Νέες κατηγορίες συνταξιούχων που εξαιρούνται από τις προβλεπόμενες από τον Ν. 4024/2011 μειώσεις των συντάξεων

Το ΙΚΑ κοινοποίησε (αρ.πρωτ. Σ60/36, αρ.εγκυκλίου: 36/30-4-2012) τις νέες κατηγορίες συνταξιούχων που εξαιρούνται από τις προβλεπόμενες από το άρθρο 2 του Ν. 4024/2011 μειώσεις των συντάξεων, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4038/2.2.2012, με τις οποίες προστίθενται κι άλλες κατηγορίες συνταξιούχων που εξαιρούνται από τις μειώσεις (συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος). Διαβάστε αναλυτικά:

Αθήνα, 30/4/2012
Αριθ. Πρωτ. Σ60/36
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ: 36

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ – ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Τηλ: 2105215191, FAX: 2105230046, e-mail: diefpar@ika.gr

ΘΕΜΑ: «Νέες κατηγορίες συνταξιούχων που εξαιρούνται από τις προβλεπόμενες από το άρθρο 2 του Ν. 4024/2011 μειώσεις των συντάξεων. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 4038/2.2.2012»
Σχετ.: Η αρ. 86/2011 εγκύκλιος.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 25 του Ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Φ.Ε.Κ.14/τ.Α΄/2.2.2012), με τις οποίες προστίθενται και άλλες κατηγορίες συνταξιούχων σε αυτές που εξαιρούνται από τις προβλεπόμενες από το άρθρο 2 του Ν. 4024/2011 και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους:

1. Με την ως άνω εγκύκλιο σας κοινοποιήσαμε τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4024/2011, σύμφωνα με τις οποίες μειώνεται α) κατά 40% το ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ των συνταξιούχων κάτω των 55 ετών (παρ.1) και β) κατά 20% το ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ, εκτός από τις περιπτώσεις των συνταξιούχων που εξαιρούνται.

2. Με την κοινοποιούμενη διάταξη μετά το τέλος του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 1 και μετά το τέλος του τετάρτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν.4024/2011 προστίθεται εδάφιο σύμφωνα με το οποίο εξαιρούνται της ανωτέρω μείωσης:
α) οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος, οι οποίοι είχαν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.3232/2004, αλλά συνταξιοδοτήθηκαν σύμφωνα με άλλες διατάξεις,
β) οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, των οποίων αποδεδειγμένα η αναπηρία, όπως αυτή προσδιορίζεται στο ν.612/1977 και στο άρθρο 42 του ν. 1140/1981, όπως αυτοί έχουν συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύουν, επήλθε μετά τη συνταξιοδότησή τους.

3. Για την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων σας γνωρίζουμε τα εξής:

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΝΟΜΩΝ

Προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συντρέχουν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις για να εξαιρεθούν οι εν λόγω συνταξιούχοι από τις μειώσεις του άρθρ. 2 του ν. 4024/2011, απαιτείται η κατάθεση αίτησης από τους ενδιαφερόμενους στα αρμόδια τμήματα απονομών συντάξεων.
Στην περίπτωση που ο συνταξιούχος γήρατος ή αναπηρίας ισχυρίζεται ότι εμπίπτει στην εξαίρεση της παρ. 1 εδ.α΄(υπό την προϋπόθεση ότι συνταξιοδοτείται από την ημερομηνία ισχύος των διατάξεων του άρθρου 5 του ν 3232/2004 και μετά), το αρμόδιο τμήμα απονομών αφού ελέγξει εάν κατά την έναρξη συνταξιοδότησής του πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3232/2004 (ημέρες ασφάλισης, εργασία έτερου γονέα για συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων κ.ά) θα παραπέμπει τον αιτούντα στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας, για διαπίστωση της πάθησης και του ποσοστού αναπηρίας από έναρξη συνταξιοδότησης και εντεύθεν.

Στη συνέχεια, είτε θα αναθεωρείται η απόφαση συνταξιοδότησης, με αλλαγή της νομικής βάσης δικαιώματος, εφόσον επιθυμεί ο συνταξιούχος, είτε θα ενημερώνεται το αρμόδιο τμήμα πληρωμών με σχετικό έγγραφο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν. 3232/04 από έναρξης συνταξιοδοτήσεως, εάν ο συνταξιούχος δεν ζητήσει την αναθεώρηση της απόφασης συνταξιοδότησης.
Στην περίπτωση της παρ.1 εδ.β΄, η αίτηση του συνταξιούχου γήρατος ότι η αναπηρία του, όπως αυτή προσδιορίζεται στο ν. 612/77 και στο άρθρο 42 του ν.1140/81, όπως ισχύουν σήμερα, επήλθε μετά την συνταξιοδότησή του, θα υποβάλλεται επίσης στο αρμόδιο τμήμα απονομών, το οποίο θα παραπέμπει τον συνταξιούχο στα ΚΕ.Π.Α. με σχετικό έγγραφο, προκειμένου το αρμόδιο ΚΕ.Π.Α. να προσδιορίσει την πάθηση, το ποσοστό αναπηρίας που οφείλεται σ’αυτήν και την χρονική διάρκεια της αναπηρίας. Επίσης με το παραπεμπτικό έγγραφο θα πρέπει να τίθεται το ερώτημα εάν το πρόβλημα συνέτρεχε από την ημερομηνία ισχύος του ν. 4024/2011 ήτοι από 27/10/11.

Στη συνέχεια η υπηρεσία απονομών θα ενημερώνει την υπηρεσία πληρωμών, με σχετικό έγγραφο, ότι η αναπηρία του σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.612/77 όπως ισχύει σήμερα, επήλθε μετά την συνταξιοδότηση του αιτούντος, προκειμένου να τον εξαιρέσει από τις μειώσεις του άρθρου 2 του ν. 4024/2011.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Οι περιπτώσεις που οι συνταξιούχοι επιθυμούν να αναθεωρηθεί η απόφαση, ευνόητο είναι ότι θα αναγγελθούν με νέα νομική βάση, συνεπώς θα υπάρχει δυνατότητα της εξαίρεσής τους από τις εν λόγω μειώσεις από την ημερομηνία της αναγγελίας και μετά.

Όσον αφορά τις περιπτώσεις του εδ.α΄ που οι συνταξιούχοι δεν επιλέξουν την αναθεώρηση της συνταξιοδοτικής απόφασης, αλλά και αυτές του εδ.β΄ και για τις οποίες θα σταλεί βεβαίωση- έγγραφο από τα τμήματα απονομών ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των κοινοποιούμενων διατάξεων και εμπίπτουν στις νέες εξαιρέσεις θα αναγγέλλονται στη μηχανογράφηση με κωδικό κέντρου πληρωμής 23.

Δεδομένου ότι η εξαίρεση από τις μειώσεις του άρθρου 2 του ν. 4024/2011 θα μπορεί να πραγματοποιείται από την ημερομηνία της αναγγελίας, τόσο στην περίπτωση αλλαγής Ν.Β. όσο και στην περίπτωση αναγγελίας του ως άνω κωδικού κέντρου πληρωμής, τα ποσά που παρακρατήθηκαν και αφορούν χρονικό διάστημα πριν την αναγγελία θα επιστρέφονται χειρόγραφα από τα Υποκαταστήματα.

Για τις περιπτώσεις του εδ. α΄, θα επιστραφούν στους συνταξιούχους όλα τα ποσά που παρακρατήθηκαν βάσει του άρθρου 2 του ν. 4024/2011.
Για τις περιπτώσεις του εδ. β΄, προκειμένου να επιστραφούν όλα τα ποσά που παρακρατήθηκαν, θα πρέπει η αναπηρία με τις εν λόγω διατάξεις να υφίσταται από 27/10/11 (ημερ/νία ισχύος ν. 4024/2011).
Σε περίπτωση που η αναπηρία επέρχεται μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία ο συνταξιούχος θα εξαιρεθεί από τις μειώσεις από την ημερομηνία αυτή και μετά.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

Συν/να: 2 σελίδες Φ.Ε.Κ. Ν. 4038/2012

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …