Ν. 4047/2012: Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011» και της Πράξης Νομο­θετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του ν. 4024/2011

Το κείμενο του Νόμου 4047/2012 (ΦΕΚ 31 Α/23-2-2012), σχετικά με την Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011» και της Πράξης Νομο­θετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του ν. 4024/2011.
Δώστε προσοχή στη συμπλήρωση των διατάξεων για το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) και για τον μειωμένο συντελεστή του τέλους που ισχύει για τους πολίτες με αναπηρία ή πρόσωπα που βαρύ­νονται με ανάπηρο.

N. 4047/12 (ΦΕΚ 31 Α/23-2-2012): Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011» και της Πράξης Νομο­θετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθ­μίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθε­σμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισί­ου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 16 Δεκεμβρίου 2011 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο­σιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011», που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 262 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α’), που έχει ως εξής:

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.

2. την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης:

α) να παραταθεί για ένα έτος η ισχύς της απαγόρευ­σης των πλειστηριασμών από τα πιστωτικά ιδρύματα. προκειμένου να προστατευθούν, εν όψει της συνεχιζόμενης κρίσης και ύφεσης της οικονομίας, οι δανειολή­πτες που δεν δύνανται να αντιμετωπίσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις.

β) να διευκρινιστούν τα θέματα που αφορούν την ε­φαρμογή του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) του ν. 4021/2011 και να προστατευθούν οι πολίτες για τους οποίους συντρέχουν ειδικοί λόγοι υγείας ή οι πολίτες που διαβιούν υπό μειονεκτικές κοινωνικά συνθήκες.

γ) αα) να ρυθμιστούν θέματα που αφορούν την αυτοδί­καιη απόλυση των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων κα­θώς και των υπαλλήλων των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, που συμπληρώνουν 35 έτη υπηρεσίας και το 55ο έτος της ηλικίας τους και υπάγονται στο συνταξιο­δοτικό καθεστώς του Δημοσίου.

ββ) να συμπληρωθούν άμεσα οι διατάξεις των παρα­γράφων 3, 4 και 7 του άρθρου 34 του ν. 4024/2011, σχε­τικά με τη θέση σε εφεδρεία των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

δ) να αντιμετωπιστούν άμεσα τα προβλήματα στην ε­κτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και να διασφαλιστεί η ομαλή εκτέλεση του, χωρίς υπέρβαση του ορίου των ετήσιων συνολικών πιστώσεων του Π.Δ.Ε., καθώς από την πορεία του εξαρτάται και η απορ­ρόφηση πόρων από την Ε.Ε..

ε) αα) να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη κατα­βολή των αποδοχών, τόσο στο μόνιμο και με σχέση ερ­γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό που υπηρετεί στις Περιφέρειες, όσο επίσης και στο αντί­στοιχο προσωπικό που μετατάχθηκε σε Δήμους, με την δαπάνη αυτή να βαρύνει υπό όρους τον Κρατικό Προϋ­πολογισμό.

ββ) να υπάρξει πρόβλεψη για τήρηση των απαραίτη­των βιβλίων και στοιχείων των φορολογουμένων και με­τά την 1.1.2012 που ορίζεται στη διάταξη της περίπτω­σης α’ της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του ν. 3888/2010 (Α’ 175), μέχρι την ολοκλήρωση της νομο­θετικής διαδικασίας ενσωμάτωσης των αναγκαίων διατά­ξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων στις διατάξεις της Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994) ή σε άλλο φορολογικό νόμο.

γγ) να παραταθεί η ισχύς για ένα έτος του ισχύοντος καθεστώτος σχετικά με τις δαπάνες λειτουργίας της ΕΛ.ΣΤΑΤ.,

δδ) να θεσπιστεί άμεσα η δυνατότητα, σε επείγουσες περιπτώσεις μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων πι­στωτικών ιδρυμάτων προς άλλα πιστωτικά ιδρύματα, οι σχετικές διαδικασίες (υποβολή προσφορών, καθορισμός του ανταλλάγματος και μεταβίβαση) να χωρούν με βάση προσωρινή αποτίμηση από την Τράπεζα της Ελλάδος,

στ) αα) να αντιμετωπιστούν άμεσα τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά το στάδιο της πρώτης λει­τουργίας του νέου φορέα ΕΟΠΥΥ (ν. 3918/2011 άρθρο 17), για τη διασφάλιση της συνέχειας των παροχών α­σθένειας προς τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους των κλάδων ασθένειας ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΟΠΑΔ, της ομαλής καταβολής των αποδοχών του συνό­λου του προσωπικού που μεταφέρεται στον ΕΟΠΥΥ, κα­θώς και της ιατρικής περίθαλψης των ασφαλισμένων στους κλάδους ασθένειας του ΟΑΕΕ και του ΟΠΑΔ.

ββ) να ρυθμιστούν θέματα που αφορούν απαιτήσεις α­σφαλιστικών φορέων έναντι των φαρμακευτικών εται­ρειών ή κατόχων αδείας κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρμακευτικών σκευασμάτων, με συμψηφιστική εξόφληση απαιτή­σεων και υποχρεώσεων μεταξύ Φορέων Κοινωνικής Α­σφάλισης, δημόσιων νοσοκομείων του Εθνικού Συστή­ματος Υγείας και φαρμακευτικών εταιρειών,

ζ) να ρυθμιστούν περαιτέρω θέματα της απελευθέρω­σης της αγοράς φυσικού αερίου, που αφ’ ενός αποσκο­πούν στην καλύτερη ρύθμιση της αγοράς με τη θέσπιση ευρύτερων κανόνων εύρυθμης λειτουργίας και αφ’ ετέ­ρου επιδιώκεται η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη υ­λοποίηση της διαδικασίας αποκρατικοποίησης της εται­ρίας ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε., με σκοπό τη μεγιστοποίηση του οφέλους για το Δημόσιο κατά τον πλέον συμφέροντα για την ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας τρόπο,

3. τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, α­ποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Αναστολή πλειστηριασμών

1. Αναστέλλονται από την 1 η Ιανουαρίου 2012 έως την 31η Δεκεμβρίου 2012 οι πλειστηριασμοί, οι οποίοι επι­σπεύδονται για την ικανοποίηση απαιτήσεων που δεν υ­περβαίνουν το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, από πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες παροχής πι­στώσεων, καθώς και από τους εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών.

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν. 3869/2010 (Α’ 130), όπως ισχύει, η φράση «μέχρι την 31η Δεκεμ­βρίου 2011» αντικαθίσταται από τη φράση «μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012».

Άρθρο 2

Συμπλήρωση διατάξεων για το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 (Α’ 218) προστίθεται, από τότε που ίσχυσε ο ν. 4021/2011, εδάφιο ως εξής:

«Για τα ακίνητα τα οποία δεν έχουν οικιακή χρήση και με εμβαδόν δομημένης ηλεκτροδοτούμενης επιφάνειας άνω των χιλίων (1.000) τετραγωνικών μέτρων, ο συντε­λεστής προσδιορισμού του τέλους του πίνακα α’ υπολο­γίζεται μειωμένος κατά τριάντα τοις εκατό (30%) για το άνω των χιλίων τετραγωνικών μέτρων τμήμα και κατά ε­ξήντα τοις εκατό (60%) για το άνω των δύο χιλιάδων (2.000) τετραγωνικών μέτρων τμήμα του ακινήτου.»

2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Το ποσό του τέλους που καταβάλλεται για το έτος 2011 και υπολογίστηκε βάσει των στοιχείων του εμβα­δού της δομημένης επιφάνειας, της τιμής ζώνης και της παλαιότητας του ακινήτου που ήταν γνωστά στη ΔΕΗ ή στους εναλλακτικούς προμηθευτές ρεύματος κατά την 17η Σεπτεμβρίου 2011, επανυπολογίζεται με βάση γεγο­νότα που αποδεικνύονται από στοιχεία που προσκομίζει ο υπόχρεος ότι συνέτρεχαν κατά την ως άνω ημερομη­νία και με βάση τα οποία, αν ήταν γνωστά στη ΔΕΗ ή στους εναλλακτικούς προμηθευτές ρεύματος, θα λογι­ζόταν κατά την ως άνω ημερομηνία το τέλος ακίνητης περιουσίας της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993. Αν το τέλος που προκύπτει με βάση τα ως ά­νω στοιχεία είναι μικρότερο από το τέλος που λογίστη­κε, η διαφορά αφαιρείται από το τέλος που αναλογεί στο ακίνητο για το έτος 2012. Στις περιπτώσεις που προκύ­πτει αρνητική διαφορά, το ποσό επιστρέφεται από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ρεύματος με τον επόμενο λογαριασμό. Ο συμψηφισμός πραγματοποι­είται με το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. του υπόχρεου κατά την 31η Μαρτίου 2012. Με την κανονιστική απόφαση που προ­βλέπεται στην παράγραφο 13 ρυθμίζονται οι προϋποθέ­σεις, η διαδικασία και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρ­μογή των τριών προηγούμενων εδαφίων της παραγρά­φου αυτής.».

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 αντικαθίσταται και προστίθεται νέο ε­δάφιο ως εξής:

«Το τέλος βαρύνει για μεν το έτος 2011 τον κατά την 17.9.2011 κύριο του ακινήτου της παραγράφου 1 του πα­ρόντος άρθρου και σε περίπτωση επικαρπίας τον επικαρ­πωτή, για δε το έτος 2012 τον κατά την 31.3.2012 κύριο ή επικαρπωτή αντίστοιχα.

Ειδικά για το έτος 2012, για τον υπολογισμό του τέ­λους της παραγράφου 1 λαμβάνεται υπόψη το εμβαδόν της δομημένης επιφάνειας, το ύψος της τιμής ζώνης και η παλαιότητα του ακινήτου, όπως αυτά αναγράφονται στο λογαριασμό της Δ.Ε.Η. ή των εναλλακτικών προμη­θευτών ηλεκτρικού ρεύματος με βάση τα οποία λογίζε­ται κατά την 31.3.2012 το τέλος ακίνητης περιουσίας της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993.».

4. α. Η υποπερίπτωση α’, της περίπτωσης ε’ της πα­ραγράφου 5 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 αριθμείται ως υποπερίπτωση αα’ και αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε ο ν. 4021/2011, ως εξής:

«αα) Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών και οι κοι­νόχρηστοι χώροι των κύριων τουριστικών καταλυμάτων (ξενοδοχείων και κάμπινγκ) που αφορούν στους χώρους προσέλευσης, υποδοχής και υγιεινής, οι οποίοι προσδιο­ρίζονται σε ποσοστό 35% της συνολικής επιφάνειας της ξενοδοχειακής επιχείρησης.».

