Μέτρα για τα Δικαιώματα των Επιβατών με Αναπηρία στις Αεροπορικές μεταφορές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανήγγειλε στις 1 Απριλίου σειρά μέτρων που αποσκοπούν στην αποσαφήνιση των δικαιωμάτων των επιβατών και στην ενίσχυση της εφαρμογής τους σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Siim Kallas, αρμόδιος για τις Μεταφορές, ανακοίνωσε τα μέτρα, επ’ ευκαιρία της δημοσίευσης από την Επιτροπή δύο ανακοινώσεων που παρέχουν λεπτομερή εκτίμηση των πρώτων 6 ετών εφαρμογής των κανονισμών για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών (κανονισμός αριθ.261/2004) και τα δικαιώματα των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα (κανονισμός “ΑMΚ” αριθ.1107/2006).

Ο Αντιπρόεδρος Siim Kallas ανακοίνωσε επίσης την πρόθεσή του να δρομολογήσει φέτος μια εκτίμηση επιπτώσεων και δημόσια διαβούλευση, προκειμένου να υιοθετήσει η Επιτροπή συγκεκριμένες προτάσεις για την αναθεώρηση του κανονισμού 261 για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών το 2012.

Δημοσιευμένες ανακοινώσεις

 • Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού 261/2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς, σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης (με συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών, που θα προσφέρει τα σχετικά στοιχεία).
 • Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία και τα αποτελέσματα του κανονισμού 1107/2006, για τα δικαιώματα των ατόμων μειωμένης κινητικότητας όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς.

Βασικές Διαπιστώσεις

Οι βασικές διαπιστώσεις και από τις δύο ανακοινώσεις είναι ότι, τα πρώτα χρόνια της εφαρμογής τους, η θέσπιση της νομοθεσίας για τα δικαιώματα των επιβατών αποτέλεσε σημαντικό βήμα προς την επιβολή αυστηρότερων πρότυπων συνολικά στους επιβάτες και τον κλάδο.

Το κυριότερο συμπέρασμα είναι η ανάγκη για πιο ισχυρή επιβολή των δικαιωμάτων των επιβατών, έτσι ώστε οι επιβάτες να μπορούν να ασκούν πιο αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους, και ο κλάδος να διέπεται από περισσότερη σαφήνεια, ενιαία ερμηνεία και συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το θέμα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τους επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα. (Βλέπε τα ακόλουθα λεπτομερή μέτρα που προτείνονται από την Επιτροπή για να ενισχυθεί η επιβολή των ισχυόντων κανόνων).

Τα επόμενα βήματα

Βραχυπρόθεσμα: ισχυρότερη και πιο ενιαία επιβολή.
Η επανεξέταση καταδεικνύει σαφώς την ανάγκη αυστηρότερης επιβολής προς όφελος των καταναλωτών, οι οποίοι θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους, αλλά και του κλάδου, έτσι ώστε να διέπεται από περισσότερη σαφήνεια, ενιαία μεταχείριση και συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Για να ενισχύσει την επιβολή:

 • Το 2011, η Επιτροπή θα ενισχύσει την αποστολή του δικτύου ΕΦΕ – δίκτυο Εθνικών Φορέων Εφαρμογής – για ισχυρότερη πανευρωπαϊκή επιβολή των δικαιωμάτων των επιβατών. Η νέα αποστολή θα αποσαφηνίσει καλύτερα τον ρόλο του δικτύου και θα επιτρέψει σε αυτό να λάβει κοινές αποφάσεις, για μια περισσότερο ενιαία και πιο συνεκτική εφαρμογή της νομοθεσίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.
 • Μέχρι τα τέλη του 2011, η Επιτροπή θα συμφωνήσει με το δίκτυο ΕΦΕ και θα εκδώσει ερμηνευτικές κατευθυντήριες οδηγίες, διευκρινίζοντας την εφαρμογή του κανονισμού 1107/2006 σχετικά με τους επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς: έλλειψη ή άνισο επίπεδο ποιότητας παροχής υπηρεσιών στην Ευρώπη, πολύ συχνά αδικαιολόγητη άρνηση, περιορισμούς κατά την κράτηση, ή την επιβίβαση με επίκληση ασαφών λόγων ασφάλειας, ασυνέπειες στη μεταχείριση των επιβατών που χρειάζονται ιατρικό οξυγόνο κατά την πτήση, ανεπαρκή ενημέρωση των επιβατών όσον αφορά τα δικαιώματά τους, περιορισμένο ποσοστό ( περίπου 40% ) προειδοποίησης για τις ανάγκες τους πριν από το ταξίδι, έλλειψη εναρμόνισης της ερμηνείας των κανονισμών από τους εθνικούς ελεγκτικούς φορείς, και έλλειψη αποτελεσματικότητας στην αντιμετώπιση των καταγγελιών.
  Σκοπός είναι να υπάρχουν νέες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής, εγκαίρως, ώστε να διευκολύνουν τις μετακινήσεις στο πλαίσιο των Παραολυμπιακών Αγώνων στο Λονδίνο το 2012. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα διευκρινίζουν ειδικότερα τους όρους πρόσβασης, δηλ. πότε μπορούν οι επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα (ΑΜΚ) να μην γίνονται δεκτοί για επιβίβαση, πότε πρέπει να συνοδεύονται, καθώς και άλλα θέματα, όπως για παράδειγμα θέματα που αφορούν τον χειρισμό του εξοπλισμού κινητικότητας (π.χ. αναπηρικά καρότσια).

