Νέα διαδικασία διαπίστωσης-βεβαίωσης Αναπηρίας σε ασφαλισμένους που εμπίπτουν στις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών ή των Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης

Εγκύκλιος του Ο.Α.Ε.Ε. (αρ. 12/8.3.2012, αρ.πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/2/18725) με οδηγίες για την νέα διαδικασία διαπίστωσης-βεβαίωσης Αναπηρίας σε ασφαλισμένους που εμπίπτουν στις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών ή των Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης.
Διαβάστε αναλυτικά:

Αθήνα 8/3/2012
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 12
Αριθ. πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/2/18725

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ – Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 5 – Τ.Κ 10431 – ΑΘΗΝΑ, Πληροφορίες: Φ.ΦΡΑΓΚΟΣ-Μ.ΛΟΥΚΑΚΗΣ, ΤΗΛ.:2105274372-3, FAX:2105229190

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την νέα διαδικασία διαπίστωσης-βεβαίωσης Αναπηρίας σε ασφαλισμένους που εμπίπτουν στις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών ή των Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης»
ΣΧΕΤ.:
1. Η Ο.Α.Ε.Ε. 41/2011 Εγκύκλιος
2. Η αριθμ. 10/12 /Σ07/ΓΕΝ/3/3-2-2012 Εγκύκλιος της Διοίκησης του ΙΚΑ

Με την παρούσα συμπληρώνουμε την Ο.Α.Ε.Ε. 41/11 Εγκύκλιο και με την διαδικασία διαπίστωσης – βεβαίωσης αναπηρίας ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών ή των Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης.

Α) ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Στις περιπτώσεις ασφαλισμένων του Οργανισμού μας, που κατοικούν σε κράτη-μέλη της Ε.Ε, ΕΟΧ ή Ελβετίας ή σε κράτη Διμερούς Σύμβασης, ο αρμόδιος φορέας στον οποίο υποβάλλεται το αίτημα αναπηρίας διαβιβάζει στην Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΔΔΑΣ-Υπηρεσία Σύνδεσης) την αίτηση για σύνταξη αναπηρίας (έντυπο Ε204 ή έντυπο διμερούς σύμβασης), καθώς και το έντυπο Ε213- Αναλυτική Ιατρική Έκθεση (ή την ιατρική γνωμάτευση κράτους Διμερούς Σύμβασης) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από την αρμόδια ιατρική υπηρεσία του φορέα του άλλου κράτους.

Τα έντυπα διαβιβάζονται από την ΔΔΑΣ του ΙΚΑ στο Τμήμα Συντάξεων της αρμόδιας (σύμφωνα με την τελευταία επαγγελματική έδρα του ασφ/νου) Περ/κής Δ/νσης του ΟΑΕΕ, το οποίο:

1. Mε έγγραφο του ζητάει από το αρμόδιο Περ/κο Τμήμα την έκδοση Π.Π.Χ.Α. και τον ατομικό φάκελο του ασφαλισμένου. Συνημμένα του εγγράφου προς το Περ/κο Τμήμα θα αποστέλλονται όλα τα έντυπα που έχει στείλει ο ξένος φορέας Ε204 , Ε205, Ε207 καθώς και λοιπά δικαιολογητικά η στοιχεία που είχε υποβάλλει ο αιτών στον ξένο φορέα.

2. Αφού εκδοθεί ΠΠΧΑ και ο φάκελος διαβιβαστεί από το Περ/κό Τμήμα – το Τμήμα Συντάξεων αποστέλλει, το πρωτότυπο Ε213 ή Ιατρικές γνωματεύσεις που έχουν διαβιβαστεί από τους ξένους φορείς(όχι φωτοαντίγραφα αυτών) στο Τμήμα Προμηθειών του ΟΑΕΕ , το οποίο και μεριμνά για την επίσημη μετάφραση τους μέσω ιδιωτικής μεταφραστικής εταιρείας με την οποία ο Οργανισμός έχει συνάψει σχετική σύμβαση.

Στις περιπτώσεις όπου στην Ελλάδα υπάρχει χρόνος μόνο στον ΟΑΕΕ , η μετάφραση των ιατρικών στοιχείων και η παραπομπή στο ΚΕ.Π.Α θα πραγματοποιείται εφόσον πληρούνται οι χρονικές και λοιπές προϋποθέσεις για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας , αυτοτελώς ή με συνυπολογισμό χρόνου εξωτερικού.

3. Αφού επιστρέψουν οι μεταφράσεις, το Τμήμα Συντάξεων θα πρέπει να αποστείλει τον σχετικό υποφάκελο ιατρικών στοιχείων (γνωματεύσεις με επίσημη μετάφραση, ιατρικά εργαστηριακά δεδομένα, κλπ)αποκλειστικά στο ΚΕ.Π.Α. Αθηνών (Πειραιώς 181), το οποίο και θα τα εξετάσει χωρίς τη φυσική παρουσία του αιτούντος.

Αντίγραφα του παραπεμπτικού θα τοποθετούνται στον ατομικό φάκελο του ασφαλισμένου καθώς και σε ξεχωριστό κλασέρ.

Τονίζουμε ότι δεν θα αποστέλλεται στο ΚΕ.Π.Α. ο συνταξιοδοτικός φάκελος, αλλά μόνο υποφάκελος με την επίσημη ιατρική γνωμάτευση, καθώς και τα απεικονιστικά στοιχεία, εφόσον υπάρχουν, (π.χ. καρδιογράφημα, σπινθηρογράφημα, ηλεκτροκαρδιογράφημα κ.α.), ο οποίος θα συνοδεύεται από σχετικό παραπεμπτικό μας έγγραφο που θα φέρει την ένδειξη «Διεθνείς Σχέσεις – Κάτοικος εξωτερικού» (Συνημμένο Υπόδειγμα 1).

Μετά την εξέταση του φακέλου από την Υ.Ε. και την καταχώρηση της απόφασης στο σύστημα ΚΕ.Π.Α., ο υποφάκελος θα αρχειοθετείται στο ΚΕ.Π.Α., ενώ ακριβές αντίγραφο της ιατρικής γνωμάτευσης θα αποστέλλεται στο Τμήμα Συντάξεων του ΟΑΕΕ από το οποίο διαβιβάστηκε το αίτημα προς το ΚΕ.Π.Α.

Παράταση σύνταξης αναπηρίας κατοίκου κράτους μέλους Ε.Ε., ΕΟΧ ή Ελβετίας

Πριν την λήξη της αναπηρίας και εφόσον δεν μας έχει αποσταλεί για την παράταση νεότερο Ε204 & Ε213 από τον ξένο φορέα , το Τμήμα Συντάξεων θα πρέπει να τα ζητήσει με έγγραφο του(μέσω Δ.Δ.Α.Σ. ΙΚΑ).

Ενδέχεται ο ξένος φορέας να αρνηθεί να μας αποστείλει νεότερο Ε204 & Ε213 αφού ο ίδιος δεν χορηγεί σύνταξη αναπηρίας ή εάν χορηγεί δεν χρειάζεται να την παρατείνει όπως π.χ στις συντάξεις αναπηρίας που έχουν γίνει εφόρου ζωής ή σε αίτημα αναπηρίας που έχει απορριφθεί και δεν έχει υποβληθεί αίτηση επιδείνωσης, είτε γιατί έχει χορηγηθεί σύνταξη γήρατος ή έχει γίνει μετατροπή από αναπηρίας σε γήρατος κλπ. ενώ ο ΟΑΕΕ θα πρέπει να συνεχίζει την χορήγηση της σύνταξης αναπηρίας .

Σε αυτή την περίπτωση το Τμήμα Συντάξεων με νεότερο έγγραφο του στον ξένο φορέα (μέσω της ΔΔΑΣ ΙΚΑ) θα ζητάει με χρέωση και για λογαριασμό μας την εξέταση του συνταξιούχου και την συμπλήρωση και αποστολή του εντύπου Ε213.