β. Οι υποπεριπτώσεις β’ και γ’ της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 5 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, αναριθ­μούνται ως υποπεριπτώσεις ββ ‘ και γγ ‘ αντίστοιχα.

5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγρά­φου 6 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, όπως τροποποιή­θηκε και ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται εδάφια. από τότε που ίσχυσε ο ν. 4021/2011, ως εξής:

«β) σε πρόσωπο, που το ίδιο ή πρόσωπο που το βαρύ­νει φορολογικά σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε., πα­ρουσιάζει αναπηρία σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, και προκειμένου για πρόσωπα που πά­σχουν από εγκεφαλική παράλυση, νοητική αναπηρία, αυ­τισμό ή σύνδρομο DOWN, ποσοστό από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.

Ο μειωμένος συντελεστής του τέλους που ισχύει κατά τα ανωτέρω για τους ανάπηρους ή πρόσωπα που βαρύ­νονται με ανάπηρο, καθώς και σε πολύτεκνους, εφαρμόζεται και στην περίπτωση που η κύρια και ιδιοκατοικού­μενη κατοικία ανήκει κατά πλήρη κυριότητα ή κατά συ­γκυριότητα στον ή στη σύζυγο του ή της δικαιούχου, κα­θώς και όταν το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί της κύριας ιδιοκατοικούμενης κατοικίας κατανέμεται μεταξύ των συζύγων. Τα ανωτέρω ισχύουν υπό τον όρο ότι πληρού­νται οι λοιπές προϋποθέσεις του μειωμένου τέλους και ότι η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας και των δύο συζύγων δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, τα οποία προσαυξάνονται κατά δέκα χι­λιάδες (10.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο. σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε..

Ειδικά για τους πολύτεκνους, ο μειωμένος συντελε­στής εφαρμόζεται και όταν κύριος ή επικαρπωτής της κύριας και ιδιοκατοικούμενης κατοικίας κατά πλήρη κυριότητα ή κατά συγκυριότητα είναι ένα ή περισσότερα α­πό τα προστατευόμενα τέκνα, λόγω θανάτου του ενός εκ των γονέων τους, υπό τον όρο ότι πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του μειωμένου τέλους και επιπλέ­ον ότι η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του πο­λύτεκνου και των προστατευόμενων τέκνων δεν υπερ­βαίνει τα εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, τα ο­ποία προσαυξάνονται κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε..».

6. Η παράγραφος 9 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 α­ντικαθίσταται ως εξής:

«9. Το ειδικό τέλος του παρόντος άρθρου συνεισπράττεται από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προμηθευ­τές ηλεκτρικού ρεύματος για το έτος 2011 σε δύο (2) ισόποσες δόσεις που εκδίδονται από αυτούς από τον Ο­κτώβριο του τρέχοντος έτους μέχρι τον Ιανουάριο του 2012 και για το έτος 2012 σε πέντε (5) ισόποσες δόσεις που εκδίδονται από αυτούς, από τον Απρίλιο του 2012 μέχρι τον Ιανουάριο του 2013.

Η καταβολή του ειδικού τέλους ρυθμίζεται κατά τον ί­διο τρόπο με την καταβολή του ποσού για την κατανά­λωση του ηλεκτρικού ρεύματος, εφόσον η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος προ­βαίνουν σε διακανονισμό ή ρύθμιση με τους καταναλω­τές για την εξόφληση των λογαριασμών ».

7. α. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρ­θρου 53 του ν. 4021/2011, πριν από τις λέξεις «η ΔΕΗ». προστίθενται οι λέξεις «, και σε κάθε περίπτωση εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από τη λήξη της προθε­σμίας εξόφλησης του λογαριασμού,».

β. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Η έκδοση εντολής διακοπής του ρεύματος και η εκτέ­λεση της εντολής διακοπής μπορεί να αναστέλλονται με πράξη του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., η οποία είναι αρμό­δια για τη φορολογία του εισοδήματος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 14 του παρόντος άρθρου, αν:

α) συντρέχουν ειδικοί λόγοι υγείας του χρήστη του α­κινήτου για το οποίο επιβλήθηκε το ειδικό τέλος ή προ­σώπου που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει φορολογι­κά, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ΚΦΕ και αποδει­κνύεται ότι η διακοπή του ρεύματος θα θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία τους, ή

β) ο κύριος του ακινήτου για το οποίο επιβλήθηκε το τέλος είναι και χρήστης του και διαβιεί υπό μειονεκτικές κοινωνικά συνθήκες, όπως η απουσία εισοδήματος και λοιπών περιουσιακών στοιχείων, πλην του ακινήτου για το οποίο ζητείται η εξαίρεση και κρίνεται ότι η καταβολή του τέλους στις προθεσμίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και από την κανονιστική απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 13, θα θέ­σει, εν όψει των συνθηκών υπό τις οποίες διαβιεί, σε προφανή άμεσο κίνδυνο τη στοιχειώδη διαβίωση του ιδίου ή προσώπου που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει φορολογικά κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ΚΦΕ.».

8. Στο τέλος της παραγράφου 12 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, προστίθενται, από τότε που ίσχυσε ο ν. 4021/2011, οι λέξεις «με εξαίρεση τις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης του ν. 1665/1986 (Α’ 194), στις οποί­ες ο μισθωτής έχει το δικαίωμα αγοράς του ακινήτου κα­τά τη λήξη της μίσθωσης.».

9. Στο άρθρο 53 του ν. 4021/2011, προστίθεται παρά­γραφος 14 που έχει ως εξής:

«14. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., η οποία είναι αρμό­δια για τη φορολογία του εισοδήματος, είναι αποκλειστι­κά αρμόδιος για τη διαπίστωση της συνδρομής των προ­ϋποθέσεων των περιπτώσεων α’ και β’ του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 11, ύστερα από αίτηση του εν­διαφερομένου. Οι πράξεις του, θετικές και απορριπτικές. κοινοποιούνται στον αιτούντα και στη Δ.Ε.Η. ή στον ε­ναλλακτικό προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος κατά περί­πτωση.

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., αν διαπιστώνεται ότι συ­ντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της περίπτωσης β’ του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 11, μπορεί. εκτός από την αναστολή διακοπής του ρεύματος, να α­ποφασίσει είτε την καταβολή του τέλους σε περισσότε­ρες από τις προβλεπόμενες δόσεις, είτε και τον περιορι­σμό του τέλους μέχρι του ύψους που κρίνεται αναγκαίο. ώστε ο υπόχρεος να μπορεί να ανταποκριθεί στην κατα­βολή του χωρίς να τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η διαβίωση του ιδίου ή των προσώπων που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν φορολογικά.

Με την κανονιστική απόφαση που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο ορίζεται ο τρόπος υποβολής της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκει­μένου να εξεταστεί αυτή, ο τρόπος αναθεώρησης ή ανά­κλησης της απόφασης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. στην περίπτωση αλλαγής των συνθηκών που λήφθηκαν υπόψη κατά την έκδοση της και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.».

Άρθρο 3

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 ( Α’ 226) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης και υ­πό την προϋπόθεση ότι ο απονέμων φορέας είναι το Δη­μόσιο, για τα πρόσωπα των διατάξεων της περίπτ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 33, το τμήμα σύνταξης του πρώτου ε­δαφίου της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3232/2004 (Α’48) καταβάλλεται ταυτόχρονα με αυτό του Δημοσίου, χωρίς την οριζόμενη από τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου των διατάξεων αυτών, μείωση. Ο συμμετέχων φορέας α­ποδίδει το αναλογούν ποσό στον απονέμοντα φορέα κα­τά το χρόνο συμπλήρωσης των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, που ισχύουν κατά περίπτωση, με βάση τις οικείες διατάξεις της νομοθεσίας του.».

2. α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 4024/2011, μετά τη λέξη «Δημοσίου», προστί­θενται από τότε που ίσχυσε ο ν. 4024/2011, οι λέξεις «Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.,».

β. Στην περίπτωση α ‘ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 4024/2011, μετά την υποπερίπτωση ββ ‘ προστί­θεται, από τότε που ίσχυσε ο ν. 4024/2011, νέα υποπερί­πτωση γγ’ και οι υφιστάμενες υποπεριπτώσεις γγ’ και δδ ‘ αναριθμούνται σε δδ ‘ και εε ‘ ως εξής:

«γγ) Προϊστάμενοι Υποδιευθύνσεων Διοίκησης τρια­κόσια (300) ευρώ.».

3. Στο πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011, πριν τις λέξεις «η συνολική μείωση κατανέμεται ως εξής», προστίθενται από τότε που ίσχυ­σε ο ν. 4024/2011, οι λέξεις «, χωρίς στην ανωτέρω σύ­γκριση να λαμβάνεται υπόψη το ποσό που καταβάλλεται ως επίδομα θέσης ευθύνης,».

4. α. Στο πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου 1α του άρθρου 31 του ν. 4024/2011, αντί των λέξεων «και του άρθρου 1 του ν. 3986/2011 (Α’ 152)» τίθενται οι λέξεις, από τότε που ίσχυσε ο ν. 4024/2011, «και της παραγρά­φου 1 του άρθρου 1 του ν. 3986/2011.»

β. Η περίπτωση αα’ της παραγράφου 1β του άρθρου 31 του ν. 4024/2011, αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυ­σε ο ν. 4024/2011, ως εξής:

«αα) Η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου έχει διοριστεί ή εκλεχθεί από το Δημόσιο ή τα νομικά πρόσω­πα των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (Α’ 314), ενεργούντων ως μετόχων, μόνα ή από κοινού,».

5. α. Στο τέλος της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του ν. 4024/2011 προστίθεται, από τότε που ίσχυσε ο ν. 4024/2011, εδάφιο ως εξής:

«Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα, καθώς και για όσα από τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 34, υπάγονται στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημο­σίου ή συνταξιοδοτούνται με βάση τις δημοσιοϋπαλληλι­κές διατάξεις.».

β. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του ν. 4024/2011, προστίθεται, από τότε που ίσχυσε ο ν. 4024/2011, εδάφιο ως εξής:

«Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή και για όσα από τα πρόσωπα της περίπτ. γ’ της παρ.1 του άρθρου 33 υπάγονται σε διαφορετικό ασφαλιστικό – συνταξιοδοτι­κό καθεστώς από αυτό του Δημοσίου.».

6. Στο τέλος της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του ν. 4024/2011, προστίθενται οι λέξεις «, καθώς και των Μουσικών Συνόλων της ΕΡΤ.».

7. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του ν. 4024/2011 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Τα δικαιολογητικά που αφορούν στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης συγκεντρώνονται με ευθύνη των ερ­γαζομένων».

