Μηχανογραφικό Δελτίο εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψήφιων με σοβαρές παθήσεις για το έτος 2012

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στην προσπάθεια βελτίωσης της διαδικασίας «εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υποψήφιων με σοβαρές παθήσεις για το 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων» υλοποιεί την ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου για τους υποψηφίους για το έτος 2012.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012.

Η εφαρμογή αυτή έχει ως κύριο στόχο την εξυπηρέτηση των υποψηφίων καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να υποβάλουν το μηχανογραφικό δελτίο τους ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, χωρίς να υποβληθούν σε οποιαδήποτε ταλαιπωρία και να αντλήσουν τις απαραίτητες πληροφορίες, προκειμένου να ενημερωθούν για τις απαραίτητες προϋποθέσεις και για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Ο υποψήφιος οφείλει να μελετήσει διεξοδικά όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου και να ακολουθήσει πιστά τα προτεινόμενα βήματα για τη συμπλήρωσή του.

Για το λόγο αυτό, πριν την οριστική ηλεκτρονική υποβολή και αποστολή των σχετικών εγγράφων του πρέπει να ελέγξει ότι τα στοιχεία και οι επιλογές του καταχωρήθηκαν και εκτυπώθηκαν ορθά.
Ο υποψήφιος αφού συμπληρώσει προσεκτικά τα στοιχεία που αφορούν το Μηχανογραφικό Δελτίο θα πρέπει να το εκτυπώσει, να το επανελέγξει και να το υπογράψει.
Ο υποψήφιος εκτυπώνει επίσης και την Υπεύθυνη Δήλωση και την υπογράφει.
Κάθε υποψήφιος, μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής, αποστέλλει υποχρεωτικά σε ατομικό φάκελο στον οποίο αναγράφει το ονοματεπώνυμό του, ΑΠΟ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (με καταληκτική ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης την 21η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012), τα ακόλουθα:
– το υπογεγραμμένο Μηχανογραφικό Δελτίο
– την υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση
– επικυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης
– επικυρωμένη φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας
– επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης που έχει εκδοθεί από την αρμόδια επταμελή επιτροπή του Νοσοκομείου
–> ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που το μηχανογραφικό δελτίο και η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλονται και υπογράφονται από εξουσιοδοτημένο άτομο τότε μαζί με τα παραπάνω αποστέλλεται και η εξουσιοδοτική πράξη νομίμως επικυρωμένη.

Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ι Κ Α ΚΑΙ Μ Ο Ν Ο με ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ (COURIER) στο:

«ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
(ΤΜΗΜΑ Α΄ γρ. 0090, με την ένδειξη: για την Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου δικαιολογητικών υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για το έτος 2012)
Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180, Μαρούσι – Αθήνα, Ελλάδα»

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΙΣΘΕΙΣΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΛΕΙΔΩΝΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

Δυνατότητα τροποποίησης μετά την οριστική υποβολή δεν υπάρχει. Έγκυρα θεωρούνται αυτά που φέρουν την υπογραφή του υποψηφίου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος υπογράψει και αποστείλει περισσότερα του ενός μηχανογραφικά δελτία, έγκυρο θεωρείται αυτό που έχει αποσταλεί την πρώτη φορά. Μετά την κατάρτιση του αρχείου οι υποψήφιοι συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ.

 • Εάν μετά την εισαγωγή, κατά τον έλεγχο, διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στην ανωτέρω κατηγορία, λόγω υποβολής ψευδών ή μη νομίμων δικαιολογητικών, οι εισαχθέντες διαγράφονται με απόφαση του τμήματος και αποκλείονται κατά τα δύο (2) επόμενα ακαδημαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής σε όλα τα τμήματα και τις σχολές.
 • Οι θέσεις των διαγραφέντων δεν αναπληρώνονται ούτε μεταφέρονται.
 • Μετά την καταληκτική ημερομηνία δεν θα γίνονται δεκτοί εκπρόθεσμοι φάκελοι.
 • Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από την αρμόδια Επιτροπή (αρχές Οκτωβρίου 2012) στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.gr οι υποψήφιοι πληκτρολογώντας τον αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου (όπως ακριβώς τον πληκτρολόγησαν στο μηχανογραφικό τους) θα μπορούν να δουν ότι το μηχανογραφικό τους είναι έγκυρο και οριστικό, τα δικαιολογητικά πλήρη και ότι πράγματι συμμετέχουν στη διαδικασία της επιλογής. Περί τα μέσα του Οκτωβρίου 2012 στην ίδια ιστοσελίδα, οι υποψήφιοι θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα εισαγωγής.
 • Τηλέφωνα επικοινωνίας για ερωτήσεις σχετικά με την ηλεκτρονική συμπλήρωση 210-3442099, 3442100, 3442702, 3442647, 3442651, 3442705 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00π.μ. – 15:00μ.μ.).
 • Η πλατφόρμα θα είναι προσβάσιμη όλο το 24ωρο από 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1:
  Επισημαίνεται ότι όποιος υποψήφιος επιθυμεί, μπορεί να συμπεριλάβει στο Μηχανογραφικό Δελτίο και Σχολές ή Τμήματα τα οποία αποκλείουν την εισαγωγή υποψηφίων με συγκεκριμένες παθήσεις. Όμως οφείλει να γνωρίζει ότι σε περίπτωση εισαγωγής του σ’ αυτά, εναπόκειται στη Σχολή ή Τμήμα να αποδεχθεί ή όχι την ολοκλήρωση της εγγραφής του. Σε περίπτωση μη αποδοχής από τη Σχολή ή Τμήμα ο υποψήφιος θα εισαχθεί σε επόμενη Σχολή προτίμησής του για την οποία συγκεντρώνει το βαθμό εισαγωγής.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2:
  Σύμφωνα με το Ν. 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118/Α/2011) οι μετεγγραφές επιτυχόντων από Τμήμα μιας πόλης στο ίδιο ή αντίστοιχο Τμήμα άλλης πόλης δεν ισχύουν.

  Για τη σχετική Εγκύκλιο με θέμα «Υποβολή ηλεκτρονικού μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, χωρίς εξετάσεις» ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

  Πριν προχωρήσετε στη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου, για να δείτε τις Σχολές και τα Τμήματα που περιλαμβάνονται σ’ αυτό, καθώς και τις σχετικές οδηγίες ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

  Για περισσότερες πληροφορίες: http://mixanografiko-pososto.opengov.gr/

  Για οδηγίες συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού Δελτίου: http://mixanografiko-pososto.opengov.gr/app

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Πανελλαδικές 2014: Δικαιολογητικά για προφορική ή γραπτή εξέταση μαθητών/αποφοίτων με αναπηρία

Δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η εγκύκλιος με θέμα: «Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές …

Σ.Κ.Ε.Π…Σου Διαφορετικά

Σ.Κ.Ε.Π...Σου διαφορετικά στη Διαδραστική Τελετή Λήξης του Φεστιβάλ «Αποτυπώματα» 2012 – 2013,  του Σ.Κ.Ε.Π. – Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους. Μικροί και μεγάλοι προσκεκλημένοι, …

Δικαιολογητικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις

Αρμόδια Υπηρεσία: Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΠΑ) / Διεύθυνση Οργάνωσης & Διεξαγωγής Εξετάσεων Η διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων με …

Πιστοποίηση Αναπηρίας από ΚΕΠΑ για την εισαγωγή ΑμεΑ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2013-2014

Εκδόθηκε στις 17-01-2013 εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας για την εισαγωγή των ΑμεΑ χωρίς εξετάσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Διαβάστε την εγκύκλιο που έχει ως θέμα «Σχετικά με την …

Επιδοτούμενη κατάρτιση σε δεξιότητες τεχνολογίας

Την κατάρτιση ανέργων σε εξειδικευμένες δεξιότητες χρήσης Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) αφορά το νέο πρόγραμμα που θα προκηρυχθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης …

ERASMUS για Φοιτητές/Καθηγητές/Προσωπικό με σοβαρές αναπηρίες για το εαρινό εξάμηνο 2012-2013

Το ΙΚΥ ως Εθνική Μονάδα διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση/ERASMUS προχώρησε σε επαναπροκήρυξη για την υποβολή αιτήσεων φοιτητών και προσωπικού ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης με …

Μηχανογραφικό Δελτίο εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψήφιων με σοβαρές παθήσεις για το έτος 2012

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στην προσπάθεια βελτίωσης της διαδικασίας «εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υποψήφιων με σοβαρές παθήσεις για το 5% επιπλέον των …

Παιδιά & ενήλικοι με αναπηρία εξακολουθούν να υφίστανται άδικη μεταχείριση στην εκπαίδευση

Παρά τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη όσον αφορά την προαγωγή της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και οι ενήλικοι με αναπηρίες εξακολουθούν να …

ΙΚΥ: Erasmus για φοιτητές/καθηγητές/προσωπικό ανώτατης εκπαίδευσης με σοβαρές αναπηρίες 2012-2013

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), ως Εθνική Μονάδα διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου/Μάθηση - ERASMUS, προσφέρει επιπλέον χρηματοδότηση σε άτομα με αναπηρία (φοιτητές, καθηγητές και …