Υπάρχει το ενδεχόμενο και πέραν του Ε213 που έχει αποσταλεί από τον αλλοδαπό φορέα (και αυτό μπορεί να συμβεί και στην αρχική εξέταση αιτήματος αναπηρίας) η Υ.Ε. να ζητήσει επιπλέον στοιχεία π.χ. συγκεκριμένες ιατρικές εξετάσεις που κρίνει απαραίτητες προκειμένου να αποφανθεί. Και σε αυτή την περίπτωση το Τμήμα Συντάξεων με νεότερο έγγραφο του στον ξένο φορέα (μέσω της ΔΔΑΣ ΙΚΑ) θα ζητάει να πραγματοποιηθούν από τον ξένο φορέα με χρέωση μας και για λογαριασμό μας οι συγκεκριμένες ιατρικές εξετάσεις κλπ. που ζητάει η Υ.Ε.

Παράταση σύνταξης αναπηρίας κατοίκου χώρας Διμερούς Σύμβασης (εξαιρείται η Αυστραλία διότι εφαρμόζεται μόνο σε συντάξεις γήρατος)

Πριν την λήξη της αναπηρίας το Τμήμα Συντάξεων με έγγραφο που θα αποστέλλει αποκλειστικά στο ΚΕ.Π.Α. Αθηνών (Πειραιώς 181), θα ζητεί να γνωστοποιηθούν από την Υ.Ε. οποιεσδήποτε ιατρικές εξετάσεις κλπ κρίνει ότι χρειάζονται , προκειμένου να γνωματεύσει για την παράταση αναπηρίας του συγκεκριμένου συνταξιούχου.

Το Τμήμα Συντάξεων με έγγραφο του στον ξένο φορέα (μέσω της ΔΔΑΣ ΙΚΑ) θα ζητάει με χρέωση και για λογαριασμό μας τις ιατρικές εξετάσεις κλπ που έχει ζητήσει η Υ.Ε. του ΚΕ.Π.Α.

Β) ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ

1. Για τους αιτούντες σύνταξη αναπηρίας ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ , οι οποίοι κατοικούν στην Ελλάδα, αλλά έχουν πραγματοποιήσει χρόνους ασφάλισης σε κράτη-μέλη της Ε.Ε. , ΕΟΧ ή Ελβετίας, θα πρέπει να ζητείται από τα ΚΕ.Π.Α εκτός από την έκδοση της γνωμάτευσης, και η συμπλήρωση του εντύπου Ε213GR.

Προς τούτο το αρμόδιο Περ/κό Τμήμα -σύμφωνα με την επαγγελματική έδρα του ασφαλισμένου- πριν την έκδοση του παραπεμπτικού θα εξετάζει εάν ο αιτών έχει δηλώσει χρόνο Ε.Ε. κλπ ή έχει συνυποβάλλει σχετικά δικαιολογητικά. Σε καταφατική περίπτωση το παραπεμπτικό (Συνημμένο Υπόδειγμα 2-3) που συμπληρώνει το Περ/κό Τμήμα του ΟΑΕΕ και παραλαμβάνει άμεσα ο ασφαλισμένος ή αποστέλλεται στην διεύθυνση κατοικίας του (μαζί με την αίτηση αξιολόγησης στο ΚΕ.Π.Α. και τις οδηγίες για τη συμπλήρωση της καθώς και διευθύνσεις ΚΕ.Π.Α.) θα φέρει την ένδειξη «Διεθνείς Σχέσεις – Συμπλήρωση κοινοτικού εντύπου Ε213GR.

Αντίγραφα του παραπεμπτικού θα τοποθετούνται στον ατομικό φάκελο του ασφαλισμένου καθώς και σε ξεχωριστό κλασέρ.

2. Για τους κατοίκους Ελλάδας που επικαλούνται χρόνους ασφάλισης σε κράτη με τα οποία ισχύει Διμερής Σύμβαση, θα πρέπει τα ΚΕ.Π.Α. να αποστέλλουν μαζί με την γνωμάτευση όλα τα ιατρικά στοιχεία (ειδικότερες γνωματεύσεις, εξετάσεις κ.α.) στο Περ/κό Τμήμα του ΟΑΕΕ προκειμένου να διαβιβαστούν στη συνέχεια από το Τμήμα Συντάξεων της αρμόδιας Περ/κής Δ/νσης του ΟΑΕΕ μαζί με τα λοιπά συνταξιοδοτικά έντυπα στον εκάστοτε αρμόδιο φορέα του εξωτερικού.