8. Η παράγραφος 4 του άρθρου 34 του ν. 4024/2011 α­ντικαθίσταται ως εξής:

«4. Οι εργαζόμενοι της προηγούμενης παραγράφου τί­θενται αυτοδικαίως, από 1.1.2012 σε εργασιακή εφε­δρεία και μέχρι την κατά την προηγούμενη παράγραφο λύση της σχέσης εργασίας τους. Εφόσον εκ των υστέ­ρων διαπιστωθεί από την υπηρεσία ότι κατά την ως άνω ημερομηνία εργαζόμενος πληρούσε τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3, τίθεται σε εφεδρεία με διαπιστωτική πράξη η ισχύς της οποίας ανατρέχει στην 1.1.2012.».

9. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 34 του ν. 4024/2011 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε ο ν. 4024/2011, ως εξής:

«Κριτήριο ένταξης στην εργασιακή εφεδρεία του ως ά­νω προσωπικού αποτελεί η προϋπηρεσία του εργαζομέ­νου στο φορέα προέλευσης ή υποδοχής ανά κλάδο ή ειδικότητα, εντασσομένων στην εργασιακή εφεδρεία ό­σων έχουν την ολιγότερη προϋπηρεσία στον ίδιο ή συνα­φή κλάδο ή ειδικότητα.».

Άρθρο 4

Επείγουσες διατάξεις εφαρμογής του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

1. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν. 2362/1995 (Α’247), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του ν. 3871/2010 (ΑΊ41), προστίθενται εδάφια ως ε­ξής:

«Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρ­μογή για τις δαπάνες του προϋπολογισμού δημοσίων ε­πενδύσεων.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Α­νάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που εκδί­δεται εντός του πρώτου μήνα κάθε οικονομικού έτους καθορίζεται κατά φορέα και συλλογική απόφαση το συ­νολικό ύψος των πιστώσεων του προϋπολογισμού δημο­σίων επενδύσεων που θα διατεθεί κατά τη διάρκεια του για την εκτέλεση συνεχιζόμενων από τα προηγούμενα έτη έργων.

Κάθε τροποποίηση του αρχικού σχεδιασμού για τα συ­νεχιζόμενα έργα και η ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμ­μα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ­τιλίας, εφόσον οι πιστώσεις που θα διατεθούν εντός του έτους για την υλοποίηση τους δεν υπερβαίνουν το όριο των ετήσιων συνολικών πιστώσεων του προϋπολογι­σμού δημοσίων επενδύσεων. Με όμοια απόφαση μπορεί να γίνεται ανακατανομή εγκεκριμένων με συλλογικές α­ποφάσεις ετήσιων πιστώσεων έργων μεταξύ φορέων υ­λοποίησης του Π.Δ.Ε., καθώς και εντός του αυτού φορέα υλοποίησης εφόσον οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στα έργα αυτά είναι ισοδύναμες.».

2. Στο άρθρο 21 του ν. 2362/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του ν. 3871/2010, προστίθεται πα­ράγραφος 12 ως εξής:

«12. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδονται μέχρι το τέλος κάθε οικονομικού έτους ανα­κατανέμονται οι πιστώσεις του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων και αντιστοιχίζονται με τις κατά φο­ρέα, τομέα και είδος δαπάνης αναλήψεις υποχρεώσεων όπως αυτές προσδιορίζονται από τις εκδοθείσες κατά τη διάρκεια του έτους Συλλογικές Αποφάσεις Έργων ή Με­λετών».

3. Δεσμεύσεις σε βάρος του Π.Δ.Ε. που ανελήφθησαν από την έναρξη του τρέχοντος έτους και μέχρι τη δημο­σίευση της παρούσας πράξης κατά παρέκκλιση των ορι­ζομένων στα άρθρα 21 και 22 Α του ν. 2362/1995, όπως ισχύουν, θεωρούνται έγκυρες.

Άρθρο 5

Ρυθμίσεις επειγόντων θεμάτων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 του ν. 3943/2011 (Α’66) διαγράφονται οι λέξεις «και μέχρι 31.12.2011 ».

2. α. Η μισθοδοσία του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των Πε­ριφερειών, καθώς επίσης και του προσωπικού που υπη­ρετούσε την 31η Δεκεμβρίου 2010 στις Νομαρχιακές Αυ­τοδιοικήσεις και από 1.1.2011 μετατάχθηκε σε Δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’87), κατα­βάλλονται κατά το χρονικό διάστημα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015 σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η κάλυψη των σχετικών δαπανών του Κρατικού Προϋ­πολογισμού γίνεται με ισόποση μείωση των πόρων των Δήμων και των Περιφερειών που προβλέπονται στα άρ­θρα 259 και 260 του ν. 3852/2010.

Για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας του ανωτέ­ρω προσωπικού κατά το οικονομικό έτος 2012, μεταφέ­ρονται, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, από τους πόρους των άρθρων 259 και 260 του ν. 3852/2010 στους σχετικούς Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων του προϋ­πολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών τα απαραίτητα ποσά.

β. Η αληθής έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 259 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, είναι ότι οι πόροι των Δή­μων που προέρχονται από τα έσοδα από το φόρο εισο­δήματος φυσικών και νομικών προσώπων και από το Φό­ρο Προστιθέμενης Αξίας αφορούν εισπράξεις που πραγ­ματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους ανεξαρτήτως της οικονομικής χρήσης την οποία αφο­ρούν.

3. Η προθεσμία που αναφέρεται στις διατάξεις της πε­ρίπτωσης α’ της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του ν. 3888/2010 (Α’ 175) παρατείνεται μέχρι το χρόνο έναρ­ξης ισχύος των διατάξεων, οι οποίες ως απαραίτητες για τη φορολογική απεικόνιση των συναλλαγών, εντάσσο­νται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994 – Α’ 151) ή άλλο φορολογικό νόμο.

4. Στα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 6 του άρ­θρου 23 του ν. 3832/2010 (Α’38) οι λέξεις «Μέχρι 31.12.2011» και «μέχρι 31.12.2011» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Μέχρι 31.12.2012» και «μέχρι 31.12.2012» α­ντίστοιχα.

5. Μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρ­θρου 63 Δ του ν. 3601 /2007 (Α ‘ 178), όπως αυτό προστέ­θηκε με το άρθρο 4 του ν. 4021/2011, προστίθενται από τότε που ίσχυσε ο ν. 4021/2011, τέταρτο και πέμπτο ε­δάφια ως εξής:

«Σε επείγουσα περίπτωση η διαδικασία υποβολής προ­σφορών, ο καθορισμός του ανταλλάγματος και η μεταβί­βαση χωρούν βάσει προσωρινής αποτίμησης από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία αμέσως κατόπιν αναθέτει σε έναν ή δύο νόμιμους ελεγκτές τη σύνταξη έκθεσης ή εκθέσεων αποτίμησης. Εντός διμήνου από την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1, η Τράπεζα της Ελλά­δος καθορίζει οριστικά το αντάλλαγμα λαμβάνοντας υ­πόψη τα αναφερόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρού­σας παραγράφου.».

Άρθρο 6

Επείγουσες ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

1. Στο άρθρο 28 του ν. 3918/2011 (Α’ 31) προστίθενται παράγραφοι ως εξής:

«10. Ο ΕΟΠΥΥ για την αντιμετώπιση των παροχών προς τους ασφαλισμένους του (εν ενεργεία ασφαλισμέ­νους και συνταξιούχους) και των δαπανών του δύναται να μεταβιβάζει πιστώσεις στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στον ΟΑΕΕ. στον ΟΓΑ, και τον ΟΠΑΔ.

11. Εφόσον με την έναρξη του πρώτου οικονομικού έ­τους δεν έχει εγκριθεί προϋπολογισμός από τους Υ­πουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγεί­ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η εκτέλεση αυτού κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους ενεργείται μέχρι του ποσο­στού διάθεσης 50% από τις αντίστοιχες πιστώσεις των προϋπολογισμών κλάδου υγείας του προηγούμενου οι­κονομικού έτους των μεταφερόμενων στον ΕΟΠΥΥ φο­ρέων, όπως επίσης και του ΟΠΑΔ.

12. Συμβάσεις οι οποίες έχουν συναφθεί μεταξύ του ΟΠΑΔ ή του ΟΑΕΕ και θεραπευτών ιατρών λύονται αζη­μίως στις 31/12/2011, ακόμη και αν έχουν συμφωνηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι προαναφερόμενοι ιατροί δύνανται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον Ε­ΟΠΥΥ σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υ­γείας αυτού μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης νέων συμβάσεων μίσθωσης έργου, εφόσον υπο­βάλουν δήλωση στον οργανισμό εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής. Η αμοιβή των ιατρών ορίζεται σε δέκα (10) ευρώ ανά ε­πίσκεψη και μέχρι διακόσιες (200) επισκέψεις μηνιαία. Για την αποζημίωση αυτή δεν επιβαρύνεται ο ΕΟΠΥΥ με εισφορές υπέρ ΤΣΑΥ.».

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 26 του ν. 3918/2011, όπως αυτό προστέθηκε με την περί­πτωση γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του ν. 4019/2011 (Α’216) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Μέχρι την έκδοση μισθοδοσίας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Εργα­σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τη μισθοδοσία, τα επι­δόματα, τα έξοδα κίνησης, τις υπερωρίες και τις αποζημιώσεις, καταβάλλουν οι φορείς από τους οποίους προ­έρχεται το προσωπικό, η δε δαπάνη συμψηφίζεται με τα οφειλόμενα από τους φορείς στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ποσά. Για δε το προσωπικό που υπηρετεί στην ΥΠΕΔΥΦΚΑ, η μι­σθοδοσία, τα επιδόματα, τα έξοδα κίνησης, οι υπερωρίες και οι αποζημιώσεις εξακολουθούν να καταβάλλονται α­πό τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέχρι την έκδοση μισθοδοσίας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η δε δαπά­νη αποδίδεται στη Γ.Γ.Κ.Α. από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Τα προ­σωπικά μητρώα του μεταφερόμενου προσωπικού εξακο­λουθούν να τηρούνται και να ενημερώνονται από τους φορείς από τους οποίους προέρχονται, μέχρι την οριστι­κή παραλαβή τους από την αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..».

3. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134), συμβάσεις μί­σθωσης έργου που έχουν συναφθεί μεταξύ ΟΑΕΕ και ε­λεγκτών ιατρών ή ελεγκτών φαρμακοποιών και λήγουν μέχρι 31.12.2011 παρατείνονται με τους ίδιους όρους. μέχρι την ολοκλήρωση από τον ΕΟΠΥΥ των διαδικασιών σύναψης νέων συμβάσεων μίσθωσης έργου με ελεγκτές ιατρούς ή φαρμακοποιούς.

