Καθορισμός διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών

Με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών (ΠΟΛ.1230/12.12.2011) καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.). Διαβάστε το κείμενο της απόφασης:

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2011
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1230
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ – Α. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ – Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ – Β. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ – 1. Δ/ΝΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15) – 2. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) – 3. Δ/ΝΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΦΜΑΠ (Δ13)
Πανεπιστημίου 20, 10672 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 2103614716, FAX: 2103611752

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)».

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α’) (ΚΕΔΕ), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 599/1977 (ΦΕΚ 160 Α’), με τις οποίες προβλέπεται ότι μπορεί να ανατεθεί κατ’ εξαίρεση η είσπραξη δημοσίων εσόδων στις Τράπεζες ή σε άλλους οργανισμούς κοινής ωφελείας ή πιστωτικούς οργανισμούς ή στα Ελληνικά Ταχυδρομεία ή σε άλλες δημόσιες αρχές και ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία της είσπραξης, καθώς και ο έλεγχος για την είσπραξη αυτών.
β. Τις διατάξεις των παρ. 1 έως 12 του άρθρου 53 του Ν. 4021/2011 (ΦΕΚ 218/Α’/3−10−2011) «Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων – ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα – κύρωση της σύμβασης – πλαίσιο του ευρωπαϊκού ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις».
γ. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 53 του Ν. 4021/2011 (ΦΕΚ 218/Α’/3−10−2011), με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να ρυθμίζει, με απόφασή του τον ειδικότερο τρόπο και τη διαδικασία για την είσπραξη του τέλους καθώς και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.
δ. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ 247 Α’), όπως ισχύει.
ε. Τις διατάξεις της περ. στ’, της παρ. 1 του άρθρου 55, του Ν. 2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος).
στ. Τις διατάξεις του Π.Δ. 16/1989 «Περί Κανονισμού Λειτουργίας των ΔΟΥ και Τοπικών Γραφείων».
ζ. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Π.Δ. 186/1992 (ΚΒΣ).
η. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 της ΠΟΛ.1211/10.10.2011 (ΦΕΚ 2298/Β’/13−10−2011).
θ. Την υπ’ αριθμ. Υ 25/06−12−2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (ΦΕΚ 2792/Β’/08−12−2011).
ι. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τα ποσά του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) που εισπράττονται από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο με τη συμπλήρωση της 20ής ημέρας (ή της επόμενης εργάσιμης) από τη λήξη του μήνα στον οποίο εισπράχθηκαν οι σχετικοί λογαριασμοί. Η απόδοση θα γίνεται με τραπεζική επιταγή σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και θα συνοδεύεται με κατάσταση σε δύο (2) αντίγραφα η οποία θα περιέχει υπό μορφή πίνακα τις παρακάτω πληροφορίες:

• Μήνας/έτος είσπραξης
• Πλήθος εισπραχθέντων Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.
• Συνολικό ποσό είσπραξης Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. (1)
• Συνολικό ποσό που παρακρατήθηκε (2)
• Τελικό συνολικό ποσό που αποδόθηκε μετά την παρακράτηση (3)=(1)−(2)

Το προς απόδοση ποσό της κατάστασης πρέπει να συμφωνεί με το ποσό της επιταγής.

Η ανωτέρω ΔΟΥ, με την παραλαβή της επιταγής, θα εκδίδει «οίκοθεν» ισόποσο αποδεικτικό είσπραξης τύπου «Α» στο όνομα της ΔΕΗ ή του εναλλακτικού προμηθευτή για το ποσό που καταθέτει και για την εισαγωγή των εσόδων αυτών στον Κρατικό Προϋπολογισμό (ΚΑΕ 0224).

Η πρώτη κατάσταση θα παραμένει στη Δ.Ο.Υ. συσχετισμένη με το αποδεικτικό είσπραξης και η δεύτερη θα αποστέλλεται από τη ΔΟΥ στο Γραφείο του τμήματος Δ΄ της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων στη ΓΓΠΣ προς έλεγχο των αναγραφόμενων ποσών με τα αντίστοιχα ποσά των καταστάσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθ.5 της ΠΟΛ.1211/10.10.2011 (ΦΕΚ 2298/Β’/13−10−2011).