Και σε αυτές τις περιπτώσεις και όσον αφορά την παραπομπή τους στα ΚΕ.Π.Α. θα ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται πιο πάνω(παρ. 1) με τους κατοίκους Ελλάδος που έχουν χρόνο στην Ε.Ε κλπ με μόνη διαφορά ότι το παραπεμπτικό(Συνημμένο Υπόδειγμα 4- 5) που συμπληρώνει το Περ/κό Τμήμα του ΟΑΕΕ θα φέρει την ένδειξη «Διεθνείς Σχέσεις – Διμερής Σύμβαση – Αποστολή Ιατρικών Στοιχείων».

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι , σε αντιδιαστολή με ότι ισχύει με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης 883/04 & 987/09 η εξέταση του αιτήματος αναπηρίας δεν είναι υποχρεωτική από το άλλο αντισυμβαλλόμενο κράτος της Διμερούς Σύμβασης εφόσον δεν το επιθυμεί ο ασφαλισμένος. Για τον λόγο αυτό, τα Περ/κά Τμήματα κατά την παραλαβή αίτησης σύνταξης αναπηρίας στην οποία δηλώνονται περίοδοι σε χώρα Διμερούς Σύμβασης(πλην Αυστραλίας που αφορά μόνο συντάξεις γήρατος), επιπροσθέτως θα πρέπει να ζητούν Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με το αν επιθυμεί να συνταξιοδοτηθεί ο ενδιαφερόμενος λόγω αναπηρίας από το άλλο κράτος ή όχι. Εάν ναι θα ακολουθείται η ως άνω διαδικασία. Εάν όχι θα ακολουθείται η διαδικασία διαπίστωσης-βεβαίωσης αναπηρίας που περιγράφεται με την Ο.Α.Ε.Ε. 41/11 εγκύκλιο για όσους έχουν μόνο Ελληνικούς χρόνους ασφάλισης.

Για τις περιπτώσεις όπου υποβάλλεται αίτηση εξέτασης από την Υ.Ε. χωρίς προηγούμενη διακοπή του επαγγέλματος και προκύπτουν στοιχεία ασφάλισης σε χώρα της Ε.Ε. του ΕΟΧ, Ελβετίας ή Διμερούς Σύμβασης , θα ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία για την διαπίστωση της αναπηρίας και την συμπλήρωση του Ε213GR. Στην αντίθετη περίπτωση(που δεν προκύπτουν στοιχεία) , η παραπομπή για την εξέταση και την έκδοση γνωμάτευσης από τα ΚΕ.Π.Α , θα γίνεται βάσει της Ο.Α.Ε.Ε. 41/11 εγκυκλίου ενώ για την συμπλήρωση του Ε213GR (αφού θα έχει υποβληθεί αίτηση σύνταξης αναπηρίας) θα ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω για τις εκκρεμείς περιπτώσεις.

Οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ:

α)“ κάτοικοι ” Νομού Αττικής θα καθοδηγούνται να απευθυνθούν μόνο στο ΚΕ.Π.Α. Αθηνών (Πειραιώς 181), καθότι οι Υγειονομικές Επιτροπές του(που μέχρι τώρα λειτουργούσαν για το ΙΚΑ) γνωρίζουν ήδη τη διαδικασία και έχουν την εμπειρία συμπλήρωσης του κοινοτικού εντύπου Ε213.

β)“ κάτοικοι ” των λοιπών περιοχών της χώρας (εκτός Αττικής) μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους Σημεία παροχής υπηρεσιών ΚΕ.Π.Α., δεδομένου ότι όλες οι ΑΥΕ (που μέχρι τώρα λειτουργούσαν για το ΙΚΑ) της περιφέρειας συμπλήρωναν το Ε213GR.