4. Απαιτήσεις ασφαλιστικών φορέων έναντι των φαρ­μακευτικών εταιρειών ή κατόχων αδείας κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρμακευτικών σκευασμάτων της παραγράφου 3α του άρθρου 12τουν 3816/2010(Α’ 6), όπως συμπλη­ρώθηκε με τις παραγράφους 1 και 3δ του άρθρου 36 του ν. 4025/2011 (Α’ 228), εκχωρούνται υποχρεωτικά προς τα νοσοκομεία έναντι καταβολής νοσηλίων ασφαλισμέ­νων τους. Τα νοσοκομεία συμψηφίζουν υποχρεωτικά το ποσό των κατά τα ανωτέρω εκχωρουμένων απαιτήσεων τους με οφειλές τους προς τις φαρμακευτικές εταιρείες. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ερ­γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινω­νικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα ποσά που εκχωρού­νται και συμψηφίζονται κατά τις διατάξεις του πρώτου ε­δαφίου της παρούσας παραγράφου καθώς και η σχετική διαδικασία.

5. α. Οι απαιτήσεις της παραγράφου 3α του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, καθώς και της παραγράφου 3δ του ιδί­ου άρθρου, οι οποίες δεν θα υπαχθούν στη διαδικασία συμψηφισμού της ανωτέρω παραγράφου 4 του παρό­ντος άρθρου ή που θα υπαχθούν στην ανωτέρω διαδικα­σία αλλά δεν συμψηφισθούν πλήρως, αποδίδονται με χρηματικό διακανονισμό, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 12 παρ. 3 του ν. 3816/2010 το αργότερο μέχρι 31.12.2011.

β. Οι υπόχρεες φαρμακευτικές εταιρείες ή οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών σκευασμάτων, οι ο­ποίοι έχουν στην κατοχή τους ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, σε εφαρμογή του άρθρου 27 του ν. 3867/2010 (Α’ 128), με ημερομηνία λήξεως την 22.12.2011 υποχρε­ούνται να το γνωστοποιήσουν εγγράφως στη Γ.Γ.Κ.Α.. να προχωρήσουν στη ρευστοποίηση αυτών κατά την ημερομηνία λήξης τους και να καταθέσουν τα οφειλόμενα ποσά έως την 23.12.2011 στο Λογαριασμό Τραπέζης που τους έχουν υποδείξει οι υπηρεσίες της Γ.Γ.Κ.Α..

γ. Το καταβληθέν ποσό της επιστροφής (rebate) για το έτος 2011 και το τέλος εισόδου στη λίστα, εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα ως παραγωγική δαπάνη του τελικώς καταβάλλοντος το ποσό αυτό.

Άρθρο 7

Συμπλήρωση, τροποποίηση διατάξεων του ν. 4001/2011

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 62 του νόμου 4001/2011 (ΑΊ79) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Εφόσον στις 3 Σεπτεμβρίου 2009 το Σύστημα Με­ταφοράς Φυσικού Αερίου ανήκει σε Κάθετα Ολοκληρω­μένη Επιχείρηση Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερί­ου, τότε για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 13 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ, και δη για την άσκηση των αρμοδιοτήτων Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυ­σικού Αερίου, εφαρμόζονται, σύμφωνα με την παράγρα­φο 8(β) του άρθρου 9 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ, άμεσα οι διατάξεις του Κεφαλαίου IV της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ και πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο Κεφάλαιο IV της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ ανα­φορικά με τους Ανεξάρτητους Διαχειριστές Μεταφοράς. και ιδίως, τα πάγια στοιχεία, τον εξοπλισμό, το προσωπι­κό και την ταυτότητα, την ανεξαρτησία του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς, την ανεξαρτησία του προσωπι­κού και τη διαχείριση του διαχειριστή συστήματος μετα­φοράς, το εποπτικό όργανο, το πρόγραμμα συμμόρφω­σης και τον υπεύθυνο συμμόρφωσης, την ανάπτυξη δι­κτύου και την εξουσία λήψης αποφάσεων για επενδύ­σεις, καθώς και την εξουσία λήψης αποφάσεων σχετικά με τη σύνδεση εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εγκατα­στάσεων επαναεριοποίησης ΥΦΑ και βιομηχανικών πε­λατών στο σύστημα μεταφοράς. Με απόφαση του Υ­πουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ­λαγής δύνανται να εξειδικεύονται οι ανωτέρω διατάξεις και προϋποθέσεις που αφορούν στην οργάνωση, ανά­πτυξη και λειτουργία του Διαχειριστή Μεταφοράς επί τη βάσει των διατάξεων της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ. Σε κάθε περίπτωση που Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση έχει στην κυριότητα της Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερί­ου και επιθυμεί να εφαρμόσει το πρότυπο του ιδιοκτη­σιακού διαχωρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ­θρου 9 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ, τότε, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

(α) Το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα δεν δικαιούνται:

(αα) Να ασκούν άμεσα ή έμμεσα Έλεγχο επί επιχείρη­σης που εκτελεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσι­κού Αερίου και συγχρόνως να ασκούν άμεσα ή έμμεσα Ελεγχο ή να ασκούν οποιοδήποτε δικαίωμα σε διαχειρι­στή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή ηλεκτρι­κής ενέργειας ή σε Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερί­ου ή ηλεκτρικής ενέργειας, ούτε

(ββ) να ασκούν άμεσα ή έμμεσα Έλεγχο επί Διαχειρι­στή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή ηλεκτρι­κής ενέργειας ή επί Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας και συγχρόνως να ασκούν άμεσα ή έμμεσα Έλεγχο ή να ασκούν οποιοδήποτε δικαί­ωμα σε επιχείρηση που εκτελεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ε­νέργειας ή Φυσικού Αερίου.

(β) Το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα δεν δικαιούνται να διορί­ζουν μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή οργάνων με εκπροσωπευτική εξουσία σε Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή σε Σύστημα Μεταφοράς Φυ­σικού Αερίου και να ασκούν άμεσα ή έμμεσα Έλεγχο ή να ασκούν οποιοδήποτε δικαίωμα σε επιχείρηση που ε­κτελεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου και

(γ) Το ίδιο πρόσωπο δεν δικαιούται να είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή οργάνων με εκπροσωπευτική εξουσία τόσο σε επιχείρηση που ασκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρι­κής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου όσο και σε Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή Σύστημα Με­ταφοράς Φυσικού Αερίου.».

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 67 του νόμου 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Οι δραστηριότητες του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και ιδίως η δια­χείριση, η συντήρηση, και η ανάπτυξη του ΕΣΦΑ, τελούν υπό το ρυθμιστικό έλεγχο της ΡΑΕ. Σε κάθε περίπτωση. το Δημόσιο θα ασκεί πλήρως τα δικαιώματα εταιρικής διακυβέρνησης τα οποία αντιστοιχούν στη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο του ΔΕΣΦΑ Α.Ε.».

3. α. Η παράγραφος 9 του άρθρου 4 του ν. 2364/1995 (Α’252) καταργείται και οι παράγραφοι 10 έως 12 ανα­ριθμούνται σε 9 έως 11 αντίστοιχα.

β. Η παράγραφος 11 του άρθρου 4 του ν. 2364/1995. που αναριθμείται με την προηγούμενη υποπαράγραφο ως παράγραφος 10, αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., ορί­ζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες με τις οποίες μπορεί να χορηγηθεί σε ανώνυμες εταιρείες που θα συστήνονται ειδικά για αυτόν τον σκοπό, εκτός από τη Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε., την Ε.Π.Α. Αττικής Α.Ε., την Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε., την Ε.Π.Α. Θεσσαλίας Α.Ε. καθώς και τις Ε.Π.Α. που τυχόν συσταθούν κατά τις διατάξεις της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, άδεια διανο­μής φυσικού αερίου, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Να έχει παρέλθει διάστημα δέκα ετών από την έ­ναρξη λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και β. η Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. να μην έχει ιδρύ­σει Ε.Π.Α. με γεωγραφικά όρια δραστηριότητας την πε­ριοχή στην οποία πρόκειται να ασκηθούν οι ανωτέρω δραστηριότητες.».

4. Η τελευταία παράγραφος του άρθρου 4 του ν. 2364/1995, η οποία προστέθηκε δυνάμει της παραγρά­φου 9 του ν. 4001/2011 αναριθμείται σε παράγραφο 11 και αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Το αργότερο μέχρι την παρέλευση ενός (1) έτους από την έναρξη λειτουργίας καθενός εκ των αγωγών με­ταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης που θα διέρχο­νται από τις γεωγραφικές περιοχές των Περιφερειών Η­πείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, η Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. οφείλει να προβεί στις ενέργειες που ανα­φέρονται στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου για τη δημιουργία και λειτουργία με τη μορφή ανωνύμων ε­ταιρειών δύο (2) νέων Ε.Π.Α. ήτοι της Ε. Π.Α. Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας και της Ε.Π.Α. Πελοποννήσου με γεωγραφικά όρια δραστηριότητας τις αντίστοιχες Περι­φέρειες.».

5. Στο τέλος του άρθρου 4 του ν. 2364/1995 προστίθε­ται παράγραφος 12 ως εξής:

«12. Κάθε περιορισμός αναφορικά με το ανώτατο επι­τρεπτό ποσοστό συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο Ανωνύμων Εταιριών Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α. Α.Ε.) καταργείται.».

Άρθρο 8

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΑΣ Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ, Α­ΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΝΙΤΣΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ, ΔΗΜΗ­ΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥ­ΛΟΥ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΨΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡ­ΓΙΟΥ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ».

Άρθρο δεύτερο

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 31 Δεκεμβρίου 2011 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κα­τεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολό­γιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγι­κής 2012-2015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρ­ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερι­κών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα­τικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθε­σμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 268 Φύλλο της Ε­φημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α’) που έχει ως ε­ξής:

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολό­γιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατά­ξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιο­νομικής στρατηγικής 2012-2015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ­νησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ε­νέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμο­γή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα­τηγικής 2012-2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.

2. την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιμετώπιση κατεπειγό­ντων θεμάτων που ανέδειξε η εφαρμογή του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολό­γιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατά­ξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιο­νομικής στρατηγικής 2012-2015», καθώς και όμοιας φύ­σεως θεμάτων των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθ­μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οι­κονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ­μάτων, τα οποία αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθε­σμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 και ειδικότερα:

α) να προωθηθούν οι άμεσα αναγκαίες τροποποιήσεις στο θεσμικό πλαίσιο του ν. 4024/2011 (Α’ 226), με σκοπό να αποσαφηνιστούν θέματα που αφορούν την εφαρμογή του,

β) να βελτιωθεί το θεσμικό πλαίσιο εξυγίανσης των δή­μων με τη δυνατότητα συμψηφισμού οφειλών τους προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και να διασφαλι­στεί η απρόσκοπτη συνέχιση του προγράμματος «Βοή­θεια στο Σπίτι» μέχρι 30.6.2012.

γ) να ρυθμιστούν επείγοντα φορολογικά θέματα, κα­θώς και θέματα του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περι­ουσίας του Δημοσίου, που έχουν προκύψει από τη μέχρι σήμερα λειτουργία του και αποσκοπούν στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου του.

δ) να ρυθμιστούν κατεπείγοντα θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι­κής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη­σκευμάτων, μεταξύ των οποίων και θέματα εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγι­κής 2012-2015.

3. τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, α­ποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του ν. 4024/2011 και του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

1. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρ­θρου 20 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) μετά τις λέξεις «Υ­πουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» τίθενται οι λέξεις «και των τελωνειακών και φοροελεγκτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομι­κών, ».

2. Στο άρθρο 25 του ν. 4024/2011 προστίθενται λέξεις και εδάφιο ως εξής: «, καθώς και τις διατάξεις του ν.3691/2008 (Α’ 166), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του ν. 3932/2011 (Α’49) για την «Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης εσό­δων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματο­δότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης». Οι υπάλληλοι που αποσπώ­νται ή μετακινούνται από την υπηρεσία τους στις υπηρε­σίες, την αρχή και τα νομικά πρόσωπα του προηγούμε­νου εδαφίου, συνεχίζουν να λαμβάνουν τις αποδοχές τους από την υπηρεσία από την οποία έχουν αποσπαστεί ή έχουν μετακινηθεί.».

3. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του ν. 4024/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου καθ ‘ ύλην Υπουργού μπορεί να εξαιρού­νται κλάδοι ή ειδικότητες των φορέων της υποπαραγρά­φου 1 α από τα ανώτατα όρια μηνιαίων τακτικών αποδο­χών που προβλέπονται στα προηγούμενα εδάφια της παρούσης παραγράφου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, το μέσο κατά κεφαλή κόστος των πάσης φύσεως αποδο­χών, επιδομάτων, αποζημιώσεων και αμοιβών γενικά. δεν υπερβαίνει τα όρια που ορίζονται στην επόμενη πα­ράγραφο του παρόντος άρθρου.».

4. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 31 του ν. 4024/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Αν με την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου. προκύπτει μέσο κατά κεφαλή κόστος των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων, αποζημιώσεων και αμοιβών γενικά του πάσης φύσεως προσωπικού του φορέα, μικρό­τερο του 65% του μέσου κατά κεφαλή αντίστοιχου κό­στους του φορέα, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί κατά την 31.12.2009, ισχύει ως όριο, το ως άνω όριο του 65%.».

5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 32 του ν. 4024/2011 α­ντικαθίσταται ως εξής:

«3. Οι αποδοχές των δημοσιογράφων που απασχολού­νται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και του άρθρου 31 του νόμου αυτού καθο­ρίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από διαβούλευση με τις οικείες δημοσιογραφικές ενώσεις.

Ως προς τους λοιπούς όρους απασχόλησης ισχύουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στις οποίες υπάγονται οι δημοσιογράφοι του προηγούμενου εδαφίου.

Σε κάθε περίπτωση οι δημοσιογράφοι της παραγράφου αυτής υπάγονται στο ασφαλιστικό καθεστώς που ισχύει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κεφαλαίου.».

6. Στο τέλος της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 7 του άρθρου 33 του ν. 4024/2011 προστίθενται οι λέξεις «καθώς και, μέχρι την 31η Μαρτίου 2012, οι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπηρε­τούν στο εξωτερικό.»

7. Στο τέλος της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 7 του άρθρου 33 του ν. 4024/2011, μετά τη λέξη «Διεύθυνσης» προστίθενται λέξεις ως εξής:

«συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που ζήτησαν την παραμονή τους στην υπηρεσία δυνάμει των διατάξεων που καταργήθηκαν, έχει δε εκδοθεί η σχετική διαπιστω­τική πράξη μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νό­μου.».

8. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 (Α’ 314), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 66 του ν. 4002/2011 (Α’ 180), προστίθεται από τότε που ίσχυσε ο ν. 4002/2011, ε­δάφιο ως εξής:

«Αν μεταφέρονται αρμοδιότητες σε Υπουργείο ή ν.π.δ.δ., με την απόφαση της προηγουμένης παραγρά­φου, για την έκδοση της οποίας συμπράττει εν προκειμένω και ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε­κτρονικής Διακυβέρνησης, καθορίζονται ή συνιστώνται οι οργανικές μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης ή Τμήματος. οι οποίες ασκούν τις αρμοδιότητες αυτές και μπορεί να ορίζονται οι οργανικές θέσεις προσωπικού με σχέση ι­διωτικού δικαίου αορίστου χρόνου οι οποίες μεταφέρο­νται, μαζί με το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές, στην οργανική μονάδα που ασκεί εφεξής τις αρμοδιότητες που μεταφέρονται.»

9. α. Το «Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα» συγχωνεύεται στην «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.». αντί της συγχώνευσης του στην «Ελληνική Στατιστική Αρχή», που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4002/2011. Η αναφορά στον τίτλο και στις διατά­ξεις του άρθρου 61 του ν. 4002/2011 της φράσης «Ελλη­νική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)» ή «ΕΛ.ΣΤΑΤ.», αντικα­θίσταται από τη φράση «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.».

β. Από την έναρξη ισχύος του ν. 4002/2011 η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., καθίσταται καθολικός διάδοχος όλων των υποχρεώσεων και απαιτήσεων του Παρατηρη­τηρίου για την Ψηφιακή Ελλάδα.

γ. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στις διατά­ξεις του άρθρου 61 του ν. 4002/2011.

10. Στη διάταξη της παραγράφου 7, υποπαράγραφος β’ του άρθρου 37 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του ν. 4024/2011 προστίθεται περίπτωση υπό στοιχείο εε’ ως εξής:

«εε) με (α) την ειδικότητα ί) οδηγού και ii) τεχνίτη στην ανώνυμη εταιρία «ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (Ο.ΣΥ.): ί) ηλεκτροδηγού, ii) σταθμάρχη, iii) τεχνίτη και ίν) αρχιτε­χνίτη στην ανώνυμη εταιρία «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩ­ΝΙΕΣ Α.Ε.» (ΣΤΑ.ΣΥ), και (β) των κλάδων ί) σταθμαρχών ii) προσωπικού ελιγμών και iii) προσωπικού συντήρησης γραμμής στην ανώνυμη εταιρία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (Ο.Σ.Ε.) και μηχανοδηγών στην ανώνυμη εταιρία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» (ΤΡΑΙΝΟΣΕ).

Η διάταξη αυτή ισχύει για τους εργαζόμενους στις α­νωτέρω Α. Ε., υπό την προϋπόθεση ότι κατά την 1.1.2012 παρέχουν την εργασία τους με τις ανωτέρω ειδικότητες και στο αντικείμενο του κλάδου στον οποίο ανήκουν. που διαπιστώνεται με απόφαση του οικείου διοικητικού συμβουλίου».

11. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4024/2011, ως ισχύει, και παραμένουν στην υπηρεσία είκοσι (20) εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κα­τηγοριών ΥΕ και ΔΕ, οι οποίοι μεταφέρθηκαν από το συγχωνευθέν δια της υ.α. 25200/2011 (Β’ 2612/8.11.2011) Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών στο Ε­θνικό Κέντρο Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε-ΚΒΑΑ), και ειδικότερα δύο (2) εργαζόμενοι ειδικότητας εργοδηγών χημικών, ένας (1) εργαζόμενος ειδικότητας βοηθού χημικού, τέσσερις (4) εργαζόμενοι ειδικότητας παρασκευαστών, δύο (2) εργαζόμενοι ειδικότητας εργο­δηγών μεταλλείων, ένας (1) εργαζόμενος ειδικότητας ο­δηγού Γ’, δύο (2) εργαζόμενοι ειδικότητας εργατών γεωτρύπανων, ένας (1) εργαζόμενος ειδικότητας μηχανοτεχνίτη, τέσσερις (4) εργαζόμενοι ειδικότητας διοικητικών-οικονομικών, ένας (1) εργαζόμενος ειδικότητας σχεδιαστή, ένας (1) εργαζόμενος ειδικότητας ηλεκτρο­λόγου εργοδηγού και ένας (1) εργαζόμενος ειδικότητας τεχνικού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Ο αριθμός των παραπάνω εργαζομένων ανά κατηγο­ρία ΥΕ και ΔΕ καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΒΑΑ. Με την ίδια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο επιλέγει, για να παραμείνουν στην υπη­ρεσία, όσους έχουν την πιο μακρά προϋπηρεσία στις πα­ραπάνω ειδικότητες.

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδεται μέ­χρι τις 20.1.2012, διαφορετικά παύει να ισχύει η παραπά­νω εξαίρεση.

12. Δαπάνες για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινω­νιών και πληροφορικής, οι οποίες πιστοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ότι έχουν παρασχεθεί στους οικείους φορείς από την 1η Ιανουαρίου 2010 μέ­χρι τη συμπλήρωση χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας πράξης σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων που αναφέρονται στο Πα­ράρτημα Ι της υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.19.6/Γ/61/394/2010 κοι­νής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρω­σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Δικαιοσύνης, Δια­φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΒΊ566), θεω­ρούνται νόμιμες υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Οι πάροχοι των υπηρεσιών να αποδεχτούν εκπτώ­σεις επί του συμβατικού ανταλλάγματος του έτους 2009 ως εξής: Για το χρονικό διάστημα από 1.1.2010 έως 30.6.2010 τις εκπτώσεις που αναφέρονται στα υπ’αριθμ. 453 και 454/3.2.2011 πρακτικά γνωμοδοτήσεως του Νο­μικού Συμβουλίου του Κράτους σε σχέση με το αντίστοι­χο συμβατικό αντάλλαγμα του έτους 2009.

β) Οι πάροχοι υπηρεσιών να αποδεχτούν πρακτικά γνωμοδοτήσεως που θα εκδοθούν από το Νομικό Συμ­βούλιο του Κράτους κατά την άνω διαδικασία του άρθρου 2 παρ. ζ ‘ του ν. 3086/2002 και παραιτηθούν από ο­ποιαδήποτε άλλη αξίωση (συμπεριλαμβανομένων τόκων υπερημερίας και εξόδων), δικόγραφο και δικαίωμα. Ε­ξουσιοδοτείται ο Υφυπουργός αρμόδιος για την Κοινω­νία της Πληροφορίας Α.Ε. να προβεί σε κάθε ενέργεια που απαιτείται για την υλοποίηση των ανωτέρω και την καταβολή των σχετικών δαπανών στους παρόχους υπηρεσιών και να υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο, εντολή ή απόφαση, συμπεριλαμβανομένων των αιτημάτων για τη μεταφορά, διάθεση, αύξηση και δέσμευση πιστώσε­ων, καθώς και των πράξεων έγκρισης δαπανών και έκδο­σης των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

13. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 193 του ν. 4001/2011 (Α’ 179), μετά τις λέξεις «του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», τίθενται οι λέξεις «ή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγω­νιστικότητας και Ναυτιλίας.».

