Κοινωνικός Τουρισμός

Γενικά
Θεσμός που υλοποιείται με προγράμματα ετήσιας διάρκειας.
Προβλέπουν επταήμερες διακοπές για τους εργαζόμενους – συνταξιούχους και τα μέλη των οικογενειών αυτών σε τουριστικά καταλύματα της χώρας μας που συμβάλλονται με τον Οργανισμό μας. Η οικονομική συμμετοχή των δικαιούχων είναι μικρή.

Ο τόπος και ο χρόνος διακοπών επιλέγεται ελεύθερα από τον δικαιούχο, σύμφωνα με ενημερωτικό έντυπο που εκδίδεται και χορηγείται στο κάθε πρόγραμμα.

Αρμόδια Υπηρεσία
Οργανισμός Εργατικής Εστίας – Διεύθυνση Μετεργασιακής Μέριμνας – Τμήμα Φυσικής Αγωγής. Ταχ. Διεύθυνση: Αγησιλάου 10, Ταχ. Κωδ. 102 10 Αθήνα, Τηλ. 5224451, 3245297.
Σημείωση: Τα Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού για το Νομό Αττικής, χορηγούνται από τα παρακάτω γραφεία διανομής του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.
Αγίου Μάρκου 11, τηλ. 3245297.
Πατησίων 125, τηλ. 8841956.
Πειραιά – Ομ. Σκυλίτση 19, τηλ. 4120746. Ταύρου – Τιμ. Ευγενικού 5, τηλ. 3465542.
Περιστερίου – Θίσβης 7, τηλ. 5743907.
Αιγάλεω – Θεσσαλονίκης Εργ. Κατοικίες, τηλ. 5397019.
Αργυρούπολης – Κύπρου 68, τηλ. 9958596.
Ν. Ιωνίας – Ν. Φιλαδελφείας Β Συγκρότημα Εργ. Πολυκ., τηλ. 2717636.
Χολαργού – Αγαμέμνονος 18, τηλ. 6542155.
Η χορήγηση Δ.Κ.Τ. για τους δικαιούχους της υπόλοιπης Ελλάδας γίνεται από τις εκεί εδρεύουσες υπηρεσίες του Οργανισμού.

Οροι και προϋποθέσεις χορήγησης των Δ.Κ.Τ. στους δικαιούχους.
Δικαιούχοι είναι:
– Οι εργαζόμενοι που καταβάλλουν εισφορές υπερ Οργανισμού Εργατικής Εστίας και έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον πενήντα (50) ημερομίσθια κατά το τρέχον ή προηγούμενο έτος της υλοποίησης του κάθε προγράμματος, καθώς και όσοι έχουν πενήντα (50) επιδοτούμενες ημέρες ανεργίας αντίστοιχα ύστερα από Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.
– Οι συνταξιούχοι εφόσον έχουν πραγματοποιήσει 4.500 ημέρες εργασίας στον κλάδο ασφάλισης κατά του κινδύνου της ανεργίας,ανεξαρτήτως του χρόνου πραγματοποίησής τους ή 1.500 ημέρες εργασίας αντίστοιχα κατά την τελευταία πριν από τη συνταξιοδότησής τους περίοδο ή χωρίς ένσημα,εφόσον έχουν εξέλθει σε σύνταξη λόγω αναπηρίας ή εργατικού ατυχήματος και ήταν ασφαλισμένοι το τελευταίο διάστημα στον κλάδο ανεργίας και κατέβαλαν εισφορές υπέρ Ο.Ε.Ε.
– Οσοι δεν έχουν πάρει την παροχή του κοινωνικού τουρισμού στο αμέσως προηγούμενο ή στα δύο προηγούμενα προγράμματα ή και σε συνδυασμό με άλλες παροχές, σύμφωνα με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για την κάθε περίοδο.
– Οσοι δεν υπερβαίνουν ένα όριο εισοδήματος που καθορίζεται από το Δ.Σ. σε κάθε πρόγραμμα.
Οι τυφλοί και οι συνοδοί αυτών. ‘Ατομα με ειδικές ανάγκες ανεξαρτήτως αν καταβάλλουν εισφορές υπέρ Ο.Ε.Ε.και ως τοιαύτα εννοούνται:
– Κωφάλαλοι
– Παραπληγικοί
– Τετραπληγικοί- Ακρωτηριασμένοι
– Πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία
– Σπαστικοί
– Ατομα με βαρειά νοητική καθυστέρηση
Νεφροπαθείς εφόσον κάνουν αιμοκάθαρση, καθώς και άτομα που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρών για διάστημα δύο ετών από τη μεταμόσχευση και μετά την παρέλευση της διετίας,εφόσον έχουν κριθεί ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 67%,τουλάχιστον.
– Ατομα που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση καρδιάς-πνευμόνων.
Ειδικώς για τις κατηγορίες αυτές προβλέπεται η χορήγηση Δελτίου Κοινωνικού Τουρισμού και για συνοδό, όταν η αναγκαιότητα συνοδείας προκύπτει από σχετικά παραστατικά.
– Οι απολυόμενοι από το στράτευμα και σε χρονικό διάστημα μέχρι έξι μηνών.
– Το προσωπικό του Υπουργείου Εργασίας καθώς και το προσωπικό και οι συνταξιούχοι του Οργανισμού Εργατικής Εστίας ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Εργαζόμενος ή συνταξιούχος που δεν έχει προστατευόμενα μέλη δικαιούται ένα (1) Δ.Κ.Τ. και εφόσον έχει προστατευόμενα μέλη άνω των 5 ετών και από ένα για κάθε προστατευόμενο μέλος, όπως προκύπτει από τα βιβλιάρια του ασφαλιστικού τους φορέα.

Διαδικασία
Η διανομή των Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού πραγματοποιείται ύστερα από έλεγχο των δικαιολογητικών και αίτηση – δήλωση των δικαιούχων μέσα σε χρονικό διάστημα που ορίζει για το κάθε πρόγραμμα το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα ως άνω, ανακοινώνονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για ΑμΕΑ
– Βιβλιάριο Ασθενείας (ατομικό – οικογενειακό) θεωρημένο για το τρέχον έτος.
– Αστυνομική ταυτότητα.
– Σχετική βεβαίωση από τον ασφαλιστικό του φορέα που θα βεβαιώνεται ότι ανήκει στην κατηγορία των ατόμων με ειδικές ανάγκες, στην περίπτωση που αυτό δεν αναφέρεται στο βιβλιάριο ασθενείας.
– Πρωτότυπο εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας και φωτοαντίγραφο αυτού ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. το οποίο θα παρακρατείται και θα επισυνάπτεται στην αίτηση αντιγραφής του δικαιούχου.

Δικαιολογητικά για Ανασφάλιστους
– Σχετική βεβαίωση Αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής που να βεβαιώνεται ότι ανήκει στην κατηγορία των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
– Αστυνομική ταυτότητα.
– Πρωτότυπο εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας και φωτοαντίγραφο αυτού ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.το οποίο θα παρακρατείται και θα επισυνάπτεται στην αίτηση αντιγραφής του δικαιούχου. Και τέλος οι πολύτεκνοι θα προσκομίζουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται για τους εργαζόμενους ή συνταξιούχους ανάλογα.

Δικαιολογητικά Εργαζόμενοι.
Ατομικό βιβλιάριο ασθενείας θεωρημένο για το τρέχον ή προηγούμενο έτος και οικογενειακό ασθενείας επίσης θεωρημένο εφόσον υπάρχουν προστατευόμενα μέλη. Ολα τα βιβλιάρια ασθενείας θα πρέπει να προσκομίζονται μαζί. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί νέο βιβλιάριο ασθενείας, θα προσκομίζεται απαραιτήτως και το προηγούμενο. Εφόσον υπάρχουν παιδιά θα πρέπει να αναφέρεται και η ημερομηνία γέννησής τους ή άλλως να αποδεικνύεται από τις αστυνομικές τους ταυτότητες ή από ληξιαρχική πράξη γέννησης. Τα παιδιά θεωρούνται ως προστατευόμενα μέλη :
Α) Μέχρι το 18ο έτος της ηλικίας τους
Β) Μέχρι το 24ο έτος της ηλικίας τους εφόσον είναι άνεργα
Γ) Μέχρι το 26ο έτος της ηλικίας τους εφόσον σπουδάζουν σε αναγνωρισμένη ανώτερη ή ανώτατη σχολή. Επίσης θα προσκομίζεται φωτοαντίγραφο της σελίδας του βιβλιαρίου ασθενείας με τα προστατευόμενα μέλη ,το οποίο θα παρακρατείται στην υπηρεσία.
Αστυνομική ταυτότητα άμεσα ασφαλισμένου
Ασφαλιστικό βιβλιάριο. Αν το τελευταίο ασφαλιστικό βιβλιάριο έχει ανακεφαλαιωθεί θα προσκομίζεται το νέο μαζί με το ανακεφαλαιωμένο. Επίσης θα προσκομίζεται το βιβλιάριο της κυρίας απασχόλησης σε περίπτωση που ο εργαζόμενος έχει πολλαπλή.
Σε επιχειρήσεις που δεν έχουν εκδοθεί τα μηχανογραφημένα έντυπα ενσήμων για το έτος που χορηγείται η παροχή, θα προσκομίζεται βεβαίωση εργοδότη με τον αριθμό των ημερών εργασίας καθώς και τον κλάδο ασφάλισης θεωρημένη από το Ι.Κ.Α.
Οι επιδοτούμενοι άνεργοι θα προσκομίζουν απαραίτητα βιβλιάριο επιδότησης ανεργίας ή κάρτα ενσήμων (την χορηγεί ο ΟΑΕΔ).
Οι απολυθέντες από το Στράτευμα και μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών δικαιούνται να πάρουν Δελτίο Κοινωνικού Τουρισμού εφόσον προσκομίζουν απολυτήριο Στρατού ή βιβλιάριο ασθενείας, θεωρημένο όμως από το ΙΚΑ.
Οι διαζευγμένοι γονείς που προστατεύουν παιδιά πρέπει να προσκομίζουν το διαζευκτήριο ή Αντίγραφο Αγωγής.
Ανδρες ή γυναίκες σε χηρεία που προστατεύουν παιδιά θα προσκομίζουν ληξιαρχική πράξη θανάτου.
Πρωτότυπο εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας και φωτοαντίγραφο αυτού ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.το οποίο θα παρακρατείται και θα επισυνάπτεται στην αίτηση αντιγραφής του δικαιούχου.W