Εφόσον η ιατρική εξέταση του ασφ/νου πραγματοποιείται μόνο για λογαριασμό του ξένου φορέα (επειδή έχει ζητηθεί από ξένο φορέα ιατρική γνωμάτευση, ιατρική εξέταση- συμπλήρωση Ε213 η οποία δεν θα χρησιμοποιηθεί από τον ΟΑΕΕ ), το αρμόδιο Τμήμα Συντάξεων του ΟΑΕΕ θα πρέπει, πριν την παραπομπή της υπόθεσης στα ΚΕ.Π.Α., να εξασφαλίζει την έγκριση του ξένου φορέα, ο οποίος και θα αναλάβει το κόστος της εξέτασης.

Στο παραπεμπτικό που θα γίνεται προς τα ΚΕΠΑ, σε αυτές τις περιπτώσεις θα υπάρχει σχετική ένδειξη ότι η εξέταση πραγματοποιείται με χρέωση του ξένου φορέα με επισυναπτόμενο φωτοαντίγραφο του έγγραφου των ΔΔΑΣ του ΙΚΑ βάσει του οποίου η δαπάνη αναλαμβάνεται από τον ξένο φορέα.

Επιπρόσθετα σας ενημερώνουμε ότι , για περιορισμένο αριθμό ασφαλισμένων ή ήδη συνταξιούχων αναπηρίας του αγγλικού φορέα, κατοίκων Ελλάδας, ζητείται από το αρμόδιο Τμήμα Συντάξεων η ιατρική εξέταση και συμπλήρωση του ειδικού εντύπου ESA-N-54C, το οποίο θα πρέπει πλέον να συμπληρώνεται από τα ΚΕ.Π.Α. και να επιστρέφεται στο Τμήμα Συντάξεων του ΟΑΕΕ από το οποίο απεστάλη προκειμένου με την σειρά του να το προωθήσει στον φορέα της Αγγλίας.

Προς διευκόλυνση , τα προαναφερόμενα έντυπα έχουν αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στο χώρο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας ΚΕ.Π.Α. του ΟΠΣ, απ’ όπου μπορούν να αντληθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Παράταση σύνταξης αναπηρίας σε κατοίκους Ελλάδας που έχουν ασφάλιση σε κράτη μέλη της Ε.Ε. , ΕΟΧ ή Ελβετίας

Πριν την λήξη της αναπηρίας το αρμόδιο Τμήμα Συντάξεων σύμφωνα με την διεύθυνση κατοικίας του συνταξιούχου θα ζητεί μαζί με την έκδοση ιατρικής γνωμάτευσης για παράταση σύνταξης αναπηρίας και την συμπλήρωση του Ε213 από τα ΚΕ.Π.Α. το οποίο θα αποστέλλεται μαζί με νεότερο Ε204GR (με ημερομηνία αίτησης την λήξη της προηγούμενης αναπηρίας) και αντίγραφο της Απόφασης παράτασης μέσω ΔΔΑΣ του ΙΚΑ στον φορέα του άλλου κράτους-μέλους.

Υπενθυμίζουμε ότι στην Ουγγαρία δεν θα αποστέλλεται το Ε204GR αλλά μόνο η απόφαση και το Ε213GR για την παράταση της αναπηρίας.

Στις περιπτώσεις που έχει χορηγηθεί σύνταξη γήρατος από το άλλο κράτος μέλος , ή η σύνταξη αναπηρίας έχει γίνει εφόρου ζωής, θα αποστέλλεται μόνο η απόφαση παράτασης.