Άρθρο 2

Ρυθμίσεις επειγόντων θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών

1. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικο­νομικών, οφειλές δήμων στο Ελληνικό Δημόσιο και τα α­σφαλιστικά ταμεία, μετά των κάθε είδους προστίμων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής τους, συμψηφί­ζονται με τα συνολικά προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του ν. 3756/2009 (Α’ 53) έσοδα εκάστου, κατόπιν συγκέ­ντρωσης στοιχείων βεβαιωτικών, ως προς το ύψος και το είδος των οφειλών κάθε δήμου, με μέριμνα της Διεύθυν­σης Οικονομικών ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.

Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, οφειλές ύψους μικρότερου ή ίσου των ανωτέρω συνολικών εσό­δων, συμψηφίζονται στο σύνολο τους και δεν υπόκεινται σε πρόστιμα ή προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για χρονική περίοδο μεταγενέστερη της θέσης σε ισχύ του παρόντος νόμου. Το τμήμα των εσόδων που απομέ­νει, ανεξαρτήτως του χρόνου που πρέπει να αποδοθεί στους δήμους, μπορεί να συμψηφίζεται και στο μέλλον με παρόμοιες οφειλές τους. Οφειλές που υπερβαίνουν το ύψος των εσόδων, συμψηφίζονται με αυτά στο σύνο­λο τους και το τμήμα των οφειλών που συμψηφίζεται δεν υπόκειται σε πρόστιμα ή προσαυξήσεις εκπρόθε­σμης καταβολής.

Στις ανωτέρω οφειλές συμπεριλαμβάνονται και όσες έχουν υπαχθεί σε ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής, μετά των προβλεπόμενων ευεργετημάτων και απαλλαγών. καθώς και οφειλές των δήμων που προέρχονται από τα νομικά τους πρόσωπα, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Μπορεί επίσης να συμψηφιστούν οφειλές για τις οποίες εκκρεμεί προσφυγή ή έφεση στα αρμόδια δικαστήρια, ή δεν έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης τους, κατόπιν προηγούμενης έγγραφης παραίτησης των ενδιαφερομέ­νων από το ένδικο βοήθημα ή από το δικαίωμα άσκησης αυτού. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικο­νομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να καθορίζονται επιπλέον στοιχεία ως προς τη διαδικα­σία του συμψηφισμού των οφειλών, μεταξύ του Ελληνι­κού Δημοσίου, των δήμων και των ασφαλιστικών ταμεί­ων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

2. Δήμοι και περιφέρειες, που έχουν προβεί, έπειτα α­πό απόφαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου τους, σε διακανονισμό των ληξιπροθέσμων οφειλών τους προς ιδιώτες, εγγράφουν στον ετήσιο προϋπολογι­σμό τους, μόνο το μέρος της διακανονισθείσας οφειλής που αντιστοιχεί στο έτος που αναφέρεται ο προϋπολογι­σμός και όχι το σύνολο της.

3. Το άρθρο 275 του ν. 3852/2010 τροποποιείται και α­ντικαθίσταται ως εξής: «Οι δαπάνες των δήμων, των πε­ριφερειών, των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαί­ου, καθώς και των κοινωφελών επιχειρήσεων, των επι­χειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης και των δημοτικών α­νωνύμων εταιρειών του άρθρου 266 του Κ.Δ. Κ. ανεξαρ­τήτως πληθυσμού, εξαιρουμένων των σχολικών επιτρο­πών, υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις 1 έως 3 του άρθρου 169 του Κ.Δ.Κ.».

4. Η διάρκεια του Προγράμματος «Θησέας» παρατεί­νεται ως την 31η Δεκεμβρίου 2012.

5. Η περίπτωση ε’ της παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 4018/2011 (Α’ 215) καταργείται. Η οριζόμενη στην παρ. 6 του άρθρου 267 του ν. 3852/2010 προθεσμία πα­ρατείνεται έως τις 30.9.2012. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για τις περιφέρειες.

6. α. Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» που, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, υλοποιείται με την Πράξη «Ε­ναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρ­τώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρι­σμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ω­φελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφο­ράς για την Προγραμματική περίοδο 2007-2013» σύμφω­να με την υπ’ αριθμ. 1.605/οικ.3.85/14.1.2011 (Β ‘ 17) κοι­νή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Α­σφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συ­νεχίζεται έως την 30.6.2012.

β. Για τη συνέχιση του προγράμματος παρατείνονται οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού των ΟΤΑ και νομικών τους προσώπων, που απασχολού­νται στην υλοποίηση της παραπάνω Πράξης έως την 30.6.2012. Οι παραπάνω συμβάσεις σε καμία περίπτωση δεν μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου, κατά τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994.

γ. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να διατίθεται, από τους πόρους του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), ποσό μέχρι τριάντα πέντε εκατομ­μύρια ευρώ ετησίως, με σκοπό τη χρηματοδότηση του προγράμματος της υποπαραγράφου α’ της παρούσης παραγράφου ή άλλων πρωτοβουλιών για την παροχή υ­πηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας.

7. Οι συμβάσεις που έχουν συνάψει οι περιφέρειες για τη μεταφορά των μαθητών και παρατάθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 70 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) παρατείνονται έως την 29η Φεβρουαρίου 2012.

Άρθρο 3

Ρυθμίσεις θεμάτων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών θεμάτων και του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου

1. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 9 του ν.δ. 356/1974 (Α’ 90, ΚΕΔΕ), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 18 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:

«Με όμοια απόφαση καθορίζεται η ειδική διαδικασία α­νάθεσης η οποία εφαρμόζεται κατ’ αποκλειστικότητα στις αναθέσεις αυτές, ο τρόπος της αμοιβής του αναδό­χου, που μπορεί να συνδέεται και με το τελικό αποτέλε­σμα της έρευνας ή της είσπραξης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προηγού­μενου εδαφίου.».

2. Η παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3943/2011 (Α’66) α­ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998 (Α’ 31) και της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 2703/1999 (Α’ 72) εξακολουθούν να εφαρμόζονται για μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο ή σε άλλο διεθνώς αναγνω­ρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό, κατά περίπτωση, οι ο­ποίες έχουν αποκτηθεί μέχρι και την 31η Μαρτίου 2012. Για τις πιο πάνω μετοχές που αποκτώνται από την 1 η Α­πριλίου 2012 και μετά έχουν εφαρμογή αποκλειστικά οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε..».

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) που κυ­ρώθηκε με το ν. 2238/1994 (ΑΊ51) αντικαθίσταται ως ε­ξής:

«3. Τα κέρδη τα οποία αποκτούν φυσικά πρόσωπα ή ε­πιχειρήσεις που τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ. Β.Σ. από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. σε τιμή ανώτερη της τιμής απόκτησης τους, φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις, όταν οι μετοχές αυτές αποκτώ­νται με οποιονδήποτε τρόπο από 1η Απριλίου 2012 και μετά.».

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Τα κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. σε τιμή ανώτερη της τιμής απόκτησης τους, που αποκτούν επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής με βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. φορολογούνται με τις γενι­κές διατάξεις, όταν οι μετοχές αυτές αποκτώνται με ο­ποιονδήποτε τρόπο από την 1η Απριλίου 2012 και μετά.»

5. Η παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 3943/2011 αντικαθί­σταται ως εξής:

«5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος εξακολουθούν να εφαρμόζονται για μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο και οι οποίες έ­χουν αποκτηθεί μέχρι και την 31 η Μαρτίου 2012.».

6. Η προθεσμία που παρέχεται με τις διατάξεις της πε­ρίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) παρατείνεται έως τις 30 Δεκεμβρίου 2011.

7. Στην παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 3842/2010 (Α’ 58) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Όταν ο πωλητής είναι φυσικό πρόσωπο το πιστοποιη­τικό της παραγράφου 1 απαιτείται για συμβολαιογραφι­κά έγγραφα που καταρτίζονται μετά την 1η Ιανουαρίου 2013.».

8. Η προθεσμία που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 10 του ν. 2579/1998 (Α ‘ 31 ), όπως αυτή ισχύει σήμερα, παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2012 για τις περιπτώσεις γ’, δ’, ε’ της πα­ραγράφου 1 και γ ‘ και δ ‘ της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 2579/1998.

9. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου πέ­μπτου του ν. 3845/2010 (Α’ 65), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3899/2010 (Α’ 212), α­ντί της ημερομηνίας «1.1.2012» τίθεται η ημερομηνία «1.1.2013».

10. Εγκρίνεται η ανάθεση, από 24.7.2011, διεθνών νο­μικών υποστηρικτικών υπηρεσιών από το δικηγορικό γραφείο «Geary Gottlieb Steen and Hamilton LLP» και υ­πηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου από την εται­ρεία «Lazard Frères SAS», προς τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και το Ελληνικό Δημόσιο, όπως οι υπηρεσίες αυτές εξειδικεύο­νται στην υπ’ αριθμ. 2/71421/0023/31.10.2011 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Α’ 2454) και με δαπάνη, όπως αυτή έχει εγκριθεί με την ίδια ως άνω απόφαση.

Ομοίως εγκρίνεται η ανάθεση, από 1.1.2012, υπηρε­σιών Αντιπροσώπων Ολοκλήρωσης Συναλλαγής (Closing Agents) από τις Τράπεζες «Deutsche Bank AG» και «Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC)». προς τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., που περιλαμβάνεται στο υπ’ αριθμ. 190/22.12.2011 πρακτικό συνεδριάσεως του και με δα­πάνη, όπως αυτή έχει εγκριθεί στο ως άνω πρακτικό. Στις ως άνω νομικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες περιλαμβάνεται, εκτός από τη νομική και τεχνική υπο­στήριξη για την πραγματοποίηση των από 21.7.2011 α­ποφάσεων της Συνόδου Κορυφής για το Ευρώ, και η νο­μική και τεχνική υποστήριξη του Ελληνικού Δημοσίου και του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. επί κάθε θέματος σχετικού με την πραγ­ματοποίηση των κατά την 26η Οκτωβρίου 2011 αποφά­σεων της Συνόδου Κορυφής για το Ευρώ, που αφορούν στο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής της Ελλάδος, καθώς και κάθε τυχόν μεταγενέστερης σχετικής αποφάσεως.

11. Στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) προστίθεται, από τότε που ίσχυσε ο ν. 3986/2011. τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Σε κάθε περίπτωση, αν η πρόσκληση εκδήλωσης εν­διαφέροντος έχει εκδοθεί από την Ειδική Γραμματεία Α­ναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, μπορεί μετά από αίτημα του Ταμείου, οι σχετικές διαδικασίες να συ­νεχίζονται και η σύμβαση να υπογράφεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3049/2002, από τη Δ.Ε.Α.Α. για λογαριασμό του Ταμείου, το οποίο από την υπογραφή της συμβάσεως αποκτά αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπω­ση τα δικαιώματα και υπεισέρχεται στις υποχρεώσεις αυ­τής.».

Άρθρο 4

Ρυθμίσεις επειγόντων θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

1.α. Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών, που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α’ 209), παρατείνεται μέχρι την 28.2.2012.

β. Η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του ενι­αίου ειδικού προστίμου του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 για όλες τις υποβαλλόμενες μέχρι 31.12.2011 αιτήσεις παρατείνεται μέχρι τις 31.1.2012.

γ. Η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του ενι­αίου ειδικού προστίμου του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 για όλες τις υποβαλλόμενες μετά τις 31.12.2011 αιτή­σεις είναι ένας μήνας από την υποβολή τους. Για τις υ­ποβαλλόμενες, από 1.12.2011 μέχρι 28.2.2012, αιτήσεις η προθεσμία του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ίδιου ως άνω νόμου παρατείνεται μέ­χρι την 30.5.2012.

δ. Δικαιολογητικά, που έχουν υποβληθεί μετά τις 30.11.2011 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος θεωρούνται νομίμως υποβληθέντα.

2. α. Η ισχύς των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010, όπως τροποποιείται με την παράγραφο β’ της παρούσης παραγράφου και της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του ν. 3943/2011 παρατείνεται μέχρι το τέλος του 2012.

β. Το στοιχείο ε’ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται μετά από δέκα (10) ημέρες από την έκδοση της απόφα­σης της προηγούμενης περίπτωσης και για αυτοκίνητα που θα αποσυρθούν μέχρι 20.12.2012.».

γ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του ν. 4001/2011 α­ντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/ 2010 και της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 3943/2011, ε­φαρμόζονται για αυτοκίνητα που θα τελωνισθούν και θα καταβάλουν τις οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις μέχρι και 31.12.2012.».

3. Τα άρθρα 67 παράγραφος 4 και 97 παράγραφος 5 του ν. 4001/2011 (Α’ 179), όπως ισχύουν, καταργούνται.

Άρθρο 5

Ρυθμίσεις επειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων

1. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 16 του ν. 3848/2010, η χρονολογία «2011 » αντικα­θίσταται από τη χρονολογία «2012».

2. Η θητεία των διορισμένων μελών των Περιφερεια­κών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ­σης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) που έχουν συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 8, 9, 10, 11 και 12 του άρθρου 47 του ν. 3848/2010(Α’ 71) παρατείνεται μέχρι την 31.12.2012.

3. α. Στο άρθρο 33 του ν. 3966/2011 (Α’ 118) επέρχο­νται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

αα) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, η φράση «Από 31.12.2011» αντικαθίσταται ως εξής: «Την 31.3.2012».

ββ) Στην αρχή του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 προστίθεται η φράση «Από την 1.1.2012». Ύστερα από τα δύο πρώτα εδάφια της ίδιας παραγράφου προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μά­θησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται χωρίς γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, το μεταφερόμενο προσωπικό μπορεί να αποσπάται στον Ο.Ε.Δ.Β. έως την κατάργηση του Ορ­γανισμού.»

γγ) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη μετα­φορά σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 έως τη δημοσίευση της απόφασης οριστικής μεταφοράς και την πράξη ανάληψης υπηρεσίας του προσωπικού που τακτοποιείται με τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου, θε­ωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπη­ρεσίας του προσωπικού αυτού στον φορέα στον οποίο μεταφέρεται. »

δδ) Στο τέλος της παραγράφου 7 προστίθενται τα ακό­λουθα:

«, με εξαίρεση το προσωπικό το οποίο αποσπάται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3, το οποίο ύστερα από την κατάργηση του Ο.Ε.Δ.Β. και έως την οριστική μετα­φορά του υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουρ­γείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.»

εε) Στην παράγραφο 16, η χρονολογία «2011 » αντικα­θίσταται από τη χρονολογία «2012».

β. Στην παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 3966/2011, η ημε­ρομηνία «31.12.2011 » αντικαθίσταται από την ημερομη­νία «31.3.2012».

3. Η αναστολή ισχύος των διατάξεων του ν. 3653/2008 (Α’49) παρατείνεται από τη λήξη της κατά την 31.12.2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 3 του ν. 3879/2010 (Α’21), έως την 31.12.2013.

4. Οι εκπαιδευτικοί, που κατά την ημερομηνία δημοσί­ευσης του ν. 4024/2011 (Α’ 226) πληρούσαν τις προϋπο­θέσεις επιλογής σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης. σύμφωνα με τις διατάξεις του Β’ Κεφαλαίου του ν. 3848/2010, διατηρούν το δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την πλήρωση των θέσεων αυτών, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από τη δημοσίευση του ν. 4024/2011, ανεξάρτητα από το βαθμό στον οποίο κα­τατάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ίδιου νόμου.

Άρθρο 6

Εναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά

κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΑΣ Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΨΗΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ »

Άρθρο τρίτο

1. Οι δύο τελευταίες παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 5 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο­λόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες δια­τάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημο­σιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και των Υπουργεί­ων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ­βέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ε­νέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμο­γή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα­τηγικής 2012-2015» (Α’268), όπως η πράξη αυτή κυρώ­νεται με το άρθρο δεύτερο του παρόντος νόμου, αναριθ­μούνται σε 4 και 5.

2. Στο εδάφιο που προστέθηκε στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 (Α’ 314) με την παρά­γραφο 8 του άρθρου 1 της από 31.12.2011 Πράξης Νο­μοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θε­μάτων εφαρμογής του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή ε­φεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθε­σμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Η­λεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που α­φορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α’ 268), όπως η πράξη αυτή κυρώνεται με το άρθρο δεύτερο του παρό­ντος νόμου, μετά τις λέξεις «αορίστου χρόνου» προστί­θενται οι λέξεις «και με σχέση έμμισθης εντολής».

Άρθρο τέταρτο

Η παράγραφος 10 του άρθρου 80 ν. 3996/2011 (Α’ 170) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«10. Στους ιατρούς και οδοντίατρους, οι οποίοι εξετά­ζουν ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μόνιμοι ή με σύμ­βαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή μη συμβεβλημένοι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι παραβιάζουν τους κανονισμούς του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ανεξάρτητα αν παραπέ­μπονται στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα, για παραβά­σεις σχετικά με: α) υπερσυνταγογράφηση, προκλητή ζή­τηση φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, β) κατευθυνόμε­νη συνταγογράφηση, γ) υπερβολική ή κατευθυνόμενη διενέργεια παρακλινικών εξετάσεων, δ) άρνηση εξυπη­ρέτησης ασφαλισμένων, ε) λήψη αμοιβής πέραν της νό­μιμης και στ) παραβίαση των διατάξεων του π.δ. 121/2008 όπως ισχύει, επιβάλλεται με απόφαση του προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. η αφαίρεση του δικαιώματος της, καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, συνταγογράφησης για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) έτη. Η απόφαση του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παύει να ισχύει με την πάρο­δο του ενός έτους ή με την έκδοση πειθαρχικής απόφα­σης από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο. Η παραπάνω α­πόφαση του προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εκδίδεται, αφού προηγηθεί κλήση του ιατρού για παροχή εγγράφων εξη­γήσεων, οι οποίες εξηγήσεις θα κατατίθενται εντός προ­θεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημέρα κοινοποίησης της σχετικής κλήσης. Η παρούσα διάταξη καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς υποθέσεις και έχει ανάλογη εφαρμογή σε όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.»

Άρθρο πέμπτο

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 (Α’ 218) αντικαθίσταται ως εξής:

«Εάν κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου είναι περισ­σότεροι του ενός, αρμόδιος είναι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος ενός εξ αυτών. Η βεβαίωση του τέλους πραγματοποιείται στο όνομα του κυρίου ή επικαρπωτή με το μεγαλύτερο ποσοστό συνιδιοκτη­σίας ή άλλως στο όνομα ενός οποιουδήποτε εξ αυτών, ο οποίος δικαιούται να απαιτήσει από τους λοιπούς συνι­διοκτήτες την απόδοση σε αυτόν του ποσοστού που τους αναλογεί.»

2. Στο τέλος της υποπερίπτωσης αα’ του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, όπως η υποπερίπτωση αυτή αναριθμήθηκε και αντικαταστάθηκε με το πρώτο εδάφιο της παραγρά­φου 4 του άρθρου 2 της από 16.12.2011 Πράξης Νομο­θετικού Περιεχομένου, που κυρώνεται με το άρθρο πρώτο του παρόντος νόμου, προστίθενται, από τότε που ί­σχυσε ο ν. 4021/2011, οι λέξεις:

«,καθώς και ποσοστό δεκαεπτά τοις εκατό (17%) της συνολικής επιφάνειας των επιχειρήσεων ενοικιαζόμε­νων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων, τα οποία διαθέτουν ειδικό σήμα λειτουργίας του EOT σε ισχύ, το οποίο έχει εκδοθεί με το σύστημα των κλειδιών σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 337/2000 (Α’ 281), όπως ισχύει.»

3. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 6 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) πολύτεκνο, κατά την έννοια των παραγράφων 1 έ­ως 3 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944, εφόσον, κατά το προηγούμενο έτος του έτους επιβολής του τέλους. τα τέκνα που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 1910/1944 τον βαρύνουν φορολογικά, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

(ν. 2238/1994, Α’ 151), και το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ».

4.α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρ­θρου 53 του ν. 4021/2011, μετά τις λέξεις «ο οποίος προ­βαίνει» προστίθενται οι λέξεις «, ύστερα από εντολή του Υπουργείου Οικονομικών,».