 • Δημιουργία ενός νέου φόρουμ που θα επιτρέπει τακτική διαβούλευση για όλα τα θέματα, τα σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών, με τους καταναλωτές και τον κλάδο.
 • Ενίσχυση των εκστρατειών ευαισθητοποίησης και της παροχής αξιόπιστων πληροφοριών στους επιβάτες, σχετικά με τα δικαιώματά τους, όταν τις χρειάζονται. Η εκστρατεία ενημέρωσης για τα δικαιώματα των επιβατών, την οποία διεξάγει η Meglena Kuneva, ειδική σύμβουλος του Αντιπροέδρου Kallas, συνεχίζεται το 2011. Η Επιτροπή θα αναπτύξει επίσης μια εφαρμογή για την εύκολη παροχή κινητών υπηρεσιών πληροφόρησης στους επιβάτες, σχετικά με τα δικαιώματά τους.

Κοιτάζοντας εμπρος, προς μια αναθεώρηση του Κανονισμού 261

 • Ατενίζοντας το μέλλον, ο Αντιπρόεδρος Kallas ανήγγειλε σήμερα την πρόθεσή του να αναθεωρηθεί ο κανονισμός 261 σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών, με μια πρόταση από την Επιτροπή, που θα υποβληθεί το 2012, εστιάζοντας στα καίρια ζητήματα όπως ο περιορισμός της ευθύνης σε περιπτώσεις εκτάκτων περιστάσεων, τα κατώτατα όρια αποζημίωσης, καθώς και η περαιτέρω μεταφορά των επιβατών και ο επιμερισμός του κινδύνου.
 • Ο Αντιπρόεδρος ανήγγειλε την πρόθεσή του να δρομολογήσει δημόσια διαβούλευση πριν τα τέλη του 2011, σχετικά με καίρια ζητήματα που έχουν τεθεί από τους καταναλωτές, τον κλάδο και τις εθνικές αρχές για ενδεχόμενη ένταξή τους στην αναθεώρηση του κανονισμού 261.
 • Ο Αντιπρόεδρος ανήγγειλε την πρόθεσή του να συμπεριλάβει στη δημόσια αυτή διαβούλευση, όχι μόνο ζητήματα σχετικά με τον ισχύοντα κανονισμό 261 αλλά επίσης καίρια ζητήματα σχετικά με την απώλεια αποσκευών (κανονισμός αριθ.889/2002) ή σχετικά με τις εμπορικές πρακτικές που συνδέονται με τον εκ νέου προγραμματισμό των πτήσεων (δικαιώματα επιβατών σε περιπτώσεις εκ νέου προγραμματισμού πτήσεων) και με τη μη εμφάνιση (διευκρινίζοντας την κατάσταση για τις αεροπορικές εταιρείες στην περίπτωση «μη εμφάνισης» επιβατών σε πτήσεις με ανταπόκριση).
 • Η Επιτροπή θα δρομολογήσει μέχρι τα τέλη του 2011 μια εκτίμηση αντικτύπου η οποία θα περιλαμβάνει οικονομική ανάλυση σε καίρια ζητήματα που ενδεχομένως περιληφθούν στην αναθεώρηση.
 • Ειδικότερα, η εκτίμηση, σε πολλά θέματα, έδειξε σοβαρή έλλειψη στοιχείων, επί των οποίων πρέπει να βασιστεί η ανάλυση. Η παροχή στοιχείων από τον κλάδο και τις εθνικές αρχές, καθώς και από τις ομάδες καταναλωτών, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επεξεργασία των κατάλληλων ρυθμίσεων. Το θέμα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο για τις διαβουλεύσεις όσο και για την αναθεώρηση στη συνέχεια.

