Κοινοτικός Κανονισμός για αεροπορικές μετακινήσεις των ΑμεΑ

Ο Κοινοτικός Κανονισμός 1107/2006, που αφορά στα «δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς» (PRM’s Regulation), δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 5 Ιουλίου 2006. Το σύνολο του Κανονισμού άρχισε να εφαρμόζεται στις 26 Ιουλίου 2008, με στόχο την εξάλειψη της διακριτικής μεταχείρισης στις αερομεταφορές.

Πιο κάτω παραθέτουμε τον Κοινοτικό Κανονισμό 1107/2006:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ
TMHMA ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Κοινοτικός Κανονισμός 1107/2006

«όσον αφορά τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς»

1. Εισαγωγή

1.1 O Kανονισμός 1107/2007 για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα (PRM’s Regulation), δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 5 Ιουλίου 2006 και εφαρμόζεται σε δύο στάδια. Ειδικότερα τα άρθρα 3 και 4 αρχίζουν να εφαρμόζονται από τις 26 Ιουλίου 2007 και το σύνολο του Κανονισμού θα εφαρμοσθεί από 26 Ιουλίου 2008.
1.2 Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα είναι περιληπτικό και αποτυπώνει τα κυριότερα σημεία του υπόψη Κανονισμού. Μπορείτε να βρείτε το Κανονισμό 1107/2006 στο site της Επίσημης Εφημερίδας Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης (www.europa.eu), με στοιχεία δημοσίευσης L204/26-7-2006.

2. Επιδιωκόμενοι στόχοι και σκοπός

2.1. Σκοπός αυτού του Κανονισμού είναι να διευκολύνει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα στις αεροπορικές μεταφορές και να διασφαλίσει ότι τους παρέχεται η απαραίτητη συνδρομή, όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς.
2.2. Οι διατάξεις του Κανονισμού εφαρμόζονται στα άτομα με αναπηρία που χρησιμοποιούν ή σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν εμπορικές υπηρεσίες αεροπορικής μεταφοράς. Επίσης καλύπτει και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, περιλαμβάνοντας επίσης τα ηλικιωμένα άτομα ή εκείνα που έχουν προσωρινό κινητικό πρόβλημα. Ο Κανονισμός καλύπτει πτήσεις με αναχώρηση από, διέλευση από, ή άφιξη σε αερολιμένα που ευρίσκεται σε έδαφος κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης. Επιπρόσθετα τα άρθρα 3, 4 και 10 έχουν επίσης εφαρμογή για τους επιβάτες που αναχωρούν από αερολιμένα τρίτης χώρας με προορισμό αερολιμένα της Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης, και ο αερομεταφορέας είναι κοινοτικός αερομεταφορέας.

3. ΄Οροι που εφαρμόζονται από 26 Ιουλίου 2006

΄Αρθρο 3
3.1. Αυτό το άρθρο εφαρμόζεται σε όλους τους αερομεταφορείς, τους πράκτορές τους ή τους ταξιδιωτικούς πράκτορες, οι οποίοι δεν μπορούν να αρνούνται σε επιβάτες την αποδοχή κράτησης ή την επιβίβαση τους σε αεροσκάφος, λόγω της αναπηρίας ή της μειωμένης κινητικότητας τους.

΄Αρθρο 4
3.2. Αυτό το άρθρο επιτρέπει σε ένα αερομεταφορέα, στον πράκτορά του ή στον ταξιδιωτικό πράκτορα να αρνείται την αποδοχή κράτησης ή την επιβίβαση σε αεροσκάφους ατόμου με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα για λόγους ασφαλείας (safety). Και ειδικότερα στις παρακάτω περιπτώσεις:
• Για να συμμορφωθούν προς τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζει το διεθνές, κοινοτικό ή εθνικό δίκαιο ή τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζει η αρχή που εξέδωσε το πιστοποιητικό αερομεταφορέα

• Εάν το μέγεθος του αεροσκάφους ή των θυρών του καθιστά φυσικώς αδύνατη την επιβίβαση ή μεταφορά του εν λόγω επιβάτη

4. Κανόνες ασφαλείας

4.1. Μετά τον Ιούλιο του 2008, όλοι οι έλληνες αερομεταφορείς που εκτελούν πτήσεις δημοσίων μεταφορών είναι υποχρεωμένοι να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις των EU-OPS 1, οι οποίες είναι παρόμοιες με εκείνες των JAR-OPS 1. Οι αερομεταφορείς ελικοπτέρων θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν τα JAR-OPS 3.