Μετά την πάροδο της ημερομηνίας της απόδοσης εφόσον η ΔΕΗ ή οι εναλλακτικοί προμηθευτές έχουν καθυστερήσει να αποδώσουν στο Δημόσιο τα χρηματικά ποσά του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. που έχουν εισπράξει, καταλογίζονται με τον οφειλόμενο τόκο υπερημερίας με καταλογιστική πράξη του αρμόδιου επιθεωρητή, ο οποίος θα ερευνήσει την υπόθεση. Η ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης Επιθεώρησης για ορισμό Επιθεωρητή, θα γίνεται από το Γραφείο του Δ΄ τμήματος της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων με βάση τα στοιχεία που τίθενται στη διάθεσή του από τη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού και τη ΓΓΠΣ.

Άρθρο 2

Η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος υποχρεούνται στην έκδοση τιμολογίων με βάση τις διατάξεις του άρθ. 12 του Π.Δ. 186/1992 (ΚΒΣ), για τα ποσά που έχουν παρακρατήσει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 (ΦΕΚ 218/Α’/3−10−2011). Τα ως άνω ποσά επιβαρύνονται με τις νόμιμες κρατήσεις, ήτοι 3% υπέρ ΜΤΠΥ, 2% τέλος χαρτοσήμου επί του ποσού υπέρ του ΜΤΠΥ και 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ επί του τέλους χαρτοσήμου. Επίσης, ενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήματος ποσοστού 8%, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ’, της παρ. 1 του άρθρου 55, του Ν. 2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος).

Άρθρο 3

Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 2 της Υπουργικής Απόφασης ΠΟΛ.1211/10.10.2011 αντικαθίστανται ως εξής:

«Ειδικά για τα κύρια τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία και κάμπινγκ), οι κοινόχρηστοι χώροι προσδιορίζονται σε ποσοστό 35% της συνολικής επιφανείας της ξενοδοχειακής επιχείρησης και αφορούν στους χώρους προσέλευσης, υποδοχής και υγιεινής».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Απόδοση ποσοστού αναπηρίας σε παιδιά, μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαμεσολάβησε επιτυχώς σε δύο περιπτώσεις μη απόδοσης ποσοστού αναπηρίας σε παιδιά με συνέπεια την απώλεια επιδόματος αναπηρίας. Στη μία περίπτωση, χορηγήθηκε αναδρομικά επίδομα …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Άρειος Πάγος: Δεν ισχύουν οι υπερωρίες και οι προσαυξήσεις για οικόσιτους βοηθούς

Οικόσιτοι Οικιακοί μισθωτοί. Η εργασιακή τους σχέση δεν διέπεται από τις ειδικές διατάξεις για το χρόνο εργασίας των μισθωτών, για εργασία κατά τις Κυριακές, αργίες, ημέρες αναπαύσεως, υπερεργασία και …

Εξαιρέσεις από το καθεστώς της διαθεσιμότητας

Εγκύκλιος τού υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναφέρει τις εξαιρέσεις από το καθεστώς της διαθεσιμότητας. Διαβάστε τί ισχύει για τους υπαλλήλους με αναπηρία και …

Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και Προαιρετικό Πρωτόκολλο – Νόμος 4074/2012

Ο σκοπός της παρούσας Σύμβασης είναι η προαγωγή, προστασία και διασφάλιση της πλήρους και ισότιμης απόλαυσης όλων των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών από όλα τα ΑμεΑ και η …

Ν. 4144/2013: Παράταση αναπηρικής σύνταξης σε καθυστερήσεις ΚΕ.Π.Α. – Στο 25% οι ασφαλιστικές εισφορές εργοσήμου

Με τον συγκεκριμένο νόμο (ΦΕΚ Α' 88/18-04-2013) παρατείνεται η καταβολή των συντάξεων κατά 6 μήνες, όταν ο ασφαλισμένος βρίσκεται στη λίστα αναμονής των ΚΕΠΑ (άρθρο 66), ενώ αυξάνονται οι ασφαλιστικές …

Διευκόλυνση Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προκειμένου να εξασφαλίζονται από τη Δημόσια Διοίκηση σε όλους τους πολίτες ίδιες δυνατότητες άσκησης των δικαιωμάτων τους, …

Οι δυσάρεστες εκπλήξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για τους ΑμεΑ πάνω στο Ν.4093/2012

Επείγει να διαβάσετε τη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012» (ΦΕΚ Α' 229/19-11-2012) που έφερε δυσάρεστες αλλαγές για τους …

Κινητικότητα δημοσίων υπαλλήλων – Διαθεσιμότητα – Κατάργηση θέσεων ΙΔΑΧ – Εξαιρέσεις αναπήρων

Διαβάστε τις νέες ρυθμίσεις της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012 και του …