Εναρμόνιση των Δικαιωμάτων των επιβατών για όλους τους τρόπους μεταφοράς

Εκτός από τα δικαιώματα που έχουν οι επιβάτες των αεροπορικών μεταφορών, από το 2005, δικαιώματα έχουν από τον Ιανουάριο του 2009. και οι επιβάτες των σιδηροδρομικών μεταφορών. Οι επιβάτες των θαλάσσιων και εσωτερικών πλωτών μεταφορών θα έχουν επίσης νέα δικαιώματα, τα οποία θα ισχύουν από το 2012 (κανονισμός αριθ. 1177/2010) καθώς και οι επιβάτες των λεωφορείων και των πούλμαν, από το 2013 (κανονισμός αριθ. 181/2011). Η Επιτροπή, για να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή των δικαιωμάτων των επιβατών σε όλους τους τρόπους μεταφοράς, το 2011, θα παρουσιάσει ανακοίνωση με σκοπό την εναρμόνιση της εφαρμογής ορισμένων θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλους τους τρόπους μεταφοράς, π.χ. στην περίπτωση της περαιτέρω μεταφοράς επιβατών.

MEMO/11/232
Βρυξέλλες, 11.04.2011
http://ec.europa.eu/transport/passengers/

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Δραστήριοι και στα γεράματα

Λένε πως οι δραστηριότητες και οι ενασχολήσεις συχνά συνδέονται με τη μακροζωία και την ευτυχία. Στο άρθρο αυτό θα γνωρίσουμε τρεις ηλικιωμένους «ροδάτους», των οποίων η ζωή επιβεβαιώνει αυτόν τον …

Το πεπρωμένο είναι ανόητο

Ο Philippe Pozzo di Borgo, η ιστορία του οποίου γυρίστηκε ταινία (“Οι άθικτοι“), και ο Samuel Koch που έπαθε ατύχημα κατά τη διάρκεια τηλεοπτικού reality (“Πάμε στοίχημα;”) στη Γερμανία, συζητούν για …

Κατακλίσεις του βαθέως ιστού (Συρίγγια)

Τα συρίγγια είναι ύπουλες κατακλίσεις που ταλαιπωρούν τους παραπληγικούς και τετραπληγικούς που δεν παρακολουθούν υπερβολικά σχολαστικά τις αλλαγές στο χρώμα του δέρματος. Διαβάστε ένα πληροφοριακό …

Οι διαπραγματεύσεις της καθημερινής ζωής

Η ζωή κάτω από συνθήκες μιας σοβαρής τετραπληγίας ή ενδεχομένως και μιας υψηλής παραπληγίας είναι άθροισμα και διαδοχή μικρών ή μεγαλύτερων διαπραγματεύσεων. Συχνά ακόμη και ο αέρας που αναπνέουμε …

Η υπεύθυνη χρήση των αντιβιοτικών

Η κατάχρηση των αντιβιοτικών είναι μια κακή συνήθεια όλων των παραπληγικών και των τετραπληγικών σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι εύκολο να σταματήσει αυτή η συνήθεια όμως αυτό το κείμενο είναι αρκετά …

Είμαστε αδέλφια

Η ιστορία του έγινε γωστή από την ταινία “Οι Άθικτοι”. Τώρα ο τετραπληγικός Philippe Pozzo di Borgo συζητώντας με την Elisabeth von Thadden, μιλάει για το πώς η ταινία άλλαξε τη ζωή του. Μιλάει για …

Θεραπεία βλαστικών κυττάρων βελτιώνει την κινητικότητα στην πολλαπλή σκλήρυνση

Η θεραπεία με βλαστικά κύτταρα ενδεχομένως να μπορέσει στο μέλλον να συντελέσει στη θεραπεία της σκλήρυνσης κατά πλάκας, καθώς από πειράματα που έγιναν σε ποντίκια διαπιστώθηκε σημαντική βελτίωση στην …

Δρόμος-μαρτύριο για 53χρονο τετραπληγικό

Μπορεί η εβδομάδα των Παθών του Κυρίου να τελείωσε, αλλά ο «Γολγοθάς» για τη Σοφία Νικολοπούλου και τον γιο της Γιώργο από το Χελιδόνι κρατά 22 ολόκληρα χρόνια, όσα χρόνια ο 53χρονος άνδρας βρίσκεται …

ΔεδΙΚΑίωται αλλά χάνει το σπίτι

Το ΙΚΑ κατάσχεσε το διαμέρισμα πρώην πρωταθλητή ποδηλασίας, που έμεινε τυφλός και τετραπληγικός έπειτα από τροχαίο ατύχημα, για νοσήλια ύψους 47.530 ευρώ. Ο Β. Κιουρκτσής δικαιώθηκε και στο Εφετείο …