4.2 Εάν ένας αερομεταφορέας πρέπει να αρνηθεί την επιβίβαση σε ένα άτομο με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, για να συμμορφωθεί προς τις απαιτήσεις είτε των JAR-OPS 1 ή 3 ή των EU-OPS 1, ο αερομεταφορέας είναι υποχρεωμένος να το πράξει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Κανονισμού 1107/2006.

4.2. ΄Ένας αερομεταφορέας είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει όσα περισσότερα άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα μπορεί σύμφωνα με τα JAR-OPS 1 ή 3. Ουσιαστικά δεν μπορεί να αρνηθεί να μεταφέρει λιγότερους επιβάτες από όσους υπαγορεύονται από τα JAR-OPS 1 ή 3.

4.3. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός μεταφερόμενων επιβατών που επιτρέπονται σύμφωνα με τα JAR-OPS 1 ή 3 σε μία πτήση εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους. Όπως ο τύπος του αεροσκάφους, η διαμόρφωση του αεροσκάφους, η έκταση της μειωμένης κινητικότητας ή της αναπηρίας αυτών των ατόμων που αξιώνουν επιβίβαση σε σχέση με τον αριθμό των αρτιμελών ατόμων.

4.4. Γενικά, ο ανώτατος αριθμός των ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα που μπορούν να μεταφερθούν σύμφωνα με τα JAR-OPS 1 ή 3 είναι στην πράξη πολύ μεγαλύτερος από τον αριθμό των ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα που αναμένεται να μεταφερθούν σε μία πτήση.

5. Δικαιώματα των επιβατών σε περίπτωση άρνησης

5.1. Σε περίπτωση άρνησης αποδοχής μιας κράτησης για λόγους ασφαλείας, ο αερομεταφορέας, ο πράκτορας του ή ο ταξιδιωτικός πράκτορας καταβάλλει εύλογες προσπάθειες να προσφέρει αποδεκτή εναλλακτική λύση στο εν λόγω άτομο.

5.2. ΄Όταν έχουν αρνηθεί σε επιβάτη την επιβίβαση για λόγους αναπηρίας ή μειωμένης κινητικότητας, θα πρέπει να του παρασχεθεί το δικαίωμα της επιστροφής των χρημάτων ή την μεταφορά του με άλλη πτήση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 του Κοινοτικού Κανονισμού 261/2004. Το δικαίωμα της επιλογής της πτήσης επιστροφής ή μεταφοράς με άλλη πτήση εξαρτάται από την τήρηση όλων των απαιτήσεων ασφαλείας.

5.3. Προς ικανοποίηση των απαιτήσεων ασφαλείας, ένας αερομεταφορέας, ο πράκτοράς του ή ο ταξιδιωτικός πράκτορας μπορεί να απαιτήσει το άτομο με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα να συνοδεύεται από άλλο άτομο, το οποίο δύναται να παρέχει τη συνδρομή που χρειάζεται στο άτομο με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα.

5.4. Οι όροι ασφαλείας που ισχύουν για την μεταφορά των ατόμων με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα πρέπει να γνωστοποιούνται με προσιτό τρόπο και στις ίδιες γλώσσες που είναι διαθέσιμες στους άλλους επιβάτες. Επίσης πρέπει να περιλαμβάνονται λεπτομέρειες που αφορούν τους περιορισμούς μεταφοράς των επιβατών, ή του εξοπλισμού μετακίνησης τους, λόγω του μεγέθους του αεροσκάφους. Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες γνωστοποιούν τις εν λόγω πληροφορίες για πτήσεις που περιλαμβάνουν τα οργανωμένα ταξίδια.

5.5. Εάν ένας αερομεταφορέας, ο πράκτορας του ή ο ταξιδιωτικός πράκτορας για λόγους ασφαλείας εφαρμόζει τα ανωτέρω αναγραφόμενα (άρνηση αποδοχής ή επιβίβασης), οφείλει να ενημερώσει γραπτώς το ενδιαφερόμενο άτομο με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα για τους σχετικούς λόγους. Εφόσον ο επιβάτης επιθυμεί κατόπιν αιτήσεως γραπτή γνωστοποίηση, ο αερομεταφορέας , ο πράκτορας του ή ο ταξιδιωτικός πράκτορας οφείλει να απαντήσει εντός πέντε ημερών από την υποβολή του αιτήματος.