Γ. ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Οι περιπτώσεις εκείνες, ασφαλισμένων που εξετάσθηκαν ήδη από τα κατά τόπους ΚΕ.Π.Α:

– είτε κατά το μεταβατικό στάδιο (παραπομπή προ της έκδοσης της παρούσας εγκυκλίου)

– είτε επειδή δεν είχε δηλωθεί από την αρχή ο χρόνος εξωτερικού,

– είτε επειδή υπεβλήθη πρώτα αίτημα εξέτασης από Υ.Ε. και μετά την γνωμάτευση των ΚΕ.Π.Α κατετέθη αίτηση για σύνταξη αναπηρίας

θα αντιμετωπίζονται ως εξής:

i. τα συνταξιοδοτικά αιτήματα αναπηρίας θα εξετάζονται με τις ήδη εκδοθείσες γνωματεύσεις των τοπικών ΚΕ.Π.Α.

ii. όπου δεν έχει συμπληρωθεί το έντυπο Ε213GR το Τμήμα Συντάξεων θα αναζητά εγγράφως από το ΚΕ.Π.Α. που εξέδωσε την γνωμάτευση την συμπλήρωση του Ε213 (Υπόδειγμα 7) ή την αποστολή ιατρικών στοιχείων(για τις Διμερείς Συμβάσεις Υπόδειγμα 9).

Εξαίρεση θα αποτελούν οι κάτοικοι Αττικής που έχουν εξεταστεί από τα τοπικά ΚΕ.Π.Α και δεν έχει συμπληρωθεί το έντυπο Ε213GR. Στις περιπτώσεις αυτές το Τμήμα Συντάξεων θα αναζητά εγγράφως (Υπόδειγμα 6) από τη Γραμματεία του αρμόδιου ΚΕ.Π.Α. Αθηνών (Πειραιώς 181) την συμπλήρωση του εντύπου Ε213GR (ενδεχομένως και του -Ε125GR) ή την αποστολή ιατρικών στοιχείων (για τις Διμερείς Συμβάσεις ,Υπόδειγμα 8 ), αναφέροντας τον αριθμό της σχετικής γνωμάτευσης και κοινοποιώντας το έγγραφο στο ΚΕ.Π.Α. που εξέδωσε την γνωμάτευση, προκειμένου να σταλεί απευθείας ο ιατρικός υποφάκελος στο αρμόδιο ΚΕ.Π.Α.

iii. Οι παρατάσεις συντάξεων αναπηρίας κατοίκων εξωτερικού, οι οποίες χορηγηθήκαν βάσει γνωματεύσεων τοπικών ΚΕ.Π.Α. κατά το μεταβατικό στάδιο (παραπομπή σε ΚΕ.Π.Α. προ της έκδοσης της παρούσας εγκυκλίου), θα παραπέμπονται στο αρμόδιο ΚΕ.Π.Α. Αθηνών (Πειραιώς 181).

Το ίδιο θα ισχύει και στις περιπτώσεις που είχε απορριφθεί αίτημα βάσει γνωματεύσεων τοπικών ΚΕ.Π.Α. και με μεταγενέστερο Ε204&Ε213 του άλλου κράτους μέλους θα πρέπει να εξεταστεί νέο αίτημα.

Το παραπεμπτικό έγγραφο προς το αρμόδιο ΚΕ.Π.Α Αθηνών (Πειραιώς 181) θα κοινοποιείται στο τοπικό ΚΕ.Π.Α. που εξέδωσε την γνωμάτευση αναφέροντας τον αριθμό της σχετικής γνωμάτευσης προκειμένου να σταλεί απευθείας ο ιατρικός υποφάκελος που τηρείται εκεί , στο αρμόδιο ΚΕ.Π.Α.

Δ. ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗΝ ΒΥΕ

Στις περιπτώσεις προσφυγής των ασφ/νων ή του Οργανισμού στην Β/βάθμια Υγειονομική Επιτροπή, θα ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται με την Ο.Α.Ε.Ε. 41/11 εγκύκλιο.

Τέλος θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε την σπουδαιότητα της ορθής συμπλήρωσης του εντύπου Ε213GR και για την αποφυγή τυχόν παραλείψεων στην συμπλήρωση του εντύπου οι διοικητικοί υπάλληλοι αρμόδιοι για την αποστολή του εντύπου Ε213GR στους ξένους φορείς , θα ελέγχουν αν το έντυπο Ε213 είναι πλήρως συμπληρωμένο και σε περίπτωση που τούτο δεν έχει γίνει να επιστρέφεται στην Υ.Ε του ΚΕ.Π.Α.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ.ΚΩΤΙΔΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Ι. ΜΑΡΙΑ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …