και την ημερομηνία λήξης άσκησης του δικαιώματος.
Επιπλέον στην ανακοίνωση, θα πρέπει να γνωστοποιείται στους ασφαλισμένους, ότι είναι υποχρεωτικό να δηλώνουν τον αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και να προσκομίσουν το δελτίο ταυτότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Επισημαίνουμε ιδιαιτέρως, ότι θεωρούμε απαραίτητο για να είναι νόμιμη η παροχή, τη συμπλήρωση της ημερομηνίας και του αριθμού πρωτοκόλλου που τίθεται στις αποφάσεις παλαιών και νέων δικαιούχων, καθώς και στις αποφάσεις συμπληρωματικού ποσού, στο πεδίο που προστέθηκε δίπλα στην ημερομηνία εγγραφής του δικαιούχου.
Όπως και κατά το παρελθόν, η αποστολή των εντύπων οικογενειακού επιδόματος στη Διεύθυνση Μηχανογράφησης θα γίνεται το αργότερο κάθε Δευτέρα για τις καταγραφές της προηγούμενης εβδομάδας, με το ταχύτερο δυνατό μέσο ή τρόπο, ώστε να ολοκληρώνεται η επεξεργασία από την προαναφερόμενη Διεύθυνση και να πιστώνονται οι λογαριασμοί των δικαιούχων το συντομότερο δυνατόν.
Για τις υπηρεσίες που θα εφαρμοστεί πιλοτικά το Μηχανογραφικό Σύστημα, δεν θα στέλνονται αποφάσεις στην Διεύθυνση Μηχανογράφησης στη Διοίκηση. Τα στοιχεία που θα καταχωρούνται στο Μηχανογραφικό Σύστημα της Υπηρεσίας σας θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Μηχανογράφησης κάθε δεκαπέντε ημέρες. Θα ακολουθήσει λεπτομερής ενημέρωση από την Διεύθυνση Μηχανογράφησης.
Εφιστούμε την προσοχή για τη σωστή εφαρμογή των οδηγιών μας και ιδιαίτερα επισημαίνουμε τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Υπηρεσίες, για πιστοποίηση της ακρίβειας, των αναγραφομένων στις βεβαιώσεις που χορηγούν οι εργοδότες.
Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών, θα γνωστοποιούνται εγγράφως στη Διεύθυνση Ασφάλισης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Α. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

Ε. ΛΟΛΙΔΟΥ-ΔΑΒΑΚΗ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΔΕΗ: Οδηγίες για το Κοινωνικό Τιμολόγιο

Η ΔΕΗ, κατανοώντας πλήρως τις συνεχιζόμενες οικονομικές δυσκολίες των συμπολιτών μας, υλοποιεί μια σειρά από μέτρα τα οποία στόχο έχουν την αδιάλειπτη ηλεκτροδότηση καταναλωτών που ανήκουν σε ευάλωτες …

Απόδοση ποσοστού αναπηρίας σε παιδιά, μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαμεσολάβησε επιτυχώς σε δύο περιπτώσεις μη απόδοσης ποσοστού αναπηρίας σε παιδιά με συνέπεια την απώλεια επιδόματος αναπηρίας. Στη μία περίπτωση, χορηγήθηκε αναδρομικά επίδομα …

Οι υπουργικές αποφάσεις για την ιατρική εξέταση ΑμεΑ από τα ΚΕ.Π.Α. για χορήγηση απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης & τα τέλη κυκλοφορίας

Κοινοποιούνται από το υπουργείο Οικονομικών (αρ.πρωτ.: Δ18Α 5039906 ΕΞ 13.11.2013) οι υπουργικές αποφάσεις σχετικά με τη διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες από τα Κέντρα Πιστοποίησης …

Ιατρική εξέταση για απαλλαγή από τέλη ταξινόμησης & κυκλοφορίας αυτοκινήτων με γνωματεύσεις ΚΕ.Π.Α. – Ποια είναι τα δικαιολογητικά

Στις 23/10/2013 ορίστηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εργασίας και Οικονομικών (αρ.πρωτ: Δ18Α 5038263 ΕΞ2013) η διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της …

Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά & διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από τέλος ταξινόμησης & τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε (Δ18Α 5038645 ΕΞ2013) τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών …

Διευκρινιστική Εγκύκλιος για τη χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2013

Διαβάστε ποιοι είναι οι δικαιούχοι των δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2013. Μάθετε τα δικαιολογητικά και τον τρόπο χορήγησης σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της σχετικής …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …

Ποιες γνωματεύσεις ιατρικών επιτροπών γίνονται δεκτές για απαλλαγή αναπήρων από τα τέλη ταξινόμησης & κυκλοφορίας αυτοκινήτων

Με νέα εγκύκλιο του υπ. Οικονομικών (ΠΟΛ.1105/13.5.2013) διευκρινίζεται ποιες γνωματεύσεις ιατρικών επιτροπών γίνονται δεκτές για απαλλαγή αναπήρων από τα τέλη ταξινόμησης και κυκλοφορίας αυτοκινήτων. …

Ν. 4144/2013: Παράταση αναπηρικής σύνταξης σε καθυστερήσεις ΚΕ.Π.Α. – Στο 25% οι ασφαλιστικές εισφορές εργοσήμου

Με τον συγκεκριμένο νόμο (ΦΕΚ Α' 88/18-04-2013) παρατείνεται η καταβολή των συντάξεων κατά 6 μήνες, όταν ο ασφαλισμένος βρίσκεται στη λίστα αναμονής των ΚΕΠΑ (άρθρο 66), ενώ αυξάνονται οι ασφαλιστικές …

Ισχύς γνωματεύσεων των ΚΕ.Π.Α. & των Υγειονομικών Επιτροπών που λειτουργούσαν μέχρι 31/08/2011

Εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο ανακοίνωσε η διοίκηση του ΙΚΑ σχετικά με την ισχύ των γνωματεύσεων που εκδίδονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α., αλλά και των Υγειονομικών Επιτροπών που …

Διευκρινίσεις για τα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ & τη χορήγηση προνοιακών επιδομάτων

Η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας κοινοποίησε εγκύκλιο που διευκρινίζει και συμπληρώνει τις παραλείψεις της προηγούμενης εγκυκλίου με αρ. πρωτ. Π3Α/φ.32/γπ.ΟΙΚ.141770/22-12-2011, σχετικά με τις διατάξεις …