6. ΄Οροι που θα εφαρμοσθούν από 26 Ιουλίου 2008

6.1. Το σύνολο του Κανονισμού θα εφαρμοσθεί από 26 Ιουλίου 2008. Η πλήρης εφαρμογή του Κανονισμού θα διασφαλίσει πλήρως την δυνατότητα αεροπορικής μεταφοράς των ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα. Στα σχετικά άρθρα περιλαμβάνονται τα κατωτέρω:
• Ο αερολιμένας είναι υπεύθυνος για την παροχή της συνδρομής σε αναχωρούντες επιβάτες από το σημείο άφιξης στον αερολιμένα μέχρι το αεροσκάφος

• Ο αερολιμένας είναι υπεύθυνος για την παροχή της συνδρομής σε αφικνούμενους επιβάτες από το αεροσκάφος μέχρι την αναχώρηση από τον αερολιμένα

• Ο αερολιμένας θα σχεδιάσει τα σημεία άφιξης και αναχώρησης στον αερολιμένα, στα οποία τα άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα θα μπορούν να ανακοινώνουν την άφιξη τους στον αερολιμένα και να ζητούν βοήθεια.

• Οι αερολιμένες με ετήσια εμπορική κίνηση άνω των 150.000, καθορίζουν ποιοτικά πρότυπα. Τα ποιοτικά πρότυπα καθορίζονται σε συνεργασία με τους αερομεταφορείς και τις οργανώσεις εκπροσώπησης των επιβατών με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα.

• Η παροχή της συνδρομής θα παρέχεται δωρεάν στα ανάπηρα άτομα και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Ο αερολιμένας για την χρηματοδότηση της συνδρομής μπορεί να εισπράττει ειδική χρηματική επιβάρυνση από τους αερομεταφορείς.

• Η ειδική χρηματική επιβάρυνση είναι εύλογη, ανάλογη του κόστους, διαφανής και καθορίζεται σε συμφωνία με τους αερομεταφορείς.

• Οι αερολιμένες μπορούν να συμφωνήσουν με τους αερομεταφορείς να προσφέρουν υψηλότερα πρότυπα από τα δημοσιευμένα. Κάθε επιπλέον επιβάρυνση για αυτή την συνδρομή πρέπει να είναι διαφανής, ανάλογη του κόστους και θα καθορίζεται σε συμφωνία με τους αερομεταφορείς.

• Οι αερολιμένες μπορούν να παρέχουν οι ίδιοι την συνδρομή ή να την αναθέτουν σε τρίτο με σύμβαση, περιλαμβάνοντας και τους αερομεταφορείς.

• Τα άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα θα πρέπει να μπορούν να γνωστοποιούν την ανάγκη για την παροχή της συνδρομής και αυτή η πληροφόρηση θα πρέπει να διαβιβάζεται άμεσα στους αερομεταφορείς και στους αερολιμένες.

• ΄Ολο το προσωπικό που έρχεται σε επαφή με τα άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα θα πρέπει να γνωρίζει πώς να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ατόμων με διάφορες αναπηρίες ή κινητικούς περιορισμούς. Γι’ αυτό τον λόγο όλο το προαναφερόμενο προσωπικό θα πρέπει να έχει σχετική κατάρτιση και γνώση για την αντιμετώπιση της μειονεξίας μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

7. Προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα στις αερομεταφορές-νομοθετική ρύθμιση

7.1. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σε όλα τα αεροδρόμια έχει ξεκινήσει την κατασκευή των σχετικών υποδομών, ώστε μέχρι τις 26 Ιουλίου 2008 να έχουν ολοκληρωθεί.
7.2. Επίσης έχει ξεκινήσει την σύνταξη σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την σωστή εφαρμογή του υπόψη Κανονισμού, θεσπίζοντας συγχρόνως κυρώσεις για τις παραβιάσεις αυτού.
7.3. Επίσης σε συνεργασία με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, τις αεροπορικές εταιρείες και τους φορείς επίγειας εξυπηρέτησης καταρτίζεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το προσωπικό που θα έρχεται σε επαφή με τα AμεΑ και άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

8. Διαχείριση καταγγελιών

8.1. Σε περίπτωση παραβίασης του Κανονισμού, ο επιβάτης ενημερώνει τον αερολιμένα ή τον αερομεταφορέα, ανάλογα με την περίπτωση.

8.2. Εάν δεν ικανοποιηθεί ο επιβάτης μπορεί να απευθύνεται σε περίπτωση παραβίασης του Κανονισμού στον Εθνικό φορέα που έχει ορισθεί και είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και σωστή εφαρμογή του Κανονισμού 1107/2006 και ειδικότερα

• όσον αφορά τα ελληνικά αεροδρόμια στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας/ Διεύθυνση Αερολιμένων

• όσον αφορά τους έλληνες αερομεταφορείς στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στην Διεύθυνση Αεροπορικής Εκμετάλλευσης/ Τμήμα Οικονομίας Αερομεταφορών. Επίσης θα διαχειρίζεται καταγγελίες και από μη κοινοτικούς αερομεταφορείς οι οποίοι αναχωρούν, διέρχονται ή αφικνούνται σε ελληνικό αερολιμένα

8.3 Επιβάτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα σε αεροδρόμιο άλλου κράτους-μέλους ή με αερομεταφορέα αδειοδοτημένο από άλλο κράτος-μέλος θα μπορούν να υποβάλλουν καταγγελία στα ανωτέρω αρμόδια όργανα. Ωστόσο ο Κανονισμός απαιτεί οι εν λόγω καταγγελίες να διαβιβασθούν στον αρμόδιο φορέα του άλλου κράτους.

9. Γραμμή επικοινωνίας

9.1. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτήματα παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε:

Αερολιμένες

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Τηλ. 210-8916413, 8916352
Fax 210-8946478
e-mail d3b@hcaa.gr

Αερομεταφορείς

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Τηλ. 210-8916150, 8916193
Fax 210-8947132
e-mail d1d@hcaa.gr

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Τη λύση θα δώσουν μόνο οι άμεσα θιγόμενοι

Θα πρέπει να πάρουμε τη μεγάλη απόφαση και να καταλάβουμε πως όλα αυτά που δεν έγιναν από το κράτος τα 30 χρόνια που κράτησε η «μεταρρύθμιση» της κοινωνικής υποστήριξης στην Ελλάδα, δεν μπορούμε να …

Από το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ στο @utonomia

Κάποια εποχή ο όρος «αναπηρία» έλεγε πολλά. Σήμερα ως όρος έχει αχρηστευτεί από την κατάχρηση που έχει υποστεί τις τελευταίες δεκαετίες από όλους: πολίτες, πολιτικούς, συνδικαλιστές, …

1η Θαλασσινή Συνάντηση Παιδιών με Αναπηρία

Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Ελληνικού «Ιππόκαμπος» στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος Δράσης του και στον Κοινωνικό Τομέα, προγραμμάτισε την πραγματοποίηση εκδήλωσης για παιδιά με αναπηρία την …

Editorial 077: Να κάνουμε το συνεταιρίζεσθαι μόδα

Κάποτε το συνεταιρίζεσθαι ήταν επαναστατική ενέργεια και πρακτική. Ύστερα έγινε γραφειοκρατία και εργαλείο για την «αρπαχτή». Σήμερα το συνεταιρίζεσθαι είναι ξενέρωτο και έχει αντικατασταθεί από τον …

TEDxAthens 2010: η ελίτ των ιδεών στην Αθήνα

Ήταν το σημαντικότερο event του 2010 για τον κόσμο της διανόησης και της τεχνολογίας, σε ελληνικό έδαφος. Όποιος δεν κατάφερε να βρεθεί στο «ΘΕΑΤΡΟΝ», στο νέο πολυδύναμο χώρο του «Ελληνικού Κόσμου» …

Ύστερα από την Autonomia EXPO 2010 τί;

Η 4η κατά σειρά Autonomia EXPO ολοκληρώθηκε στις 30 Μαΐου κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες. Ύστερα από τέσσερα χρόνια επιτυχημένων διοργανώσεων αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε είναι πως «κάθε χρόνο …

Ημερίδα 17 Μαΐου 2010: «Άτομα με Αναπηρία και κοινωνικός αποκλεισμός. Κεντρικός σχεδιασμός και Συμμετοχή για μια αποτελεσματική στρατηγική ενσωμάτωσης»

Η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α - http://www.epeksa.gr/) διοργανώνει ημερίδα με τίτλο «Άτομα με Αναπηρία και κοινωνικός αποκλεισμός. Κεντρικός σχεδιασμός και …

Το τηλεοπτικό σποτ της Autonomia EXPO 2010

Αυτό είναι το τηλεοπτικό σποτ που έπαιξε σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς, στις ειδήσεις και στις εκπομπές που έχουν μεγάλη τηλεθέαση για 15 ολόκληρες ημέρες, από τις 17 Μαΐου μέχρι και τη λήξη της …