β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, όπως συμπληρώθηκε με το εδάφιο πρώτο της παραγράφου 4 του άρθρου 2 της από 16.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυ­ρώνεται με το άρθρο πρώτο του παρόντος νόμου, αντι­καθίσταται, από τότε που ίσχυσε ο ν. 4021/2011, ως ε­ξής:

«Αν δεν καταβληθεί το τέλος, η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτι­κοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, μετά την παρέ­λευση τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία λήξης πληρωμής της πρώτης δόσης του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., αφού δη­λωθούν σε αυτούς τα στοιχεία του κύριου ή επικαρπωτή του ακινήτου, διαγράφουν τους υπόχρεους καταναλωτές ως προς το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., αποστέλλουν κατάσταση στη Γ.Γ.Π.Σ. και μέσω αυτής βεβαιώνεται το οφειλόμενο τέ­λος και οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. μεριμνούν για την είσπραξη του τέλους αυτού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.»

γ. Το προοίμιο του τελευταίου εδαφίου της παραγρά­φου 11 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., η οποία είναι αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματος, εξετάζει αν:».

5.α. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρ­θρου 53 του ν. 4021/2011, όπως προστέθηκε με την πα­ράγραφο 9 του άρθρου 2 της από 16.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώνεται με το άρθρο πρώτο του παρόντος νόμου, αντικαθίσταται ως εξής:

«Για τις διαπιστώσεις του ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. εκδίδει πράξη, θετική ή απορριπτική, η οποία κοινοποιεί­ται στον αιτούντα και, εφόσον η πράξη είναι θετική, ει­σηγείται στο Υπουργείο Οικονομικών την αναστολή δια­κοπής του ηλεκτρικού ρεύματος.»

β. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 2 της από 16.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώνεται με το άρθρο πρώτο του παρόντος νόμου, μετά από τις λέξεις «μπορεί, εκτός από την» προστίθενται οι λέξεις «εισήγηση για».

6. Στο άρθρο 53 του ν. 4021/2011 προστίθεται παρά­γραφος 15 ως εξής:

«15. Κατά της απόφασης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., που ορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους, μπορεί να ασκηθεί ένσταση μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση αυτής στον αιτούντα, η ο­ποία εξετάζεται από τριμελή επιτροπή που συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών, στην οποία μετέχουν ως Πρόεδρος Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Γενικής Διεύ­θυνσης Φορολογίας και ως μέλη αυτής δύο (2) υπάλλη­λοι κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου Οικονομικών. Τα μέ­λη της επιτροπής με τους αναπληρωτές τους, ο τρόπος λειτουργίας, οι αρμοδιότητες αυτής και κάθε άλλο θέμα σχετικό καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικο­νομικών.»

7. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύουν για αποφάσεις που αφορούν υπερωριακή εργασία έτους 2011.»

8. Στο τέλος της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 7 του άρθρου 33 του ν. 4024/2011, όπως η περίπτωση αυτή συ­μπληρώθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του άρ­θρου δεύτερου του παρόντος νόμου αντί των λέξεων «έ­χει δε εκδοθεί η σχετική διαπιστωτική πράξη» τίθενται. από τότε που ίσχυσε η από 31.12.2011 Πράξη Νομοθετι­κού Περιεχομένου, οι λέξεις «έχει δε υποβληθεί η σχετι­κή αίτηση».

9.α. Στο πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου α’ της πα­ραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν. 4038/2012, μετά τις λέ­ξεις «ρυθμίζονται και καταβάλλονται» προστίθενται οι λέξεις «εφόσον δεν υπερβαίνουν τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ όταν πρό­κειται για νομικά πρόσωπα».

β. Στο τελευταίο εδάφιο της υποπαραγράφου α’ της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν. 4038/2012, αντί των λέξεων «Στην περίπτωση αυτή» τίθενται οι λέξεις «Στις περιπτώσεις δδ ‘, εε ‘ και στστ ‘ ».

γ. Η περίπτωση ββ’της υποπαραγράφου στ’της παρα­γράφου 8 του άρθρου 3 του ν. 4038/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«ββ) Αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλή­θηκε ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεση της, διακόπτεται.»

δ. Η υποπαράγραφος η’ της παραγράφου 8 του άρ­θρου 3 του ν. 4038/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«η. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να προβλέπεται η παράταση της προθεσμίας που ορίζε­ται στην υποπαράγραφο β ‘ της παρούσας παραγράφου για την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη και να ρυθμί­ζεται κάθε ειδικότερο θέμα εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.»

ε. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 4038/2012 προστίθεται περίπτωση ε’ ως εξής:

«ε) Στις περιπτώσεις που κατ’ εφαρμογή των προηγού­μενων διατάξεων της παρούσας παραγράφου ζητείται η καταβολή των ασφαλιστικών οφειλών σε περισσότερες από είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, οι ενδιαφερόμενοι ο­φείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν την αδυναμία τους για πληρωμή σε συντο­μότερο χρόνο, όπως αυτά θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.»

10. α. Το πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου α ‘ της πα­ραγράφου 9 του άρθρου 1 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώνεται με το άρθρο δεύτερο του παρόντος, αντικαθίσταται από τότε που ί­σχυσε η ως άνω Πράξη, ως εξής:

«α. Με τη δημοσίευση της παρούσας Πράξης, το νομι­κό πρόσωπο ιδιωτικού Δικαίου «Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα», το οποίο καταργήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 61 του ν. 4002/2011 (Α’ 18), αναβιώνει και συγχωνεύεται στην «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.».

αντί της συγχώνευσης του στην «Ελληνική Στατιστική Αρχή», που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4002/2011.»

β. Η υποπαράγραφος β’ της παραγράφου 9 του άρ­θρου 1 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιε­χομένου, που κυρώνεται με το άρθρο δεύτερο του παρό­ντος, αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε η ως άνω Πρά­ξη, ως εξής:

«β. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η «Κοινω­νία της Πληροφορίας Α.Ε.» καθίσταται καθολικός διάδο­χος όλων των υποχρεώσεων και απαιτήσεων του «Παρα­τηρητηρίου για την Ψηφιακή Ελλάδα».»

11 .α. Η 20ή Διεύθυνση Προϋπολογισμού και η 39η Δι­εύθυνση Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Γενικής Διεύ­θυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού του Γε­νικού Λογιστηρίου του Κράτους ενοποιούνται σε νέα Δι­εύθυνση με την ονομασία «Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης» με αρμοδιότητες, τις αρμοδιότη­τες που ασκούν μέχρι σήμερα οι συγχωνευόμενες ως ά­νω Διευθύνσεις.

β. Στη Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Προϋ­πολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, συ­στήνεται Διεύθυνση με την ονομασία «Διεύθυνση Προ­γραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδο­λογίας» και αρμοδιότητες την κατάρτιση και παρακολού­θηση του Δημοσιονομικού Προγραμματισμού των μεσο­πρόθεσμων σχεδίων δημοσιονομικής στρατηγικής, τη συνεχή παρακολούθηση και συγκέντρωση στοιχείων ε­κτέλεσης του προϋπολογισμού όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, τη συγκέντρωση, παρακολούθηση. κατάρτιση και διαβίβαση στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. στατιστικών στοιχείων αρμοδιότητας Γ.Λ.Κ., τη δημιουργία και συνε­χή επικαιροποίηση κώδικα λεπτομερών μεθοδολογικών κανόνων για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, για τον τρόπο κατάρτισης, συγκέντρωσης και δια­σταύρωσης των δημοσιονομικών στοιχείων. Η Διεύθυν­ση Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας διαρθρώνεται στα τμήματα Δημοσιονομι­κού Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας και Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανό­νων.

γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ­νησης καθορίζονται αναλυτικά οι ασκούμενες από τις Δι­ευθύνσεις της παρούσας παραγράφου αρμοδιότητες. μπορεί να ανακαθορίζεται η διάρθρωση των Διευθύνσε­ων σε Τμήματα, εξειδικεύονται αναλυτικά και κατανέμονται μεταξύ αυτών οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων και ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο σχετικό θέμα για την ε­φαρμογή της παρούσας παραγράφου.

δ. Η, κατά το άρθρο 50 του ν. 3871/2010, συσταθείσα Διεύθυνση Δημοσιονομικής Διαχείρισης καταργείται.

Άρθρο έκτο

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2012

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Απόδοση ποσοστού αναπηρίας σε παιδιά, μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαμεσολάβησε επιτυχώς σε δύο περιπτώσεις μη απόδοσης ποσοστού αναπηρίας σε παιδιά με συνέπεια την απώλεια επιδόματος αναπηρίας. Στη μία περίπτωση, χορηγήθηκε αναδρομικά επίδομα …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Άρειος Πάγος: Δεν ισχύουν οι υπερωρίες και οι προσαυξήσεις για οικόσιτους βοηθούς

Οικόσιτοι Οικιακοί μισθωτοί. Η εργασιακή τους σχέση δεν διέπεται από τις ειδικές διατάξεις για το χρόνο εργασίας των μισθωτών, για εργασία κατά τις Κυριακές, αργίες, ημέρες αναπαύσεως, υπερεργασία και …

Εξαιρέσεις από το καθεστώς της διαθεσιμότητας

Εγκύκλιος τού υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναφέρει τις εξαιρέσεις από το καθεστώς της διαθεσιμότητας. Διαβάστε τί ισχύει για τους υπαλλήλους με αναπηρία και …

Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και Προαιρετικό Πρωτόκολλο – Νόμος 4074/2012

Ο σκοπός της παρούσας Σύμβασης είναι η προαγωγή, προστασία και διασφάλιση της πλήρους και ισότιμης απόλαυσης όλων των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών από όλα τα ΑμεΑ και η …

Ν. 4144/2013: Παράταση αναπηρικής σύνταξης σε καθυστερήσεις ΚΕ.Π.Α. – Στο 25% οι ασφαλιστικές εισφορές εργοσήμου

Με τον συγκεκριμένο νόμο (ΦΕΚ Α' 88/18-04-2013) παρατείνεται η καταβολή των συντάξεων κατά 6 μήνες, όταν ο ασφαλισμένος βρίσκεται στη λίστα αναμονής των ΚΕΠΑ (άρθρο 66), ενώ αυξάνονται οι ασφαλιστικές …

Διευκόλυνση Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προκειμένου να εξασφαλίζονται από τη Δημόσια Διοίκηση σε όλους τους πολίτες ίδιες δυνατότητες άσκησης των δικαιωμάτων τους, …

Οι δυσάρεστες εκπλήξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για τους ΑμεΑ πάνω στο Ν.4093/2012

Επείγει να διαβάσετε τη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012» (ΦΕΚ Α' 229/19-11-2012) που έφερε δυσάρεστες αλλαγές για τους …

Κινητικότητα δημοσίων υπαλλήλων – Διαθεσιμότητα – Κατάργηση θέσεων ΙΔΑΧ – Εξαιρέσεις αναπήρων

Διαβάστε τις νέες ρυθμίσεις της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012 και του …