Δικαιολογητικά Συνταξιούχοι
Αστυνομική ταυτότητα άμεσα ασφαλισμένου.
Απόκομμα σύνταξης ή επιταγής
Απόκομμα σύνταξης ή επιταγής κυρίας και επικουρικής ασφάλισης
Ατομικό και οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας (προστατευόμενων μελών), θεωρημένο καθώς και φωτοαντίγραφο της σελίδας (του βιβλιάριου ασθενείας)με τα προστατευόμενα μέλη.
Αρχική απόφαση σύνταξης ή βεβαίωσης από τον συνταξιοδοτικό φορέα, που θα βεβαιώνει τον κλάδο εργασίας και τον αριθμό των πραγματοποιηθεισών ημερών εργασίας στον κλάδο ασφάλισης κατά του κινδύνου της ανεργίας.
Πρωτότυπο εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας και φωτοαντίγραφο αυτού ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., το οποίο θα παρακρατείται από την υπηρεσία και θα επισυνάπτεται στην αίτηση απογραφής του δικαιούχου.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Οι κίνδυνοι όταν ταξιδεύεις αεροπορικώς με το αναπηρικό σου κάθισμα [Video]

Όταν είσαι ανταποκριτής του BBC αναγκάζεσαι να ταξιδεύεις συχνά με αεροπλάνο – το να πετάς, όμως, με αναπηρικό κάθισμα είναι μερικές φορές πιο δύσκολο απ’ όσο πρέπει. Όταν είσαι υποχρεωμένος να πετάς …

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού, και Εκδρομών του ΟΓΑ/ ΛΑΕ, έτους 2012

Έγγραφο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης παρέχει πληροφορίες για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού, και Εκδρομών του ΟΓΑ/ΛΑΕ, για …

Προσβασιμότητα: ούτε τα αυτονόητα

Zugspitze: Η «κορυφή της Γερμανίας». Μια βουνοκορφή 2964 μέτρα ψηλότερα από την επιφάνεια της θάλασσας στις Βαυαρικές Άλπεις. Ένα μέρος μαγικό όπου μπροστά σου απλώνεται μια θάλασσα βουνών σε τέσσερις …

Θεραπευτικός Τουρισμός έτους 2011

Δημοσιεύθηκαν οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σχετικά με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των δικαιούχων στο πρόγραμμα Θεραπευτικού Τουρισμού 2011. Σημειώνεται …

ΙΚΑ: Μέχρι 27 Ιουνίου η εγγραφή στις κατασκηνώσεις

Μέχρι την 27η Ιουνίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι-ασφαλισμένοι του ΙΚΑ να εγγραφούν στις κατασκηνώσεις του κρατικού Προγράμματος για το καλοκαίρι του 2011. Η οργάνωση και η λειτουργία των κατασκηνώσεων …

Το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ τριγυρίζει…

Από αυτή τη σελίδα θα σας παίρνουμε μαζί μας στα στέκια που ανακαλύπτουμε τριγυρίζοντας στην Αθήνα ή σε άλλα μέρη της Ελλάδας! Θέλουμε να διαπιστώσουμε πού και πώς οι επισκέπτες και οι καταναλωτές που …